அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1588 பஞ்சபக்ஷ பலாபலன்கள் பஞ்சபக்ஷி பலாபலன்கள் பூர்வபக்ஷம் கும் தன்மை, முக்கிய பயணமில்லை மொழி உண்டியின் பலன் - (போசன மாகல்ந்தபின் னுண்ணுங் காலே." பதிவாழும் போனார் மீள்வார் போங்கவலை, நடையின்பலன் - வெற்றியுஞ சுக காசினி வாழு மழைபொழியுங் களவு மில்லை முண் டாகும் வியாதியு மாற்றும் பின்பு, கதிர்விளையும், பேசினிற் கன்னி போகும் மற்றய கருமந் தானு பயமுமிலை யகமும் பிணியுந் தீரும் பெண்பெறுவாள், வாசி தாழா, உற்றதோர் கெடுதி காணார் பெரு செழும்பொன் வாணிபமாம் மன்னரை வெல் மழை யுண்டு தூரத், துற்றவர் வாவுங் கூடக் லாய் மாங்குயிலே." சொல்லும்பின் னடக்கத் தோன்றில்.” நடையின்பலன் - அரசின் பலன் - (செயமொடு சுகமு "யாத்திரை யாயி னிலை குலையு மொன்னார் வெல்லா ரிருந்தி முண்டு சிறந்ததோர் பயணந் தன்னில், புய லொடு போம், காத்திர மில்லாக் கதிர்விளையும் கன் மழையு மற்பம் புவி தனிற் கலகமில்லை, னியர் வாழ்க்கை நன்றாக, மாத்திரை செல் இயல்பினாற் பெறலாம் வெற்றி லாபமும் லும் பொருள் கூடா வேட்கை தவிர்ந்து மண் நீடு மாகும், பயம்விளை யாது நாளு மரசு தான் கூடா, சூத்திரஞ் சொன்ன படியாலே சொன் பறவை யாகில்." னார் பெரியோர் சுரிகுழலே." நித்தி காயின் பலன் - ''உன்னிடிற் அரசின் பலன்-"அரசே செய்யிற் புலி பிணியு மல்லா லொருபிணி யதிக மாகும், பேறா மரச ராலே பலனெய்து, முரசு மதி கெடுதி காணும், துன்னிய செஞ்சி றோடம் மன்னினு மழையோ வில்லை வைத்தன் ரும் வரிசையுடன் மூண்ட கருமந்தான்வில கும் பரிசும் பெரியோர் திறலிடுவர் பழைய தோன்றிடு புங்கஞ் செய்யும், பன்னியே யுதிக் பிணிபோம் பயமில்லை, புரையோங் களவும் கும் பக்ஷி பயனுட னுறங்கு மாகில்.” மாணத்தின் பலன் - "நாவினில் லாப தான் காணும் போக்கு மில்லை புரிகுழலே." தூங்கும்பலன் “தூங்கு மாகினோய் முண்டு நல்ல தாங் கரும மெல்லாந், தீவினை மாறா தூரம் போனார் தாமீளார், ஆங்கே தரும் சாவினில் விழுந்த பக்ஷ தனித்துவந் துதி படும்பற் றன்றிச் செய்யுநல் வினைக ளாகச், நன்றாகா வரிவை வாழ்க்கைத் தாழ்வாகும். ப்ப தாலே, பூவினிற் சிறந்த மாதே புகன் தீங்கே யல்லான் மழைபொழியாச் செந்நெல் விளையாச் சிறுகுழியில், ஒங்கிப் பணமும் றனர் புள்ளின் நூலே..'' தாராதே யுண்மை யாக உரைத்தோமே." பபேக்ஷி மாணத்தின்பலன் - "துஞ்சு மாகிற் பூர்வபக்ஷம் (பகலுக்கும் இரவுக்கும்) சாவுசெலும் தொலையாப் பிணியுந் தானெய் தும், நெஞ்சி னினைந்த பொருள் கூடா நிதியுங் ' இருளே போகசிவா" என்னும் வாக்கி காணார் நிலைகுலைவர், வஞ்சி நோயு மிக யத்தின்படி (அ) வல்லூறு - வியாழம், சனி. வுண்டா மனையாள் வெறுப்பு மிகவிண்டாம், (இ) ஆந்தை - ஞாயிறு, வெள்ளி. (உ) காகம், கஞ்ச மலரார் குழலாளே கருத்தா யுரைத்த திங்கள். (எ ) கோழி - செவ்வாய். (ஓ) மயில்- படியறியே." புதன். அபாபக்ஷம் (பகலுக்கும் இரவுக்கும்) அபாபக்ஷம் 'கூரியதோர் வேலோனே'' என்னும் உண்டியின்பலன்-''கெடுதியு முடனே வாக்கியத்தின்படி (அ) கோழி - செவ்வாய், காணார் கிளையுடன் வாழ்வு பேறாம், கடுகிய (இ) வல்லூறு-திங்கள் . (உ) ஆந்தை-ஞாயிறு, பிணியும் தீருங் கலகமோ சற்று மில்லை, (எ) மயில் - வியாழன், (ஓ) சனி. காகம். அடைமழை பெருக வுண்டா மகமேற நிற் புதன், வெள்ளி. நக்ஷத்திரப்பக்ஷி -- (பூர்வபக்ஷம் அபரபக்ஷம் இரண்டிற்கும் ) அசுவனி, பரணி, கிருத்திகை, ரோகணி, மிருகசீரிடம் வல்லூறு. திருவாதிரை, புனர்பூசம், பூசம், ஆயில்யும், மகம், பூரம் ஆந்தை. உத்திரம், அஸ்தம், சித்திரை, சுவாதி, விசாகம் காகம். அனுஷம், கேட்டை, மூலம், பூராடம், உத்திராடம் கோழி. திருவோணம், அவிட்டம், சதயம், பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி, ரேவதி மயில்.
அநுபந்தம் 1588 பஞ்சபக்ஷ பலாபலன்கள் பஞ்சபக்ஷி பலாபலன்கள் பூர்வபக்ஷம் கும் தன்மை முக்கிய பயணமில்லை மொழி உண்டியின் பலன் - ( போசன மாகல்ந்தபின் னுண்ணுங் காலே . பதிவாழும் போனார் மீள்வார் போங்கவலை நடையின்பலன் - வெற்றியுஞ சுக காசினி வாழு மழைபொழியுங் களவு மில்லை முண் டாகும் வியாதியு மாற்றும் பின்பு கதிர்விளையும் பேசினிற் கன்னி போகும் மற்றய கருமந் தானு பயமுமிலை யகமும் பிணியுந் தீரும் பெண்பெறுவாள் வாசி தாழா உற்றதோர் கெடுதி காணார் பெரு செழும்பொன் வாணிபமாம் மன்னரை வெல் மழை யுண்டு தூரத் துற்றவர் வாவுங் கூடக் லாய் மாங்குயிலே . சொல்லும்பின் னடக்கத் தோன்றில் . நடையின்பலன் - அரசின் பலன் - ( செயமொடு சுகமு யாத்திரை யாயி னிலை குலையு மொன்னார் வெல்லா ரிருந்தி முண்டு சிறந்ததோர் பயணந் தன்னில் புய லொடு போம் காத்திர மில்லாக் கதிர்விளையும் கன் மழையு மற்பம் புவி தனிற் கலகமில்லை னியர் வாழ்க்கை நன்றாக மாத்திரை செல் இயல்பினாற் பெறலாம் வெற்றி லாபமும் லும் பொருள் கூடா வேட்கை தவிர்ந்து மண் நீடு மாகும் பயம்விளை யாது நாளு மரசு தான் கூடா சூத்திரஞ் சொன்ன படியாலே சொன் பறவை யாகில் . னார் பெரியோர் சுரிகுழலே . நித்தி காயின் பலன் - ' ' உன்னிடிற் அரசின் பலன்- அரசே செய்யிற் புலி பிணியு மல்லா லொருபிணி யதிக மாகும் பேறா மரச ராலே பலனெய்து முரசு மதி கெடுதி காணும் துன்னிய செஞ்சி றோடம் மன்னினு மழையோ வில்லை வைத்தன் ரும் வரிசையுடன் மூண்ட கருமந்தான்வில கும் பரிசும் பெரியோர் திறலிடுவர் பழைய தோன்றிடு புங்கஞ் செய்யும் பன்னியே யுதிக் பிணிபோம் பயமில்லை புரையோங் களவும் கும் பக்ஷி பயனுட னுறங்கு மாகில் . மாணத்தின் பலன் - நாவினில் லாப தான் காணும் போக்கு மில்லை புரிகுழலே . தூங்கும்பலன் தூங்கு மாகினோய் முண்டு நல்ல தாங் கரும மெல்லாந் தீவினை மாறா தூரம் போனார் தாமீளார் ஆங்கே தரும் சாவினில் விழுந்த பக்ஷ தனித்துவந் துதி படும்பற் றன்றிச் செய்யுநல் வினைக ளாகச் நன்றாகா வரிவை வாழ்க்கைத் தாழ்வாகும் . ப்ப தாலே பூவினிற் சிறந்த மாதே புகன் தீங்கே யல்லான் மழைபொழியாச் செந்நெல் விளையாச் சிறுகுழியில் ஒங்கிப் பணமும் றனர் புள்ளின் நூலே .. ' ' தாராதே யுண்மை யாக உரைத்தோமே . பபேக்ஷி மாணத்தின்பலன் - துஞ்சு மாகிற் பூர்வபக்ஷம் ( பகலுக்கும் இரவுக்கும் ) சாவுசெலும் தொலையாப் பிணியுந் தானெய் தும் நெஞ்சி னினைந்த பொருள் கூடா நிதியுங் ' இருளே போகசிவா என்னும் வாக்கி காணார் நிலைகுலைவர் வஞ்சி நோயு மிக யத்தின்படி ( ) வல்லூறு - வியாழம் சனி . வுண்டா மனையாள் வெறுப்பு மிகவிண்டாம் ( ) ஆந்தை - ஞாயிறு வெள்ளி . ( ) காகம் கஞ்ச மலரார் குழலாளே கருத்தா யுரைத்த திங்கள் . ( ) கோழி - செவ்வாய் . ( ) மயில் படியறியே . புதன் . அபாபக்ஷம் ( பகலுக்கும் இரவுக்கும் ) அபாபக்ஷம் ' கூரியதோர் வேலோனே ' ' என்னும் உண்டியின்பலன் - ' ' கெடுதியு முடனே வாக்கியத்தின்படி ( ) கோழி - செவ்வாய் காணார் கிளையுடன் வாழ்வு பேறாம் கடுகிய ( ) வல்லூறு - திங்கள் . ( ) ஆந்தை - ஞாயிறு பிணியும் தீருங் கலகமோ சற்று மில்லை ( ) மயில் - வியாழன் ( ) சனி . காகம் . அடைமழை பெருக வுண்டா மகமேற நிற் புதன் வெள்ளி . நக்ஷத்திரப்பக்ஷி -- ( பூர்வபக்ஷம் அபரபக்ஷம் இரண்டிற்கும் ) அசுவனி பரணி கிருத்திகை ரோகணி மிருகசீரிடம் வல்லூறு . திருவாதிரை புனர்பூசம் பூசம் ஆயில்யும் மகம் பூரம் ஆந்தை . உத்திரம் அஸ்தம் சித்திரை சுவாதி விசாகம் காகம் . அனுஷம் கேட்டை மூலம் பூராடம் உத்திராடம் கோழி . திருவோணம் அவிட்டம் சதயம் பூரட்டாதி உத்திரட்டாதி ரேவதி மயில் .