அபிதான சிந்தாமணி

அடபந்தம் 1887 பஞ்சபக்ஷ சாஸ்திரம் கோழி 3. 2. அரசு, 5. சாவு. 1. சாவு, 5. சாவு. நடை. 3. சாவு, 5. சாவு. புதன் புதன் சாவு, அபரபக்ஷம் பகல் அபாபக்ஷம் இரவு திங்கள், சனி திங்கள், சனி மயில் 1. ஜாமம் - ஊண், 2. சாவு, கோழி 1. ஜாமம் - ஊண், 2. துயில் 3. துயில், 4. அரசு, 5. நடை. நடை, 4. சாவு, 5. அரசு. மயில் 1. சாவு, 2. துயில், 3. அரசு, 4. நடை, 1 துயில், 2. நடை, 3. சாவு, 4. அரசு, 5. 5. காகம் 1. துயில், ஊண். ஊண். 2. சாவு, ஆந்தை 1. நடை, 3. நடை, காகம் 4. ஊண், ஆந்தை 3. அரசு, 4. ஊண், 5. துயில். 1. அரசு, 2. நடை, 3. ஊண், 4. சாவு, 3. ஊண், 2. அரசு, 4. துயில், 5. நடை 5. துயில். வல்லூறு 1. நடை, 2. ஊண், வல்லூறு 1. அரசு, 2. ஊண், 3. சாவு, 4. துயில், 5. அரசு. 3. துயில், 4. நடை, ஞாயிறு, செவ்வாய் ஞாயிறு, செவ்வாய் கோழி 1. ஜாமம் - ஊண், 2. சாவு, வல்லூறு 1. ஜாமம் - ஊண், 2. துயில், 3. துயில், 4. அரசு, 5. நடை. காகம் 3. நடை, 4. சாவு, 5. அரசு. கோழி 1. சாவு, 2. துயில், 3. அரசு, 4. நடை, 1. துயில், 2. நடை, 3. சாவு, 4. அரசு, 1 5. 2. அரசு, மயில் 1. 5. ஊண். ஆந்தை 1. துயில், ஊண். நடை, 2. சாவு, 3. நடை, 4. ஊண், 5. சாவு. வல்லூறு 3. அரசு, 4. ஊண், 5. துயில். ஆந்தை 1. அரசு, 2. நடை, 3. ஊண், 4. சாவு, 1. சாவு, 2. அரசு, 3. ஊண், 4. துயில், 2. ஊண் 5. துயில். மயில் 1. நடை, 5. காகம் 1. அரசு, 2. ஊண், 4. துயில், 5. அரசு. 3. துயில், 4 நடை, காகம் 1. ஜாமம் - ஊண், 2. ஆந்தை 1. ஜாமம் - ஊண், 2. துயில், 4. சாவு, 5. அரசு. காகம் 3. துயில், 4. அரசு, 5. நடை. ஆந்தை 3. நடை, 1. சாவு. 2. துயில், 3. அரசு, 4. நடை, 1. துயில், 2. நடை, 3. சாவு, 4. அரசு, 5. ஊண். வல்லூறு 1. நடை, 2. சாவு, 5. ஊண். வல்லூறு 1. துயில், 2. அரசு, 4. எண், 3. நடை, 4. ஊண், சாவு. மயில் 3. அரசு, 5. துயில். கோழி 5. 1. அரசு, 2. நடை, 3. ஊண், 4. சாவு, 1. சாவு, 2. அரசு, 3. ஊண், 4. துயில், 5. 2. ஊண், கடை. மயில் 1. அரசு, 5. துயில். 2. ஊண், கோழி 1. நடை, 5. சாவு. 3. சாவு, 4. துயில், 3. துயில், 4. நடை, 5. அரசு. வியாழன் வியாழன் ஆந்தை 1. ஜாமம் - ஊண், 2. சாவு, காகம் 1. ஜாமம் - ஊண், 2. துயில், 4. சாவு, 5. அரசு. வல்லூறு 3. துயில், 4. அரசு, 5. நடை. வல்லூறு 3. நடை, 1. சாவு, 2. துயில், 3. அரசு, 4. நடை, 1. துயில், 2. நடை, 3, சாவு, 4. அரசு, 5. ஊண். மயில் 1. துயில், 2. அரசு கோழி 1. நடை, 2. சாவு, 5. ஊண். கோழி 3. அரசு, 4. பாண், 5. துயில். மயில் 3. 4. ஊண், நடை, 5. சாவு. 1. அரசு, 2. நடை, 3. ஊண், 4. சாவு, 1. சாவு, 2. அரசு, 3. ஊண், 4. துயில், காகம் 1. நடை, 2. ஊண், 5. நடை, 5. துயில். ஆந்தை 1. அரசு, 2. ஊண், 3. துயில், 4. நடை, 3. சாவு, 4. துயில், 5. அரசு. வெள்ளி வெள்ளி 2. சாவு, மயில் 1. ஜாமம் - ஊண், வல்லூறு 1. ஜாமம் - ஊண், 2. துயில், 5. நடை. மயில் 3. நடை, 5. அரசு. 3. துயில், 4. அரசு, 4. நடை, 1. துயில், 2. நடை, 3. சாவு, 4. அரசு, 1. சாவு, 2. துயில், 3. அரசு, 5. 2. சாவு, 5. ஊண். கோழி 1. துயில், 2. அரசு, காகம் 1. நடை, 4. ஊண், 5. சாவு. காகம் 3. நடை, 3. அரசு, 4. ஊண், 5. துயில். வல்லூறு 1. அரசு, 2. நடை, 3. ஊண், 4. சாவு, 1. சாவு, 2. அரசு, 3. ஊண், 4. துயில், 5. கடை. கோழி 1. அரசு, 2. ஊண், 2. ஊண், 5. துயில். ஆந்தை 1. நடை, 5. அரசு. | 3. துயில், 4. நடை, 5. சாவு. 3. சாவு, 4. துயில், (el) கோழி. (0) வல்லூறு, (C) ஆந்தை. (எ) மயில், 5. சாவு- 4. சாவு, ஊண். (9) காகம்.
அடபந்தம் 1887 பஞ்சபக்ஷ சாஸ்திரம் கோழி 3 . 2. அரசு 5. சாவு . 1. சாவு 5. சாவு . நடை . 3. சாவு 5. சாவு . புதன் புதன் சாவு அபரபக்ஷம் பகல் அபாபக்ஷம் இரவு திங்கள் சனி திங்கள் சனி மயில் 1. ஜாமம் - ஊண் 2. சாவு கோழி 1. ஜாமம் - ஊண் 2. துயில் 3. துயில் 4. அரசு 5. நடை . நடை 4. சாவு 5. அரசு . மயில் 1. சாவு 2. துயில் 3. அரசு 4. நடை 1 துயில் 2. நடை 3. சாவு 4. அரசு 5 . 5 . காகம் 1. துயில் ஊண் . ஊண் . 2. சாவு ஆந்தை 1. நடை 3. நடை காகம் 4. ஊண் ஆந்தை 3. அரசு 4. ஊண் 5. துயில் . 1. அரசு 2. நடை 3. ஊண் 4. சாவு 3. ஊண் 2. அரசு 4. துயில் 5. நடை 5. துயில் . வல்லூறு 1. நடை 2. ஊண் வல்லூறு 1. அரசு 2. ஊண் 3. சாவு 4. துயில் 5. அரசு . 3. துயில் 4. நடை ஞாயிறு செவ்வாய் ஞாயிறு செவ்வாய் கோழி 1 . ஜாமம் - ஊண் 2. சாவு வல்லூறு 1. ஜாமம் - ஊண் 2. துயில் 3. துயில் 4. அரசு 5. நடை . காகம் 3. நடை 4. சாவு 5. அரசு . கோழி 1. சாவு 2. துயில் 3. அரசு 4. நடை 1. துயில் 2. நடை 3. சாவு 4. அரசு 1 5 . 2. அரசு மயில் 1 . 5. ஊண் . ஆந்தை 1. துயில் ஊண் . நடை 2. சாவு 3. நடை 4. ஊண் 5. சாவு . வல்லூறு 3. அரசு 4. ஊண் 5. துயில் . ஆந்தை 1. அரசு 2. நடை 3. ஊண் 4. சாவு 1. சாவு 2. அரசு 3. ஊண் 4. துயில் 2. ஊண் 5. துயில் . மயில் 1. நடை 5 . காகம் 1. அரசு 2. ஊண் 4. துயில் 5. அரசு . 3. துயில் 4 நடை காகம் 1. ஜாமம் - ஊண் 2 . ஆந்தை 1. ஜாமம் - ஊண் 2. துயில் 4. சாவு 5. அரசு . காகம் 3. துயில் 4. அரசு 5. நடை . ஆந்தை 3. நடை 1. சாவு . 2. துயில் 3. அரசு 4. நடை 1. துயில் 2. நடை 3. சாவு 4. அரசு 5. ஊண் . வல்லூறு 1. நடை 2. சாவு 5. ஊண் . வல்லூறு 1. துயில் 2. அரசு 4. எண் 3. நடை 4. ஊண் சாவு . மயில் 3. அரசு 5. துயில் . கோழி 5 . 1. அரசு 2. நடை 3. ஊண் 4. சாவு 1. சாவு 2. அரசு 3. ஊண் 4. துயில் 5 . 2. ஊண் கடை . மயில் 1. அரசு 5. துயில் . 2. ஊண் கோழி 1. நடை 5. சாவு . 3. சாவு 4. துயில் 3. துயில் 4. நடை 5. அரசு . வியாழன் வியாழன் ஆந்தை 1. ஜாமம் - ஊண் 2. சாவு காகம் 1. ஜாமம் - ஊண் 2. துயில் 4. சாவு 5. அரசு . வல்லூறு 3. துயில் 4. அரசு 5. நடை . வல்லூறு 3. நடை 1. சாவு 2. துயில் 3. அரசு 4. நடை 1. துயில் 2. நடை 3 சாவு 4. அரசு 5. ஊண் . மயில் 1. துயில் 2. அரசு கோழி 1 . நடை 2. சாவு 5. ஊண் . கோழி 3. அரசு 4. பாண் 5. துயில் . மயில் 3 . 4. ஊண் நடை 5. சாவு . 1. அரசு 2. நடை 3. ஊண் 4. சாவு 1. சாவு 2. அரசு 3. ஊண் 4. துயில் காகம் 1. நடை 2. ஊண் 5. நடை 5. துயில் . ஆந்தை 1. அரசு 2. ஊண் 3. துயில் 4. நடை 3. சாவு 4. துயில் 5. அரசு . வெள்ளி வெள்ளி 2. சாவு மயில் 1. ஜாமம் - ஊண் வல்லூறு 1. ஜாமம் - ஊண் 2. துயில் 5. நடை . மயில் 3 . நடை 5. அரசு . 3. துயில் 4. அரசு 4. நடை 1. துயில் 2. நடை 3. சாவு 4. அரசு 1. சாவு 2. துயில் 3. அரசு 5 . 2. சாவு 5. ஊண் . கோழி 1. துயில் 2. அரசு காகம் 1. நடை 4. ஊண் 5. சாவு . காகம் 3. நடை 3. அரசு 4. ஊண் 5. துயில் . வல்லூறு 1. அரசு 2. நடை 3. ஊண் 4. சாவு 1. சாவு 2. அரசு 3. ஊண் 4. துயில் 5 . கடை . கோழி 1. அரசு 2. ஊண் 2. ஊண் 5. துயில் . ஆந்தை 1. நடை 5. அரசு . | 3. துயில் 4. நடை 5. சாவு . 3. சாவு 4. துயில் ( el ) கோழி . ( 0 ) வல்லூறு ( C ) ஆந்தை . ( ) மயில் 5. சாவு 4. சாவு ஊண் . ( 9 ) காகம் .