அபிதான சிந்தாமணி

ஆழ்வாராதிகள் திருக்கக்ஷத்திரம் 1568 ஆழ்வாராதிகள் திருக்ஷேத்திரம் வாதிரை - சடையர், உத்திரம் - இயற்பகை, கம்பர், (மாசிமீ) அஸ்தம்-எறிபத்தர், பூரா சுவாதி - மானக்கஞ்சாரர், பூராடம்-சாக்கியர், டம் - காரி, சதயம் - கோச்செங்கட்சோழர், இரேவதி-வாயிலார், (தைமீ) மிருகசீரிடம்- (பங்குனிமீ) சோகணி-நேசர், திருவாதிரை- கண்ணப்பர், திருவாதிரை - அரிவாட்டாயர், கணநாதர், பூசம் - முனையடுவார், சுவாதி- உத்திரம்-சண்டேசுரர், விசாகம் - திருநீலகண் காரைக்கா லம்மையார், சதயம் - தண்டி டர், சதயம்-அப்பூதியடிகள், இரேவதி-கலிக் யடிகள் , ஆழ்வாராதிகள் திருநக்ஷத்திரம் (சித்திரைமீ) அசுவதி-வடுகநம்பி. கார்த்தி- தாசர். மூலம் - மணவாள மாமுனி. பூராடம்- உய்யக்கொண்டார். திருவா-எம்பெருமானார். குருகைப்பிரான், சேனை முதலியார். திரு புனர் - ஸ்ரீ ராமபிரான். முதலியாண்டான். வோ-பொய்கையாழ்வார், பிள்ளைலோகாசாரி அஸ்த - கிடாம்பியாச்சான். சித்திரை - மதுர யார். அவிட் - பூதத்தாழ்வார், திருமலையாண், கவிகள். (வை காசிமீ) ரோக - கோட்டியூர் டான். சதயம் - பேயாழ்வார். உத்திரட் - நம்மி. அஸ்த-தேவப்பெருமா. சுவாதி-அழ விளாஞ்சோலைப். (கார்த்திகை மீ) பாணி- கியசிங்கர். பெரிய திருமலைநம்பி. விசாகம் - மாதவப்பெருமா. கார்த்-திருமங்கையாழ்வார், நம்மாழ்வார். திருவாய்மொழிப்பிள்ளை. திரு நம்பிள்ளை. ரோகிணி - திருப்பாணாழ்வார். நம்பி - அனுஷம் - பெரியபட்டர். கோயிற் கந் அனு-கோடி, தாதாச்சாரியார். (மார்கழி மீ) தாடை. (ஆனி) ஆயிலியம் - மாறனேர் அனுஷ-நாலூராச்சான். கேட்டை தொண்ட நம்பி, சுவாதி - பெரியாழ்வார், வடக்குவீதிப் படிப்பொடி, பெரியநம்பி. (தை மீ) மிருக பிள்ளை, திருவரங்கப்பெரு. அனுஷம் - நாத கோவலூர் எம்பெ. புனர்பூ - எம்மார். மகம்- முனிகள். மூலம் - திருப்புளியாழ். (ஆடிமீ) திருமழிசையாழ். அஸ்தம் - கூத்தாழ். விசா பூரம் - ஸ்ரீ ஆண்டாள், கந்தாடைதோழப்பர். கம்-குருகைசாவலப்பன். பூரட் - சொட்டை அஸ்தம்-பதரநாராயணப் பெரு. சுவாதி-பக்ஷி நம்பி. (மாசிமீ) அசுவ-சிறிய கோவிந்தப்பெரு ராஜர். உத்திராடம் - ஆளவந்தார், புண்டரீ மாள். மிருக - திருக்கச்சிநம்பி. புனர்பூ - குல காக்ஷர். திருவோணம்- தெற்காழ்வார். (ஆவ சேகராழ்வார், திருமலையாண்டா. ஆயி-பிள்ளை ணிய) ரோகணி-ஸ்ரீ கண்ணபிரான், பெரிய யுறங்காவில்லி. மகம் - மணக்கால் நம்பி. (பங் வாச்சான்பிள்ளை, நைநாராச்சாம்பிள்ளை. (புர குனியா) ரோகிணி - நம்பெருமாள். பூசம் - ட்டாசிய) விசாகம்-வருமலைநம்பி. திருவோ செல்வப்பிள்ளை. உத்திர-ஸ்ரீரங்கநாய்ச்சியார். ணம்-வேதாந்த தேசிகன், திருவேங்கடத்தம அஸ்தம் - திருவரங்கத்தமுதர். இரே-பெரிய | (ஐப்பசிமீ ) திருவாதிரை - குருகுலோத்தா பெருமாள். சிவ வைணவத் தலங்கள் முற்றிற்று.
ஆழ்வாராதிகள் திருக்கக்ஷத்திரம் 1568 ஆழ்வாராதிகள் திருக்ஷேத்திரம் வாதிரை - சடையர் உத்திரம் - இயற்பகை கம்பர் ( மாசிமீ ) அஸ்தம் - எறிபத்தர் பூரா சுவாதி - மானக்கஞ்சாரர் பூராடம் - சாக்கியர் டம் - காரி சதயம் - கோச்செங்கட்சோழர் இரேவதி - வாயிலார் ( தைமீ ) மிருகசீரிடம்- ( பங்குனிமீ ) சோகணி - நேசர் திருவாதிரை கண்ணப்பர் திருவாதிரை - அரிவாட்டாயர் கணநாதர் பூசம் - முனையடுவார் சுவாதி உத்திரம் - சண்டேசுரர் விசாகம் - திருநீலகண் காரைக்கா லம்மையார் சதயம் - தண்டி டர் சதயம் - அப்பூதியடிகள் இரேவதி - கலிக் யடிகள் ஆழ்வாராதிகள் திருநக்ஷத்திரம் ( சித்திரைமீ ) அசுவதி - வடுகநம்பி . கார்த்தி- தாசர் . மூலம் - மணவாள மாமுனி . பூராடம் உய்யக்கொண்டார் . திருவா - எம்பெருமானார் . குருகைப்பிரான் சேனை முதலியார் . திரு புனர் - ஸ்ரீ ராமபிரான் . முதலியாண்டான் . வோ - பொய்கையாழ்வார் பிள்ளைலோகாசாரி அஸ்த - கிடாம்பியாச்சான் . சித்திரை - மதுர யார் . அவிட் - பூதத்தாழ்வார் திருமலையாண் கவிகள் . ( வை காசிமீ ) ரோக - கோட்டியூர் டான் . சதயம் - பேயாழ்வார் . உத்திரட் - நம்மி . அஸ்த - தேவப்பெருமா . சுவாதி - அழ விளாஞ்சோலைப் . ( கார்த்திகை மீ ) பாணி கியசிங்கர் . பெரிய திருமலைநம்பி . விசாகம் - மாதவப்பெருமா . கார்த் - திருமங்கையாழ்வார் நம்மாழ்வார் . திருவாய்மொழிப்பிள்ளை . திரு நம்பிள்ளை . ரோகிணி - திருப்பாணாழ்வார் . நம்பி - அனுஷம் - பெரியபட்டர் . கோயிற் கந் அனு - கோடி தாதாச்சாரியார் . ( மார்கழி மீ ) தாடை . ( ஆனி ) ஆயிலியம் - மாறனேர் அனுஷ - நாலூராச்சான் . கேட்டை தொண்ட நம்பி சுவாதி - பெரியாழ்வார் வடக்குவீதிப் படிப்பொடி பெரியநம்பி . ( தை மீ ) மிருக பிள்ளை திருவரங்கப்பெரு . அனுஷம் - நாத கோவலூர் எம்பெ . புனர்பூ - எம்மார் . மகம் முனிகள் . மூலம் - திருப்புளியாழ் . ( ஆடிமீ ) திருமழிசையாழ் . அஸ்தம் - கூத்தாழ் . விசா பூரம் - ஸ்ரீ ஆண்டாள் கந்தாடைதோழப்பர் . கம் - குருகைசாவலப்பன் . பூரட் - சொட்டை அஸ்தம் - பதரநாராயணப் பெரு . சுவாதி - பக்ஷி நம்பி . ( மாசிமீ ) அசுவ - சிறிய கோவிந்தப்பெரு ராஜர் . உத்திராடம் - ஆளவந்தார் புண்டரீ மாள் . மிருக - திருக்கச்சிநம்பி . புனர்பூ - குல காக்ஷர் . திருவோணம்- தெற்காழ்வார் . ( ஆவ சேகராழ்வார் திருமலையாண்டா . ஆயி - பிள்ளை ணிய ) ரோகணி - ஸ்ரீ கண்ணபிரான் பெரிய யுறங்காவில்லி . மகம் - மணக்கால் நம்பி . ( பங் வாச்சான்பிள்ளை நைநாராச்சாம்பிள்ளை . ( புர குனியா ) ரோகிணி - நம்பெருமாள் . பூசம் - ட்டாசிய ) விசாகம் - வருமலைநம்பி . திருவோ செல்வப்பிள்ளை . உத்திர - ஸ்ரீரங்கநாய்ச்சியார் . ணம் - வேதாந்த தேசிகன் திருவேங்கடத்தம அஸ்தம் - திருவரங்கத்தமுதர் . இரே - பெரிய | ( ஐப்பசிமீ ) திருவாதிரை - குருகுலோத்தா பெருமாள் . சிவ வைணவத் தலங்கள் முற்றிற்று .