அபிதான சிந்தாமணி

சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1557 முருகன்பதி குவளை. குடி மாவழுவூர், காமன் கொறுக்கை நமன் வித்து இறைவனுக்குப் பிரணவப் பொருள் கட வூரிந்தக் காசினிக்குள், தேமன்னு கொன் கூறியருளிய தலம். இது சுவாமிமலை என் றைச் சடையான் பொருதிட்ட சேவகமே. றும் சொல்லப்படும். சத்தவிடங்கத்தலம் - (க) திருவா ஈழநாட்டுள் கதிர்காமம். (கதிர்காம ரூர். (உ) நாகைப்பட்டினம். திரு வேலர்) அயிராவதம் பூசித்த தலம். இக் நள்ளாறு. திருமறைக்காடு. (கு) திருக் கலியுகத்து அநேக அற்புதங்கள் நடக்கும் காராயில். திருவாய்மூர். (எ) திருக் தலம். சீரார் திருவாரூர் தென்னாகை நள் பாண்டிநாட்டுள் திருப்பரங்கிரி. ளாறு, காரார் மறைக்காடு-காராயல், ஒத்த இது குமாரக்கடவுள் விண்குடி யேற்றிய திரு வாய்மூ ருவந்த திருக் கோளிலி, சத்த பொழுது இந்திரன் தெய்வயானையம்மை விடங்கத் தலம். யைத் திருமணஞ்செய்வித்த தலம். பஞ்சபூதத்தலம் - (க) திருவாரூர், 2. திருச்செந்தூர் - (சீரலைவாய்) குமா திருக்காஞ்சி. (உ) திவானைக்கா. (கூ) திரு ரக்கடவுள் வள்ளிகாய்ச்சியாரைத் திருமணங் வண்ணாமலை. (ச) திருக்காளத்தி. (ஓ) திருத் கொண் டெழுந்தருளியிருந்த தலம். தில்லை. 3. திருவள்ளியூர் - வள்ளியம்மையார் தொண்டை நாட்டுள் (குமாரக்கடவுள்) குமாரக்கடவுளைக்கண்டு நாணி யொருசிறை எழுந்தருளியிருக்குந் தலங்கள் . (திருத்தணிகை) 1. செருத்தணி யொதுங்கப்பெற்ற தலம். (சுவாமிபெயர்) தணிகாசலபதி. குமாரக் கட் 4. திருவாவினன் குடி - இலக்ஷ்மி, சூரி வுள் சூரனுடன் செருப்புரிந்து அமைந்திருந்த யன், பசு முதலியோர் பூசித்த தலம். பழ தலம். திருப்புகழ்பெற்ற தலம். னிக்கு அடிவாரத்திலுள்ளது. 2. திருப்போரூர் - (சு-ர்) சுப்பிரமணி 5. திருப்பழனிமலை மாம்பழத்தின் யர். அநேக சித்தர் முத்தியடைந்த தலம். பொருட்டுப் பிணங்கிய குமாரக்கடவுளை (சிதம்பர சுவாமிகள் சமாதிபெற்ற தலம்.) இறைவன் பிணக்கந் தீர்த்த தலம். நடுநாட்டுள் - (மயிலம்) இது குமாரிக் கொங்குநாட்டுள் - 1. வெண்ணெய் கடவுள் மலைமீ தெழுந்தருளியிருக்குந் தலம். மலை. முருகப்பெருமான் எழுந்தருளியிருக் பழையபிரதிட்டை. சிவஞான பாலையரால் குந்தலம். தாபிக்கப்பட்டது. 2. சிவமலை - முருகவேள் குன்று. சோழநாட்டுள்-- திருவேரகம். (சுவாமி 3. சென்னிமலை - முருகவேள் குன்று, காதக்கடவுள்) பிரமதேவரைச் சிறையிடு 4. மருதமலை - முருகவேள் குன்று. சிவ க்ஷேத்ரமான்மியம் முற்றிற்று சுபம்! சுபம்!!
சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1557 முருகன்பதி குவளை . குடி மாவழுவூர் காமன் கொறுக்கை நமன் வித்து இறைவனுக்குப் பிரணவப் பொருள் கட வூரிந்தக் காசினிக்குள் தேமன்னு கொன் கூறியருளிய தலம் . இது சுவாமிமலை என் றைச் சடையான் பொருதிட்ட சேவகமே . றும் சொல்லப்படும் . சத்தவிடங்கத்தலம் - ( ) திருவா ஈழநாட்டுள் கதிர்காமம் . ( கதிர்காம ரூர் . ( ) நாகைப்பட்டினம் . திரு வேலர் ) அயிராவதம் பூசித்த தலம் . இக் நள்ளாறு . திருமறைக்காடு . ( கு ) திருக் கலியுகத்து அநேக அற்புதங்கள் நடக்கும் காராயில் . திருவாய்மூர் . ( ) திருக் தலம் . சீரார் திருவாரூர் தென்னாகை நள் பாண்டிநாட்டுள் திருப்பரங்கிரி . ளாறு காரார் மறைக்காடு - காராயல் ஒத்த இது குமாரக்கடவுள் விண்குடி யேற்றிய திரு வாய்மூ ருவந்த திருக் கோளிலி சத்த பொழுது இந்திரன் தெய்வயானையம்மை விடங்கத் தலம் . யைத் திருமணஞ்செய்வித்த தலம் . பஞ்சபூதத்தலம் - ( ) திருவாரூர் 2. திருச்செந்தூர் - ( சீரலைவாய் ) குமா திருக்காஞ்சி . ( ) திவானைக்கா . ( கூ ) திரு ரக்கடவுள் வள்ளிகாய்ச்சியாரைத் திருமணங் வண்ணாமலை . ( ) திருக்காளத்தி . ( ) திருத் கொண் டெழுந்தருளியிருந்த தலம் . தில்லை . 3. திருவள்ளியூர் - வள்ளியம்மையார் தொண்டை நாட்டுள் ( குமாரக்கடவுள் ) குமாரக்கடவுளைக்கண்டு நாணி யொருசிறை எழுந்தருளியிருக்குந் தலங்கள் . ( திருத்தணிகை ) 1. செருத்தணி யொதுங்கப்பெற்ற தலம் . ( சுவாமிபெயர் ) தணிகாசலபதி . குமாரக் கட் 4. திருவாவினன் குடி - இலக்ஷ்மி சூரி வுள் சூரனுடன் செருப்புரிந்து அமைந்திருந்த யன் பசு முதலியோர் பூசித்த தலம் . பழ தலம் . திருப்புகழ்பெற்ற தலம் . னிக்கு அடிவாரத்திலுள்ளது . 2. திருப்போரூர் - ( சு - ர் ) சுப்பிரமணி 5. திருப்பழனிமலை மாம்பழத்தின் யர் . அநேக சித்தர் முத்தியடைந்த தலம் . பொருட்டுப் பிணங்கிய குமாரக்கடவுளை ( சிதம்பர சுவாமிகள் சமாதிபெற்ற தலம் . ) இறைவன் பிணக்கந் தீர்த்த தலம் . நடுநாட்டுள் - ( மயிலம் ) இது குமாரிக் கொங்குநாட்டுள் - 1. வெண்ணெய் கடவுள் மலைமீ தெழுந்தருளியிருக்குந் தலம் . மலை . முருகப்பெருமான் எழுந்தருளியிருக் பழையபிரதிட்டை . சிவஞான பாலையரால் குந்தலம் . தாபிக்கப்பட்டது . 2. சிவமலை - முருகவேள் குன்று . சோழநாட்டுள்-- திருவேரகம் . ( சுவாமி 3. சென்னிமலை - முருகவேள் குன்று காதக்கடவுள் ) பிரமதேவரைச் சிறையிடு 4. மருதமலை - முருகவேள் குன்று . சிவ க்ஷேத்ரமான்மியம் முற்றிற்று சுபம் ! சுபம் !!