அபிதான சிந்தாமணி

சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1547 சோழநாடு வந்து மான நா-க 26. திருக்குடந்தைக் காரோணம் வெண்ணியிருந்த பிராட்டிக்குக் காட்டும் வகை உமை பூசித்துத் திருமணம் பெற்ற தலம். ஒருகணம் அசைவற்றிருந்து உயிர்கள் இயங் கங்கை முதலிய தீர்த்தங்க ளெல்லாம் ஈண் காமை காட்டி உருத்திரர்களால் உலகசிருட்டி ஒள்ள எமபுட்கரணியில் (12) வருடத்திற் யைச் செய்வித்துப் பின் விதிவிஷ்ணுக்களைப் கொருமுறை கூடும் மாமகத்தன்று படைத்த தலம். எல்லாத்தேவர்களும் வழி மூழ்கித் தம்மின் மூழ்கினோரிடத் திருந்து பட்ட தலம். வரகுணதேவரது கொலைப்பழி தாம் பெற்ற பாபத்தைப் போக்கிக்கொள் போக்கிய தலம். (சு-ர்) மருதப்பர். (தேர்) ளுந் தலம். சந்திரன், மாந்தாதா, சத்யகீர்த்தி, நன்முலை நாயகி. (தீ-ம்) காவிரி. மருத தேவசன்மா முதலியர் பூசித்தது. (சு-ர்) விருக்ஷம். மூவர் பதிகம்-க2 . R-இதுவேஸ்டே சோமநாதர். (தேர்) தேனார்மொழியம்மை. ஷன். இதற்கு (கிழ ) 2-கடிகையில் (தீ-ம்) சந்திரபுட்கரணி. ஞா-ப-க, R-ஸ்டே 31, திருத் தென்குரங்காடுதுறை-மிரு ஷன். இதற்கு --கடிகையில். கண்டருஷி, சுக்ரீவன் பூசித்த தலம். (சு-ர்) 27. திருக்குடழக்கு - (கும்பகோணம்) ஆபத்சகாயர். (தே-ர்) பவளக்கொடியம்மை. ஏமருஷி, ஆதிசேடன் முதலியோர் பூசித்த (தீ-ம்) ஆபத்சகாய தீர்த்தம். ஞா-க. R-ஸ்டே தலம். பிரமதேவர் தமது சிருட்டிக்குக் காரண ஷன் ஆடுதுறை. இதற்கு (தெ) 1-கடிகையில். மாயா சம்பந்தமான குடமொன்றை 32. திருநீலக்குடி (தென்னல்குடி) மகாமேருவில் தாபித்தனர். அது பிரமப்பிரள வருணனும் தெய்வகன்னியரும் பூசித்த தலம் யத்தால் இந்த க்ஷேத்ரத்தின் மேல்பால் தங்கி (சு-ர்) நல்லநாயகர். (தேர்) அழகாம்பிகை பிரளயம் முடிந்தபின் சிவபெருமான் (தீ-ம்) வன்னீலம். R-ஆடுதுறையி வேட வடிவங்கொண்டு அதனைச் சேதிக்க லிருந்து (தெ) 2-மைல். இதற்கு (தெ-A) அதினின்று உலகம் உண்டாயிற்று. இதில் 2-கடிகையில். அமுதமுண்டாய் எங்கும் பாவியது. அவ்வமு 33. திருவைகன் மாடக்கோயில் - சூரி தத்தைத் திரட்டிச் சிவலிங்க மாக்கித் தாமே யனும் தேவர்களும் பூசித்த தலம். (சு-ர்) பூசித்தனர். இக் காரணத்தால் சுவாமிக்குக் வைகனாதேச்சுரர். (தே - ர்) கொம்பிளங் கும்பேசுவரர் என்று பெயர். எமருஷி தம் கோதை. (தீ-ம்) சூர்ய தீர்த்தம். வைகல்வேறு, தாயின் எலும்பைப் பல தீர்த்தங்களிலிட, மாடக்கோயில்வேறு. ஞா-க. R-ஆடுதுறையி அவை யெலும்பாகவே யிருக்க, அதனை இத் லிருந்து 4-மைல். இதற்கு (தெ-கி) 1-கடி தலத்து ஏமபுட்கரணியிலிடப் பொற்றாமரை கையில், யாக இருந்ததால் தீர்த்தத்திற்கு ஏமபுஷ்க 34. திருநல்லம் - (கோனேரிராசபுரம்) சணி என்று பெயர். (சு-ர்) கும்பேச்சுவார். உமையும், தேவர்களும் பூசித்த தலம். (கார்) (தேர்) மங்கள நாயகி. (தீ-ம்) ஏமபுஷ்கரணி. உமாமகேசர். (தே-ர்) மங்கள நாயகி. (தீ-ம்) மூவர் பதிகம்- க. R-கும்பகோணம். இதற்கு சத்தி தீர்த்தம். நா-ஞா-உ. R-ஆடு துறையி (A) 1-கடிகையில் லிருந்து (வ) 5-கட்டை. இதற்கு (வ-மே) 28. திருக்குடந்தைக்கீழ்க்கோட்டம் 2-கடிகையில், (கும்பகோணம்) விச்வகர்மனால் ஒளி யிழக்கப் 35. திருக்கோழம்பம் இந்திரனார் பெற்ற சூரியன் பூசித்து ஒளி பெற்ற தலம், குயிலாகச் சாபமேற்ற சந்தனெனும் காந்தரு (சு-ர்) மடந்தையாகேசுவார். (தேர்) பெரிய வன் பூசித்துச் சாபநீக்கம் பெற்ற தலம். நாயகி. (தீ-ம்) சூர்யபுட்கரணி, சிங்கக்கிணறு, (கூர்) கோகிலேசுபர். (தே - ர்) சௌந்தா நா-க. R-கும்பகோணம். இதற்கு (கிழ) 2-கடி நாயகி, (தீ-ம்) கோகில தீர்த்தம். ஞா - நா- கையில். ப - உ . நாரசிங்கம் பேட்டை ஸ்டேஷனிலிரு 29. திருநாகேச்சுரம் - இந்திரன் பூசி ந்து 4-மைல். இதற்கு (வ-கி) 1-கடிகையில். த்த தலம். சேக்கிழார் வழிபட்ட தலம் 36. திருஆவடு துறை - இந்திரனும், என்ப. (சு-ர்) செண்பகாரண்யேச்சுவார். பலருஷிகளும் பூசித்த தலம். திருமூல காய (தே-ர்) குன்றை முலைநாயகி. (தீ-ம்) இந்திர ஞர் முத்திபெற்ற தலம் திருக்கைலாச பாம் தீர்த்தம். மூவர்பதிகம்-எ. R-திருநாகேசுரம், பசை நமச்சிவாயமூர்த்திகளின் சந்ததியர் இதற்கு (வ-கி) 2-கடிகையில். மடாலயங்கொண் டெழுந்தருளி இருக்க 30. திருவிடைமருதூர் - (மத்யார்ச்சு தலம். (சு-ர்) மாசிலாமணியீச்சுரர், செம்பெர் னம்) சிவபெருமான் தம் அசைவே உலகத் றியாகேசர். (தே-ர்) ஒப்பிலாமு லயம் - தியக்கம் என்பதைத் தாமே உலகமென சிவகாமியம்மை. (தீ-ம்) சிவகங்கை, விருஷம்
சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1547 சோழநாடு வந்து மான நா - 26. திருக்குடந்தைக் காரோணம் வெண்ணியிருந்த பிராட்டிக்குக் காட்டும் வகை உமை பூசித்துத் திருமணம் பெற்ற தலம் . ஒருகணம் அசைவற்றிருந்து உயிர்கள் இயங் கங்கை முதலிய தீர்த்தங்க ளெல்லாம் ஈண் காமை காட்டி உருத்திரர்களால் உலகசிருட்டி ஒள்ள எமபுட்கரணியில் ( 12 ) வருடத்திற் யைச் செய்வித்துப் பின் விதிவிஷ்ணுக்களைப் கொருமுறை கூடும் மாமகத்தன்று படைத்த தலம் . எல்லாத்தேவர்களும் வழி மூழ்கித் தம்மின் மூழ்கினோரிடத் திருந்து பட்ட தலம் . வரகுணதேவரது கொலைப்பழி தாம் பெற்ற பாபத்தைப் போக்கிக்கொள் போக்கிய தலம் . ( சு - ர் ) மருதப்பர் . ( தேர் ) ளுந் தலம் . சந்திரன் மாந்தாதா சத்யகீர்த்தி நன்முலை நாயகி . ( தீ - ம் ) காவிரி . மருத தேவசன்மா முதலியர் பூசித்தது . ( சு - ர் ) விருக்ஷம் . மூவர் பதிகம் - 2 . R- இதுவேஸ்டே சோமநாதர் . ( தேர் ) தேனார்மொழியம்மை . ஷன் . இதற்கு ( கிழ ) 2 - கடிகையில் ( தீ - ம் ) சந்திரபுட்கரணி . ஞா - - R- ஸ்டே 31 திருத் தென்குரங்காடுதுறை - மிரு ஷன் . இதற்கு --கடிகையில் . கண்டருஷி சுக்ரீவன் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) 27. திருக்குடழக்கு - ( கும்பகோணம் ) ஆபத்சகாயர் . ( தே - ர் ) பவளக்கொடியம்மை . ஏமருஷி ஆதிசேடன் முதலியோர் பூசித்த ( தீ - ம் ) ஆபத்சகாய தீர்த்தம் . ஞா - . R- ஸ்டே தலம் . பிரமதேவர் தமது சிருட்டிக்குக் காரண ஷன் ஆடுதுறை . இதற்கு ( தெ ) 1 - கடிகையில் . மாயா சம்பந்தமான குடமொன்றை 32. திருநீலக்குடி ( தென்னல்குடி ) மகாமேருவில் தாபித்தனர் . அது பிரமப்பிரள வருணனும் தெய்வகன்னியரும் பூசித்த தலம் யத்தால் இந்த க்ஷேத்ரத்தின் மேல்பால் தங்கி ( சு - ர் ) நல்லநாயகர் . ( தேர் ) அழகாம்பிகை பிரளயம் முடிந்தபின் சிவபெருமான் ( தீ - ம் ) வன்னீலம் . R- ஆடுதுறையி வேட வடிவங்கொண்டு அதனைச் சேதிக்க லிருந்து ( தெ ) 2 - மைல் . இதற்கு ( தெ- A ) அதினின்று உலகம் உண்டாயிற்று . இதில் 2 - கடிகையில் . அமுதமுண்டாய் எங்கும் பாவியது . அவ்வமு 33. திருவைகன் மாடக்கோயில் - சூரி தத்தைத் திரட்டிச் சிவலிங்க மாக்கித் தாமே யனும் தேவர்களும் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) பூசித்தனர் . இக் காரணத்தால் சுவாமிக்குக் வைகனாதேச்சுரர் . ( தே - ர் ) கொம்பிளங் கும்பேசுவரர் என்று பெயர் . எமருஷி தம் கோதை . ( தீ - ம் ) சூர்ய தீர்த்தம் . வைகல்வேறு தாயின் எலும்பைப் பல தீர்த்தங்களிலிட மாடக்கோயில்வேறு . ஞா - . R- ஆடுதுறையி அவை யெலும்பாகவே யிருக்க அதனை இத் லிருந்து 4 - மைல் . இதற்கு ( தெ - கி ) 1 - கடி தலத்து ஏமபுட்கரணியிலிடப் பொற்றாமரை கையில் யாக இருந்ததால் தீர்த்தத்திற்கு ஏமபுஷ்க 34. திருநல்லம் - ( கோனேரிராசபுரம் ) சணி என்று பெயர் . ( சு - ர் ) கும்பேச்சுவார் . உமையும் தேவர்களும் பூசித்த தலம் . ( கார் ) ( தேர் ) மங்கள நாயகி . ( தீ - ம் ) ஏமபுஷ்கரணி . உமாமகேசர் . ( தே - ர் ) மங்கள நாயகி . ( தீ - ம் ) மூவர் பதிகம்- . R- கும்பகோணம் . இதற்கு சத்தி தீர்த்தம் . நா - ஞா - . R- ஆடு துறையி ( A ) 1 - கடிகையில் லிருந்து ( ) 5 - கட்டை . இதற்கு ( - மே ) 28. திருக்குடந்தைக்கீழ்க்கோட்டம் 2 - கடிகையில் ( கும்பகோணம் ) விச்வகர்மனால் ஒளி யிழக்கப் 35. திருக்கோழம்பம் இந்திரனார் பெற்ற சூரியன் பூசித்து ஒளி பெற்ற தலம் குயிலாகச் சாபமேற்ற சந்தனெனும் காந்தரு ( சு - ர் ) மடந்தையாகேசுவார் . ( தேர் ) பெரிய வன் பூசித்துச் சாபநீக்கம் பெற்ற தலம் . நாயகி . ( தீ - ம் ) சூர்யபுட்கரணி சிங்கக்கிணறு ( கூர் ) கோகிலேசுபர் . ( தே - ர் ) சௌந்தா நா - . R- கும்பகோணம் . இதற்கு ( கிழ ) 2 - கடி நாயகி ( தீ - ம் ) கோகில தீர்த்தம் . ஞா - நா கையில் . - . நாரசிங்கம் பேட்டை ஸ்டேஷனிலிரு 29. திருநாகேச்சுரம் - இந்திரன் பூசி ந்து 4 - மைல் . இதற்கு ( - கி ) 1 - கடிகையில் . த்த தலம் . சேக்கிழார் வழிபட்ட தலம் 36. திருஆவடு துறை - இந்திரனும் என்ப . ( சு - ர் ) செண்பகாரண்யேச்சுவார் . பலருஷிகளும் பூசித்த தலம் . திருமூல காய ( தே - ர் ) குன்றை முலைநாயகி . ( தீ - ம் ) இந்திர ஞர் முத்திபெற்ற தலம் திருக்கைலாச பாம் தீர்த்தம் . மூவர்பதிகம் - . R- திருநாகேசுரம் பசை நமச்சிவாயமூர்த்திகளின் சந்ததியர் இதற்கு ( - கி ) 2 - கடிகையில் . மடாலயங்கொண் டெழுந்தருளி இருக்க 30. திருவிடைமருதூர் - ( மத்யார்ச்சு தலம் . ( சு - ர் ) மாசிலாமணியீச்சுரர் செம்பெர் னம் ) சிவபெருமான் தம் அசைவே உலகத் றியாகேசர் . ( தே - ர் ) ஒப்பிலாமு லயம் - தியக்கம் என்பதைத் தாமே உலகமென சிவகாமியம்மை . ( தீ - ம் ) சிவகங்கை விருஷம்