அபிதான சிந்தாமணி

வெண்ணெய்மலை 1500 வெந்நீர் ஊற்றுக்கள் அவர் கான்சோழலுக்கென்று வணிகனொருவன் வற்றை மயூரவியல் வெண்பா வெனவும் பல மணப்பொருள் கூடிய சாந்தம் கொணர, வழங்குவர். (யாப்பு.வி.) அதனைச் சோழன் கொளற்குப் பொருளி வெண்பாப்பாட்டியல் - இதனை இயற்றிய லாது அவனைத் திருப்ப, அவன் முதலியா வர் வச்சணந்தி. இதில் செய்யுளுக்குவேண் ரைக் காண இவர் அதனைக்கொண்டு இச் டிய பொருத்தங்கள் பத்தும் தெள்ளிதின் செல்வத்திற்குக் காரணம் கழனியே யென விளங்கக் காணலாகும். எண்ணி அதனைக் கழனிக்கண் சலக்கி வெண்பாவிலக்கணம் ஈற்றடி முச்சீராய் அவ் வணிசனுக்கு வேண்டியன அளித்த மற்ற அடிகள் நாற்சீராய் காய்ச்சீரும் அக னுப்பினர். மற்றொருநாள் புலவர் பலர் வற்சீரும், வெண்சீர்வெண்டளையும், இயற் இவரைக் காணவருகையில் இவர் ஆங்குச் சீர்வெண்டளையும் பெற்று மற்ற சீருந்தளை சிதறுண்டு கிடந்த நெற்களைப் பொறுக்கு தல் யும் பெறாது காசு, பிறப்பு, நாள், மலர், கண்டு நெல்லைப்பொறுக்குபவர் நமக்கெ எனும் வாய்பாட்டால் முடிவது. அவ் ன்ன கொடுக்கப்போகிறார் என்று எண் வெண்பா, குறள் வெண்பா, நேரிசை ணியிருக்கையில், இவர்களது எண்ணத் வெண்பா, இன்னிசைவெண்பா, சிர்தியல் தைக் குறிப்பாலுணர்ந்த முதலியார், அவர் வெண்பா, பஃறொடை வெண்பா என சளை எதிர்கொண்டு உபசரித்து இலை ஐந்து வகைப்படும். (யாப்பு இல.) யில் பொன்னமுது பொற்கறி படைக்கப் வெண்பூகன் - கடைச்சங்க மருவிய புலவ புலவர்கள் மயங்கக்கண்டு அவற்றைக் குப் ருள் ஒருவர். இவரியற்பெயர் பூகன். பையில் எறியக் கட்டளையிட்டு, (குறு.அக.) க்கு வேறு அன்னமிட்டு உண்பித்தனர். வெண்பூதி - இவர் கடைச்சங்க காலத்தி புலவர்கள் உண்டு வாய்பூசப் புறத்தில் வந்து ருந்த பெண் கவிபோலும். இவர் வெண்ணீ பொற்குவியல் குப்பையிற்கண்டு ஒருவரு மணி தோற்றத்தா லிப்பெயர் பெற்றனர் க்கொருவர் வா திடக்கண்டு எச்சிற்குப் போலும், (குறு சுஎ, கஎச.) பைக்கு என் வாதாடுகிறீர்களென்று அவர் வெண்மணிப்பூதியார் - இவர் கடைச்சங்க சளுக்கு வேண்டிய பொருள் கொடுத்த காலத்தவர். பொன்மணியார் எனக் குறுந் னுப்பினர். இதனைப் "பொன்னால முதும் தொகையில் ஒரு பெண்பாலார் கூறப்பட் பொரிக்கறியுந்தான் கொணர்ந்து, நன்னா டனர். அவ்வாறிவரும் பெண்பாலாராக வலர்க்களித்த நாணயக்கை என்பதா இருக்கலாம். (குறு.உசுக.) லறிக. இச்செல்வமிகுதியால் சோழனுக்கு வெண்வட்டியார் கடைச்சங்கமருவிய மிகுந்தபொறாமை யிவர்பா லுண்டாயிற்று, புலவர். (அகநானூறு.) இவர் தம்பி இணையார மார்பன் என்பர், சர வெதிரிகவனம் - இதுவே பதிரிகாச்சிரமம். ராமமுதலியாரும் இவர்க்கு ஒரு சகோத இது இமயமலைக்கு அருகிலுள்ள இலந் ரர். கம்பர் பாண்டியற்குச் சடையன் வாழ் தைவனம். இதில் பல இருடிகள் வசித் வெண்ணெய் நல்லூரைப் புகழ்ந்து கூறிய துப் புராணாதிகள் கேட்டனர். வியாசரும் போது அதனைக் காணவந்த பாண்டியன் இவ்விடம் இருந்தனர். இப்போது விஷ்ணு பொருட்டு அதனைப்பலபட அலங்கரித்தவர். மூர்த்தியின் ஆலயம் இருக்கிறதாம். வெண்ணெய்மலை - கொங்கு நாட்டில் உள்ள வெந்தயம் - சம்பாரப்பொருள்களில் ஒன்று. குமாரக்கடவுள் மலை. வெண்பா - ஒரு சாராசிரியர், ஈற்றடியொ தைலசத்துடன் சிறகசப்புள்ள ருசியுள் ளது. இந்தியாவில் பயிரிடப்படும் பொருள். ழிந்து எனையடியெழுத்தொத்து வருவன இதனிலைகளையும் சமைத்துண்பர். அதனை வற்றை கட்டளைவெண்பா -எ-ம், ஒவ்வாது வெந்தயக்கீரை யென்பர். வருவனவற்றைக் கலம்பகவெண்பா - எ-ம், ஈற்றடியெழுத்தும், எனையடியெழுத்தும் வெந்துண்டன்--திருதராட்டிரன் குமாரன். ஒத்துவருவனவற்றைச் சமனடைவெண் வெந்துவிதன் - ஒரு வாகாவீரன்; பலராமர் பா - எ-ம், ஈற்றடி யெழுத்தினோடு எனை ஆயர்பாடியில் இருக்கையில் அவரிடம் யுத் யடியெழுத்துச் சில வொத்தும் ஒவ்வாதும் தத்திற்குச் சென்று மாய்ந் தவன். வருவனவற்றைச் சமவியல் வெண்பா - வெந்நீர் ஊற்றுக்கள் - இவை பூமியிலுள்ள எ-ம், ஈற்றடியெழுத்துமிக்கு ஏனையடியெ தீயால் உஷ்ணமடைந்து சுரந்தும், மேனோ ழுத்துக் குறைந்து தம்முளொத்து வருவன க்கிப் பாறைகளின் வழியாகவும் வரும்
வெண்ணெய்மலை 1500 வெந்நீர் ஊற்றுக்கள் அவர் கான்சோழலுக்கென்று வணிகனொருவன் வற்றை மயூரவியல் வெண்பா வெனவும் பல மணப்பொருள் கூடிய சாந்தம் கொணர வழங்குவர் . ( யாப்பு.வி . ) அதனைச் சோழன் கொளற்குப் பொருளி வெண்பாப்பாட்டியல் - இதனை இயற்றிய லாது அவனைத் திருப்ப அவன் முதலியா வர் வச்சணந்தி . இதில் செய்யுளுக்குவேண் ரைக் காண இவர் அதனைக்கொண்டு இச் டிய பொருத்தங்கள் பத்தும் தெள்ளிதின் செல்வத்திற்குக் காரணம் கழனியே யென விளங்கக் காணலாகும் . எண்ணி அதனைக் கழனிக்கண் சலக்கி வெண்பாவிலக்கணம் ஈற்றடி முச்சீராய் அவ் வணிசனுக்கு வேண்டியன அளித்த மற்ற அடிகள் நாற்சீராய் காய்ச்சீரும் அக னுப்பினர் . மற்றொருநாள் புலவர் பலர் வற்சீரும் வெண்சீர்வெண்டளையும் இயற் இவரைக் காணவருகையில் இவர் ஆங்குச் சீர்வெண்டளையும் பெற்று மற்ற சீருந்தளை சிதறுண்டு கிடந்த நெற்களைப் பொறுக்கு தல் யும் பெறாது காசு பிறப்பு நாள் மலர் கண்டு நெல்லைப்பொறுக்குபவர் நமக்கெ எனும் வாய்பாட்டால் முடிவது . அவ் ன்ன கொடுக்கப்போகிறார் என்று எண் வெண்பா குறள் வெண்பா நேரிசை ணியிருக்கையில் இவர்களது எண்ணத் வெண்பா இன்னிசைவெண்பா சிர்தியல் தைக் குறிப்பாலுணர்ந்த முதலியார் அவர் வெண்பா பஃறொடை வெண்பா என சளை எதிர்கொண்டு உபசரித்து இலை ஐந்து வகைப்படும் . ( யாப்பு இல . ) யில் பொன்னமுது பொற்கறி படைக்கப் வெண்பூகன் - கடைச்சங்க மருவிய புலவ புலவர்கள் மயங்கக்கண்டு அவற்றைக் குப் ருள் ஒருவர் . இவரியற்பெயர் பூகன் . பையில் எறியக் கட்டளையிட்டு ( குறு.அக. ) க்கு வேறு அன்னமிட்டு உண்பித்தனர் . வெண்பூதி - இவர் கடைச்சங்க காலத்தி புலவர்கள் உண்டு வாய்பூசப் புறத்தில் வந்து ருந்த பெண் கவிபோலும் . இவர் வெண்ணீ பொற்குவியல் குப்பையிற்கண்டு ஒருவரு மணி தோற்றத்தா லிப்பெயர் பெற்றனர் க்கொருவர் வா திடக்கண்டு எச்சிற்குப் போலும் ( குறு சுஎ கஎச . ) பைக்கு என் வாதாடுகிறீர்களென்று அவர் வெண்மணிப்பூதியார் - இவர் கடைச்சங்க சளுக்கு வேண்டிய பொருள் கொடுத்த காலத்தவர் . பொன்மணியார் எனக் குறுந் னுப்பினர் . இதனைப் பொன்னால முதும் தொகையில் ஒரு பெண்பாலார் கூறப்பட் பொரிக்கறியுந்தான் கொணர்ந்து நன்னா டனர் . அவ்வாறிவரும் பெண்பாலாராக வலர்க்களித்த நாணயக்கை என்பதா இருக்கலாம் . ( குறு.உசுக . ) லறிக . இச்செல்வமிகுதியால் சோழனுக்கு வெண்வட்டியார் கடைச்சங்கமருவிய மிகுந்தபொறாமை யிவர்பா லுண்டாயிற்று புலவர் . ( அகநானூறு . ) இவர் தம்பி இணையார மார்பன் என்பர் சர வெதிரிகவனம் - இதுவே பதிரிகாச்சிரமம் . ராமமுதலியாரும் இவர்க்கு ஒரு சகோத இது இமயமலைக்கு அருகிலுள்ள இலந் ரர் . கம்பர் பாண்டியற்குச் சடையன் வாழ் தைவனம் . இதில் பல இருடிகள் வசித் வெண்ணெய் நல்லூரைப் புகழ்ந்து கூறிய துப் புராணாதிகள் கேட்டனர் . வியாசரும் போது அதனைக் காணவந்த பாண்டியன் இவ்விடம் இருந்தனர் . இப்போது விஷ்ணு பொருட்டு அதனைப்பலபட அலங்கரித்தவர் . மூர்த்தியின் ஆலயம் இருக்கிறதாம் . வெண்ணெய்மலை - கொங்கு நாட்டில் உள்ள வெந்தயம் - சம்பாரப்பொருள்களில் ஒன்று . குமாரக்கடவுள் மலை . வெண்பா - ஒரு சாராசிரியர் ஈற்றடியொ தைலசத்துடன் சிறகசப்புள்ள ருசியுள் ளது . இந்தியாவில் பயிரிடப்படும் பொருள் . ழிந்து எனையடியெழுத்தொத்து வருவன இதனிலைகளையும் சமைத்துண்பர் . அதனை வற்றை கட்டளைவெண்பா -எ - ம் ஒவ்வாது வெந்தயக்கீரை யென்பர் . வருவனவற்றைக் கலம்பகவெண்பா - - ம் ஈற்றடியெழுத்தும் எனையடியெழுத்தும் வெந்துண்டன் -- திருதராட்டிரன் குமாரன் . ஒத்துவருவனவற்றைச் சமனடைவெண் வெந்துவிதன் - ஒரு வாகாவீரன் ; பலராமர் பா - - ம் ஈற்றடி யெழுத்தினோடு எனை ஆயர்பாடியில் இருக்கையில் அவரிடம் யுத் யடியெழுத்துச் சில வொத்தும் ஒவ்வாதும் தத்திற்குச் சென்று மாய்ந் தவன் . வருவனவற்றைச் சமவியல் வெண்பா - வெந்நீர் ஊற்றுக்கள் - இவை பூமியிலுள்ள - ம் ஈற்றடியெழுத்துமிக்கு ஏனையடியெ தீயால் உஷ்ணமடைந்து சுரந்தும் மேனோ ழுத்துக் குறைந்து தம்முளொத்து வருவன க்கிப் பாறைகளின் வழியாகவும் வரும்