அபிதான சிந்தாமணி

விரதமகாத்மியம் 1458 விரதமகாத்மியம் உண்டு. இது மார் 93. மார்கழி ஏகாதசி விரதம் - இது 102. கோதிராத்ர விரதம் - இது புரட் மார்கழி மாதம் கிருஷ்ணபக்ஷ கொதசியில் டாசிமீ சுக்லபக்ஷ த்யோ தசியில் அநுஷ் அறுஷ்டிப்பது. இந்தாள் தேவர்க்கு இடுக் டிப்பது கண்புரிந்த முராசுரனை விஷ்ணு கொன்று 103. அசோகாதிராத்ர விரதம் தேவரைக் களிப்பித்த நாள். இதில் உத பசி சுக்லத்ரயோ தசியில் அநுஷ்டிப்பது. யம் ஏகாதசி, மத்யம் த்வாதசி, அந்தியம் 104. மகாவாருணி விரதம் - திரயோதசி உத்தமம். இந்நாளில் ஒருநாள் சித்திரைமீ கிருஷ்ணபக்ஷ த்ரயோதசியில் விரதமிருக்கின் ஆயிரம் ஏகாதசி பலம் அநுஷ்டிப்பது. இது சரிவாரமும் சதய நக்ஷத்திரமும் கூடின் மகாமக வாருணி 94. வைதாணி விரதம் யென்று கூறப்படும். இது திரிகோடி ஈழி சுக்லபக்ஷ ஏகாதசியில் அநுஷ்டிப் பலந்தருவ தாம். இது பீஷ்மர் சாசயனத்தி லிருந்த 105, சரித்திரயோதசி பிரதோஷ விர நாள். இதில் பசுவின் வாலைப் பிடித்துக் தம் - இது கார்த்திகை, ஆவணி மாதக் கொண்டு தர்ப்பணாதிகள் செய்து கோ களில் நேரிடின் அதியுத்தமதின மென் பூசைசெய்து விரத மிருப்பது, பர். இந்நாள் இந்திரன் நமுசியையும் 95. துவாதசி - சைத்ரசுக்லத்வாதசி விருத்திராசுரனையும் கொன்று சிவபூசை விரதம் - இது சித்திரைமாதத்தில் சுக்கில செய்து சித்திபெற்ற நாள். இதில் சுக்ல படி துவாதசியில் விரதமிருப்பது. இது பக்ஷமாயின் விசேடம். இதில் விதிப்படி எல்லா நலமும் தரும். சிவபூசை செய்து விரதமிருக்கின் சர்வ 96. வைசாக சுக்லத்வாதசிவிரதம் பலன்களையு மடைவர். இதில் (கடனிவா ரணத்தின் பொருட்டும் ஆயுராரோக்யத் வைகாசிமாத சுக்லபக்ஷ த்வாதசியில் விரத தின் பொருட்டும்) செவ்வாய்க்கிழமை மிருப்பது. இதில் விஷ்ணு வைப் பூசிக் நலம். கின் எல்லா நலமும் அடைவர். இந்நாளில் விரதமிருந்து சூர்ய அஸ்தமனத்திற்கு முன் மூன்றே முக்கால் 97. ஆஷாட சுக்லத்வாதசி விரதம் - நாழிகையும் பின் மூன்றே முக்கால் நாழி ஆடிமீ சுக்ல த்வா தசியில் விஷ்ணுவை கையுமாகிய பிரதோஷ காலத்தில் சிவ யெண்ணிச் செய்வது. இதை அநுஷ்டிப் தரிசனஞ் செய்து நந்திமா தேவரை போர் சகல சித்தியும் பெறுவர். யடைந்து, பின்னின்று அவரது பீஜஸ்பரி 98. சீசாவண சுக்லத்வாதசி விரதம் சம் செய்து, அவரது இரண்டு கொம்பு ஆவணிய சுக்ல த்வாதசியில் விரத மிருப் களுக் கிடையில் சிவதரிசனஞ் செய்யில் இதில் பவித்ராரோபணஞ் செய்து மிகவுத்தமம். ஏனெனில் பிருதிவியிலுள்ள விரதமிருப்பது, தீர்த்தங்களெல்லாம் பிரதோஷ சமயத்தில் 99. வாமன ஜயந்த வாதம் - சிவ தரிசனத்தின் பொருட்டுக் கோவிரு பாட்டாசிமீ சுக்லபக்ஷ த்வா தசியில் திரு ஷணத்தை யடைந்திருக்கின்றன என்று வோண நக்ஷத்திரத்துடன் கூடிய நாள். புராணங்கள் கூறியிருக்கின்றன. பின்னும் இந்நாளில் தேவர் பொருட்டுப் பலியை முசிப்பையும், வாலினையும் தொட்டுத் யடக்கத் திரிவிக்ரம அவதாரங் கொண்ட தொழுதால் பலமதிகம். இந்த விரதம் வாமன மூர்த்தியைப் பூஜித்து விரத இருபத்து நான்கு தரம் அநுட்டித்தவர்கள் மிருப்பது. வேண்டும் சித்திகளைப் பெறுவர். 100, rராப்தி சயன விரதம் 106. பக்ஷப் பிரதோஷ விரதம் -- கார்த்திகை சுக்ல தவா தசியில் அநுஷ் இது கிருஷ்ணபக்ஷ, சுக்லபக்ஷங்களில் சிவ டிப்பது. இதில் லஷ்மீ நாராயண பூஜை பூசை, உபவாசம், அக்னி கார்யம் செய்து செய்து விரதமிருப்பது. இதில் விஷ்ணு விரதமிருப்பது. இதனை அநுட்டிப்போர் மூர்த்தி க்ஷசாப்தி சயனத்திலிருந்து பிருந் எல்லா நலமும் அடைவர். சமித்திரயோ தாவனத்தில் எல்லாத் தேவர்களாலும் தசிப் பிரதோஷ விரதத்தில் கூறியது பூசிக்கப்பட்டனர். கொள்க. 101. திரயோதசி - ஜயபார்வதி விர 107. அநங்க த்ரயோதசி விரதம் - இது ஆடி சுக்லபக்ஷ த்ரயோ மார்கழி சுக்லபக்ஷ த்ரயோதசியில் அநட் தசியில் அநுட்டிப்பது. டிப்பது.
விரதமகாத்மியம் 1458 விரதமகாத்மியம் உண்டு . இது மார் 93. மார்கழி ஏகாதசி விரதம் - இது 102. கோதிராத்ர விரதம் - இது புரட் மார்கழி மாதம் கிருஷ்ணபக்ஷ கொதசியில் டாசிமீ சுக்லபக்ஷ த்யோ தசியில் அநுஷ் அறுஷ்டிப்பது . இந்தாள் தேவர்க்கு இடுக் டிப்பது கண்புரிந்த முராசுரனை விஷ்ணு கொன்று 103. அசோகாதிராத்ர விரதம் தேவரைக் களிப்பித்த நாள் . இதில் உத பசி சுக்லத்ரயோ தசியில் அநுஷ்டிப்பது . யம் ஏகாதசி மத்யம் த்வாதசி அந்தியம் 104. மகாவாருணி விரதம் - திரயோதசி உத்தமம் . இந்நாளில் ஒருநாள் சித்திரைமீ கிருஷ்ணபக்ஷ த்ரயோதசியில் விரதமிருக்கின் ஆயிரம் ஏகாதசி பலம் அநுஷ்டிப்பது . இது சரிவாரமும் சதய நக்ஷத்திரமும் கூடின் மகாமக வாருணி 94. வைதாணி விரதம் யென்று கூறப்படும் . இது திரிகோடி ஈழி சுக்லபக்ஷ ஏகாதசியில் அநுஷ்டிப் பலந்தருவ தாம் . இது பீஷ்மர் சாசயனத்தி லிருந்த 105 சரித்திரயோதசி பிரதோஷ விர நாள் . இதில் பசுவின் வாலைப் பிடித்துக் தம் - இது கார்த்திகை ஆவணி மாதக் கொண்டு தர்ப்பணாதிகள் செய்து கோ களில் நேரிடின் அதியுத்தமதின மென் பூசைசெய்து விரத மிருப்பது பர் . இந்நாள் இந்திரன் நமுசியையும் 95. துவாதசி - சைத்ரசுக்லத்வாதசி விருத்திராசுரனையும் கொன்று சிவபூசை விரதம் - இது சித்திரைமாதத்தில் சுக்கில செய்து சித்திபெற்ற நாள் . இதில் சுக்ல படி துவாதசியில் விரதமிருப்பது . இது பக்ஷமாயின் விசேடம் . இதில் விதிப்படி எல்லா நலமும் தரும் . சிவபூசை செய்து விரதமிருக்கின் சர்வ 96. வைசாக சுக்லத்வாதசிவிரதம் பலன்களையு மடைவர் . இதில் ( கடனிவா ரணத்தின் பொருட்டும் ஆயுராரோக்யத் வைகாசிமாத சுக்லபக்ஷ த்வாதசியில் விரத தின் பொருட்டும் ) செவ்வாய்க்கிழமை மிருப்பது . இதில் விஷ்ணு வைப் பூசிக் நலம் . கின் எல்லா நலமும் அடைவர் . இந்நாளில் விரதமிருந்து சூர்ய அஸ்தமனத்திற்கு முன் மூன்றே முக்கால் 97. ஆஷாட சுக்லத்வாதசி விரதம் - நாழிகையும் பின் மூன்றே முக்கால் நாழி ஆடிமீ சுக்ல த்வா தசியில் விஷ்ணுவை கையுமாகிய பிரதோஷ காலத்தில் சிவ யெண்ணிச் செய்வது . இதை அநுஷ்டிப் தரிசனஞ் செய்து நந்திமா தேவரை போர் சகல சித்தியும் பெறுவர் . யடைந்து பின்னின்று அவரது பீஜஸ்பரி 98. சீசாவண சுக்லத்வாதசி விரதம் சம் செய்து அவரது இரண்டு கொம்பு ஆவணிய சுக்ல த்வாதசியில் விரத மிருப் களுக் கிடையில் சிவதரிசனஞ் செய்யில் இதில் பவித்ராரோபணஞ் செய்து மிகவுத்தமம் . ஏனெனில் பிருதிவியிலுள்ள விரதமிருப்பது தீர்த்தங்களெல்லாம் பிரதோஷ சமயத்தில் 99. வாமன ஜயந்த வாதம் - சிவ தரிசனத்தின் பொருட்டுக் கோவிரு பாட்டாசிமீ சுக்லபக்ஷ த்வா தசியில் திரு ஷணத்தை யடைந்திருக்கின்றன என்று வோண நக்ஷத்திரத்துடன் கூடிய நாள் . புராணங்கள் கூறியிருக்கின்றன . பின்னும் இந்நாளில் தேவர் பொருட்டுப் பலியை முசிப்பையும் வாலினையும் தொட்டுத் யடக்கத் திரிவிக்ரம அவதாரங் கொண்ட தொழுதால் பலமதிகம் . இந்த விரதம் வாமன மூர்த்தியைப் பூஜித்து விரத இருபத்து நான்கு தரம் அநுட்டித்தவர்கள் மிருப்பது . வேண்டும் சித்திகளைப் பெறுவர் . 100 r ராப்தி சயன விரதம் 106. பக்ஷப் பிரதோஷ விரதம் -- கார்த்திகை சுக்ல தவா தசியில் அநுஷ் இது கிருஷ்ணபக்ஷ சுக்லபக்ஷங்களில் சிவ டிப்பது . இதில் லஷ்மீ நாராயண பூஜை பூசை உபவாசம் அக்னி கார்யம் செய்து செய்து விரதமிருப்பது . இதில் விஷ்ணு விரதமிருப்பது . இதனை அநுட்டிப்போர் மூர்த்தி க்ஷசாப்தி சயனத்திலிருந்து பிருந் எல்லா நலமும் அடைவர் . சமித்திரயோ தாவனத்தில் எல்லாத் தேவர்களாலும் தசிப் பிரதோஷ விரதத்தில் கூறியது பூசிக்கப்பட்டனர் . கொள்க . 101. திரயோதசி - ஜயபார்வதி விர 107. அநங்க த்ரயோதசி விரதம் - இது ஆடி சுக்லபக்ஷ த்ரயோ மார்கழி சுக்லபக்ஷ த்ரயோதசியில் அநட் தசியில் அநுட்டிப்பது . டிப்பது .