அபிதான சிந்தாமணி

விகடாக்ஷன் 1518 விக்ரமபாண்டியன் 3. திருதராட்டிரன் புத்திரன். பாரியை சுந்தரி; புத்திரன் அஜமேடன் விகடாக்ஷன் - தேவர்களை வருத்தி விஷ்ணு (பா. ஆதி.) மூர்த்தியின் சக்கரத்தால் மாய்ந்தவன். வித்தி - தூமாசுரனைக் காண்க. (திருக்கண்ண - புரா.) விதருதி சீமுதன் குமாரன். இவன் குமா விகடை - காசியில் 'ஜிரேசலிங்கத்திற்கு என் பீமாதன். அருகில் பிரதிட்டித்திருக்கும் தேவதை. விதளன் - சத்தியைக் காண்க. (காசிகண் விகண்டன் சிந்துானைக் காண்க. டம்). விகப்பசமன் - திருதராட்டிரன் குமாரன். விதக்ஷி-(கு) குக்ஷியின் குமாரன்; தந்தை விகருணன் - 1. (விகர்னன்) திருதராட்டி யால் காட்டில் துரத்தப்பட்டுத் தந்தை என் குமாரன்; மகாபுத்திமான்; பதினான் தவமேற் கொண்டபின் நாடு அடைந்து சாம் போரில் வீமனுடன் பொருது மாண் சாதன் என்கிற பெயரால் அரசாண்டு டவன். அநேக யாகங்களைச் செய்து புரஞ்சயனைப் 2. ஒரு இருடி. பெற்றவன். விகலாகான் - பாற்கடலில் வந்து தேவரை விகோகன் - கோகனைக் காண்க. வருத்திச் சிவமூர்த்தியால் கிழியுண்டு இறந் விக்கல்ரோகம் - இது, காரவஸ்து; மிகு தவன். தீக்ஷண வஸ்து, சீரணமாகாவஸ்து, கடின விகற்பசமை - திருஷ்டாந்த விகற்பத்தைக் பதார்த்தம், அன்னபானாதி வித்தியாசங்க காட்டித் தாஷ்டாந்த விகற்பத்தைக் கூறு ளாலுண்டாவது. இது, அசுனோற்பவவிக் வது. (தரு.) கல், க்ஷ த்ரவிக்கல், மகாவிக்கல், யமள விகஸன் - அந்தகாசுரனது மந்திரிகளிலொ விக்கல் (இரட்டை விக்கல்), கம்பீரவிக்கல் ருவன். இவன் அந்தகாசுரயுத்தத்தில் நந்தி என ஐந்து வகைப்படும். இந்த சோகத் தேவருடன் யுத்தஞ்செய்து திருமால் முத தைக் குளவிக்கூண்டு கஷாயம், நண்வே லிய தேவர்களை விழுங்கிவிட்டவன். இவன் ளைச்சலம், மயிலிறகு பஸ்மம், மகாகுசுமா உலகங்களை விழுங்கப் புறப்படுகையில் காமாத்திரை முதலியவற்றால் வசப்படுத் வசிட்டராதியால் சபிக்கப்பட்டு நரநாரா தலாம். யணரா லிறக்கச் சாபமேற்றவன். விக்கிரன் இவன் உதயணனுடைய அம் விகனசர் - ஒரு இருடி, வைகானஸாகமம் மான் ; மிருகாவதியின் தமையன். ஏயர் வகுத்தவர். குலத்திற் பிறந்தவன். தன்னுடைய அர விகாரம் - 1. (சு) காமம், குரோதம், உலோ சாட்சியை உதயனனிடம் ஒப்பித்துவிட் பம், மோகம், மதம், மாற்சரியம், இத் தான் தவம் செய்யச் சென்றவன். 2 வேறுபாடு; இது தோன் றல், திரி (பெரு. கதை) தல் கெடுதல் எனவரும். வலித்தல், மெலி விக்ரமகஞ்சுகபாண்டியன் பிரதாபமார்த் த்தல், நீட்டல், குறுக்கல், விரித்தல், தாண்ட பாண்டியனுக்குக் குமாரன். தொகுத்தல் என்பன. முற்கூறிய மூன்றும் இவன் குமாரன் சமரகோலாகலன். எழுத்துப் புணர்ச்சிக்குரியன; பின்னவை விக்ரமசோழன் - 1. கி. பி. 1118 முதல் செய்யுள் விகாரம். (நன்.) 1133 அரசாண்ட சோழவாசன். விதோசுவன்- பிருது சக்கிரவர்த்திக்கு அர்ச் இவன் கலிங்கத்தை வென்றான். கீழைச் சசி யிடம் உதித்த குமாரன். இவனுக்கு சளுக்கிய வமிசத்திலே வந்த இராஜராஜ விசிதாசவன் என்றும் பெயர். பாரியை னான முதற் குலோத்துங்க சோழனுடைய சிகண்டினி. மகன். இவன் வேங்கை நாட்டையும் ஆண் விகிர்தன் - பிங்களனைக் காண்க. டான். இவன் அரசாட்சியில் ஷாமம் உண் விகிர்தாசான் விநாயகர் திருவவதரித்த டாயிற்று. தெலுங்கவீமனைப் போரில் இடத்தில் இருந்த தடாகத்தில் முதலை வென்றான். இவனுக்குத் தியாகசமுத்தி யுருக்கொண்டு இருந்து நீர் விளையாட்டுக்கு ரம், அகளங்கன் என்ற பெயருமுண்டு, ஸ்ரீ வந்த விநாயகரைத் தொந்தரைசெய்து அவ் ரங்கத்தில் இவன் பெயரால் இரண்டு லீதி ரால் கழுத்து இறக்குண்டு இறந்தவன். விதசீசை - பிரஸ்தாவன் தேவி, 2. வங்கியசேகர பாண்டியனைக் காண்க. விதஞ்சனன் - (விகுண்டன்) அத்தி என் விக்ரமபாண்டியன் - அபிஷேக பாண்டி னும் பெயருள்ள அரசனுடைய புத்திரன், யன் குமாரன். இவனுடன் பகைகொண்ட வரை களுண்டு,
விகடாக்ஷன் 1518 விக்ரமபாண்டியன் 3. திருதராட்டிரன் புத்திரன் . பாரியை சுந்தரி ; புத்திரன் அஜமேடன் விகடாக்ஷன் - தேவர்களை வருத்தி விஷ்ணு ( பா . ஆதி . ) மூர்த்தியின் சக்கரத்தால் மாய்ந்தவன் . வித்தி - தூமாசுரனைக் காண்க . ( திருக்கண்ண - புரா . ) விதருதி சீமுதன் குமாரன் . இவன் குமா விகடை - காசியில் ' ஜிரேசலிங்கத்திற்கு என் பீமாதன் . அருகில் பிரதிட்டித்திருக்கும் தேவதை . விதளன் - சத்தியைக் காண்க . ( காசிகண் விகண்டன் சிந்துானைக் காண்க . டம் ) . விகப்பசமன் - திருதராட்டிரன் குமாரன் . விதக்ஷி- ( கு ) குக்ஷியின் குமாரன் ; தந்தை விகருணன் - 1. ( விகர்னன் ) திருதராட்டி யால் காட்டில் துரத்தப்பட்டுத் தந்தை என் குமாரன் ; மகாபுத்திமான் ; பதினான் தவமேற் கொண்டபின் நாடு அடைந்து சாம் போரில் வீமனுடன் பொருது மாண் சாதன் என்கிற பெயரால் அரசாண்டு டவன் . அநேக யாகங்களைச் செய்து புரஞ்சயனைப் 2. ஒரு இருடி . பெற்றவன் . விகலாகான் - பாற்கடலில் வந்து தேவரை விகோகன் - கோகனைக் காண்க . வருத்திச் சிவமூர்த்தியால் கிழியுண்டு இறந் விக்கல்ரோகம் - இது காரவஸ்து ; மிகு தவன் . தீக்ஷண வஸ்து சீரணமாகாவஸ்து கடின விகற்பசமை - திருஷ்டாந்த விகற்பத்தைக் பதார்த்தம் அன்னபானாதி வித்தியாசங்க காட்டித் தாஷ்டாந்த விகற்பத்தைக் கூறு ளாலுண்டாவது . இது அசுனோற்பவவிக் வது . ( தரு . ) கல் க்ஷ த்ரவிக்கல் மகாவிக்கல் யமள விகஸன் - அந்தகாசுரனது மந்திரிகளிலொ விக்கல் ( இரட்டை விக்கல் ) கம்பீரவிக்கல் ருவன் . இவன் அந்தகாசுரயுத்தத்தில் நந்தி என ஐந்து வகைப்படும் . இந்த சோகத் தேவருடன் யுத்தஞ்செய்து திருமால் முத தைக் குளவிக்கூண்டு கஷாயம் நண்வே லிய தேவர்களை விழுங்கிவிட்டவன் . இவன் ளைச்சலம் மயிலிறகு பஸ்மம் மகாகுசுமா உலகங்களை விழுங்கப் புறப்படுகையில் காமாத்திரை முதலியவற்றால் வசப்படுத் வசிட்டராதியால் சபிக்கப்பட்டு நரநாரா தலாம் . யணரா லிறக்கச் சாபமேற்றவன் . விக்கிரன் இவன் உதயணனுடைய அம் விகனசர் - ஒரு இருடி வைகானஸாகமம் மான் ; மிருகாவதியின் தமையன் . ஏயர் வகுத்தவர் . குலத்திற் பிறந்தவன் . தன்னுடைய அர விகாரம் - 1. ( சு ) காமம் குரோதம் உலோ சாட்சியை உதயனனிடம் ஒப்பித்துவிட் பம் மோகம் மதம் மாற்சரியம் இத் தான் தவம் செய்யச் சென்றவன் . 2 வேறுபாடு ; இது தோன் றல் திரி ( பெரு . கதை ) தல் கெடுதல் எனவரும் . வலித்தல் மெலி விக்ரமகஞ்சுகபாண்டியன் பிரதாபமார்த் த்தல் நீட்டல் குறுக்கல் விரித்தல் தாண்ட பாண்டியனுக்குக் குமாரன் . தொகுத்தல் என்பன . முற்கூறிய மூன்றும் இவன் குமாரன் சமரகோலாகலன் . எழுத்துப் புணர்ச்சிக்குரியன ; பின்னவை விக்ரமசோழன் - 1. கி . பி . 1118 முதல் செய்யுள் விகாரம் . ( நன் . ) 1133 அரசாண்ட சோழவாசன் . விதோசுவன்- பிருது சக்கிரவர்த்திக்கு அர்ச் இவன் கலிங்கத்தை வென்றான் . கீழைச் சசி யிடம் உதித்த குமாரன் . இவனுக்கு சளுக்கிய வமிசத்திலே வந்த இராஜராஜ விசிதாசவன் என்றும் பெயர் . பாரியை னான முதற் குலோத்துங்க சோழனுடைய சிகண்டினி . மகன் . இவன் வேங்கை நாட்டையும் ஆண் விகிர்தன் - பிங்களனைக் காண்க . டான் . இவன் அரசாட்சியில் ஷாமம் உண் விகிர்தாசான் விநாயகர் திருவவதரித்த டாயிற்று . தெலுங்கவீமனைப் போரில் இடத்தில் இருந்த தடாகத்தில் முதலை வென்றான் . இவனுக்குத் தியாகசமுத்தி யுருக்கொண்டு இருந்து நீர் விளையாட்டுக்கு ரம் அகளங்கன் என்ற பெயருமுண்டு ஸ்ரீ வந்த விநாயகரைத் தொந்தரைசெய்து அவ் ரங்கத்தில் இவன் பெயரால் இரண்டு லீதி ரால் கழுத்து இறக்குண்டு இறந்தவன் . விதசீசை - பிரஸ்தாவன் தேவி 2. வங்கியசேகர பாண்டியனைக் காண்க . விதஞ்சனன் - ( விகுண்டன் ) அத்தி என் விக்ரமபாண்டியன் - அபிஷேக பாண்டி னும் பெயருள்ள அரசனுடைய புத்திரன் யன் குமாரன் . இவனுடன் பகைகொண்ட வரை களுண்டு