அபிதான சிந்தாமணி

வார இராகுகாலங்களாவன 1412 வாரம் வாரஇராகுகாலங்களாவன ஞாயிறு 2. அச்சணந்தி ஆசிரியன் நகரம். (263), திங்கள் (3), செவ்வாய் (223), 3. ஆடவியென்னும் அரசனது நகரம். புதன் (15), வியாழம் (183), வெள்ளி காசியுமாம் (பெ-கதை.) (111), சனி (73) நாழிகைக்குமேல் இராகு வாரணாசி - காசிக்கு ஒருபெயர். வாண, காலங்களாம். அசி என்ற இரண்டு நதிகளுக்கு இடையில் வாரதளிகன்- ஞாயிறு (11}), திங்கள் (73), உள்ள பிரதேசமாதலால் இதற்கு இப்பெ செவ்வாய் (32), புதன் (26}), வியாழன் யர் வந்தது, காசியை அடைந்தவாது பாபத் (223), வெள்ளி (18), சனி (15). தைத் தடுத்தலால் வரணை என்றும், அந் வாரங்களில் ஆண் பெண் அலி செவ் நீரில் படிந்தோர் பாபத்தை அறுத்தலால் வாய், வியாழன், ஞாயிறு ஆண்; வெள்ளி, அசி என்றும் பெயர் உள்ள இரண்டு நதி தில்கள், இராகு, கேது பெண்; சரி, புதன் சள் தெற்கு வடக்காய்ச்சூழ்ந்து இருத்த அலியாம், (விதானமாலை.) லால் இப்பெயர் பெற்றது. (காசிகாண் வாரங்கள் - இவன் தருமசோனுக்கும் குண டம்.) மதிக்கும் குமாரன். இவன் அரசு கிடை வாரணாவதம் - 1. துரியோ தனன் அரக்கு யாதபடி இவனது மாற்றாந்தாயும் அவள் மாளிகை கட்டுவித்துப் பாண்டவர்களை குமாரனும் வஞ்சகத்தால் கொலை செய்ய வஞ்சித்த பட்டணம், பிரயாகை, முயல அருகபரமேசர் ஆஞ்ஞையால் தேவ 2. அஸ்தினபுரத்துக்குச் சமிபத்திலுள்ள புருடர் வந்து வாரங்கனைக் காப்பாற்றி பட்டணம். பாண்டவர்கள் தங்கியிருந்த அரசு தந்து போயினர். (சைா கதை:) இடம், Barmana, 19 miles north west வாரசூலநாழிகை திங்களும் சனியும் கிழ of Meerut, where an attempt was wade க்கே (அ) நாழிகையும், வியாழம் தெற்கே by Duryodbada to burn the Pandavas. (20) நாழிகையும், ஞாயிறு வெள்ளி மேற் வாரதிருஷ்டி - ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் கே (கட்) நாழிகையும், செவ்வாய் - புதன் சென்றவாரத்தைக் கூட்டிய தொகையை வடக்கே (க2) (கசு) நாழிகையும் நிற்கும். அசுவதி முதலாக எண்ணிப்போகவிட்டு, வாரசூலம் - திங்கள் சனி கிழக்கு, செவ் நின்றதொகையில் (சு) நாள் ஒருகண் என் வாய் புதன் வடக்கு, வெள்ளி ஞாயிறு றும், (உ) நாள் இருகண்ணென்றும், மேற்கு, வியாழன் தெற்கு, சூலபரிகாரம், (ச) நாள் குருடென்று மறிவது. (விதா சூலத்தில் வடக்கே செல்லவேண்டின் னமாலை.) பால், கிழக்கே தயிர், தெற்கு தயிலம், வாத்தியாஜ்யம் ஞாயிறு (ந.உ) நாழி மேற்கு வெல்லம், இவைகளை உண்டே கைக்கு மேலும், திங்களுக்கும் புதனுக்கும் னும் கொண்டேனும் செல்க. (சஉ)க்கு மேலும், செவ்வாய்க்கும் வியா வார சூனியம் - ஞாயிற்றுக்கிழமையில் அது ழனுக்கும் (கூக)க்கு மேலும் வெள்ளிக்கு ஷம், கேட்டை, மகம், விசாகம், பாணி, (உக)க்கு மேலும் (சக)க்கு மிருகசீரமும், திங்களில் பூராடம், அது மேலும் (31) நாழிகை தியாஜ்யம். ஷம், மகம், பூரட்டாதி, கார்த்திகை, வாரநயம் - வாரங்களில் வெள்ளி, வியா விசாகமும், செவ்வாயில் அவிட்டம், சத ழன், புதன், திங்கள் நன்று, ஞாயிறு, யம், திருவோணம், கேட்டை, திருவா செவ்வாய், சனி தீது; இவற்றின் பலம் திரையும், புதனில் மூலம், திருவோணம், பகற்குண்டு, இரவிலில்லை. இராசிகளில் கார்த்திகையும், அவிட்டம், அச்சுவனி, சனி, செவ்வாய் ஆட்சியான மகா கும்ப பரணியும், வியாழனில் மிருகசிரம், பூரா மேடவிருச்சிகம் இவற்றின் உதயங்கள் சுப இரேவதி, புனர்பூசம் பூசமும், காரியங்களுக்காகா. (விதானமாலை). வெள்ளியில் விசாகம், சோகணி, அவிட் வாரபகற்குளிகன் - ஞாயிறு (உசு }) திங்கள் டம், மிருகசிரம், அஸ்தம், அநுஷமும், (உ.உ), செவ்வாய் (கஅ), புதன் (கரு), சனிக்கிழமையில் அஸ்தம், பூசம், புனர்பூ வியாழம் (கக3), வெள்ளி (என்), சனிங2) சம், உத்திரம், இசோவதியும் வருவனவாம். வாரம் - 1. ஞாயிறு, திங்கள், செவ்வாய், வாாணவசி - உக்கிரகுலத்தரசன் நகரம், புதன், வியாழம், வெள்ளி, சனி என (சூளா.) ஏழாம். வாரணவாசி -1. உக்கிரகுலத்து அரசன் 2. தாளத்து ஒருமாத்திரையும் இரண்டு சகாம். மாத்திரையும் உள்ள செய்யுள். சனிக்கு டம்,
வார இராகுகாலங்களாவன 1412 வாரம் வாரஇராகுகாலங்களாவன ஞாயிறு 2. அச்சணந்தி ஆசிரியன் நகரம் . ( 263 ) திங்கள் ( 3 ) செவ்வாய் ( 223 ) 3. ஆடவியென்னும் அரசனது நகரம் . புதன் ( 15 ) வியாழம் ( 183 ) வெள்ளி காசியுமாம் ( பெ - கதை . ) ( 111 ) சனி ( 73 ) நாழிகைக்குமேல் இராகு வாரணாசி - காசிக்கு ஒருபெயர் . வாண காலங்களாம் . அசி என்ற இரண்டு நதிகளுக்கு இடையில் வாரதளிகன்- ஞாயிறு ( 11 } ) திங்கள் ( 73 ) உள்ள பிரதேசமாதலால் இதற்கு இப்பெ செவ்வாய் ( 32 ) புதன் ( 26 } ) வியாழன் யர் வந்தது காசியை அடைந்தவாது பாபத் ( 223 ) வெள்ளி ( 18 ) சனி ( 15 ) . தைத் தடுத்தலால் வரணை என்றும் அந் வாரங்களில் ஆண் பெண் அலி செவ் நீரில் படிந்தோர் பாபத்தை அறுத்தலால் வாய் வியாழன் ஞாயிறு ஆண் ; வெள்ளி அசி என்றும் பெயர் உள்ள இரண்டு நதி தில்கள் இராகு கேது பெண் ; சரி புதன் சள் தெற்கு வடக்காய்ச்சூழ்ந்து இருத்த அலியாம் ( விதானமாலை . ) லால் இப்பெயர் பெற்றது . ( காசிகாண் வாரங்கள் - இவன் தருமசோனுக்கும் குண டம் . ) மதிக்கும் குமாரன் . இவன் அரசு கிடை வாரணாவதம் - 1. துரியோ தனன் அரக்கு யாதபடி இவனது மாற்றாந்தாயும் அவள் மாளிகை கட்டுவித்துப் பாண்டவர்களை குமாரனும் வஞ்சகத்தால் கொலை செய்ய வஞ்சித்த பட்டணம் பிரயாகை முயல அருகபரமேசர் ஆஞ்ஞையால் தேவ 2. அஸ்தினபுரத்துக்குச் சமிபத்திலுள்ள புருடர் வந்து வாரங்கனைக் காப்பாற்றி பட்டணம் . பாண்டவர்கள் தங்கியிருந்த அரசு தந்து போயினர் . ( சைா கதை :) இடம் Barmana 19 miles north west வாரசூலநாழிகை திங்களும் சனியும் கிழ of Meerut where an attempt was wade க்கே ( ) நாழிகையும் வியாழம் தெற்கே by Duryodbada to burn the Pandavas . ( 20 ) நாழிகையும் ஞாயிறு வெள்ளி மேற் வாரதிருஷ்டி - ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் கே ( கட் ) நாழிகையும் செவ்வாய் - புதன் சென்றவாரத்தைக் கூட்டிய தொகையை வடக்கே ( 2 ) ( கசு ) நாழிகையும் நிற்கும் . அசுவதி முதலாக எண்ணிப்போகவிட்டு வாரசூலம் - திங்கள் சனி கிழக்கு செவ் நின்றதொகையில் ( சு ) நாள் ஒருகண் என் வாய் புதன் வடக்கு வெள்ளி ஞாயிறு றும் ( ) நாள் இருகண்ணென்றும் மேற்கு வியாழன் தெற்கு சூலபரிகாரம் ( ) நாள் குருடென்று மறிவது . ( விதா சூலத்தில் வடக்கே செல்லவேண்டின் னமாலை . ) பால் கிழக்கே தயிர் தெற்கு தயிலம் வாத்தியாஜ்யம் ஞாயிறு ( ந.உ ) நாழி மேற்கு வெல்லம் இவைகளை உண்டே கைக்கு மேலும் திங்களுக்கும் புதனுக்கும் னும் கொண்டேனும் செல்க . ( சஉ ) க்கு மேலும் செவ்வாய்க்கும் வியா வார சூனியம் - ஞாயிற்றுக்கிழமையில் அது ழனுக்கும் ( கூக ) க்கு மேலும் வெள்ளிக்கு ஷம் கேட்டை மகம் விசாகம் பாணி ( உக ) க்கு மேலும் ( சக ) க்கு மிருகசீரமும் திங்களில் பூராடம் அது மேலும் ( 31 ) நாழிகை தியாஜ்யம் . ஷம் மகம் பூரட்டாதி கார்த்திகை வாரநயம் - வாரங்களில் வெள்ளி வியா விசாகமும் செவ்வாயில் அவிட்டம் சத ழன் புதன் திங்கள் நன்று ஞாயிறு யம் திருவோணம் கேட்டை திருவா செவ்வாய் சனி தீது ; இவற்றின் பலம் திரையும் புதனில் மூலம் திருவோணம் பகற்குண்டு இரவிலில்லை . இராசிகளில் கார்த்திகையும் அவிட்டம் அச்சுவனி சனி செவ்வாய் ஆட்சியான மகா கும்ப பரணியும் வியாழனில் மிருகசிரம் பூரா மேடவிருச்சிகம் இவற்றின் உதயங்கள் சுப இரேவதி புனர்பூசம் பூசமும் காரியங்களுக்காகா . ( விதானமாலை ) . வெள்ளியில் விசாகம் சோகணி அவிட் வாரபகற்குளிகன் - ஞாயிறு ( உசு } ) திங்கள் டம் மிருகசிரம் அஸ்தம் அநுஷமும் ( உ.உ ) செவ்வாய் ( கஅ ) புதன் ( கரு ) சனிக்கிழமையில் அஸ்தம் பூசம் புனர்பூ வியாழம் ( கக 3 ) வெள்ளி ( என் ) சனிங 2 ) சம் உத்திரம் இசோவதியும் வருவனவாம் . வாரம் - 1. ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் வாாணவசி - உக்கிரகுலத்தரசன் நகரம் புதன் வியாழம் வெள்ளி சனி என ( சூளா . ) ஏழாம் . வாரணவாசி -1 . உக்கிரகுலத்து அரசன் 2. தாளத்து ஒருமாத்திரையும் இரண்டு சகாம் . மாத்திரையும் உள்ள செய்யுள் . சனிக்கு டம்