அபிதான சிந்தாமணி

வாயற்பதிவடுகன் 1510 வாயு பிரபு. வாயற்பதிவடுகள் இவர் ஒரு சொல்லென வாயில் காவலனுக்குச் சொல் தொண்டைநாட்டு வாயற்பதியிலிருந்தவர். லிய துறை. (பு. வெ.) இவர் சகோதரர் மரணமடைந்திருக்கை வாயு - 1. காசிபர் குமாரருள் ஒருவன். யில் இவரை ஒரு புலவன் யாசிக்க இவர் பலநாள் தவஞ்செய்து வாயு பதம்பெற்ற அந்தப் பிணத்தை மூடிவைத்து விட்டுப் வன், வடமேற்றிசைக்கு இறை. தேவி புலவனுக்களித்தவர். தன்னுடன் கூடப் அஞ்சனை; வாகனம் மான்; பட்டணம் கந்த பிறந்துயிராகிய தம்பியையும், அந்நிலை வதி, ஆயுதம் துவசம் ; கிருஷ்ணமூர்த்தி மாண்டது தோன்றாமல் மூடிவைத் தன்ன யின் ஏவலால் இந்திரனிடத்து இருந்து மிட்டான், மன்னவர் போற்றிய வாழ் சுதர்மையைப் பெற்று உக்கிரசேகனுக்குக் செங்கலங்கை வடுகனுக்குக், கன்னனுஞ் கொடுத்தவன், தேவர் வேண்டுகோளால் சோமனு மோங்க ராயினிக் காண்பதுவே'. குமாரக்கடவுள் இரதத்திற்குச் சாரதியாய் இதனை நேயத்துடன் '' எனுந் தொண்டை இருந்தவன். அநுமானுக்கு யாரைக்காண் மண்டல சதகத்தாலுமறிக. (தமி நாச.) கிறையோ அவரிடத்தில் உனக்கு அதிக வாயிலார் நாயனார் தொண்டை நாட்டுத் அன்பு மேலிடுகையில் அவர்களுக்கு அடி திருமயிலைப்பதியில் அவதரித்து, இல்ல மைசெய் எனக் கட்டளையிட்டவன். அதி றத்து இருந்து, சிவமூர்த்திக்கு மனத்தில் காயன் யுத்தத்தில் இலக்குமணருக்கு முன் திருக்கோயில் முதலிய சமைத்துத் திருமஞ் நின்று பிரமாத்திரப் பிரயோகஞ் செய்ய சன தூபதீப நிவேதனம் செய்து, பேரா ஏவினவன். குசநாபனுடைய நூறு பெண் னந்தம் அடைந்து சிவபதம் அடைந்த களும் தன்னை மணஞ்செய்ய மறுத்ததால் சிவனடியவர். அறுபத்து மூவரில் ஒருவர். அவர்களுடைய முதுகை ஒடித்துச் சென் (பெரியபுராணம்,) றவன். அநுமனை இந்திரன் வச்சிரத்தால் வாயிலான்றேவன் இவர் கடைச்சங்க மோதிய காலத்துக் கோபித்து எல்லா மருவிய புலவர்களுள் ஒருவர். உயிர்களிடத்தும் உள்ள தன் இயக்கத்தைக் இயற்பெயர் தேவனாக இருக்கலாம். ஊர் கடலிற் சேர்த்தவன். சிவாக்கினையால் வாயில் என்பது. (குறு-கலங, 504.) சிவமூர்த்தியின் நெற்றி விழியில் தோன் வாயிலிளங்கண்ணன் இவர் கடைச்சங்க றிய தீப்பொறிகளைத் தாங்கிச் மருவிய புலவருள் ஒருவர். இவரது இயற் சென்று கங்கையில் வைத்தவன். இந்திர பெயர் இளங்கண்ணன். ஊர் வாயில் என் னுக்குப் பயந்த மைநாக பர்வதத்தைக் கட (குறு... சு.) விற் சேர்த்தவன். ஆதிசேடனுக்கு மாறு வாயில் -(ரு) கண், காது, மூக்கு, வாய், கொண்டு மேருவின் சிகரத்தைப் பேர்த்து குதம், அல்லது குய்யட் எறிந்தவன். (ஆதிசேடனைப் பார்க்க.) வாயில்கள் - 1. தலைவன் காமக்கிழத்தியர் 2 (க0) பிராணன் இருதயத்திலும், காரணமாகப் பிரிந்தகாலத்துத் தலைவிக்கு அபானன் குதத்திலும், சமானன் கழுத்தி உண்டாம் ஊடலைத் தீர்க்கும் வாயில்களா லும், உதானன் நாபியிலும், வியானன் வன ; பாணன், பாடினி, கூத்தர், இளை தேகத்திலும், நாகன் நீட்டல் முடக்கல் யோர், கண்டோர், பாங்கன், பாகன், செய்தலினும், கூர்மன் உரோமபுளகாங் பாங்கி, செவிலி, அறிஞர், காமக்கிழத்தி, கிதத்திலும், கிருகரன் முகத்தினின்று காதற்புதல்வன், விருந்து, ஆற்றாமை தும்மல் சினம் வெம்மை விளைத்தவினும், என்பனவாம். (அகம்.) தேவதத்தன் ஓட்டம் இளைப்பு வியர்த் 2. தோழி, செவிலித்தாய், பார்ப்பான், தல் செய்தலினும், தனஞ்சயன் உயிர்நீங் பாங்கன் பாணன், பாடினி இலையர், விருந் கினும் போகாது உடலினைப் பற்றியுமிருக் தினர், கூத்தர், விறலியர், அறிவர், கண் கும். உயிர் நீங்கிய பொழுது உடலினைக் டோர் எனப் பலராவார். கிழித் தகலும், மதங்க முனிவர் சாபத் வாயில்காப்போன் ஆயுதப் பயிற்சியில் தால் பலமற்றுப் பின் திரியம்பககேத்தி திறம், உடல்வன்மை, மடியின்மை, வணக் ரத்தில் சிவபூசைசெய்து குற்றம் நீங்கின. கம், வருவோரைத் தகுதிநோக்கி அழைத் (சிவாஹ.) தல் முதலிய குணங்களுடையவன். (சுக்-நீ) 3 இது, பரிச தன்மாத்திரையினின்று வாயினிலை - அரசனுடைய நெடியவாயி தோன்றியது. சத்தம், பரிசமெனும் இர லைக் கிட்டிய என்வரவினை மறைவின்றிச் ண்டு குணங்களையுடைத்தாய்ச் சலித்துத் பது.
வாயற்பதிவடுகன் 1510 வாயு பிரபு . வாயற்பதிவடுகள் இவர் ஒரு சொல்லென வாயில் காவலனுக்குச் சொல் தொண்டைநாட்டு வாயற்பதியிலிருந்தவர் . லிய துறை . ( பு . வெ . ) இவர் சகோதரர் மரணமடைந்திருக்கை வாயு - 1. காசிபர் குமாரருள் ஒருவன் . யில் இவரை ஒரு புலவன் யாசிக்க இவர் பலநாள் தவஞ்செய்து வாயு பதம்பெற்ற அந்தப் பிணத்தை மூடிவைத்து விட்டுப் வன் வடமேற்றிசைக்கு இறை . தேவி புலவனுக்களித்தவர் . தன்னுடன் கூடப் அஞ்சனை ; வாகனம் மான் ; பட்டணம் கந்த பிறந்துயிராகிய தம்பியையும் அந்நிலை வதி ஆயுதம் துவசம் ; கிருஷ்ணமூர்த்தி மாண்டது தோன்றாமல் மூடிவைத் தன்ன யின் ஏவலால் இந்திரனிடத்து இருந்து மிட்டான் மன்னவர் போற்றிய வாழ் சுதர்மையைப் பெற்று உக்கிரசேகனுக்குக் செங்கலங்கை வடுகனுக்குக் கன்னனுஞ் கொடுத்தவன் தேவர் வேண்டுகோளால் சோமனு மோங்க ராயினிக் காண்பதுவே ' . குமாரக்கடவுள் இரதத்திற்குச் சாரதியாய் இதனை நேயத்துடன் ' ' எனுந் தொண்டை இருந்தவன் . அநுமானுக்கு யாரைக்காண் மண்டல சதகத்தாலுமறிக . ( தமி நாச . ) கிறையோ அவரிடத்தில் உனக்கு அதிக வாயிலார் நாயனார் தொண்டை நாட்டுத் அன்பு மேலிடுகையில் அவர்களுக்கு அடி திருமயிலைப்பதியில் அவதரித்து இல்ல மைசெய் எனக் கட்டளையிட்டவன் . அதி றத்து இருந்து சிவமூர்த்திக்கு மனத்தில் காயன் யுத்தத்தில் இலக்குமணருக்கு முன் திருக்கோயில் முதலிய சமைத்துத் திருமஞ் நின்று பிரமாத்திரப் பிரயோகஞ் செய்ய சன தூபதீப நிவேதனம் செய்து பேரா ஏவினவன் . குசநாபனுடைய நூறு பெண் னந்தம் அடைந்து சிவபதம் அடைந்த களும் தன்னை மணஞ்செய்ய மறுத்ததால் சிவனடியவர் . அறுபத்து மூவரில் ஒருவர் . அவர்களுடைய முதுகை ஒடித்துச் சென் ( பெரியபுராணம் ) றவன் . அநுமனை இந்திரன் வச்சிரத்தால் வாயிலான்றேவன் இவர் கடைச்சங்க மோதிய காலத்துக் கோபித்து எல்லா மருவிய புலவர்களுள் ஒருவர் . உயிர்களிடத்தும் உள்ள தன் இயக்கத்தைக் இயற்பெயர் தேவனாக இருக்கலாம் . ஊர் கடலிற் சேர்த்தவன் . சிவாக்கினையால் வாயில் என்பது . ( குறு - கலங 504. ) சிவமூர்த்தியின் நெற்றி விழியில் தோன் வாயிலிளங்கண்ணன் இவர் கடைச்சங்க றிய தீப்பொறிகளைத் தாங்கிச் மருவிய புலவருள் ஒருவர் . இவரது இயற் சென்று கங்கையில் வைத்தவன் . இந்திர பெயர் இளங்கண்ணன் . ஊர் வாயில் என் னுக்குப் பயந்த மைநாக பர்வதத்தைக் கட ( குறு ... சு . ) விற் சேர்த்தவன் . ஆதிசேடனுக்கு மாறு வாயில் - ( ரு ) கண் காது மூக்கு வாய் கொண்டு மேருவின் சிகரத்தைப் பேர்த்து குதம் அல்லது குய்யட் எறிந்தவன் . ( ஆதிசேடனைப் பார்க்க . ) வாயில்கள் - 1. தலைவன் காமக்கிழத்தியர் 2 ( 0 ) பிராணன் இருதயத்திலும் காரணமாகப் பிரிந்தகாலத்துத் தலைவிக்கு அபானன் குதத்திலும் சமானன் கழுத்தி உண்டாம் ஊடலைத் தீர்க்கும் வாயில்களா லும் உதானன் நாபியிலும் வியானன் வன ; பாணன் பாடினி கூத்தர் இளை தேகத்திலும் நாகன் நீட்டல் முடக்கல் யோர் கண்டோர் பாங்கன் பாகன் செய்தலினும் கூர்மன் உரோமபுளகாங் பாங்கி செவிலி அறிஞர் காமக்கிழத்தி கிதத்திலும் கிருகரன் முகத்தினின்று காதற்புதல்வன் விருந்து ஆற்றாமை தும்மல் சினம் வெம்மை விளைத்தவினும் என்பனவாம் . ( அகம் . ) தேவதத்தன் ஓட்டம் இளைப்பு வியர்த் 2. தோழி செவிலித்தாய் பார்ப்பான் தல் செய்தலினும் தனஞ்சயன் உயிர்நீங் பாங்கன் பாணன் பாடினி இலையர் விருந் கினும் போகாது உடலினைப் பற்றியுமிருக் தினர் கூத்தர் விறலியர் அறிவர் கண் கும் . உயிர் நீங்கிய பொழுது உடலினைக் டோர் எனப் பலராவார் . கிழித் தகலும் மதங்க முனிவர் சாபத் வாயில்காப்போன் ஆயுதப் பயிற்சியில் தால் பலமற்றுப் பின் திரியம்பககேத்தி திறம் உடல்வன்மை மடியின்மை வணக் ரத்தில் சிவபூசைசெய்து குற்றம் நீங்கின . கம் வருவோரைத் தகுதிநோக்கி அழைத் ( சிவாஹ . ) தல் முதலிய குணங்களுடையவன் . ( சுக் - நீ ) 3 இது பரிச தன்மாத்திரையினின்று வாயினிலை - அரசனுடைய நெடியவாயி தோன்றியது . சத்தம் பரிசமெனும் இர லைக் கிட்டிய என்வரவினை மறைவின்றிச் ண்டு குணங்களையுடைத்தாய்ச் சலித்துத் பது .