அபிதான சிந்தாமணி

வாசுதேவ முதலியார் 1404 வாணவம்சத்தவர் விரதை. கொடுத்தவள். இவள் கிணற்றில் நீர் எடுக் மான தும் கௌசாம்பிக்கு வடக்கில் உள் கையில் காயனார் இந்த அம்மையாரை ள துமான தேசம். அழைக்க அப்பாத்திரத்தைக் கிணற்று A country situated to the west of இடையில் விட்டுவா அது அவ்வகையே Allahabad. It wag the kingdom of ன்பது என்பர். பகலில் நூற்கும் நூல் Udayarit; i's entital was Kausambi. வாழி கீழ்விழ விளச்சேற்றி வருக' என்று வாச்சையா - வசவர் மடத்திலிருந்த சிவ மாயனர் ற அவ்வகை ஏற்றித் தந்தவள். னடியவர். இவர் அரசன் ஆணைக்கு அஞ்சி பழைய அன்னம் சுடுகிறது என்ன விசிறி சௌராட்ட சோமநாதனைத் தரிசனம் செய் கொண்டு ஆற்றியவள். தம் கணவருக்கு யாது வருந்தச் சிவகார்த்தி ஓர் சிவகணத்த அன்னம் பரிமாற முன் பாத்திரத்தில் நீரும வந்து இன்று இரவு சிவமூர்த்தி ஊசியும் வைக்கும் சந்தேகத்தை மரண அடைவர் எனக்கூறிச்செல்ல, அவ்வகையே காலத்தில் நாயனாரிடம் அறிந்து கொண்டு சிவபெருமான் வாச் சிவராத்திரியில் தரிச புண்ணிய உலகு அடைந்தவள். மகா பதி னம் செய்து அன்று அளந்த நெற்கொட்டா இவள் ஒருமுறை பிகைக்கு எத்தையே கொட்டாரச் சோமேசம் எனச் வந்த கொங்கணரைக் கர்வபங்கப்படுத்தின சிவத்தலம் ஆக்கியவர். தாகவும் கூறுவர். வாடாப்பிரமந்தன் இவர் கடைச்சங்க வாசுதேவமுதலியார் ரொட்டிக் குப்பம் மருவிய புலவர்களில் ஒருவர். இவர் ஊர் செட்டி பாளையம் என்ற ஊரினர் ; திரு பெயர் விளங்கவில்லை. (குறு.ந ங க.) முருகன் பூண்டிப் புராணம் பாடியவர். வாடைப்பாசறை-வெய்ய வலியினையுடை வாசுதேவனு யாப்பருங்கல விருத்தியு யானது பரந்த வேல்வீரர் நடுக்கமுற வந்தி ரையுள் கூறப்பட்ட தொல்லாசிரியரில் ரங்கி வருத்தம்பண்ணும் வாடைக்காற்றின் ஒருவர். மிகுதியைச் சொல்லிய துறை. (பு. வெ.) வாசுதேவன்-1. வசுதேவன். வாட்டாற்று எழனியாதன் மாங்குடி கிழா 2. வசுதேவர் குமாரர் ஆகிய கிருஷ்ண ரால் புரடப்பெற்றவன். இவன் சிறந்த மூர்த்தி, கொடையாளி. (புற. நா.) 3. செருக்கால் நமடிபயா மகண்டு வாட்போக்கி ஆரியதேசத்து மன்னனைச் கிருஷ்ணன் இருக்கிறான் என்று சிவபிரான் ரால் மயக்க அவன் வாளால் னிடம் போரிட்டு இறந்த கரூச தேசாதி வீசினன். அந்த வாளைப் போக்கி அவ பதி, னுக்குக் காட்சி தந்து அநுக்ரகித்ததால் 4. சண்றது வனைக் காணக இப்பெயர் பெற்றது. (வீரசிங்-புவி) குமாரன் பூமித்திரன். வாணத் வாகான் இராஜராஜ தேவன் 5. விஷ்னு விரதமிருந்த புண்ணியத் பொன்பரப்பினான் அல்லது மகதைப்டெரு தால மறுபிறவி பிரகலாதனாகப் பிறந்த மாள் என்பவனுடைய பட்டப் பெயர். வேதியன். இவன் காமுகனாயிருந்தவன். இவன் வாண அரசனாக இருத்தல் கூடும். வாகபூச்சியர்-சைந்தாத்தங்கரரில் ஒருவர். (திருவண்ணா சாசனம்.) இவர் சம்பாபுத்தல இஷ்வாகு வம்சத்து வானமுதலியார் - ஏகம்பவாணன் தந்தை வசுபூஜ்யர் கலாபவருக்கு ஜயவதியிடம் யார். ஏகனிடம் தம்பொருள் முதலிய பங்குனிமாதம் கிருஷ்ணபக சதுர்த்தி, வைகளை ஒப்புவித்துக் குமாரனைக் காக் விசாகக்கூத்திரத்தில் பிறந்தவர். உன்ன கச்சொல்லி இறந்தவர். தம் (எ0) வில், செங்கிறம், (எஉ) லக்ஷவரு வாணர் - இவர்கள் மாபலிச்சக்ரவர்த்தியின் ஷம் ஆயுஷ்யம். இவர்க்குப் பத்மதர்மர் மரபில் காணசுரன் வழி வந்தவர்கள். முதலாகிய கண தார் அறுபத்தறுவர். இவர் வாணவம்சத்தவர் -- இவர்கள் கி. பி. காலத்து இராசாக்கள் அசலபல தேவர், 5 வது நூற்றாண்டில் வடுசவழி மேற் திலிபிரஷ்ட வாசுதேவர், தாரகன், பிரதி குப் பாகத்தை ஆண்டு வந்து தவர்கள். இவர் வாசுதேவன், கள் வாணாசுரன் வம்சத்தவரென்பர். இவர் வாச்சன்- சா கல்யன் சீடன் கள் முதலில் பல்லவர்களிடம் சிற்றாசர் வாசாயனூர் - மதன நூல் ஆசிரியா. களாக விருந்து பிறகு சோழவரசர்களுக் வாயம் - கங்கை, யமுகையின் இடையி குட். பட்ட னர். முதலாம் பாசந்தகன் வாண அள்ள கானபு காதகுத் தென்புற ரைக் கீழ்ப்படுத்தினான் அக்காலத்து இவர்
வாசுதேவ முதலியார் 1404 வாணவம்சத்தவர் விரதை . கொடுத்தவள் . இவள் கிணற்றில் நீர் எடுக் மான தும் கௌசாம்பிக்கு வடக்கில் உள் கையில் காயனார் இந்த அம்மையாரை துமான தேசம் . அழைக்க அப்பாத்திரத்தைக் கிணற்று A country situated to the west of இடையில் விட்டுவா அது அவ்வகையே Allahabad . It wag the kingdom of ன்பது என்பர் . பகலில் நூற்கும் நூல் Udayarit ; i's entital was Kausambi . வாழி கீழ்விழ விளச்சேற்றி வருக ' என்று வாச்சையா - வசவர் மடத்திலிருந்த சிவ மாயனர் அவ்வகை ஏற்றித் தந்தவள் . னடியவர் . இவர் அரசன் ஆணைக்கு அஞ்சி பழைய அன்னம் சுடுகிறது என்ன விசிறி சௌராட்ட சோமநாதனைத் தரிசனம் செய் கொண்டு ஆற்றியவள் . தம் கணவருக்கு யாது வருந்தச் சிவகார்த்தி ஓர் சிவகணத்த அன்னம் பரிமாற முன் பாத்திரத்தில் நீரும வந்து இன்று இரவு சிவமூர்த்தி ஊசியும் வைக்கும் சந்தேகத்தை மரண அடைவர் எனக்கூறிச்செல்ல அவ்வகையே காலத்தில் நாயனாரிடம் அறிந்து கொண்டு சிவபெருமான் வாச் சிவராத்திரியில் தரிச புண்ணிய உலகு அடைந்தவள் . மகா பதி னம் செய்து அன்று அளந்த நெற்கொட்டா இவள் ஒருமுறை பிகைக்கு எத்தையே கொட்டாரச் சோமேசம் எனச் வந்த கொங்கணரைக் கர்வபங்கப்படுத்தின சிவத்தலம் ஆக்கியவர் . தாகவும் கூறுவர் . வாடாப்பிரமந்தன் இவர் கடைச்சங்க வாசுதேவமுதலியார் ரொட்டிக் குப்பம் மருவிய புலவர்களில் ஒருவர் . இவர் ஊர் செட்டி பாளையம் என்ற ஊரினர் ; திரு பெயர் விளங்கவில்லை . ( குறு.ந . ) முருகன் பூண்டிப் புராணம் பாடியவர் . வாடைப்பாசறை - வெய்ய வலியினையுடை வாசுதேவனு யாப்பருங்கல விருத்தியு யானது பரந்த வேல்வீரர் நடுக்கமுற வந்தி ரையுள் கூறப்பட்ட தொல்லாசிரியரில் ரங்கி வருத்தம்பண்ணும் வாடைக்காற்றின் ஒருவர் . மிகுதியைச் சொல்லிய துறை . ( பு . வெ . ) வாசுதேவன் -1 . வசுதேவன் . வாட்டாற்று எழனியாதன் மாங்குடி கிழா 2. வசுதேவர் குமாரர் ஆகிய கிருஷ்ண ரால் புரடப்பெற்றவன் . இவன் சிறந்த மூர்த்தி கொடையாளி . ( புற . நா . ) 3. செருக்கால் நமடிபயா மகண்டு வாட்போக்கி ஆரியதேசத்து மன்னனைச் கிருஷ்ணன் இருக்கிறான் என்று சிவபிரான் ரால் மயக்க அவன் வாளால் னிடம் போரிட்டு இறந்த கரூச தேசாதி வீசினன் . அந்த வாளைப் போக்கி அவ பதி னுக்குக் காட்சி தந்து அநுக்ரகித்ததால் 4. சண்றது வனைக் காணக இப்பெயர் பெற்றது . ( வீரசிங் - புவி ) குமாரன் பூமித்திரன் . வாணத் வாகான் இராஜராஜ தேவன் 5. விஷ்னு விரதமிருந்த புண்ணியத் பொன்பரப்பினான் அல்லது மகதைப்டெரு தால மறுபிறவி பிரகலாதனாகப் பிறந்த மாள் என்பவனுடைய பட்டப் பெயர் . வேதியன் . இவன் காமுகனாயிருந்தவன் . இவன் வாண அரசனாக இருத்தல் கூடும் . வாகபூச்சியர் - சைந்தாத்தங்கரரில் ஒருவர் . ( திருவண்ணா சாசனம் . ) இவர் சம்பாபுத்தல இஷ்வாகு வம்சத்து வானமுதலியார் - ஏகம்பவாணன் தந்தை வசுபூஜ்யர் கலாபவருக்கு ஜயவதியிடம் யார் . ஏகனிடம் தம்பொருள் முதலிய பங்குனிமாதம் கிருஷ்ணபக சதுர்த்தி வைகளை ஒப்புவித்துக் குமாரனைக் காக் விசாகக்கூத்திரத்தில் பிறந்தவர் . உன்ன கச்சொல்லி இறந்தவர் . தம் ( 0 ) வில் செங்கிறம் ( எஉ ) லக்ஷவரு வாணர் - இவர்கள் மாபலிச்சக்ரவர்த்தியின் ஷம் ஆயுஷ்யம் . இவர்க்குப் பத்மதர்மர் மரபில் காணசுரன் வழி வந்தவர்கள் . முதலாகிய கண தார் அறுபத்தறுவர் . இவர் வாணவம்சத்தவர் -- இவர்கள் கி . பி . காலத்து இராசாக்கள் அசலபல தேவர் 5 வது நூற்றாண்டில் வடுசவழி மேற் திலிபிரஷ்ட வாசுதேவர் தாரகன் பிரதி குப் பாகத்தை ஆண்டு வந்து தவர்கள் . இவர் வாசுதேவன் கள் வாணாசுரன் வம்சத்தவரென்பர் . இவர் வாச்சன்- சா கல்யன் சீடன் கள் முதலில் பல்லவர்களிடம் சிற்றாசர் வாசாயனூர் - மதன நூல் ஆசிரியா . களாக விருந்து பிறகு சோழவரசர்களுக் வாயம் - கங்கை யமுகையின் இடையி குட் . பட்ட னர் . முதலாம் பாசந்தகன் வாண அள்ள கானபு காதகுத் தென்புற ரைக் கீழ்ப்படுத்தினான் அக்காலத்து இவர்