அபிதான சிந்தாமணி

அகத்திய முனிவர் 3 அகத்தியமுனிவர் லுவோன் காமவெறியால் இருடிகள் என்று தோட, அகத்தியர் விகாயகரைக் கோபித் மதியாமல் சர்ப்ப சர்ப்ப" என்ன அந்த துப்பின் தொடர விநாயகர், கைக்கு அகப் இருடிகளின் முதலிலிருந்த இவர் அவனைச் படாது விலக வருந்திப்பின்னர் அருகுவர சர்ப்பமாகச் சபித்தனர். (திருவிளையாடல்.) அகத்தியர் குட்டநினைக்க, கணபதி தமது 10. ஒருமுறை இருடிகள், மூவாண்டு உருக்காட்டப் பிழைபொறுக்க வேண்டிக் நெற்கொண்டு யாகஞ் செய்துவா, தேவர் குட்ட நினைத்ததைத் தாமே செய்துகொண்டு கள் கோபித்து வேள்வியை அடையாமல் அவ்வகை உலகத்தவரும் செய்ய வரம் அகத்தியரிருக்கும் நாட்டினும் மழையி பெற்று, காவிரியி ற்சிறிது கணபதிபாற் லாது வளங்கள் ஒன்றும்படி செய்துவேள் பெற்றவர். விக்கு இடையூறு செய்வித்தனர். இருடி 18. திருக்குற்றாலமடைந்து அவ்விட கள், அகத்தியரிடம் வந்து முறையிட மிருந்த விஷ்ணு ஆலயத்துப் புக இவரது முனிவர், உத்தாகுருவிலிருந்து பொருள் சிவவேடத்தைக் கண்ட வைணவர் மறுக்க, களை வருவித்து வேள்வியை நடத்தித் மீண்டு வைணவவேடம் பூண்டு கோயி திரிமூர்த்திகளுக்கு அவிர்ப்பாகந்தா இருக் லுட் சென்று விஷ்ணு மூர்த்தியைச் சி. கையில் தேவர்கள் நடுங்கி அபராதக்ஷமை மூர்த்தியாகத் தியானித்து மூர்த்தியைத் வேண்டி யாச தரிசனஞ் செய்து அவிர்ப் தொட்டுச் சிவலிங்க மாக்கினவர். (திருக் பாகங்கொண்டு மழைபொழியச் செய்த குற்றால -பு) - னர். (பார - வன). '19. கந்த மூர்த்தியை எண்ணித் தவம் 11. நீரிற்படுத்துப் பன்னிரண்டு வரு புரிந்து சகலகலைகளையும் பெற்றவர். டந் தவஞ் செய்தவர். (பழனித்தல-பு). 12. ஸ்ரீ இராமமூர்த்திக்கு விருந்தளித் ' 20. சூரியனிடந் தமிழைக் கற்றவர் துத் திவ்யபாணங்கள் கொடுத்து அப்பா என்றுங் கூறுவர். ணங்களின் வரலாறும் மந்திரமுங் கூறிய 21. மணிமந்தனை மனிதனாலிறக்கச் வர். (இரா). | செய்தவர். 13. சுவேதனுக்குப் பிணந்தின்னுஞ் 22. கொல்லாபுரத்தில் திருமகளை சாபம் போக்கியவர். (உத்தரராமாயணம்). வணங்கி அவள் குமரவேள் உனக்கு வேன் 14. இவர், நைமிசாரண்ய முனிவர்களு டியவை கொடுப்பர் எனக் கூறக் கேட்டுக் டன் மாறுபட்டுத் தென்னாடடைந்து பொதி களித்தவர். கையிற் கந்தமூர்த்தியை வழிபடக் கந்த 23. இந்திரத்துயம்மனை யானையாகச் மூர்த்தி, அவரது இருக்கையில் ஒரு மண சபித்த வர். முண்டாக்க அகத்தியர் அதனை எடுக்க அது 24. கவேரன குமரியாகிய காவிரியை பரிமளித்த இனிமை நோக்கித் தமிழென, மணந்தவர். இவளே உலோபாமுத்திரை அதுமுதல் தமிழெனப்பட்ட பாஷையை யெனக் காவிரிபுராணங் கூறும். இவளை வளர்த்த வர். | விதர்ப்பராசபுத்திரியெனப் பாரதம் கூறும். 15. தாடகை, தன் கணவன் சுந்தன் அக 25. பிரமதேவன், உருப்பசியின் நட த்தியராலி றந்தபின் அகத்தியரை வருத்த னத்தைக் கண்டு தன் வீரியத்தை விட அதி அவளை அரக்கியாகச் சபித்தவர் (இரா). லிருந்து அகத்தியர் பிறந்தனர் என்பர். 16. சிவாநுக்கிரகத்தாற் சிவபூசையின் (காவிரிபுராணம்) பொருட்டுக் கமண்டலத்திற் கங்கையைப் 26. ஒருகாலத்து அகத்தியர், இந்திரன் பெற்றுத் திரும்பி வருகையில் மாயமாபுரத் சபைக்குச் செல்ல இந்திரன் உருப்பசியை தருகில் மலையுருவாயிருந்த கிரவுஞ்சன்மா ஈடனஞ்செய்ய எவினன். இவள் சித்திர யையிற்பட்டு அதினின்றுத் தெளிந்து சேநன் யாழ் அமைப்ப நடனஞ் செய்பவள் 'அவனை மலையுருவாகவே இருந்து குமாரக் சயந்தனிடம் வைத்த காதலால் இசைபிறழ கடவுளின் வேலாற் பிளப்படையச் சாபம் நடித்து இந்திரனையும் சவையி லுள்ளோ ளித்தி நீங்கிக் காசித்தலத்தைச் சேவித் ரையுங் களிப்பித்திவள். அதனால் சயந்தனை தவர். (காசி - கா). யும், உருப்பசியையும் பூமியிற் பிறக்கச் 17. தேவர் வேண்டு கோளால் விநாயக சபித்தவர். (சிலப்பதிகாரம்) மூர்த்தி, அகத்தியர் கமண்-லத்திலுள்ள 27. அங்கிராமுனி, அறிவிற்குறியை சலத்தைக் காகவுருக்கொண்டு சாய்த்யெனக் கூறக் கேட்டுச் சத்திகிரி, சிவகிரி
அகத்திய முனிவர் 3 அகத்தியமுனிவர் லுவோன் காமவெறியால் இருடிகள் என்று தோட அகத்தியர் விகாயகரைக் கோபித் மதியாமல் சர்ப்ப சர்ப்ப என்ன அந்த துப்பின் தொடர விநாயகர் கைக்கு அகப் இருடிகளின் முதலிலிருந்த இவர் அவனைச் படாது விலக வருந்திப்பின்னர் அருகுவர சர்ப்பமாகச் சபித்தனர் . ( திருவிளையாடல் . ) அகத்தியர் குட்டநினைக்க கணபதி தமது 10 . ஒருமுறை இருடிகள் மூவாண்டு உருக்காட்டப் பிழைபொறுக்க வேண்டிக் நெற்கொண்டு யாகஞ் செய்துவா தேவர் குட்ட நினைத்ததைத் தாமே செய்துகொண்டு கள் கோபித்து வேள்வியை அடையாமல் அவ்வகை உலகத்தவரும் செய்ய வரம் அகத்தியரிருக்கும் நாட்டினும் மழையி பெற்று காவிரியி ற்சிறிது கணபதிபாற் லாது வளங்கள் ஒன்றும்படி செய்துவேள் பெற்றவர் . விக்கு இடையூறு செய்வித்தனர் . இருடி 18 . திருக்குற்றாலமடைந்து அவ்விட கள் அகத்தியரிடம் வந்து முறையிட மிருந்த விஷ்ணு ஆலயத்துப் புக இவரது முனிவர் உத்தாகுருவிலிருந்து பொருள் சிவவேடத்தைக் கண்ட வைணவர் மறுக்க களை வருவித்து வேள்வியை நடத்தித் மீண்டு வைணவவேடம் பூண்டு கோயி திரிமூர்த்திகளுக்கு அவிர்ப்பாகந்தா இருக் லுட் சென்று விஷ்ணு மூர்த்தியைச் சி . கையில் தேவர்கள் நடுங்கி அபராதக்ஷமை மூர்த்தியாகத் தியானித்து மூர்த்தியைத் வேண்டி யாச தரிசனஞ் செய்து அவிர்ப் தொட்டுச் சிவலிங்க மாக்கினவர் . ( திருக் பாகங்கொண்டு மழைபொழியச் செய்த குற்றால - பு ) - னர் . ( பார - வன ) . ' 19 . கந்த மூர்த்தியை எண்ணித் தவம் 11 . நீரிற்படுத்துப் பன்னிரண்டு வரு புரிந்து சகலகலைகளையும் பெற்றவர் . டந் தவஞ் செய்தவர் . ( பழனித்தல - பு ) . 12 . ஸ்ரீ இராமமூர்த்திக்கு விருந்தளித் ' 20 . சூரியனிடந் தமிழைக் கற்றவர் துத் திவ்யபாணங்கள் கொடுத்து அப்பா என்றுங் கூறுவர் . ணங்களின் வரலாறும் மந்திரமுங் கூறிய 21 . மணிமந்தனை மனிதனாலிறக்கச் வர் . ( இரா ) . | செய்தவர் . 13 . சுவேதனுக்குப் பிணந்தின்னுஞ் 22 . கொல்லாபுரத்தில் திருமகளை சாபம் போக்கியவர் . ( உத்தரராமாயணம் ) . வணங்கி அவள் குமரவேள் உனக்கு வேன் 14 . இவர் நைமிசாரண்ய முனிவர்களு டியவை கொடுப்பர் எனக் கூறக் கேட்டுக் டன் மாறுபட்டுத் தென்னாடடைந்து பொதி களித்தவர் . கையிற் கந்தமூர்த்தியை வழிபடக் கந்த 23 . இந்திரத்துயம்மனை யானையாகச் மூர்த்தி அவரது இருக்கையில் ஒரு மண சபித்த வர் . முண்டாக்க அகத்தியர் அதனை எடுக்க அது 24 . கவேரன குமரியாகிய காவிரியை பரிமளித்த இனிமை நோக்கித் தமிழென மணந்தவர் . இவளே உலோபாமுத்திரை அதுமுதல் தமிழெனப்பட்ட பாஷையை யெனக் காவிரிபுராணங் கூறும் . இவளை வளர்த்த வர் . | விதர்ப்பராசபுத்திரியெனப் பாரதம் கூறும் . 15 . தாடகை தன் கணவன் சுந்தன் அக 25 . பிரமதேவன் உருப்பசியின் நட த்தியராலி றந்தபின் அகத்தியரை வருத்த னத்தைக் கண்டு தன் வீரியத்தை விட அதி அவளை அரக்கியாகச் சபித்தவர் ( இரா ) . லிருந்து அகத்தியர் பிறந்தனர் என்பர் . 16 . சிவாநுக்கிரகத்தாற் சிவபூசையின் ( காவிரிபுராணம் ) பொருட்டுக் கமண்டலத்திற் கங்கையைப் 26 . ஒருகாலத்து அகத்தியர் இந்திரன் பெற்றுத் திரும்பி வருகையில் மாயமாபுரத் சபைக்குச் செல்ல இந்திரன் உருப்பசியை தருகில் மலையுருவாயிருந்த கிரவுஞ்சன்மா ஈடனஞ்செய்ய எவினன் . இவள் சித்திர யையிற்பட்டு அதினின்றுத் தெளிந்து சேநன் யாழ் அமைப்ப நடனஞ் செய்பவள் ' அவனை மலையுருவாகவே இருந்து குமாரக் சயந்தனிடம் வைத்த காதலால் இசைபிறழ கடவுளின் வேலாற் பிளப்படையச் சாபம் நடித்து இந்திரனையும் சவையி லுள்ளோ ளித்தி நீங்கிக் காசித்தலத்தைச் சேவித் ரையுங் களிப்பித்திவள் . அதனால் சயந்தனை தவர் . ( காசி - கா ) . யும் உருப்பசியையும் பூமியிற் பிறக்கச் 17 . தேவர் வேண்டு கோளால் விநாயக சபித்தவர் . ( சிலப்பதிகாரம் ) மூர்த்தி அகத்தியர் கமண் - லத்திலுள்ள 27 . அங்கிராமுனி அறிவிற்குறியை சலத்தைக் காகவுருக்கொண்டு சாய்த்யெனக் கூறக் கேட்டுச் சத்திகிரி சிவகிரி