அபிதான சிந்தாமணி

வபிருத்தியர் 1383 வயதரைப் னுடைய 2. ஒரு மரம். இது அக்னிக்கு இடல் ன்று துணிந்து கூறவில்லை. பாம்பிற்கு கொடுத்தது. (பா. சல்லி.) வயது (க20). வபிருத்தியர் - பாதகண்டம் ஆண்ட பூர்வ வயந்தகன் -- இவன் உதயனனுடைய மர் அரச சாதிகளில் ஒன்று. திரிகளுள் ஒருவன்; உயிர்த்தோழன்; சாதி வபு - ஒரு அப்சரசு. தருமபணிகளைக் யால் அந்தணன் ; வில்வித்தை முதலிய காண்க. பல கலைகளில் வல்லவன் ; அவனுடைய வபுத்திரந்தன்-ஏ தாகான் புதல்வன். இவன் குறிப்பறிந்து நடந்து மதிப்புப்பெற்றலன்; புத்திரன் சித்திரசேநன். பகைவன் விடுத்த மாயயானையைத் தன் வபுஷ்டமை - இந்திரனைக் காண்க. யானையாக நினைத்து அதைப் வபுஷ்டை - ஜகமேஜயன் தேவி. குமாரன் பற்றிக்கொணர் தற்குப் புறப்பட்ட உதய சுதாங்கன், னனை நோக்கி நிமித்தம் நன்றாக இல் வபுஷ்மந்தன் - 1. பிரியவிரதன் குமாரன். லாமையான் புறப்படவேண்டாம் என்று 2. தமன் (4) ஐக் காண்க. தடுத்தவன், அதனருகிற் சென்று அத வபுஸ்ஸு - ஒரு அப்சரஸு. இவள் நார னுள்ளே யிருந்தும், புறத்தேயிருந்தும், தர் சொற்கேட்டுத் தவஞ்செய்து கொண்டு போர்செய்தற்கு வந்தவீரரோடு போர் இருந்து துர்வாசமுநிக்கு இடையூறு செய்ததன்றி அவர்கள் கையில் அகப்பட்ட செய்து பக்ஷியாகச் சபிக்கப்பட்டவள். உதயனன் கொடுத்த ஒலையைக் கொண்டு வம்சகர் - ஈசான முதல் நிருதி அளவும் போய் யூகியிடம் கொடுத்து நிகழ்ந்தவற் ஆக்நேயம் முதல் வாயு அளவும் உள்ள றைச் சொல்லி, மேலே நிகழ்த்த வேண் தேவதைகள். இவர்கள் துற்சயதூர்த்தா டியவற்றை விரைவில் நிகழ்த்தும்படி எனப்படுவர். அவனை ஊக்கியவன்; மிக்க முயற்சியுடை வம்சதல்மதீர்த்தம் பாண்டவர்கள் வன யவன் ; உதயனனோடு இடைவிடாமலிரு வாசத்தி லாடிய தீர்த்தங்களில் ஒன்று, ந்து உதவியவன்; அவன் உஞ்சை நகாஞ் A sacred reservoir (Kund) on the table சென்றபின் யூகி முதலியவர்கள் போலவே land of Amarakantaka, which is situa வேறு வேடம்பூண்டு அந்தகர் சென்று ated, about four miles and a half from பிரச்சோ தனனுடைய குமாரர் களுடன் Narbuda the source of the first fall சேர்ந்து வில்வித்தை முதலியவற்றைக் of the Narbuda. கற்கும் மாணாக்கன் போலிருந்து அங்கே வம்சசிரோமணி பாண்டியன் - பாண்டிய நடப்பவனவற்றை அறிந்தறிந்து அவ்வப் வம்சசேன பாண்டியன் குமாரன், பொழுது யூகிக்குச் சொல்லி யனுப்பிய வம்சத்துவச பாண்டியன் - பிரதாபசூரிய வன். உதயனனுக்குப் பணிபுரிந்து ஒழு பாண்டியன் குமாரன். கும்படி பால குமாரனால் நியமிக்கப்பெற்ற வம்சவிபூஷண பாண்டியன் குலத்து வன். யூகி சொல்லியனுப்புவனவற்றை வசபாண்டியனுக்குக் குமாரன். யும் அவ்வப்பொழுது உதயனனுக்குத் வம்சவிவர்த்தனன் - சோமகாந்தன் மகன். தெரிவித்து நிறைவேற்றியவன். பிடி சோமகாந்தனைக் காண்க. வீழ்ந்தபின்பு காட்டில் வாசவதத்தையோடு வயது அறிதல் - யுகபரிமாணத்திற் கூறிய தனித்துத் தங்கிய அவனுடைய துன்பத் பரிமாணப்படி சதுர்யுகம் (2000) கொண் தைப் போக்கு தற்குத் தனியே இருளிற் டது பிரமனுக்குப் பரமாயுள், மனித அள சென்று புட்ப நகரிலிருந்து சேனைகளை கொண்ட மகாயுகம் (க ) சென் அழைத்துவந்து இடையே வேடர்களால் றால் ஒரு மன்வந்தரம். மன்வந்தரம் (எச) அவனுக்கு உண்டான துன்பத்தைப்போக் சென்றால் இந்திரனுக்கு ராஜ்யம். இவ் கிச் சயந்திநகரை அடையச் செய்தவன். வகை இந்திரராஜ்யம் (உ10) சென்றது இப்படியேயுள்ள இவன் வரலாறுகள் மிகப் இந்திரனுக்கு ஆயுள். மனுடனுக்கு வயது பல. உதயனனைவிட்டு ஒருபொழுதும் பிரி (500). எருதிற்கும் பசுவிற்கும் வயது (20) ந்தவ னல்லன்; ஒரு சமயம் பிரிந்தபொ எருமைக்கு வயது (X0). குதிரைக்கு வயது ழுது "கன்றொழி கறவையிற் சென்று" (கூட). ஆட்டிற்கு வயது (52). நாய்க்கு என்றதனால் அவனை விட்டு பிரிதல் இவ வயது (கரு). யானைக்கு (500). ஒட்டகத் னுக்கு மிக வருத்தத்தை யுண் பெண்ணு திற்கு வயது (எகூ). பக்ஷிக்கு இவ்வளவெ. சென்று தெரிகிறது. பிடிமீது இரவிற்
வபிருத்தியர் 1383 வயதரைப் னுடைய 2. ஒரு மரம் . இது அக்னிக்கு இடல் ன்று துணிந்து கூறவில்லை . பாம்பிற்கு கொடுத்தது . ( பா . சல்லி . ) வயது ( 20 ) . வபிருத்தியர் - பாதகண்டம் ஆண்ட பூர்வ வயந்தகன் -- இவன் உதயனனுடைய மர் அரச சாதிகளில் ஒன்று . திரிகளுள் ஒருவன் ; உயிர்த்தோழன் ; சாதி வபு - ஒரு அப்சரசு . தருமபணிகளைக் யால் அந்தணன் ; வில்வித்தை முதலிய காண்க . பல கலைகளில் வல்லவன் ; அவனுடைய வபுத்திரந்தன் - தாகான் புதல்வன் . இவன் குறிப்பறிந்து நடந்து மதிப்புப்பெற்றலன் ; புத்திரன் சித்திரசேநன் . பகைவன் விடுத்த மாயயானையைத் தன் வபுஷ்டமை - இந்திரனைக் காண்க . யானையாக நினைத்து அதைப் வபுஷ்டை - ஜகமேஜயன் தேவி . குமாரன் பற்றிக்கொணர் தற்குப் புறப்பட்ட உதய சுதாங்கன் னனை நோக்கி நிமித்தம் நன்றாக இல் வபுஷ்மந்தன் - 1. பிரியவிரதன் குமாரன் . லாமையான் புறப்படவேண்டாம் என்று 2. தமன் ( 4 ) ஐக் காண்க . தடுத்தவன் அதனருகிற் சென்று அத வபுஸ்ஸு - ஒரு அப்சரஸு . இவள் நார னுள்ளே யிருந்தும் புறத்தேயிருந்தும் தர் சொற்கேட்டுத் தவஞ்செய்து கொண்டு போர்செய்தற்கு வந்தவீரரோடு போர் இருந்து துர்வாசமுநிக்கு இடையூறு செய்ததன்றி அவர்கள் கையில் அகப்பட்ட செய்து பக்ஷியாகச் சபிக்கப்பட்டவள் . உதயனன் கொடுத்த ஒலையைக் கொண்டு வம்சகர் - ஈசான முதல் நிருதி அளவும் போய் யூகியிடம் கொடுத்து நிகழ்ந்தவற் ஆக்நேயம் முதல் வாயு அளவும் உள்ள றைச் சொல்லி மேலே நிகழ்த்த வேண் தேவதைகள் . இவர்கள் துற்சயதூர்த்தா டியவற்றை விரைவில் நிகழ்த்தும்படி எனப்படுவர் . அவனை ஊக்கியவன் ; மிக்க முயற்சியுடை வம்சதல்மதீர்த்தம் பாண்டவர்கள் வன யவன் ; உதயனனோடு இடைவிடாமலிரு வாசத்தி லாடிய தீர்த்தங்களில் ஒன்று ந்து உதவியவன் ; அவன் உஞ்சை நகாஞ் A sacred reservoir ( Kund ) on the table சென்றபின் யூகி முதலியவர்கள் போலவே land of Amarakantaka which is situa வேறு வேடம்பூண்டு அந்தகர் சென்று ated about four miles and a half from பிரச்சோ தனனுடைய குமாரர் களுடன் Narbuda the source of the first fall சேர்ந்து வில்வித்தை முதலியவற்றைக் of the Narbuda . கற்கும் மாணாக்கன் போலிருந்து அங்கே வம்சசிரோமணி பாண்டியன் - பாண்டிய நடப்பவனவற்றை அறிந்தறிந்து அவ்வப் வம்சசேன பாண்டியன் குமாரன் பொழுது யூகிக்குச் சொல்லி யனுப்பிய வம்சத்துவச பாண்டியன் - பிரதாபசூரிய வன் . உதயனனுக்குப் பணிபுரிந்து ஒழு பாண்டியன் குமாரன் . கும்படி பால குமாரனால் நியமிக்கப்பெற்ற வம்சவிபூஷண பாண்டியன் குலத்து வன் . யூகி சொல்லியனுப்புவனவற்றை வசபாண்டியனுக்குக் குமாரன் . யும் அவ்வப்பொழுது உதயனனுக்குத் வம்சவிவர்த்தனன் - சோமகாந்தன் மகன் . தெரிவித்து நிறைவேற்றியவன் . பிடி சோமகாந்தனைக் காண்க . வீழ்ந்தபின்பு காட்டில் வாசவதத்தையோடு வயது அறிதல் - யுகபரிமாணத்திற் கூறிய தனித்துத் தங்கிய அவனுடைய துன்பத் பரிமாணப்படி சதுர்யுகம் ( 2000 ) கொண் தைப் போக்கு தற்குத் தனியே இருளிற் டது பிரமனுக்குப் பரமாயுள் மனித அள சென்று புட்ப நகரிலிருந்து சேனைகளை கொண்ட மகாயுகம் ( ) சென் அழைத்துவந்து இடையே வேடர்களால் றால் ஒரு மன்வந்தரம் . மன்வந்தரம் ( எச ) அவனுக்கு உண்டான துன்பத்தைப்போக் சென்றால் இந்திரனுக்கு ராஜ்யம் . இவ் கிச் சயந்திநகரை அடையச் செய்தவன் . வகை இந்திரராஜ்யம் ( 10 ) சென்றது இப்படியேயுள்ள இவன் வரலாறுகள் மிகப் இந்திரனுக்கு ஆயுள் . மனுடனுக்கு வயது பல . உதயனனைவிட்டு ஒருபொழுதும் பிரி ( 500 ) . எருதிற்கும் பசுவிற்கும் வயது ( 20 ) ந்தவ னல்லன் ; ஒரு சமயம் பிரிந்தபொ எருமைக்கு வயது ( X0 ) . குதிரைக்கு வயது ழுது கன்றொழி கறவையிற் சென்று ( கூட ) . ஆட்டிற்கு வயது ( 52 ) . நாய்க்கு என்றதனால் அவனை விட்டு பிரிதல் இவ வயது ( கரு ) . யானைக்கு ( 500 ) . ஒட்டகத் னுக்கு மிக வருத்தத்தை யுண் பெண்ணு திற்கு வயது ( எகூ ) . பக்ஷிக்கு இவ்வளவெ . சென்று தெரிகிறது . பிடிமீது இரவிற்