அபிதான சிந்தாமணி

வடமவண்ணக்கர் 1379 வடுகநாததேசிகர் ருடனே - பேரி வடவை கி. பி. 1706 என்பர். இவர் இயற்றியவை யதிராஜ விபவம் என்னும் கிரந்தம் செய் மச்சபுராணம், நானூற்றுக்கோவை, நாற் தவர். வடுகநம்பி உடையவர் திருவடி வெண் னணம், நீடூர்த்தலபுராணம் முதலி களது உபாயோபேயமென் றத்யவத்து யன. அவர் திருவடிகளைத் திருவாராதனம் பண் வடமவண்ணக்கா - இவர் கடைச்சங்கமரு ணிக்கொண்டு போதுவர். உடையவர் விய புலவர்களில் ஒருவர். இவர் வடக்கிலி திருச்சுரபிக்குப் புல் விடுவிக்கையும், எண் ருந்துவந்த நோட்டக்காரர் வகுப்பைச்சேர் ணெய்க் காப்பிடுதலும் கைங்கர்யம், ஒரு ந்தவர்போலும்; இவர் வடமவண்ணக்கன் நாள் பிரயாண கதியிலே உடையவர் திரு பேரிசாத்தன் எனவும் கூறப்படுவர். (குறு. வாரா தனத்தையும், தம்முடைய திருவாரா அக.) தனத்தையும் சோ வெழுந்தருளப்பண் வடமவண்ணக்கன் தாமோதானார் ணிக்கொண்டு வர, இதைக்கண்டு உடைய டங்கொற்றனைப் பாடியவர். (புற, நா.) வர், "வடுகா! ஈதென்ன செய்தாய்" வடமவண்ணக்கன் பெருஞ்சாத்தனர் -தேர் என்ன ; நம்பியும், “உங்கள் தேவரில் வண்மலையனைப் பாடியவர். இவர்க்கு எங்கள் தேவர்க் கென்குறை" என்று விண் வடமவண்ணக்கன் பெருஞ்சாத்தன் என ணப்பஞ் செய்தார். வடுகநம்பி உடையவ வும் பெயர் கூறுவர். (புறநா. அகநா.) பெருமாளை - சேவிக்க எழுந் வடம வண்ணக்கன் பேரிசாத்தனூர் தருளினார். இதைக்கண்டு உடையவரும் சாத்தனாரைக் காண்க. "வடுகா! பெருமாள் திருக்கண்ணழகைப் வடமோதங்கிழார் ஒரு தமிழ்ப்புலவர் ; பாராய்" என்ன ; வடுகநம்பியும், பெரு கடைச்சங்க மருவியவர். (புறநா, அகநா.) மாள் திருக்கண்ணழகையும், உடையவர் - 1. கடலின் வடப்பக்கத்தில் திருக்கண்ணழகையும் ஸேவித்து (என்ன இருக்கும் ஊழித் தீ. பகன் தான் செய்த முதினைக் கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினைக் தவாக்னியைப் பிதுர்க்கள் கட்டளைப்படி காணாவே) என்று அருளிச் செய்த கடலில்விட அது பெட்டைக்கு திரை உருக் னர், வகெநம்பி உடையவருக்குப் பால கொண்டு தங்கியது. முது காய்ச்சா விற்கச்செய்தே பெரிய 2. சூரியமண்டலத்தைத் தேவர் சாணை திருநாளுக்குப் பெருமாள் உடுத்து முடித் யில் பிடிக்கையில் தெறித்த தீப்பொறி துப் புறப்பட்டருளி வாசலிலே எழுந் களை விச்வகர்மன் சேர்த்துக் கடனீரை தருள ; உடையவர் புறப்பட்டுப் பெரு யடக்கக் கடலிலிட்டனன் என்பது விரத மாளை ஸேவித்து, "வடுகா! பெருமாளை சூடாமணி. ஸேவிக்க வா” வென்றழைக்க, வடுகநம்பி வடிம்பலம்ப நின்ற பாண்டியன் - இவன் யும் அடியேன் உம்முடைய பெருமாள் பஃறுளியாற்றை உண்டாக்கிக் கடற்றெய் ஸேவிக்க வந்தால் என்னுடைய பெருமா வத்திற்கு விழாச் செய்த பாண்டியன். ளுக்குப் பாலமுது கும்பிப் போங்காணும், (புற. நா.) இத்தை விட்டுவரப் போகாது காணென்று வடிவேற்கிள்ளி - ஒரு சோழன். (மணி விண்ணப்பஞ் செய்தார், வடுகநம்பி உடை பேசலை.) யவர் ஸ்ரீபாத தீர்த்த மல்லது வேறொரு வடுகதேவர் - 1. இவர் ஒருமுகம், பத்துக் வர் ஸ்ரீபாத தீர்த்தங் கொள்ளார். உடைய காம் உடையாய்க் காத்துச்சூலம், வாள், வர் ஸ்ரீபாத நீர்த்தத்தை ஸ்ரீ ஸாளக்ராமத் அங்குசம், அபயம், வாதம், கபாலம், நாகம், திலே சேர்த்துச் சேமித்துவைத்து, தமக் பரிகை, பாசம், தண்டம் கொண்டு அருள் கந்தரங்கமான ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களை யழை மூர்த்தியாய் இருக்கும் ஸ்ரீகண்டர். த்து, சிறந்ததனமிது, வருந்தியும் பேணிக் 2. பிரமதேவன் செருக்கடைந்த கால கொண்டு போருங்களென்று அடைக்கல த்து அவர் சிரம் ஐந்துள் நடுவிலிருந்த மாகக் காட்டிக்கொடுத் தருளினவர். (குரு சிரத்தை நகத்தாற் கிள்ளியெறிந்த சிவன் பரம்பரை ) திருவுரு. வடுகநாததேசிகர்-1. புள்ளிருக்குவேளூர்ப் வடுக நம்பி- இவர் சாளக்கிராமத்தில் உடை புராணம் பாடியவர். சுத்த சைவர். யவர் திருவடியை ஆச்ரயித்து அவர் திரு 2. இலக்கண விளக்க மியற்றிய வைத் வடித் தீர்த்தம் கொண்டவர். எழுபத்து தியநாத தேசிகரின் புதல்வரு ளொருவர். கான்கு சிம்மாசனாதிபதிகளில் ஒருவர் தென்றிரு முல்லைவாயிற் புராண மியற்றிய
வடமவண்ணக்கர் 1379 வடுகநாததேசிகர் ருடனே - பேரி வடவை கி . பி . 1706 என்பர் . இவர் இயற்றியவை யதிராஜ விபவம் என்னும் கிரந்தம் செய் மச்சபுராணம் நானூற்றுக்கோவை நாற் தவர் . வடுகநம்பி உடையவர் திருவடி வெண் னணம் நீடூர்த்தலபுராணம் முதலி களது உபாயோபேயமென் றத்யவத்து யன . அவர் திருவடிகளைத் திருவாராதனம் பண் வடமவண்ணக்கா - இவர் கடைச்சங்கமரு ணிக்கொண்டு போதுவர் . உடையவர் விய புலவர்களில் ஒருவர் . இவர் வடக்கிலி திருச்சுரபிக்குப் புல் விடுவிக்கையும் எண் ருந்துவந்த நோட்டக்காரர் வகுப்பைச்சேர் ணெய்க் காப்பிடுதலும் கைங்கர்யம் ஒரு ந்தவர்போலும் ; இவர் வடமவண்ணக்கன் நாள் பிரயாண கதியிலே உடையவர் திரு பேரிசாத்தன் எனவும் கூறப்படுவர் . ( குறு . வாரா தனத்தையும் தம்முடைய திருவாரா அக . ) தனத்தையும் சோ வெழுந்தருளப்பண் வடமவண்ணக்கன் தாமோதானார் ணிக்கொண்டு வர இதைக்கண்டு உடைய டங்கொற்றனைப் பாடியவர் . ( புற நா . ) வர் வடுகா ! ஈதென்ன செய்தாய் வடமவண்ணக்கன் பெருஞ்சாத்தனர் -தேர் என்ன ; நம்பியும் உங்கள் தேவரில் வண்மலையனைப் பாடியவர் . இவர்க்கு எங்கள் தேவர்க் கென்குறை என்று விண் வடமவண்ணக்கன் பெருஞ்சாத்தன் என ணப்பஞ் செய்தார் . வடுகநம்பி உடையவ வும் பெயர் கூறுவர் . ( புறநா . அகநா . ) பெருமாளை - சேவிக்க எழுந் வடம வண்ணக்கன் பேரிசாத்தனூர் தருளினார் . இதைக்கண்டு உடையவரும் சாத்தனாரைக் காண்க . வடுகா ! பெருமாள் திருக்கண்ணழகைப் வடமோதங்கிழார் ஒரு தமிழ்ப்புலவர் ; பாராய் என்ன ; வடுகநம்பியும் பெரு கடைச்சங்க மருவியவர் . ( புறநா அகநா . ) மாள் திருக்கண்ணழகையும் உடையவர் - 1. கடலின் வடப்பக்கத்தில் திருக்கண்ணழகையும் ஸேவித்து ( என்ன இருக்கும் ஊழித் தீ . பகன் தான் செய்த முதினைக் கண்ட கண்கள் மற்றொன்றினைக் தவாக்னியைப் பிதுர்க்கள் கட்டளைப்படி காணாவே ) என்று அருளிச் செய்த கடலில்விட அது பெட்டைக்கு திரை உருக் னர் வகெநம்பி உடையவருக்குப் பால கொண்டு தங்கியது . முது காய்ச்சா விற்கச்செய்தே பெரிய 2. சூரியமண்டலத்தைத் தேவர் சாணை திருநாளுக்குப் பெருமாள் உடுத்து முடித் யில் பிடிக்கையில் தெறித்த தீப்பொறி துப் புறப்பட்டருளி வாசலிலே எழுந் களை விச்வகர்மன் சேர்த்துக் கடனீரை தருள ; உடையவர் புறப்பட்டுப் பெரு யடக்கக் கடலிலிட்டனன் என்பது விரத மாளை ஸேவித்து வடுகா ! பெருமாளை சூடாமணி . ஸேவிக்க வா வென்றழைக்க வடுகநம்பி வடிம்பலம்ப நின்ற பாண்டியன் - இவன் யும் அடியேன் உம்முடைய பெருமாள் பஃறுளியாற்றை உண்டாக்கிக் கடற்றெய் ஸேவிக்க வந்தால் என்னுடைய பெருமா வத்திற்கு விழாச் செய்த பாண்டியன் . ளுக்குப் பாலமுது கும்பிப் போங்காணும் ( புற . நா . ) இத்தை விட்டுவரப் போகாது காணென்று வடிவேற்கிள்ளி - ஒரு சோழன் . ( மணி விண்ணப்பஞ் செய்தார் வடுகநம்பி உடை பேசலை . ) யவர் ஸ்ரீபாத தீர்த்த மல்லது வேறொரு வடுகதேவர் - 1. இவர் ஒருமுகம் பத்துக் வர் ஸ்ரீபாத தீர்த்தங் கொள்ளார் . உடைய காம் உடையாய்க் காத்துச்சூலம் வாள் வர் ஸ்ரீபாத நீர்த்தத்தை ஸ்ரீ ஸாளக்ராமத் அங்குசம் அபயம் வாதம் கபாலம் நாகம் திலே சேர்த்துச் சேமித்துவைத்து தமக் பரிகை பாசம் தண்டம் கொண்டு அருள் கந்தரங்கமான ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களை யழை மூர்த்தியாய் இருக்கும் ஸ்ரீகண்டர் . த்து சிறந்ததனமிது வருந்தியும் பேணிக் 2. பிரமதேவன் செருக்கடைந்த கால கொண்டு போருங்களென்று அடைக்கல த்து அவர் சிரம் ஐந்துள் நடுவிலிருந்த மாகக் காட்டிக்கொடுத் தருளினவர் . ( குரு சிரத்தை நகத்தாற் கிள்ளியெறிந்த சிவன் பரம்பரை ) திருவுரு . வடுகநாததேசிகர் -1 . புள்ளிருக்குவேளூர்ப் வடுக நம்பி- இவர் சாளக்கிராமத்தில் உடை புராணம் பாடியவர் . சுத்த சைவர் . யவர் திருவடியை ஆச்ரயித்து அவர் திரு 2. இலக்கண விளக்க மியற்றிய வைத் வடித் தீர்த்தம் கொண்டவர் . எழுபத்து தியநாத தேசிகரின் புதல்வரு ளொருவர் . கான்கு சிம்மாசனாதிபதிகளில் ஒருவர் தென்றிரு முல்லைவாயிற் புராண மியற்றிய