அபிதான சிந்தாமணி

வசுதை 1374 வசைகவியாண்டான் என மான அவன் சாபத்தாலும், பிரமன் வருணன் வசுஹோமன் அங்கதேசத்தரசன். இவன் சொல்லக்கேட்டுக் கூறிய சாபத்தாலும், மாந்தா தாவிற்குத் தண்ட நீதி உபதேசித்த பூமியில் இடையனாகப் பிறந்து வந்தனர். வன். இவாது தேவியராகிய அதிதி, சுரதை வசுஷேணன் இவன் குந்திதேவியால் என்பவர்களும் அதற் குடன்பட்டிருந் ஆற்றில் விடப்பட்டு, சூதனால் ராதையெ தமையால் அதிதி தேவகியாகவும், சுரதை னும் அவன் தேவியிடம் வளர்ந்து இந்திரன் சோகணியாகவும் சபிக்கப்பட்டனர். இவ யாசித்தபொழுது நீங்காத கவசத்தையறுத் ருக்கு ஆனகதுந்துபியென்று ஒரு பெயர். துத் தந்தபடியால் கர்ணன் எனும் பெயர் இந்த அதிதிக்கு இது திதியால் வந்த பெற்ற அங்க நாட்டரசன், சாபம். இதனைத் திதியைக் சாண்க. வசை - 1. ஒரு காந்தருவப் பெண். நாரீ (தே - பா.) தீர்த்தம் காண்க. 5. இவர் பாரியர் தேவகி, பத்ணி, 2. மெய்வசை, இருபுறவசை, ரோஹிணி, மதிரை. இருவகை. வசுதை மாலியின் தேவி, வசோர்த்தாரை -1. அக்னி என்னும் வசு வசுத்தானம் ஒரு தீர்த்தம். வின் தேவி. குமாரன் திரவிணகன். வசுந்தரி - 1. தடமித்தன் கோயில் வேலைக் 2, இது ஒரு புண்ணிய தீர்த்தம், The காரி. place where Alakapanda has got its 2. கோசல நாட்டாசன் தேவி. source, about 4 miles north of Bada- னீகை யென்று வேறு பெயர்கொண்ட rivath, வாசவதத்தையின் தாய். (பெ - க.) வசைகவியாண்டான் - பாண்டி நாட்டில் வசுபதத்தன் கோலாகலன் என்னும் சித்திரா நதிக்கரைக்கணுள்ள ஒட்டப்பிடா வெற்புக்கும் நதிக்கும் பிறந்த குமாரன். ரம் என்னும் ஊரில் வைணவசமயத்துச் உபரிசரவசுவின் சேனாநாயகன். சிக்கலார் வம்சத்தில் வைகுண்டன் என்ப வசுபூதி - இரத்தினாவலியைக் காண்க. வன் மனைவியிடத்தில் பிறந்தவர். இவர்க் வசுபூரணன் காசியில் வீரேசலிங்கத் குத் தாய் தந்தையர் ஆண்டான் எனப்பெய தைப் பூசித்து இட்டசித்தி பெற்றவன். ரிட்டனர். இவர் கல்வி பயிலாது உலாவித் வசுப்பிரத்தியான் வசிட்டருக்கு ஊர்சை திரிந்து கணவனுக்கஞ்சித் தாய் ஒளித்தி டும் அன்னத்தையுண்டு திரிகையில் சித்தர் இடம் உதித்த குமாரன். ஒருவர் காளிமந்திரத்தினை உபதேசிக்க வசுமதி- 1. துரோணன் தேவி, பிற்பிறப் அதனை உச்சரித்துத் தன்னுடன் கல்விச் பில் யசோதையாய்க் கிருஷ்ணனைப் பெற் சாலையிற் கற்கும் சிறுவர் தம்மைக்கண்டு தவள். கூட்டிச் செல்வரென அஞ்சி ஆண்டிருந்த 2. சௌமியனைக் காண்க. காளிகோயிலிற் காளிக்குப் பின் சென்று வசுமந்தன் - 1. சுருதாயுக்கு ஒரு பெய மறைந்து மந்திரஞ் செபிக்கையில் காளி 2. ஒரு வேளாளன். பழனியில் தவம் பிரத்தியக்ஷமாய் இசைவேண்டுமோ வசை இயற்றி முத்தி பெற்றவன். வோண்டுமோவெனக் கேட்க ஆண்டான், வசுமனன் - 1. சமதக்னிக்கு இரேணுகை முன்னை வினையால் வசைவேண்டுமெனக் யிடம் உதித்த குமாரன். கேட்டுப் பெற்றுத் தாம்பெற்றதை யறிய 2. கோசல தேசாதிபதி, பிரகஸ்பதி வேண்டி இக்காளிவிக்ரகத்தின் ஒருமுலை யிடம் தருமங் கேட்டவர். விழவும், ஆண்டுபோட்டிருந்த கொட்டகை வசுமன் - அரியசுவன் குமாரன். தீயவும் பாட, அவ்கனமேயாயது கண்டு வசுமான்-1. வைவச்சு தமனுவின் குமாரன். களித்து வெளிவந்து திரிகையில் பள்ளிக் 2. (சங்.) சுருதாயு குமாரன். கூடத்துச் இவனைப் பிடித்து 3. சத்தமன் குமாரன். இவன் தன் உபாத்தியாயர் முன்விட அவர் கோபிக்கக் தந்தையைப் புண்ணியவுலகம் எது என கண்டு இவன் தலை பிளக்கவெனக் கவி வினவி அதன் பயனுணர்ந்து சுவர்க்க கூற அங்கனமே உபாத்தியாயர் இறந்த மடைந்தவன். (மச்ச - புரா.) னர். இதைக் கண்ட உபாத்தியாயரின் வசுவேமன் - அங்கதேசாதிபதி; மாந்தாதா குமாரன் பணிய அவனை நோக்கி எனக்கு விற்கு அறரல் உணர்த்தினவன். அகப்படும் பொருளெலாந் தருவன் என்று சிறுவர்
வசுதை 1374 வசைகவியாண்டான் என மான அவன் சாபத்தாலும் பிரமன் வருணன் வசுஹோமன் அங்கதேசத்தரசன் . இவன் சொல்லக்கேட்டுக் கூறிய சாபத்தாலும் மாந்தா தாவிற்குத் தண்ட நீதி உபதேசித்த பூமியில் இடையனாகப் பிறந்து வந்தனர் . வன் . இவாது தேவியராகிய அதிதி சுரதை வசுஷேணன் இவன் குந்திதேவியால் என்பவர்களும் அதற் குடன்பட்டிருந் ஆற்றில் விடப்பட்டு சூதனால் ராதையெ தமையால் அதிதி தேவகியாகவும் சுரதை னும் அவன் தேவியிடம் வளர்ந்து இந்திரன் சோகணியாகவும் சபிக்கப்பட்டனர் . இவ யாசித்தபொழுது நீங்காத கவசத்தையறுத் ருக்கு ஆனகதுந்துபியென்று ஒரு பெயர் . துத் தந்தபடியால் கர்ணன் எனும் பெயர் இந்த அதிதிக்கு இது திதியால் வந்த பெற்ற அங்க நாட்டரசன் சாபம் . இதனைத் திதியைக் சாண்க . வசை - 1. ஒரு காந்தருவப் பெண் . நாரீ ( தே - பா . ) தீர்த்தம் காண்க . 5. இவர் பாரியர் தேவகி பத்ணி 2. மெய்வசை இருபுறவசை ரோஹிணி மதிரை . இருவகை . வசுதை மாலியின் தேவி வசோர்த்தாரை -1 . அக்னி என்னும் வசு வசுத்தானம் ஒரு தீர்த்தம் . வின் தேவி . குமாரன் திரவிணகன் . வசுந்தரி - 1. தடமித்தன் கோயில் வேலைக் 2 இது ஒரு புண்ணிய தீர்த்தம் The காரி . place where Alakapanda has got its 2. கோசல நாட்டாசன் தேவி . source about 4 miles north of Bada னீகை யென்று வேறு பெயர்கொண்ட rivath வாசவதத்தையின் தாய் . ( பெ - . ) வசைகவியாண்டான் - பாண்டி நாட்டில் வசுபதத்தன் கோலாகலன் என்னும் சித்திரா நதிக்கரைக்கணுள்ள ஒட்டப்பிடா வெற்புக்கும் நதிக்கும் பிறந்த குமாரன் . ரம் என்னும் ஊரில் வைணவசமயத்துச் உபரிசரவசுவின் சேனாநாயகன் . சிக்கலார் வம்சத்தில் வைகுண்டன் என்ப வசுபூதி - இரத்தினாவலியைக் காண்க . வன் மனைவியிடத்தில் பிறந்தவர் . இவர்க் வசுபூரணன் காசியில் வீரேசலிங்கத் குத் தாய் தந்தையர் ஆண்டான் எனப்பெய தைப் பூசித்து இட்டசித்தி பெற்றவன் . ரிட்டனர் . இவர் கல்வி பயிலாது உலாவித் வசுப்பிரத்தியான் வசிட்டருக்கு ஊர்சை திரிந்து கணவனுக்கஞ்சித் தாய் ஒளித்தி டும் அன்னத்தையுண்டு திரிகையில் சித்தர் இடம் உதித்த குமாரன் . ஒருவர் காளிமந்திரத்தினை உபதேசிக்க வசுமதி- 1. துரோணன் தேவி பிற்பிறப் அதனை உச்சரித்துத் தன்னுடன் கல்விச் பில் யசோதையாய்க் கிருஷ்ணனைப் பெற் சாலையிற் கற்கும் சிறுவர் தம்மைக்கண்டு தவள் . கூட்டிச் செல்வரென அஞ்சி ஆண்டிருந்த 2. சௌமியனைக் காண்க . காளிகோயிலிற் காளிக்குப் பின் சென்று வசுமந்தன் - 1. சுருதாயுக்கு ஒரு பெய மறைந்து மந்திரஞ் செபிக்கையில் காளி 2. ஒரு வேளாளன் . பழனியில் தவம் பிரத்தியக்ஷமாய் இசைவேண்டுமோ வசை இயற்றி முத்தி பெற்றவன் . வோண்டுமோவெனக் கேட்க ஆண்டான் வசுமனன் - 1. சமதக்னிக்கு இரேணுகை முன்னை வினையால் வசைவேண்டுமெனக் யிடம் உதித்த குமாரன் . கேட்டுப் பெற்றுத் தாம்பெற்றதை யறிய 2. கோசல தேசாதிபதி பிரகஸ்பதி வேண்டி இக்காளிவிக்ரகத்தின் ஒருமுலை யிடம் தருமங் கேட்டவர் . விழவும் ஆண்டுபோட்டிருந்த கொட்டகை வசுமன் - அரியசுவன் குமாரன் . தீயவும் பாட அவ்கனமேயாயது கண்டு வசுமான் -1 . வைவச்சு தமனுவின் குமாரன் . களித்து வெளிவந்து திரிகையில் பள்ளிக் 2. ( சங் . ) சுருதாயு குமாரன் . கூடத்துச் இவனைப் பிடித்து 3. சத்தமன் குமாரன் . இவன் தன் உபாத்தியாயர் முன்விட அவர் கோபிக்கக் தந்தையைப் புண்ணியவுலகம் எது என கண்டு இவன் தலை பிளக்கவெனக் கவி வினவி அதன் பயனுணர்ந்து சுவர்க்க கூற அங்கனமே உபாத்தியாயர் இறந்த மடைந்தவன் . ( மச்ச - புரா . ) னர் . இதைக் கண்ட உபாத்தியாயரின் வசுவேமன் - அங்கதேசாதிபதி ; மாந்தாதா குமாரன் பணிய அவனை நோக்கி எனக்கு விற்கு அறரல் உணர்த்தினவன் . அகப்படும் பொருளெலாந் தருவன் என்று சிறுவர்