அபிதான சிந்தாமணி

ஆதன்ஓரி 126 ஆதிசைவர் கருமம். எனவும், நீர் நுங்கின் கண்வலிப்ப” என கொண்டனர். வாயு, தன் முழுவலியாலு வும் பாடினர். (புறநானூறு.) முயன்றுங் கூடாதது கண்டு தேவர், சேட ஆதன் ஓரி--ஒரியைக் காண்க. னைச்சிறிது தலை தூக்கவஞ்சிக்க, வாயு அச் ஆதாரசத்தி - இவள் உலகத்திற் காதார சமயத்தில் மலையின் சிகாத்தைக் கவர்ந்து மான சத்தி. கூர்மபீடம், வெள்ளைநிறம், கடலிலிட்டனன். அது இலங்கைத் தீவெ சிரசில் அங்குராகாரம், வரதம், அங்குசம், ன்பர். (க) பாற்கடலில் விஷ்ணுமூர்த்திக் பாசம், அபயம் உடையவளாய்ப் பூமி குப் படுக்கையாகவும், பரமபதத்தில் ஆசன யைத் தாங்கி நிற்பவள். மாகவும், நடந்தாற் குடையாகவும் உதவு ஆதாரம்- (க) மூலாதாரம், சுவாதிட்டா வோன் (எ) இவன், விஷ்ணு மூர்த்தியைத் னம், மணிபூரகம், அநாகதம், விசுத்தி, தாங்கிக்கொண் டிருக்கையில் விஷ்ணுமூர்த் ஆஞ்ஞை , இவற்றிற்கு முறையே, குதம், தியின் தேக வியர்வையைக் கண்டு கார குய்யம், நாபி, இதயம், அடிநா, நெற்றி, ணங்கேட்க விஷ்ணுமூர்த்தி சிவமூர்த்தி இடங்களாம். | நடித்த நடனத்தில் மத்தளங் கொட்டிய அதானம் - சிரௌத விதிப்படி அரணியைக் தால் வியர்வு தோன்றிற்று எனக்கூற அறி கடைந்து தீயை உண்டாக்கிக்கொள்ளும் ந்து அந்நடனங்காணச் சிதம்பரத்தலத்தில் பதஞ்சலியாய்த் தவஞ்செய்தவன். (கோயி ஆதி-1. கலியுகத்தில் வேதகிரியிற் கழுகு ற்புராணம், வடாரண்யபுராணம்). (அ ) சிவ உருக்கொண்டு பூசிக்கு முனிவர். மூர்த்தியின் முடியிலிருந்து நாம் சகல 2. தவமுநியென்னும் வேதியன் அரு ராலும் பூசிக்கப்படுகிறோம் என்று இறு ண்மங்கை யென்பவளைப் புணரப் பிறந் மாந்த காலத்துச் சிவமூர்த்தியா விழுத்து தவள். இவள் பிறந்த பிறகு, பிறந்தவூர் எறியப்பட்டுச் சிரம் (5000) பிளவுகளா மண்மாரியாலழிய, இவள் ஒருத்தியும் 'யின. அவைகளைத் தவத்தாற் றலைகளாகப் 'ழைத்து, உறையூர்ப் பெரும் பறையன் பெற்றுச் சிவமூர்த்தியை அடைந்தவன். வீட்டிலும், நீதியையனிடத்தும் வளர்ந்து அதிக புத்தியுடையன். சகல கலைகளு பகலனை மணந்து ஒளவை முதலியவரைப் மறிந்தவன். (க) பதஞ்சலியாகப் பிறந்து பெற்றாள். சிவபூசை செய்தவன். (50) இவன் சுவதி ஆதிசத்தி- பராசத்தியில் ஆயிரத்தொருகூறு யென்னுந் தேவியைப் புணர்ந்து நாககன் வலி யுடைத்தாய்ப் பெத்த முத்திகளில் விகையைப் பெற்று அரித்துவசனுக்கு வியாபிப்பது. (சதா-ம்) மணஞ்செய்வித்தான். (அவி- தலபுராணம்) ஆதி சாரம் - சிற்ப நூல்களில் ஒன்று. ஆதிசைவர் - சதாசிவ மூர்த்தியின் திருமுகத் அதிசேடன் - கத்ருவின் குமான், நாகன், துதித்த கௌசிகர், காசிபர், பாரத்வா 'க) மந்தரகிரியைப் பெயர்த்துத் தேவர்க் ஜர், கௌதமர், அகஸ்தியர் முதலிய ரிஷி குதவினவன். (உ) அமுதகலசம்கருடன்கொ | கோத்திரோத்பவராகிய வேதியர். இவர் னடுவர அது மறைந்தது கண்டு அவ்விட கள் முதலில் சதாசிவமுர்த்தியால் தீக்ஷிக் மிருந்த தருப்பையை அமுதம் உண்ணும் கப்பட்டவர்களாதலின் இவர்கள் ஆதி விருப்பத்தால் நக்கி நாப்பிளவு பட்டவன். சைவர்கள் எனப்பட்டனர். இந்த ரிஷி (5.)பிரமன் கட்டளையால் பா தலத்திலுள்ள களின் வழிவந்தவரும் ஆதிசைவர். இவர் நாகர்க்குத் தலைமைபூண்டு பூமியைத்தா களே கர்ஷணாதி பிரதிஷ்டாந்தம் செய் ங்கவும், கருடனிடம் சிநேகமும் பெற்ற யத்தக்கவர் ஆவார். மற்ற வேதியருக்கு வன். (ச) பிருகு சாபத்தால் பலராமன், அந்த அதிகாரம் இல்லை. இச்சைவர் இலக்குமணன் முதலியவராகப் பூமியிற் அநாதிசைவர், ஆதிசைவர், மஹாசைவர், பிறந்தவன். (ரு) ஒருகாலத்தில் வாயுதேவ அநுசைவர், அவாந்தரசைவர், பிரவர் னிடம் தன் பலம் அதிகம் என்று மாறு சைவர், அந்யசைவர் எனவுங் கூறப்படு கொள்ளத் தேவர் யுத்தஞ்செய்தல் தகாது வர். இவர்களுள் அநாதிசைவர் சதாசிவ என்றனர். ஆதிசேடன் நாமிருவரும் மேரு மூர்த்தி. ஆதிசைவர் அவர் முகத்திற் க்கருகிற் செல்வோமெனச் சென்று தேவர் றோன்றிய ரிஷிவம்சத்தவர். மஹாசைவர் சொற்படி சேடன், நான் மேருவின் சிகரத் ஆதிசைவரிடம் சிவ தீக்ஷை பெற்ற வேதி தைக் கவித்துக்கொள்ளுகிறேன் நீ அச்கி யர், அநுசைவர் சிவ தீக்ஷை பெற்ற க்ஷதி, கரத்தைப் பெயர்த்து விடுகெனச் சபதங் ரிய வைசியர், அவாந்திரசைவர் சிவ தீக்ஷை
ஆதன்ஓரி 126 ஆதிசைவர் கருமம் . எனவும் நீர் நுங்கின் கண்வலிப்ப என கொண்டனர் . வாயு தன் முழுவலியாலு வும் பாடினர் . ( புறநானூறு . ) முயன்றுங் கூடாதது கண்டு தேவர் சேட ஆதன் ஓரி - - ஒரியைக் காண்க . னைச்சிறிது தலை தூக்கவஞ்சிக்க வாயு அச் ஆதாரசத்தி - இவள் உலகத்திற் காதார சமயத்தில் மலையின் சிகாத்தைக் கவர்ந்து மான சத்தி . கூர்மபீடம் வெள்ளைநிறம் கடலிலிட்டனன் . அது இலங்கைத் தீவெ சிரசில் அங்குராகாரம் வரதம் அங்குசம் ன்பர் . ( ) பாற்கடலில் விஷ்ணுமூர்த்திக் பாசம் அபயம் உடையவளாய்ப் பூமி குப் படுக்கையாகவும் பரமபதத்தில் ஆசன யைத் தாங்கி நிற்பவள் . மாகவும் நடந்தாற் குடையாகவும் உதவு ஆதாரம் - ( ) மூலாதாரம் சுவாதிட்டா வோன் ( ) இவன் விஷ்ணு மூர்த்தியைத் னம் மணிபூரகம் அநாகதம் விசுத்தி தாங்கிக்கொண் டிருக்கையில் விஷ்ணுமூர்த் ஆஞ்ஞை இவற்றிற்கு முறையே குதம் தியின் தேக வியர்வையைக் கண்டு கார குய்யம் நாபி இதயம் அடிநா நெற்றி ணங்கேட்க விஷ்ணுமூர்த்தி சிவமூர்த்தி இடங்களாம் . | நடித்த நடனத்தில் மத்தளங் கொட்டிய அதானம் - சிரௌத விதிப்படி அரணியைக் தால் வியர்வு தோன்றிற்று எனக்கூற அறி கடைந்து தீயை உண்டாக்கிக்கொள்ளும் ந்து அந்நடனங்காணச் சிதம்பரத்தலத்தில் பதஞ்சலியாய்த் தவஞ்செய்தவன் . ( கோயி ஆதி - 1 . கலியுகத்தில் வேதகிரியிற் கழுகு ற்புராணம் வடாரண்யபுராணம் ) . ( ) சிவ உருக்கொண்டு பூசிக்கு முனிவர் . மூர்த்தியின் முடியிலிருந்து நாம் சகல 2 . தவமுநியென்னும் வேதியன் அரு ராலும் பூசிக்கப்படுகிறோம் என்று இறு ண்மங்கை யென்பவளைப் புணரப் பிறந் மாந்த காலத்துச் சிவமூர்த்தியா விழுத்து தவள் . இவள் பிறந்த பிறகு பிறந்தவூர் எறியப்பட்டுச் சிரம் ( 5000 ) பிளவுகளா மண்மாரியாலழிய இவள் ஒருத்தியும் ' யின . அவைகளைத் தவத்தாற் றலைகளாகப் ' ழைத்து உறையூர்ப் பெரும் பறையன் பெற்றுச் சிவமூர்த்தியை அடைந்தவன் . வீட்டிலும் நீதியையனிடத்தும் வளர்ந்து அதிக புத்தியுடையன் . சகல கலைகளு பகலனை மணந்து ஒளவை முதலியவரைப் மறிந்தவன் . ( ) பதஞ்சலியாகப் பிறந்து பெற்றாள் . சிவபூசை செய்தவன் . ( 50 ) இவன் சுவதி ஆதிசத்தி - பராசத்தியில் ஆயிரத்தொருகூறு யென்னுந் தேவியைப் புணர்ந்து நாககன் வலி யுடைத்தாய்ப் பெத்த முத்திகளில் விகையைப் பெற்று அரித்துவசனுக்கு வியாபிப்பது . ( சதா - ம் ) மணஞ்செய்வித்தான் . ( அவி - தலபுராணம் ) ஆதி சாரம் - சிற்ப நூல்களில் ஒன்று . ஆதிசைவர் - சதாசிவ மூர்த்தியின் திருமுகத் அதிசேடன் - கத்ருவின் குமான் நாகன் துதித்த கௌசிகர் காசிபர் பாரத்வா ' ) மந்தரகிரியைப் பெயர்த்துத் தேவர்க் ஜர் கௌதமர் அகஸ்தியர் முதலிய ரிஷி குதவினவன் . ( ) அமுதகலசம்கருடன்கொ | கோத்திரோத்பவராகிய வேதியர் . இவர் னடுவர அது மறைந்தது கண்டு அவ்விட கள் முதலில் சதாசிவமுர்த்தியால் தீக்ஷிக் மிருந்த தருப்பையை அமுதம் உண்ணும் கப்பட்டவர்களாதலின் இவர்கள் ஆதி விருப்பத்தால் நக்கி நாப்பிளவு பட்டவன் . சைவர்கள் எனப்பட்டனர் . இந்த ரிஷி ( 5 . ) பிரமன் கட்டளையால் பா தலத்திலுள்ள களின் வழிவந்தவரும் ஆதிசைவர் . இவர் நாகர்க்குத் தலைமைபூண்டு பூமியைத்தா களே கர்ஷணாதி பிரதிஷ்டாந்தம் செய் ங்கவும் கருடனிடம் சிநேகமும் பெற்ற யத்தக்கவர் ஆவார் . மற்ற வேதியருக்கு வன் . ( ) பிருகு சாபத்தால் பலராமன் அந்த அதிகாரம் இல்லை . இச்சைவர் இலக்குமணன் முதலியவராகப் பூமியிற் அநாதிசைவர் ஆதிசைவர் மஹாசைவர் பிறந்தவன் . ( ரு ) ஒருகாலத்தில் வாயுதேவ அநுசைவர் அவாந்தரசைவர் பிரவர் னிடம் தன் பலம் அதிகம் என்று மாறு சைவர் அந்யசைவர் எனவுங் கூறப்படு கொள்ளத் தேவர் யுத்தஞ்செய்தல் தகாது வர் . இவர்களுள் அநாதிசைவர் சதாசிவ என்றனர் . ஆதிசேடன் நாமிருவரும் மேரு மூர்த்தி . ஆதிசைவர் அவர் முகத்திற் க்கருகிற் செல்வோமெனச் சென்று தேவர் றோன்றிய ரிஷிவம்சத்தவர் . மஹாசைவர் சொற்படி சேடன் நான் மேருவின் சிகரத் ஆதிசைவரிடம் சிவ தீக்ஷை பெற்ற வேதி தைக் கவித்துக்கொள்ளுகிறேன் நீ அச்கி யர் அநுசைவர் சிவ தீக்ஷை பெற்ற க்ஷதி கரத்தைப் பெயர்த்து விடுகெனச் சபதங் ரிய வைசியர் அவாந்திரசைவர் சிவ தீக்ஷை