அபிதான சிந்தாமணி

மூத்திரதோஷம் 1339 மூர்த்தி நாயனா ஒருசி மகாவசந்த குசுமாகர மாத்திரை முதலிய தாகம், வியர்வு, சேராசேஷ்டை முதலிய வற்றால் வசஞ்செய்யலாம். (ஜீவாட்.) குணங்களும் பெற்றிருக்கும். இது வாதம், முத்திரதோஷம் - இது மூத்திரத்தால் பித்தம், சிலேஷ்மம், திரிதோஷம் முத உண்டாம் தோஷத்தால் பிறக்கும் நோய். வியனவற்றை விளைக்கும் இதனை மகாவிஷ இது வாதவஸ்தி, வாதகுண்டலி, வாதாஷ் முஷ்டித்ரைவாதிகளால் வசமாக்கலாம். டீலம், மூத்திரா தீதம், மூத்திரச் சடாம், மூர்த்தம் - (அ) பூமி, நீர், நெருப்பு, வாயு, மூத்திரோச்சங்கம், மூத்திரக்கிரந்தி, மூத் ஆகாயம், சூரியன், சந்திரன், ஆன்மா திர சுக்லம், மூத்திரவிட் விகாதம், மூத்திர என்ற சிவபெருமானது எட்டுவடிவங்கள், வுஷ்ணவாதம், மூத்திரக்ஷயம், மூத்திர மூர்த்தாண்டான் - சிவகணத் தலைவன். சாதம் எனப் பலவாம். இவற்றுள் வாத மூர்த்தி தகூனுக்குப் பிரசூதியிடம் உதித்த வஸ்தி, வா தகுண்டலி, வாதாஷ்டீலம் குமாரி. இயமன் தேவி. தருமப்பிரசாபதி எனும் மூன்றிற்கும் வாயுவே அரசனாம். யின் தேவி யெனவும் கூறுவர். இவளிடம் மூத்திரத்தம், மூத்திரசடாம் இவ்விரண் விஷ்ணு கரநாராயணராக அவதரித்தனர். டிற்கு வாதமித்தங்களே அரசர்களாம். மற் மூர்த்தி சாதாகீயம் -- வித்தையெனும் பெய றையவற்றிற்குப் பித்த கபங்களே அரசர் ருடைய இச்சாசத்தி, சுத்தகுணமான கலை களாம். யை பொருந்தலால் மூர்த்தியெனும் மூப்பன் - உழவர், இடையர், அளவர், அம் பெயாடைந்து காணப்பட்ட வடிவையு பலக்காரர், குடுமி, பள்ளர், பறையர், திரு முடைத்தாகி காலாக்னிக் கொத்த ஒளி வனந்தபுரத்துத் தண்டான், சேனைக்குடி பெற்று இலிங்கவுவடைந்து அதன் உர்த் யர், சேணியர், சாலியர், சாணார், வலையர் வபாகத்தில் ஒரு திருமுகமும் இச்சாஞான முதலியோர் பட்டப் பெயர். (தர்ஸ்டன்.) கிரியைகளெனும் திரிநேத்ரங்களும், கண் பிருடியின் மனைவி. பிருடியைக் டிப்பற்ற வடிவும் பெற்றிருப்பது. (சதா காண்க, சிவ.) மூர்க்க நாயனார் இவர் தொண்டை மண்ட மூர்த்தி நாயனார் இவர் பாண்டி நாட்டில் லத்தில் திருவேற்காட்டில் வேளாளர் மதுராபுரியில் வைசியர் குலத்தில் அவ குலத்தில் அவதரித்துச் சிவனடியார்க்கு தரித்தவர். இவர் நாடோறும் சோமசுந்த அமுது படைக்கும் நியமம் பூண்டு வருகை சக்கடவுளுக்குச் சந்தனக் காப்பிடச் சந்தன யில், செல்வங் குறைந்து வருதல் கண்டு மரைத்துக் கொடுத்து வருவாராயினர். பொருள் இலாமையால் சூதாடிவென்று இவ்வகையிருக்கையில் கருநாடக தேசத் அந்தப் பொருள் கொண்டு தொண்டு செய்து தாசன் பாண்டியனை வென்று அந்நாட் வேறு சூதாடுவாரின்மையால் பல தலங்க டைக் கவர்ந்து சமண சமயத்தவர்க்கு உட் ளுஞ் சேவித்து அங்குச் சூதாடி வென்று பட்டு அந்நாட்டவரையும் அச்சமயத்தவர் அப்பொருளை அடியவருக்கிட்டுக் கும்ப கட்கு உட்படுத்த எண்ணி நாயனாரை கோணஞ்சென்று சிவமூர்த்தியைத் தரிசி அவ்வழிப்படுத்த, நாயனார் சந்தனக்கட்டை த்துச் சூதாடி முன் தாம் தோற்பதுபோற் வாங்குங் கடைகளில் சந்தனக்கட்டை காட்டிப் பின் அவர்களைத் தோற்பித்துப் கொடாதிருக்கக் கட்டளையிட்டனன். இத பொருள் பெற்று அப்பொருளைத் தரம் னால் நாயனார் மனம் வருந்திச் சந்தனக் பெறாமல் பரிசனங்கள ல் எடுப்பித்துச் சட்டை கிடையாவிடினும் அதனையுரைக் சிவனடியார்க்கு அன்னமிட்டுத் தாம் கடை குங் கைக்கு முட்டில்லையெனத் தேறிச் ப்பந்தியில் இருந்து அன்னம் புசித்து வரு சந்தனக்கல்லில் தமது கரத்தை அதிலுள்ள வர். தாம சூதாடி வெல்கையில் மாறு பேசு மூளை யொழுகும் வரையில் உரைத்தனர். வரேல் அவர்களைக் கையில் இருக்கும் சரி சிவமூர்த்தி இவரை நோக்கி, 'அன்பனே கையால் குத்துங் காரணத்தால் மூர்க்கர் இவ்வகை புரியாமல், உனக்கு இடுக்கண் எனப் பெயர் பெற்றுச் சிலநாளிருந்து செய்தவன் மாள்வன்; அரசனாக இருந்து முத்தியடைந்தனர். சைவசமயத்தை வளர்த்து நம் உல கடைக மூர்க்கருஷி - ஒரு இருடி, சிவனடியவர். என்று திருவருள் புரிந்து மறைந்தனர் சந் மூர்சாபோகம் ஆகாயம் பலவன்னமாகக் தனம் உரைத் தகையும் வளர்ந்தது. மறுநாள் காணப்பட்டு மூர்ச்சையுண்டாம், மார்பு அரசன் இறக்க, மந்திரியர் அரசனுக்கு வலி, நடுக்கல், பிரமை, தேகவெரிவு, செய்வகை செய்து புத்திரனில்லாமையால்
மூத்திரதோஷம் 1339 மூர்த்தி நாயனா ஒருசி மகாவசந்த குசுமாகர மாத்திரை முதலிய தாகம் வியர்வு சேராசேஷ்டை முதலிய வற்றால் வசஞ்செய்யலாம் . ( ஜீவாட் . ) குணங்களும் பெற்றிருக்கும் . இது வாதம் முத்திரதோஷம் - இது மூத்திரத்தால் பித்தம் சிலேஷ்மம் திரிதோஷம் முத உண்டாம் தோஷத்தால் பிறக்கும் நோய் . வியனவற்றை விளைக்கும் இதனை மகாவிஷ இது வாதவஸ்தி வாதகுண்டலி வாதாஷ் முஷ்டித்ரைவாதிகளால் வசமாக்கலாம் . டீலம் மூத்திரா தீதம் மூத்திரச் சடாம் மூர்த்தம் - ( ) பூமி நீர் நெருப்பு வாயு மூத்திரோச்சங்கம் மூத்திரக்கிரந்தி மூத் ஆகாயம் சூரியன் சந்திரன் ஆன்மா திர சுக்லம் மூத்திரவிட் விகாதம் மூத்திர என்ற சிவபெருமானது எட்டுவடிவங்கள் வுஷ்ணவாதம் மூத்திரக்ஷயம் மூத்திர மூர்த்தாண்டான் - சிவகணத் தலைவன் . சாதம் எனப் பலவாம் . இவற்றுள் வாத மூர்த்தி தகூனுக்குப் பிரசூதியிடம் உதித்த வஸ்தி வா தகுண்டலி வாதாஷ்டீலம் குமாரி . இயமன் தேவி . தருமப்பிரசாபதி எனும் மூன்றிற்கும் வாயுவே அரசனாம் . யின் தேவி யெனவும் கூறுவர் . இவளிடம் மூத்திரத்தம் மூத்திரசடாம் இவ்விரண் விஷ்ணு கரநாராயணராக அவதரித்தனர் . டிற்கு வாதமித்தங்களே அரசர்களாம் . மற் மூர்த்தி சாதாகீயம் -- வித்தையெனும் பெய றையவற்றிற்குப் பித்த கபங்களே அரசர் ருடைய இச்சாசத்தி சுத்தகுணமான கலை களாம் . யை பொருந்தலால் மூர்த்தியெனும் மூப்பன் - உழவர் இடையர் அளவர் அம் பெயாடைந்து காணப்பட்ட வடிவையு பலக்காரர் குடுமி பள்ளர் பறையர் திரு முடைத்தாகி காலாக்னிக் கொத்த ஒளி வனந்தபுரத்துத் தண்டான் சேனைக்குடி பெற்று இலிங்கவுவடைந்து அதன் உர்த் யர் சேணியர் சாலியர் சாணார் வலையர் வபாகத்தில் ஒரு திருமுகமும் இச்சாஞான முதலியோர் பட்டப் பெயர் . ( தர்ஸ்டன் . ) கிரியைகளெனும் திரிநேத்ரங்களும் கண் பிருடியின் மனைவி . பிருடியைக் டிப்பற்ற வடிவும் பெற்றிருப்பது . ( சதா காண்க சிவ . ) மூர்க்க நாயனார் இவர் தொண்டை மண்ட மூர்த்தி நாயனார் இவர் பாண்டி நாட்டில் லத்தில் திருவேற்காட்டில் வேளாளர் மதுராபுரியில் வைசியர் குலத்தில் அவ குலத்தில் அவதரித்துச் சிவனடியார்க்கு தரித்தவர் . இவர் நாடோறும் சோமசுந்த அமுது படைக்கும் நியமம் பூண்டு வருகை சக்கடவுளுக்குச் சந்தனக் காப்பிடச் சந்தன யில் செல்வங் குறைந்து வருதல் கண்டு மரைத்துக் கொடுத்து வருவாராயினர் . பொருள் இலாமையால் சூதாடிவென்று இவ்வகையிருக்கையில் கருநாடக தேசத் அந்தப் பொருள் கொண்டு தொண்டு செய்து தாசன் பாண்டியனை வென்று அந்நாட் வேறு சூதாடுவாரின்மையால் பல தலங்க டைக் கவர்ந்து சமண சமயத்தவர்க்கு உட் ளுஞ் சேவித்து அங்குச் சூதாடி வென்று பட்டு அந்நாட்டவரையும் அச்சமயத்தவர் அப்பொருளை அடியவருக்கிட்டுக் கும்ப கட்கு உட்படுத்த எண்ணி நாயனாரை கோணஞ்சென்று சிவமூர்த்தியைத் தரிசி அவ்வழிப்படுத்த நாயனார் சந்தனக்கட்டை த்துச் சூதாடி முன் தாம் தோற்பதுபோற் வாங்குங் கடைகளில் சந்தனக்கட்டை காட்டிப் பின் அவர்களைத் தோற்பித்துப் கொடாதிருக்கக் கட்டளையிட்டனன் . இத பொருள் பெற்று அப்பொருளைத் தரம் னால் நாயனார் மனம் வருந்திச் சந்தனக் பெறாமல் பரிசனங்கள ல் எடுப்பித்துச் சட்டை கிடையாவிடினும் அதனையுரைக் சிவனடியார்க்கு அன்னமிட்டுத் தாம் கடை குங் கைக்கு முட்டில்லையெனத் தேறிச் ப்பந்தியில் இருந்து அன்னம் புசித்து வரு சந்தனக்கல்லில் தமது கரத்தை அதிலுள்ள வர் . தாம சூதாடி வெல்கையில் மாறு பேசு மூளை யொழுகும் வரையில் உரைத்தனர் . வரேல் அவர்களைக் கையில் இருக்கும் சரி சிவமூர்த்தி இவரை நோக்கி ' அன்பனே கையால் குத்துங் காரணத்தால் மூர்க்கர் இவ்வகை புரியாமல் உனக்கு இடுக்கண் எனப் பெயர் பெற்றுச் சிலநாளிருந்து செய்தவன் மாள்வன் ; அரசனாக இருந்து முத்தியடைந்தனர் . சைவசமயத்தை வளர்த்து நம் உல கடைக மூர்க்கருஷி - ஒரு இருடி சிவனடியவர் . என்று திருவருள் புரிந்து மறைந்தனர் சந் மூர்சாபோகம் ஆகாயம் பலவன்னமாகக் தனம் உரைத் தகையும் வளர்ந்தது . மறுநாள் காணப்பட்டு மூர்ச்சையுண்டாம் மார்பு அரசன் இறக்க மந்திரியர் அரசனுக்கு வலி நடுக்கல் பிரமை தேகவெரிவு செய்வகை செய்து புத்திரனில்லாமையால்