அபிதான சிந்தாமணி

மிருகண்டு 1306 மிருத்யு வனத்தில் செயதவாகளையும் சிவதரிசன னது இயற்பெயர் சேடகனெனறு காணப் த்தையும் கண்டதினாலும் வேடனுக்கு படுகின்றது. இவளது பெயர் மிருகாவதி ஞானோதயமாய் மான்களே எனக்கு ஞான யெனவும் வழங்கும் (பெ. கதை) த்தைத் தந்தமையால் நீங்கள் குருவிற் மிருகாவதி - 1. விதூ மனைக் காண்க. கொப்பாகின்றீர் ஆதலால் இனி எவ்வு 2. பிரசாபதியின் முதற்றேவி. யிர்களையுங் கொல்லேன் என்று சிவமூர்த்தி 3 தேவரா தன் என்னும் முனிவன் தர்சனந்தா முத்தி பெற்றவன், மான்கள் தவஞ் செய்கையில் மேனகை வந்தனள். சிவமூர்த்தியால் நக்ஷத்ரபதம் பெற்றன. அவளைக்கண்டு முனிவனுக்கு ஆசைபிற இவையே மிருகசீருஷநக்ஷத்திரம் ஆண், க்க வீரியம் நீரிடை வீழ்ந்தது. பெண், குருளை இவை மூன்று நக்ஷத் நீரினை உண்ட மானின் வயிற்றில் இவள் திரங்கள். பிறந்து வற்சமுனியை மணந்து ஒருநாள் மிருகண்டு -- 1. கௌசிகர் குமார். இவர் பூக்கொய்கையில் பாம்பு கடித்து இறந் முற்கல ருஷியின் குமரியாகிய மருத்துவ தனள், இவள் கணவன் பாம்புகளைக் தியை மணந்து புத்திரரின்மையால் காசி கொல்ல முயலுகையில் ஒருவன் தீர்த் யடைந்து சிவமூர்த்தியை யெண்ணித் தவ தக்கரைக்குச் செல்ல ஆண்டு வேதியர் மியற்றினர். சிவமூர்த்தி தரிசனந்தந்து கூட்டத்துத் தண்ணீர்ப் பாம்பை எறி என்ன வேண்டுமென்னப் புத்திரப்பேறு ந்து பாம்பு உருப்பெறச் சாபம் அடை கேட்டனர். சிவமூர்த்தி நீ நற்குண நற் ந்த வேதியச் சிறுவன். வற்சமுனிவரால் செய்கையுள்ள புத்திரனை விரும்பில் அற் சாபம் தீர்ந்து தனது வாலாறு கூறிச் சிவ பாயுளாம். அறிவில்லாத குமானை விரும் பூசை செய்யின் சித்தி அடைவாய் எனப் பில் தீர்க்காயுள் உள்ளவனாம். இவ்விருவ போயினவன். ரில் எவரை விரும்புகின்றனை யெனக் மீருகை - காசிபர் பெண், பன்றி முதலிய கேட்க முநிவர் நற்புத்திரனைக் கேட்டு மிருகங்களைப் பெற்றவள். (கசு) வயதுள்ள மார்க்கண்டனப் பெற்று மீருடன் - சிவன் திருநாமங்களில் ஒன்று. அவனுக்கு அவனுடைய ஆயுள் அளவு மிருதசஞ்சீவி மாணத்தைப் போக்கும் உணர்த்திச் சிவபூசை செய்ய ஏவினர். தாதாவின் குமான் எனவும், பிருகுவின் மிருதி - அங்கிராவின் தேவி. தக்ஷன் பெண். போன் எனவும் கூறுவர். குமரன் அங்கீரன் பரதன். 2. விஷ்ணுவை நோக்கித் தவமியற்றிப் மிருதுகன் அக்குரூரன் தம்பி. புத்திரப் பேறடைந்தான். (பிரகன்னா தீய மீருதுபத் அக்குரூரன் சகோதரன். புசா.) மிருதுரன் சுவபலருக்குக் காந்தியிடம் மிருகமந்தை குரோ தவசையின் புத்ரி உதித்த குமரன். (பா. ஆதி.) மீருதுவி சுவபலருக்குக் காந்தியிடம் உதி மிருகனதி கேகயன் குமான். தாய் சயந்தி. த்த குமான், மிருத்திகாபக்ஷணரோகம் இது பிள்ளை மீருகன் - விராடநகரத்து வேதியன். ஒழுக் களுக்குண்டாம் ரோகத்தோன்று. நாள் கங்குன்றி வேசையுடன் கூடி வேற்றூர்க் தோறும் மண்ணைத்தின்னும் பிள்ளைகளுக் குச்சென்று அவ்விடத்தில் பழர் ஒன்றைத் குத் தேகவெளிறு, இருமல் இளைப்பு முத திருடினன் அதற்கு உரியவர் தொடர் ந்து பிடிக்கவாப் முத்தைச் சிவார்ப்பண மீருத்து காவதி லிய தரும் சோகம். (ஜீவ ) மாளவதேசத்துள்ள பட் மென்று எறிந்து நற் திபெற்றவன் மீருகாசுரன் - ஒரு அசுரன். விஷ்ணுவிடம் மீருத்யு - தருமன் குமரன். மூன்று நாள் யுத்தஞ்செய்து சாகாமல் தே 2. பூமிதேவி பூபாரம் பொறுக்காது வர்களை வருத்திச் சிவமூர்த்தியின் வேலால் வேண்டச் சிவாஞ்ஞையால் பிரமதேவன் இறந்தவன். வீர்யத் துதித்து உயிர்களின் காலவிறுதி மீருகாபதி - உதயணன் நற்றாய. இவளு யில் மாய்க்கும் பெண்தேவதை, இவள் டைய சகோதான் விக்கிரன். இவன் உயிர்களை மாய்க்க அழுதகாலத்து இவள் தந்தை ஏயர் குலத்திற்குத் தலைவன், உதி கண்ணீரில் பல வியாதிகள் பிறந்தன, தோதய காவ்யமென்ன ன்னும் வட எவில் அவ இவள் யமனிடம் இருப்பள். ஒரு மந்திரம். டணம்.
மிருகண்டு 1306 மிருத்யு வனத்தில் செயதவாகளையும் சிவதரிசன னது இயற்பெயர் சேடகனெனறு காணப் த்தையும் கண்டதினாலும் வேடனுக்கு படுகின்றது . இவளது பெயர் மிருகாவதி ஞானோதயமாய் மான்களே எனக்கு ஞான யெனவும் வழங்கும் ( பெ . கதை ) த்தைத் தந்தமையால் நீங்கள் குருவிற் மிருகாவதி - 1. விதூ மனைக் காண்க . கொப்பாகின்றீர் ஆதலால் இனி எவ்வு 2. பிரசாபதியின் முதற்றேவி . யிர்களையுங் கொல்லேன் என்று சிவமூர்த்தி 3 தேவரா தன் என்னும் முனிவன் தர்சனந்தா முத்தி பெற்றவன் மான்கள் தவஞ் செய்கையில் மேனகை வந்தனள் . சிவமூர்த்தியால் நக்ஷத்ரபதம் பெற்றன . அவளைக்கண்டு முனிவனுக்கு ஆசைபிற இவையே மிருகசீருஷநக்ஷத்திரம் ஆண் க்க வீரியம் நீரிடை வீழ்ந்தது . பெண் குருளை இவை மூன்று நக்ஷத் நீரினை உண்ட மானின் வயிற்றில் இவள் திரங்கள் . பிறந்து வற்சமுனியை மணந்து ஒருநாள் மிருகண்டு -- 1. கௌசிகர் குமார் . இவர் பூக்கொய்கையில் பாம்பு கடித்து இறந் முற்கல ருஷியின் குமரியாகிய மருத்துவ தனள் இவள் கணவன் பாம்புகளைக் தியை மணந்து புத்திரரின்மையால் காசி கொல்ல முயலுகையில் ஒருவன் தீர்த் யடைந்து சிவமூர்த்தியை யெண்ணித் தவ தக்கரைக்குச் செல்ல ஆண்டு வேதியர் மியற்றினர் . சிவமூர்த்தி தரிசனந்தந்து கூட்டத்துத் தண்ணீர்ப் பாம்பை எறி என்ன வேண்டுமென்னப் புத்திரப்பேறு ந்து பாம்பு உருப்பெறச் சாபம் அடை கேட்டனர் . சிவமூர்த்தி நீ நற்குண நற் ந்த வேதியச் சிறுவன் . வற்சமுனிவரால் செய்கையுள்ள புத்திரனை விரும்பில் அற் சாபம் தீர்ந்து தனது வாலாறு கூறிச் சிவ பாயுளாம் . அறிவில்லாத குமானை விரும் பூசை செய்யின் சித்தி அடைவாய் எனப் பில் தீர்க்காயுள் உள்ளவனாம் . இவ்விருவ போயினவன் . ரில் எவரை விரும்புகின்றனை யெனக் மீருகை - காசிபர் பெண் பன்றி முதலிய கேட்க முநிவர் நற்புத்திரனைக் கேட்டு மிருகங்களைப் பெற்றவள் . ( கசு ) வயதுள்ள மார்க்கண்டனப் பெற்று மீருடன் - சிவன் திருநாமங்களில் ஒன்று . அவனுக்கு அவனுடைய ஆயுள் அளவு மிருதசஞ்சீவி மாணத்தைப் போக்கும் உணர்த்திச் சிவபூசை செய்ய ஏவினர் . தாதாவின் குமான் எனவும் பிருகுவின் மிருதி - அங்கிராவின் தேவி . தக்ஷன் பெண் . போன் எனவும் கூறுவர் . குமரன் அங்கீரன் பரதன் . 2. விஷ்ணுவை நோக்கித் தவமியற்றிப் மிருதுகன் அக்குரூரன் தம்பி . புத்திரப் பேறடைந்தான் . ( பிரகன்னா தீய மீருதுபத் அக்குரூரன் சகோதரன் . புசா . ) மிருதுரன் சுவபலருக்குக் காந்தியிடம் மிருகமந்தை குரோ தவசையின் புத்ரி உதித்த குமரன் . ( பா . ஆதி . ) மீருதுவி சுவபலருக்குக் காந்தியிடம் உதி மிருகனதி கேகயன் குமான் . தாய் சயந்தி . த்த குமான் மிருத்திகாபக்ஷணரோகம் இது பிள்ளை மீருகன் - விராடநகரத்து வேதியன் . ஒழுக் களுக்குண்டாம் ரோகத்தோன்று . நாள் கங்குன்றி வேசையுடன் கூடி வேற்றூர்க் தோறும் மண்ணைத்தின்னும் பிள்ளைகளுக் குச்சென்று அவ்விடத்தில் பழர் ஒன்றைத் குத் தேகவெளிறு இருமல் இளைப்பு முத திருடினன் அதற்கு உரியவர் தொடர் ந்து பிடிக்கவாப் முத்தைச் சிவார்ப்பண மீருத்து காவதி லிய தரும் சோகம் . ( ஜீவ ) மாளவதேசத்துள்ள பட் மென்று எறிந்து நற் திபெற்றவன் மீருகாசுரன் - ஒரு அசுரன் . விஷ்ணுவிடம் மீருத்யு - தருமன் குமரன் . மூன்று நாள் யுத்தஞ்செய்து சாகாமல் தே 2. பூமிதேவி பூபாரம் பொறுக்காது வர்களை வருத்திச் சிவமூர்த்தியின் வேலால் வேண்டச் சிவாஞ்ஞையால் பிரமதேவன் இறந்தவன் . வீர்யத் துதித்து உயிர்களின் காலவிறுதி மீருகாபதி - உதயணன் நற்றாய . இவளு யில் மாய்க்கும் பெண்தேவதை இவள் டைய சகோதான் விக்கிரன் . இவன் உயிர்களை மாய்க்க அழுதகாலத்து இவள் தந்தை ஏயர் குலத்திற்குத் தலைவன் உதி கண்ணீரில் பல வியாதிகள் பிறந்தன தோதய காவ்யமென்ன ன்னும் வட எவில் அவ இவள் யமனிடம் இருப்பள் . ஒரு மந்திரம் . டணம் .