அபிதான சிந்தாமணி

மாநவம் 1292 மாமூலனார் ஒரு சிற்பி. தருமன் தாருகன் என்னும் காச்மீரத் யாரைத் தனபானஞ் செய்யத்தக்கதெனச் தாசனும் மந்திரியுமாயினர். (பிரமோத் சங்கை யடைகையில் புருஷன் கருவுற் தர காண்டம்.) றுப் பிள்ளை பெறுதல் மூவுலகத்தும் இல் மாதவம் - 1. ஒரு தேசம். லையாதலால் அவ்விடம் வந்திருந்த இந் 2. உபபுராணத்தொன்று. திரன் என் தற்சனியைப் பானம்பண் மாநவி - திரௌபதிக்கு ஒருபெயர். ணக் கடவதெனக் கரத்தை நீட்டினன். மாநாய்கன் - கண்ணகியின் பிதா. கோவ நீட்டிய விரலின் வழியொழுகிய அமிர் லன் கண்ணகி முதலியவர் இறந்ததால் தத்தைப் பானஞ்செய்தபடியால் மாந் துறவு பூண்டோன் (சிலப்பதிகாரம்) தாதா என்று பெயர் அடைந்தனன். மாநிதி - விரே தன் குமரி. இராஜ்யவர்த்த 2. சூர்ய குலத்தரசன் லவணாசுரனால் னன் தேவி. தமனைக் காண்க. கொல்லப்பட்டான். (பார - அநுசா.) மாநுஷம் ஒரு தீர்த்தம். மாந்தாத்ரி - ஒரு அரசன். இவன்பௌத்ரன் மாநுஷன் திரசதாசயன். மாந்தரஞ்சேரலிரும்பொறை சோருள் மாந்தேகர் இவர்கள் அரக்கர். இவர்கள் ஒருவன் (சிலப்பதிகாரம்) முப்பது கோடியெண் கொண்டவர்கள், மாந்தான் இவன் ஒரு சோர் தலைவன். இவர்கள் சூரியனை விழுங்க இச்சித்தவர் இவனை மாந்தரம் பொறையன் கடுங்கோ கள், இவர்களது இச்சையைக் கெடுக்கத் என்பர். இவன் பரணரால் பாடப்பட்ட தேவர்களும் ரிஷிகளும் சந்தியை உபா வன். மோரிய அரசனுக்கு வணங்காது சித்து உதகாஞ்சலியாகிய அர்க்கியத்தை நின்றவன், விடுகின்றனர் : விட்டவுடன் அந்த அர்க் மாந்தரோகம் இது பிள்ளைகளுக் குண் கியஜலம் வச்சிர வுருக்கொண்டு அந்த டாம் ரோகங்களிலொன்று. இது தாய், ராக்ஷஸரைக் கொளுத்துகிறது. (தேவி - தேங்காய், வெல்லம், சுண்டற்கறி, கீரை, பார.) மீன், இறைச்சி, புளித்தமோர், கிழங்கு மாந்தை - இதுசோர் தலைவர்களுக்கிருந்த கள், மந்தவஸ்துக்கள் தின்பதால் உண் இராஜதானிகளில் ஒன்று, இதில், நார் டாம். பாலைக்குடிக்கும் பிள்ளைகளுக்குண் முடிச்சோல் அரசு வீற்றிருந்தான். டாகும் சோகம், இது, பலநிறமான கழிச் மாபலன் - - சூரபதுமனுக்குப் படைத்தலை சல், சுரம், மயக்கம் முதலிய தரும். இது, செரியாமாந்தம், பீர்மாந்தம், சுரமாந்தம், மாபலி 1 பலியைக் காண்க. விஷமாந்தம், கழிமாந்தம், ஊதுமாந்தம், 2. பாம்பனைக் காண்க. நீர்மாந்தம், தலைமாந்தம், சிங்கி மாந்தம், மாபுராணழடையார் - யாப்பருங்கல விரு கணமாந்தம், சொருகு மாந்தம், குழிமார் த்தியுள் கூறப்பட்ட தொல்லாசிரியருள் தம், இழுப்பு மாந்தம், உப்புமாந்தம், இரை ப்பு மாந்தம், கட்டு மாந்தம், அள்ளுமாந் மாபுராணம் - 1. இடைச்சங்கமருவிய ஒரு தம், விக்கல் மாந்தம், சந்திமாந்தம் எனப் இலக்கண நூல். பல வகைப்படும். 2. சைந தீர்த்தங்கரின் சரித்திரமுரை மாந்தாதா-1. யுவனாசவன் குமான். (யுவ த்த நூல். னாசவனைக் காண்க) இவனுக்கு இந்திரன் மாப்பிள்ளை - மேல்நாட்டு மகமதிய மதத் இட்டபெயர் திரிசதசு. பாரி, விந்துமதி, தவர் மலையாள பாஷை பேசுவோர். அரே குமார் புருகுச்சன், அம்பரீஷன், முசு பியரின் சந்ததியார். இவர் பல வேலைகள் குந்தன். இவனுக்கு ஐம்பது பெண்க செய்து பிழைக்கின் றனர். (தர்ஸ்டன்.) ளுண்டு, அந்த ஐம்பதின்மரைச் சௌபரி மாமதநன் - துரியோ தனன் தம்பி. முநிவர் விவாகஞ் செய்துகொண்டனர். மாமீலாடன் - கடைச்சங்க மருவிய புலவர் இவன் இராஜசூயம் செய்து சம்பாட் களுள் ஒருவர். (குறு சசு.) பட்ட மடைந்தவன், இவன் தன்னாடு மாழலர் - கடைச்சங்க மருவிய புலவர். மழையிலாதிருக்க இந்திரனுடன் போரி மாழலனர் இவர் அந்தணர் மரபினர். ட்டு மழை பெய்விததவன். இவன் தன் முக்காலமும் அறிந்த யோகியார். தந்தையினுடலின் வாம பாகத்தைப் னைத் தொல்பொருள் எருடம் சூத்திரவுரை சாந்து வெளிப்பட இருடிகள் இச்சிசு யில் பார்ப்பனப் பக்கத்து வகையாவன வன். ஒருவர்.
மாநவம் 1292 மாமூலனார் ஒரு சிற்பி . தருமன் தாருகன் என்னும் காச்மீரத் யாரைத் தனபானஞ் செய்யத்தக்கதெனச் தாசனும் மந்திரியுமாயினர் . ( பிரமோத் சங்கை யடைகையில் புருஷன் கருவுற் தர காண்டம் . ) றுப் பிள்ளை பெறுதல் மூவுலகத்தும் இல் மாதவம் - 1. ஒரு தேசம் . லையாதலால் அவ்விடம் வந்திருந்த இந் 2. உபபுராணத்தொன்று . திரன் என் தற்சனியைப் பானம்பண் மாநவி - திரௌபதிக்கு ஒருபெயர் . ணக் கடவதெனக் கரத்தை நீட்டினன் . மாநாய்கன் - கண்ணகியின் பிதா . கோவ நீட்டிய விரலின் வழியொழுகிய அமிர் லன் கண்ணகி முதலியவர் இறந்ததால் தத்தைப் பானஞ்செய்தபடியால் மாந் துறவு பூண்டோன் ( சிலப்பதிகாரம் ) தாதா என்று பெயர் அடைந்தனன் . மாநிதி - விரே தன் குமரி . இராஜ்யவர்த்த 2. சூர்ய குலத்தரசன் லவணாசுரனால் னன் தேவி . தமனைக் காண்க . கொல்லப்பட்டான் . ( பார - அநுசா . ) மாநுஷம் ஒரு தீர்த்தம் . மாந்தாத்ரி - ஒரு அரசன் . இவன்பௌத்ரன் மாநுஷன் திரசதாசயன் . மாந்தரஞ்சேரலிரும்பொறை சோருள் மாந்தேகர் இவர்கள் அரக்கர் . இவர்கள் ஒருவன் ( சிலப்பதிகாரம் ) முப்பது கோடியெண் கொண்டவர்கள் மாந்தான் இவன் ஒரு சோர் தலைவன் . இவர்கள் சூரியனை விழுங்க இச்சித்தவர் இவனை மாந்தரம் பொறையன் கடுங்கோ கள் இவர்களது இச்சையைக் கெடுக்கத் என்பர் . இவன் பரணரால் பாடப்பட்ட தேவர்களும் ரிஷிகளும் சந்தியை உபா வன் . மோரிய அரசனுக்கு வணங்காது சித்து உதகாஞ்சலியாகிய அர்க்கியத்தை நின்றவன் விடுகின்றனர் : விட்டவுடன் அந்த அர்க் மாந்தரோகம் இது பிள்ளைகளுக் குண் கியஜலம் வச்சிர வுருக்கொண்டு அந்த டாம் ரோகங்களிலொன்று . இது தாய் ராக்ஷஸரைக் கொளுத்துகிறது . ( தேவி - தேங்காய் வெல்லம் சுண்டற்கறி கீரை பார . ) மீன் இறைச்சி புளித்தமோர் கிழங்கு மாந்தை - இதுசோர் தலைவர்களுக்கிருந்த கள் மந்தவஸ்துக்கள் தின்பதால் உண் இராஜதானிகளில் ஒன்று இதில் நார் டாம் . பாலைக்குடிக்கும் பிள்ளைகளுக்குண் முடிச்சோல் அரசு வீற்றிருந்தான் . டாகும் சோகம் இது பலநிறமான கழிச் மாபலன் - - சூரபதுமனுக்குப் படைத்தலை சல் சுரம் மயக்கம் முதலிய தரும் . இது செரியாமாந்தம் பீர்மாந்தம் சுரமாந்தம் மாபலி 1 பலியைக் காண்க . விஷமாந்தம் கழிமாந்தம் ஊதுமாந்தம் 2. பாம்பனைக் காண்க . நீர்மாந்தம் தலைமாந்தம் சிங்கி மாந்தம் மாபுராணழடையார் - யாப்பருங்கல விரு கணமாந்தம் சொருகு மாந்தம் குழிமார் த்தியுள் கூறப்பட்ட தொல்லாசிரியருள் தம் இழுப்பு மாந்தம் உப்புமாந்தம் இரை ப்பு மாந்தம் கட்டு மாந்தம் அள்ளுமாந் மாபுராணம் - 1. இடைச்சங்கமருவிய ஒரு தம் விக்கல் மாந்தம் சந்திமாந்தம் எனப் இலக்கண நூல் . பல வகைப்படும் . 2. சைந தீர்த்தங்கரின் சரித்திரமுரை மாந்தாதா -1 . யுவனாசவன் குமான் . ( யுவ த்த நூல் . னாசவனைக் காண்க ) இவனுக்கு இந்திரன் மாப்பிள்ளை - மேல்நாட்டு மகமதிய மதத் இட்டபெயர் திரிசதசு . பாரி விந்துமதி தவர் மலையாள பாஷை பேசுவோர் . அரே குமார் புருகுச்சன் அம்பரீஷன் முசு பியரின் சந்ததியார் . இவர் பல வேலைகள் குந்தன் . இவனுக்கு ஐம்பது பெண்க செய்து பிழைக்கின் றனர் . ( தர்ஸ்டன் . ) ளுண்டு அந்த ஐம்பதின்மரைச் சௌபரி மாமதநன் - துரியோ தனன் தம்பி . முநிவர் விவாகஞ் செய்துகொண்டனர் . மாமீலாடன் - கடைச்சங்க மருவிய புலவர் இவன் இராஜசூயம் செய்து சம்பாட் களுள் ஒருவர் . ( குறு சசு . ) பட்ட மடைந்தவன் இவன் தன்னாடு மாழலர் - கடைச்சங்க மருவிய புலவர் . மழையிலாதிருக்க இந்திரனுடன் போரி மாழலனர் இவர் அந்தணர் மரபினர் . ட்டு மழை பெய்விததவன் . இவன் தன் முக்காலமும் அறிந்த யோகியார் . தந்தையினுடலின் வாம பாகத்தைப் னைத் தொல்பொருள் எருடம் சூத்திரவுரை சாந்து வெளிப்பட இருடிகள் இச்சிசு யில் பார்ப்பனப் பக்கத்து வகையாவன வன் . ஒருவர் .