அபிதான சிந்தாமணி

மாதவி 1280 மாத்திகவதகன் உபவீதத்தை அறுத்தெறிந்து துறவடைந் மாதாகன் - யா தவபேதம். தனர். பின் திருமகளும் கலைமகளும் மாதுருக்கள் எழவர்- இவர்கள் சிவமூர்த்தி தரிசனந் தந்து யாது வேண்டுமென இவர் அந்தகாசுரனைக்கொல்ல எழுந்த காலத்தில் எனக்குக் கல்வியும், எனக்குப் பால் தந்து அவர் திருமேனியிலிருந்து அவதரித்தவர் பசி போக்கிய புக்கணனுக்கு அரசச் செல் கள், பெயர், பிராமி, மகேச்வரி, வைஷ் வமும் தருகவென அவ்வாறளித்து மறைந் ணவி, கௌமாரி, வராகி, சாமுண்டி, இந் தனர். பின் அரசனிறக்கப் புக்கணனை திராணி முதலியவர். இவர்களைத் திரி அரசயானை அபிஷேகித்து அரசனாக்கியது. லோகத்தவரும் பூசிக்கின் எல்லா நன்மையு இவன் அரசாளுகையில் புக்கணன் இவ மடைவர். இவர்க்கு முறையே வாகனம், ரைத் தங்கள் புகழ் நிலவ நூல்களியற்றுக அன்னம், இடபம், மயில், கருடன், சிங் வென வேண்ட இவர்பல வடநூல்களுக்கு கம், யானை, பேய். முறையே ஆயுதங் உரையியற்றினர். இவர் சகோதரர் போக களாவன, மறை, பினாகம், வேல், ஆழி, நாதர், சாயணாசாரியார். இவர்க்கு வித் கலப்பை, வச்சிரம், சூலம். யாரண்யர் எனவும் பெயர். மாதேசன் - ஒரு அரசன். இவன் வணிகத் மாதவி - 1. யயாதியின் பெண், காலவன் தொழில் செய்து பெருந்திரவியம் சம்பா தேவி. தித்துத் தருமஞ்செய்யாது வைத்திருந்த 2. கோவலன் காதற்பாத்தை. இவள் னன். இவன் மனைவியு மிறந்தனள். இவ குமரி மணிமேகலை. கோவலன் இறந்தது னுக்குப் புத்திரர் முதலியர் இல்லாமையால் கேட்டுத் துறவு பூண்டு அறவணவடிகள் ஒரு வேசியினிடம் இருந்தனன். அந்த பாற்சென்று தருமங் கேட்டுக் காஞ்சி நக வேசி, இவன் உலோபத் தன்மையையும், சத்து நோற்றிருந்தவள். (மணிமேகலை ) தருமசிந்தையிலாமையும் கண்டு, நீ தரு 3. அகத்தியர் சாபத்தால் பூமியிற் பிற மஞ் செய்யின் உன்னைக் கூடுவேனென்று ந்த உருப்பசி. (சிலப்பதிகாரம்.) வெறுத்தனள். இவன் அவளை விட்டுக் 4. இந்திர சாபத்தால் பூமியிற் பிறந்த காசி சென்று புராணம் முதலிய கேட்டுப் தேவஸ்திரீ. பொருளைத் தருமத்திற் செலவிட்டுச் சுத மாதவீயம் - 1. வித்யாரண்யர் செய்த பசு என்னும் சிவபக்திமானுக்கு வீடு கட் சோதிட நூல், டித்தந்து முத்தியடைந்தனன். (காசி.க.) 2. பராசரஸ்மிருதி வியாக்யானம். மாதேவன் - 1. சிவன் திருநாமங்களில் மாதளவனார் இளநாகனர் - திருக்குன்றத்தா ஒன்று: சிரியரிடம் பொருளிலக்கணம் கேட்டவர். 2. ஏகாதசருத்ரருள் ஒருவன். மாதர் - உசகச்சன் பாரி, மாதைத் திருவேங்கடநாதர் - இவர் இத் மாதாம்பை - மாதிராசர் மனைவி. நந்திமா றைக்குச் சற்றேறக்குறைய (Goo) வரு தேவரை மூன்று வருடம் கருவில் பெற்று ஷங்களுக்குமூன் சோழநாட்டில் மாதை வசவர் என்று பெயரிட்டு வளர்த்தவள். யென்னும் ஊரில் ஸ்மார்த்தவேதியர் குடி மாதிமாதிரத்தனர் - ஒரு புலவர். (புற.நா.) யிற் பிறந்து கல்விவல்லவராய்ப் பாண்டி மாதிராசர் - மா தாம்பை கணவர். நாட்டையாண்ட நாயகவம்சத்தைச் சேர்ந்த தேவர் தந்தை. இவர் ஒருமுறை கூழு சங்ககிருஷ்ண முத்து வீரப்ப நாயகரிடம் ண்ண அது ருசியா யிருக்கக்கண்டு சிவப் மந்திரியாக அமைந்து தமிழ்ப்புலவரை பிரீதியென்னச் சிவமூர்த்தி இவர் வாயே ஆதரித்துக் கவிபெற்றவர், சவிக்கு ஆயிரம் பாத்திரமாக உண்டனம் என்ன அசரீரி பொன் கொடுத்துப் பிரபந்தம் முடிந்தபின் கேட்கப் பெற்றவர். நூறு கவிகொண்ட நூலுக்கு நூறாயிரம் மாதிராசையர் - சிக்கமாதையர் தேசுவியோ பொன் பரிசு தந்தவர். இதனைப் பணவிடு சமடைய அவர் குமார் சொல்லால் உயிர் தூது முதலியவற்றால் அறிக. இவர் ஆசா தந்து சிவபூசைக்கு ஏவினவர். ரியர் சொற்படி பிரபோத சந்திரோதயத் மாதினியார் - புகழனார்க்குத் தேவியார். தைத் தமிழில் மொழி பெயர்த்தவர். திருநாவுக்கரசுகளுக்குத் தாயார். திருநா மாத்திகவதகன் - சித்தாாதன் என்னும் வுக்காசுகளைக் காண்க, பெயருள்ள கந்தர்வன், ஜமதக்கினி ரிஷி மாதீரத்தன் கடைச்சங்கமருவிய புலவர், யின் பாரியையான இரேணுகையால் (குறு கககூ.) காணப்பட்டவன். (பா.வன.)
மாதவி 1280 மாத்திகவதகன் உபவீதத்தை அறுத்தெறிந்து துறவடைந் மாதாகன் - யா தவபேதம் . தனர் . பின் திருமகளும் கலைமகளும் மாதுருக்கள் எழவர்- இவர்கள் சிவமூர்த்தி தரிசனந் தந்து யாது வேண்டுமென இவர் அந்தகாசுரனைக்கொல்ல எழுந்த காலத்தில் எனக்குக் கல்வியும் எனக்குப் பால் தந்து அவர் திருமேனியிலிருந்து அவதரித்தவர் பசி போக்கிய புக்கணனுக்கு அரசச் செல் கள் பெயர் பிராமி மகேச்வரி வைஷ் வமும் தருகவென அவ்வாறளித்து மறைந் ணவி கௌமாரி வராகி சாமுண்டி இந் தனர் . பின் அரசனிறக்கப் புக்கணனை திராணி முதலியவர் . இவர்களைத் திரி அரசயானை அபிஷேகித்து அரசனாக்கியது . லோகத்தவரும் பூசிக்கின் எல்லா நன்மையு இவன் அரசாளுகையில் புக்கணன் இவ மடைவர் . இவர்க்கு முறையே வாகனம் ரைத் தங்கள் புகழ் நிலவ நூல்களியற்றுக அன்னம் இடபம் மயில் கருடன் சிங் வென வேண்ட இவர்பல வடநூல்களுக்கு கம் யானை பேய் . முறையே ஆயுதங் உரையியற்றினர் . இவர் சகோதரர் போக களாவன மறை பினாகம் வேல் ஆழி நாதர் சாயணாசாரியார் . இவர்க்கு வித் கலப்பை வச்சிரம் சூலம் . யாரண்யர் எனவும் பெயர் . மாதேசன் - ஒரு அரசன் . இவன் வணிகத் மாதவி - 1. யயாதியின் பெண் காலவன் தொழில் செய்து பெருந்திரவியம் சம்பா தேவி . தித்துத் தருமஞ்செய்யாது வைத்திருந்த 2. கோவலன் காதற்பாத்தை . இவள் னன் . இவன் மனைவியு மிறந்தனள் . இவ குமரி மணிமேகலை . கோவலன் இறந்தது னுக்குப் புத்திரர் முதலியர் இல்லாமையால் கேட்டுத் துறவு பூண்டு அறவணவடிகள் ஒரு வேசியினிடம் இருந்தனன் . அந்த பாற்சென்று தருமங் கேட்டுக் காஞ்சி நக வேசி இவன் உலோபத் தன்மையையும் சத்து நோற்றிருந்தவள் . ( மணிமேகலை ) தருமசிந்தையிலாமையும் கண்டு நீ தரு 3. அகத்தியர் சாபத்தால் பூமியிற் பிற மஞ் செய்யின் உன்னைக் கூடுவேனென்று ந்த உருப்பசி . ( சிலப்பதிகாரம் . ) வெறுத்தனள் . இவன் அவளை விட்டுக் 4. இந்திர சாபத்தால் பூமியிற் பிறந்த காசி சென்று புராணம் முதலிய கேட்டுப் தேவஸ்திரீ . பொருளைத் தருமத்திற் செலவிட்டுச் சுத மாதவீயம் - 1. வித்யாரண்யர் செய்த பசு என்னும் சிவபக்திமானுக்கு வீடு கட் சோதிட நூல் டித்தந்து முத்தியடைந்தனன் . ( காசி.க. ) 2. பராசரஸ்மிருதி வியாக்யானம் . மாதேவன் - 1. சிவன் திருநாமங்களில் மாதளவனார் இளநாகனர் - திருக்குன்றத்தா ஒன்று : சிரியரிடம் பொருளிலக்கணம் கேட்டவர் . 2. ஏகாதசருத்ரருள் ஒருவன் . மாதர் - உசகச்சன் பாரி மாதைத் திருவேங்கடநாதர் - இவர் இத் மாதாம்பை - மாதிராசர் மனைவி . நந்திமா றைக்குச் சற்றேறக்குறைய ( Goo ) வரு தேவரை மூன்று வருடம் கருவில் பெற்று ஷங்களுக்குமூன் சோழநாட்டில் மாதை வசவர் என்று பெயரிட்டு வளர்த்தவள் . யென்னும் ஊரில் ஸ்மார்த்தவேதியர் குடி மாதிமாதிரத்தனர் - ஒரு புலவர் . ( புற.நா. ) யிற் பிறந்து கல்விவல்லவராய்ப் பாண்டி மாதிராசர் - மா தாம்பை கணவர் . நாட்டையாண்ட நாயகவம்சத்தைச் சேர்ந்த தேவர் தந்தை . இவர் ஒருமுறை கூழு சங்ககிருஷ்ண முத்து வீரப்ப நாயகரிடம் ண்ண அது ருசியா யிருக்கக்கண்டு சிவப் மந்திரியாக அமைந்து தமிழ்ப்புலவரை பிரீதியென்னச் சிவமூர்த்தி இவர் வாயே ஆதரித்துக் கவிபெற்றவர் சவிக்கு ஆயிரம் பாத்திரமாக உண்டனம் என்ன அசரீரி பொன் கொடுத்துப் பிரபந்தம் முடிந்தபின் கேட்கப் பெற்றவர் . நூறு கவிகொண்ட நூலுக்கு நூறாயிரம் மாதிராசையர் - சிக்கமாதையர் தேசுவியோ பொன் பரிசு தந்தவர் . இதனைப் பணவிடு சமடைய அவர் குமார் சொல்லால் உயிர் தூது முதலியவற்றால் அறிக . இவர் ஆசா தந்து சிவபூசைக்கு ஏவினவர் . ரியர் சொற்படி பிரபோத சந்திரோதயத் மாதினியார் - புகழனார்க்குத் தேவியார் . தைத் தமிழில் மொழி பெயர்த்தவர் . திருநாவுக்கரசுகளுக்குத் தாயார் . திருநா மாத்திகவதகன் - சித்தாாதன் என்னும் வுக்காசுகளைக் காண்க பெயருள்ள கந்தர்வன் ஜமதக்கினி ரிஷி மாதீரத்தன் கடைச்சங்கமருவிய புலவர் யின் பாரியையான இரேணுகையால் ( குறு கககூ . ) காணப்பட்டவன் . ( பா.வன. )