அபிதான சிந்தாமணி

மழைமரம் 1276 மறைஞான சம்பந்தர் மழைமாம் - இது அத்லான்டிக் கடலிலுள்ள ரும் கௌதமர் வருகைகண்டு முதலில் ஒரு தீவுகளில் இருக்கின்றது. இத்தீவில் நல்ல வன் கதவின் மறைவில் ஒளிந்தான் அவன் தண்ணீர் கிடைக்காது. ஒருவிதமாம் பகற் கள்ளன் எனப்பட்டான், இரண்டாமவன் காலத்து வாட்டமுற்றுச் சூரிய அத்தமன மாமேறி மறைந்தான் அவன் மாவன் காலத்தில் தளிர்த்து மழைபோல் நீரைக் எனப்பட்டனன். மற்றவன் வெளிப்பட கொட்டுகிறது. அத் தீவவாசிகள் தொட்டி நின்றான் அவன் அகமுடையான் எனப் களில் நீரைப் பிடித்து உபயோகித்துக் பட்டனன். இவர்கள் திருமலை நாய்க்க சொள் கின் றனராம். னுக்குத் துணை புரிந்தவர்கள். மழைவூர்நம்பி- ஒரு ஸ்ரீ வைஷணவர். எழு மறுமை - இது இருவகைத்து, ஒன்று அப் பத்தினாலு சிம்மாசனாதிபதிகளில் ஒருவர். யுதயம், மற்றொன்று நிச்சிரேயசம். அப் (குருபரம்பரை.) யுதயம் என்பது சுவர்க்க முதலிய சுகவடி மள்ளனூர் - 1. இவரது இயற்பெய்ரொன் வாகிய செல்வம், நிச்சிரேசயம் என்பது றொழிய வேறியாதும் தெரியவில்லை. கள் வீடுபேறு. (பரா மா.) ளூரில் இளமகளொருத்தியின் கற்பழித்தா மறைஞானசம்பந்தநாயனார் இவா வௌ னொருவனைப் பற்றி நீற்றறையில் இட்ட ளாற்றின் பாங்கர் பெண்ணாகட மென்னும் சதையையும், வையை நீராடற் சிறப்பை திருக்கடந்தையில் வைதிக சைவமறை யுங் கூறுகிறார். செஞ்சை நோக்கி நின் யோர் குலத்துப் பிறந்து கல்விவல்லராய் கைப்பட்ட ஒருத்தியை நீ கைவிட்டு ஏமாந் அருணந்தி சிவாசாரியரிடம் சிவ தீக்ஷை திருக்கலாமோ வென்றது வியப்புடையதா பெற்றுச் சிவ தருமமென்னும் ஆகமத்தின் கும், இவர் குறிஞ்சியையும், மருதத்தையும் உத்தர பாகத்தைத் தமது மாணாக்கர் கேட் புனைந்து பாடியுள்ளார். இவர் பாடியனவாக கத் தமிழில் மொழிபெயர்த்துத் திருக்க நற்றிணையில் உ0ச-ம் பாடலொன்றும் வாஞ்சேரியிற் பிரமபுரேசர் சந்நதியிலிரு அகத்திலொன்றுமாக இரண்டு பாடல்கள் ந்து கொண்டு பிக்ஷை நடாத்தி வருகையில் கிடைத்திருக்கின்றன. ஒருநாள் ஓர் அந்தணர் வீட்டுப் புறத்தில் 2. கடைச்சங்கமருவிய புலவருள் ஒரு பிக்ஷைக்கு நிற்கையில் உமாபதி சிவம் வர். சிவிகையூர்ந்து மங்கல வாத்தியத்துடன் மறக்களவழி - முழவுபோலத் திரண்ட புயத் செல்லக்கண்டு பகற் குருடன் செல்கின் தினையுடையானை உழும் வேளாளனாக மிகு நான் என அதைக்கேட்ட உமாபதி சிவம் த்துச் சொல்லியது. (பு-வெ.) சிவிகையினின் றிழிந்து திருவடிபணிந்து மறக்காஞ்சி - 1. ஒப்பனையாற் பொலிந்த அவருண்ட மிச்சினுகர்ந்து நிழல்போலி மறத் தொழிலையுடைய வீரன் பகைவரு ருக்க மறைஞானசம்பந்தர் அவரது தீவிர மாறுபாட்டுக்குப் பொறானாகிப் பக்குவமறிந்து அவருக்கு ஞான தீக்ஷை பகைவர் வேல்பட்ட தன் மார்பிற்புண்ணைப் செய்து சில நாளிருந்து திருக்களாஞ் சேரி பிளந்து மரிப்பினும் முற்பட்ட துறையே யில் முத்தியடைந்தனர், யாம், (பு.வெ.) மறைாஞன சம்பந்தர் - 1. சீர்காழித் திரு 2. பச்சிலையாலே பொலிவுபெற்ற மாலை ஞானசம்பந்த மூர்த்திகளின் திருவடியார். யாற் சிறந்த வலியினையுடைய மன்னன் வள்ளல்கள் அறுபத்து நால்வருள் ஒருவ பகைவர் மாறுபாடு நீங்க மறத்தொழிலைச் சாகிய ஆள வந்தவள்ளல் சந்தானத்தைச் செலுத்தியது. (பு-வெ.) சேர்ந்தவர். பிராமணர், இவர் பதி பசு மறவர் - இவர்கள் மதுரை திருநெல்வேலி பாசப்பனுவல் சிவஞான சித்தியார் சிவ ஜில்லாக்களின் கரையோரமாகிய கன்னி தர்மோதரம் முதலியவற்றிற்கு யாகுமரி முதல் இராமநாதபுரம் வரையில் யும் பாமத திமிரபாது, சைவசமயநெறி வியாபித்திருப்பவர்கள். இவர்கள் இராம சோமவார கற்பம், பிரதோஷ கற்பம், னுக்குத் துணை புரிந்த பிறகு இராமன் உங் உருத்ராக்ஷ விசிட்டம், திருக்கோயிற்கும் களை மறவன் என்பதால் மறவர் எனவும், றம் என்னும் நூலும் இயற்றி யிருக்கின்ற போரிடும் கொடுந்தொழிலாகிய மறத்தை னர். மேற் கொண்டவராதலால் மறவரெனவும், இவர் மறைஞான தேசிகர் சைவ வேளா அகலிகையிடம் கள்ளப் புணர்ச்சி செய்கை ளர் சிதம்பரத்திருந்தவர். தமிழில் அரு யில் இந்திரனுக்குப் பிறந்த மூன்று குமர ணகிரி புராணம் இயற்றியவர். டைய உரை
மழைமரம் 1276 மறைஞான சம்பந்தர் மழைமாம் - இது அத்லான்டிக் கடலிலுள்ள ரும் கௌதமர் வருகைகண்டு முதலில் ஒரு தீவுகளில் இருக்கின்றது . இத்தீவில் நல்ல வன் கதவின் மறைவில் ஒளிந்தான் அவன் தண்ணீர் கிடைக்காது . ஒருவிதமாம் பகற் கள்ளன் எனப்பட்டான் இரண்டாமவன் காலத்து வாட்டமுற்றுச் சூரிய அத்தமன மாமேறி மறைந்தான் அவன் மாவன் காலத்தில் தளிர்த்து மழைபோல் நீரைக் எனப்பட்டனன் . மற்றவன் வெளிப்பட கொட்டுகிறது . அத் தீவவாசிகள் தொட்டி நின்றான் அவன் அகமுடையான் எனப் களில் நீரைப் பிடித்து உபயோகித்துக் பட்டனன் . இவர்கள் திருமலை நாய்க்க சொள் கின் றனராம் . னுக்குத் துணை புரிந்தவர்கள் . மழைவூர்நம்பி- ஒரு ஸ்ரீ வைஷணவர் . எழு மறுமை - இது இருவகைத்து ஒன்று அப் பத்தினாலு சிம்மாசனாதிபதிகளில் ஒருவர் . யுதயம் மற்றொன்று நிச்சிரேயசம் . அப் ( குருபரம்பரை . ) யுதயம் என்பது சுவர்க்க முதலிய சுகவடி மள்ளனூர் - 1. இவரது இயற்பெய்ரொன் வாகிய செல்வம் நிச்சிரேசயம் என்பது றொழிய வேறியாதும் தெரியவில்லை . கள் வீடுபேறு . ( பரா மா . ) ளூரில் இளமகளொருத்தியின் கற்பழித்தா மறைஞானசம்பந்தநாயனார் இவா வௌ னொருவனைப் பற்றி நீற்றறையில் இட்ட ளாற்றின் பாங்கர் பெண்ணாகட மென்னும் சதையையும் வையை நீராடற் சிறப்பை திருக்கடந்தையில் வைதிக சைவமறை யுங் கூறுகிறார் . செஞ்சை நோக்கி நின் யோர் குலத்துப் பிறந்து கல்விவல்லராய் கைப்பட்ட ஒருத்தியை நீ கைவிட்டு ஏமாந் அருணந்தி சிவாசாரியரிடம் சிவ தீக்ஷை திருக்கலாமோ வென்றது வியப்புடையதா பெற்றுச் சிவ தருமமென்னும் ஆகமத்தின் கும் இவர் குறிஞ்சியையும் மருதத்தையும் உத்தர பாகத்தைத் தமது மாணாக்கர் கேட் புனைந்து பாடியுள்ளார் . இவர் பாடியனவாக கத் தமிழில் மொழிபெயர்த்துத் திருக்க நற்றிணையில் 0 - ம் பாடலொன்றும் வாஞ்சேரியிற் பிரமபுரேசர் சந்நதியிலிரு அகத்திலொன்றுமாக இரண்டு பாடல்கள் ந்து கொண்டு பிக்ஷை நடாத்தி வருகையில் கிடைத்திருக்கின்றன . ஒருநாள் ஓர் அந்தணர் வீட்டுப் புறத்தில் 2. கடைச்சங்கமருவிய புலவருள் ஒரு பிக்ஷைக்கு நிற்கையில் உமாபதி சிவம் வர் . சிவிகையூர்ந்து மங்கல வாத்தியத்துடன் மறக்களவழி - முழவுபோலத் திரண்ட புயத் செல்லக்கண்டு பகற் குருடன் செல்கின் தினையுடையானை உழும் வேளாளனாக மிகு நான் என அதைக்கேட்ட உமாபதி சிவம் த்துச் சொல்லியது . ( பு - வெ . ) சிவிகையினின் றிழிந்து திருவடிபணிந்து மறக்காஞ்சி - 1. ஒப்பனையாற் பொலிந்த அவருண்ட மிச்சினுகர்ந்து நிழல்போலி மறத் தொழிலையுடைய வீரன் பகைவரு ருக்க மறைஞானசம்பந்தர் அவரது தீவிர மாறுபாட்டுக்குப் பொறானாகிப் பக்குவமறிந்து அவருக்கு ஞான தீக்ஷை பகைவர் வேல்பட்ட தன் மார்பிற்புண்ணைப் செய்து சில நாளிருந்து திருக்களாஞ் சேரி பிளந்து மரிப்பினும் முற்பட்ட துறையே யில் முத்தியடைந்தனர் யாம் ( பு.வெ. ) மறைாஞன சம்பந்தர் - 1. சீர்காழித் திரு 2. பச்சிலையாலே பொலிவுபெற்ற மாலை ஞானசம்பந்த மூர்த்திகளின் திருவடியார் . யாற் சிறந்த வலியினையுடைய மன்னன் வள்ளல்கள் அறுபத்து நால்வருள் ஒருவ பகைவர் மாறுபாடு நீங்க மறத்தொழிலைச் சாகிய ஆள வந்தவள்ளல் சந்தானத்தைச் செலுத்தியது . ( பு - வெ . ) சேர்ந்தவர் . பிராமணர் இவர் பதி பசு மறவர் - இவர்கள் மதுரை திருநெல்வேலி பாசப்பனுவல் சிவஞான சித்தியார் சிவ ஜில்லாக்களின் கரையோரமாகிய கன்னி தர்மோதரம் முதலியவற்றிற்கு யாகுமரி முதல் இராமநாதபுரம் வரையில் யும் பாமத திமிரபாது சைவசமயநெறி வியாபித்திருப்பவர்கள் . இவர்கள் இராம சோமவார கற்பம் பிரதோஷ கற்பம் னுக்குத் துணை புரிந்த பிறகு இராமன் உங் உருத்ராக்ஷ விசிட்டம் திருக்கோயிற்கும் களை மறவன் என்பதால் மறவர் எனவும் றம் என்னும் நூலும் இயற்றி யிருக்கின்ற போரிடும் கொடுந்தொழிலாகிய மறத்தை னர் . மேற் கொண்டவராதலால் மறவரெனவும் இவர் மறைஞான தேசிகர் சைவ வேளா அகலிகையிடம் கள்ளப் புணர்ச்சி செய்கை ளர் சிதம்பரத்திருந்தவர் . தமிழில் அரு யில் இந்திரனுக்குப் பிறந்த மூன்று குமர ணகிரி புராணம் இயற்றியவர் . டைய உரை