அபிதான சிந்தாமணி

போதன் 1218 போனகிராப் போதன் - சாரசமனுவைக் காண்க. யுள்ளவன், அச்சமுடையவன், புறங்கொடு போதாயனர் - கண்ணுவர்க்குக் குமார். த்து ஓடுபவன் முதலியவர்களாம். (சுக்-நீ.) இவர் தம் பெயரால் சூத்சம் செய்தனர். போர்க்களத்தொழிதல் - பகைவ ராயுதத் அதற்குப் போதாயன சூத்ரம் எனப் பெயர். திற்குப் புறங்கொடாத வெற்றியினையு போதி - ஒரு அரசமரம். இந்த அரசு பல் டைய வீரரைக் கூட்டித் தான் பூசற்களரி குலரி நதிக்கரையிலுள்ளது. புத்தன் இதன் யிலேபட்டது. (பு. வெ நிழலில் தவமேற்கொண்டிருந்த காலத்து போர்க்காரியார் - செங்கண்ணர் குமார். நான்கு வகைச் சத்தியஞான முண்டான இவர் குமார் காரியார். இவர் நம்மாழ்வா மைபற்றி இதனை மகாபோதி யென்பர் ருக்குப் பாட்டன், புத்தர். (மணிமேகலை.) போர்க்குரிய நாளிகக்கருவிகள் இவை போதினி - சிவசூர்யனுக்கு மேற்கில் உள்ள அஸ்திர சஸ்திரங்கள் என இருவகை, அஸ் திரங்களைக் காண்க. சஸ்திரம் - கைவிடாப் போத்தராஜன் - கிராமரக்ஷணப் பொருட் படை. இன்னும் சிறுநாளிகம், பெருநாளி டுக் கிராமாதிகளில் ஆராதிக்கப் பட்ட கம் என இருவகை கருவிகள் உள. க்ஷத்ரதேவன். இத்தேவனைத் தருமராஜா சிறு நாளிகம் - குறுக்காய் மேனோக்கிய கோவில்களில்வைத்து ஆராதிக்கின் றனர். துளையினை அடியில் உடையதும், ஐந்து இத்தேவதையை வீரபத்திராம்ச மென்பர். சாண் அளவு நீண்ட இருப்புக்குழாய்த் தண் போத்தியர் - பாஷ்கள ருஷியிடம் இருக்கு டினை யுடையதும், அடியினும், நுனியி வேதமோதிய மாணாக்கர். னும் குறிவைத்து அடித்தற்குரிய திலபிந் போத்யர் -ஒரு ருஷி, இவர் பிங்களை, துக்களோடு கூடியதும், எந்திர தாடனத் அணில், சர்ப்பம், வண்டின் சுழற்சி, லக்ஷ் தால் நெருப்பை வெளிப்படுத்துவதும், யத்தை அடிப்பவன், யுவதி இவர்களால் கற்பொடிகளைத் தாங்கி யிருக்கும் கன்ன ஞானமடைந்தவர். (பார - சாங்.) மூலத்தை யுடையதும், நல்ல மரத்துண் போந்தை பொருந்தாவேந்தர் கிட்டினப் டாற் செய்யப்பட்ட உபாங்கத்தை அடிப் பூசலிடத்துப் புலானாறும் வேலினையுடைய பாகமாக வுடையதும், அடியில் ஓர் அங் சேரன் சூடும் பூவைப்புகழ்ந்தது. (பு. வெ. குல அளவு, அகன்ற த்வாரத்தை யுடைய பொதுவியன்.) தும், தன்னுள்ளே நெருப்புப்பொடி (வெடி போந்தைப் பசலையார் - இவர் கடைச் மருந்து) பொதியப்பெற்றதும், சலாகை சங்க காலத்துப் புலவருள் ஒருவர். நப் யோடு கூடியதும் (மருந்து கெட்டிக்கும் பசலையாரின் வேறானவர் என்பது தெரி இருப்புக்கோல்) ஆம். இது (துப்பாக்கி) விக்க போந்தைப் பசலையார் எனப் பட்ட (சுக் - நீதி.) னர். போந்தை இவரது ஊராக இருக்க பெருநாளிகம் - அடிப்பாகத்திலுள்ள லாம். (அக - கக.) முளையின் சுழற்சியால் குறியை யொத்துத் போயர் - இவர்கள் வடநாட்டு வேட்டைக் தாக்கும் நிலையினை யுடையதும் மாத்தினா காரர், தற்காலம் பல்லக்கு முதலிய சுமந் லாக்கப்பட்ட அடிச்சட்டத்தை யுடைய தும் பலவேலைகள் செய்துந் திரிவோர். தும் வண்டியால் சுமந்து செல்லப்பட்டது போரங்கன் - துரியோ தனனுக்குத் தம்பி. மானது. (சுக் - நீ.) போர்க்களத்துக் கொல்லத் தகாதவர் போர்மலைதல் - வெட்சியாரைக் கிட்டிச் போர்க்கஞ்சி பிறிதோரிடத்து ஒளித்திருப் சூழ்ந்து அஞ்சத்தாக்கி எடுப்பும் சாய்ப்பு போன், பேடி, கைகூப்பி வணங்குவோன், மான பூசலை மேற்கொண்டது. (பு. வெ.) தலைமயிரவிழ்ந்து சரியப்பெற்றவன், உட் போலி அறுபத்தைந்து. அவை பக்ஷாபா கார்ந்திருப்பவன், நான் உனக்கு ஆளா சம் - ய, எதுவாபாசம், உக, உவமைப் கிறேன் என்பவன், தூங்குபவன், கவச போலி - க அ , நிக்ரகத்தானம். உஉ, முதலிய பூண்டு யுத்தசந்தத்த னாகாதவன் போற்றிமார் - கோளபிராமணர், நம்பூரிக ஆடை யில்லாதவன், ஆயுத மில்லாதவன், ளைச் சேர்ந்தவர்களல்லர். போர்செய்யா தவன், போரிடுவதைப் பார்த் போன கிராப் - (Phonograph) இது, தக துக் கொண்டிருப்பவன், பிறனொருவனு ரப் பற்களடங்கிய மெல்லிய தகடுகளின் டன் போரிடுபவன், நீர் பருகுபவன், உண மூலமாய் யந்திர வழியால் ஒருவன் கூறிய வுட்கொள்பவன், வேறு காரிய முயற்சி கீதத்தையும், பலவகை ஓசைகளையும் திரு
போதன் 1218 போனகிராப் போதன் - சாரசமனுவைக் காண்க . யுள்ளவன் அச்சமுடையவன் புறங்கொடு போதாயனர் - கண்ணுவர்க்குக் குமார் . த்து ஓடுபவன் முதலியவர்களாம் . ( சுக் - நீ . ) இவர் தம் பெயரால் சூத்சம் செய்தனர் . போர்க்களத்தொழிதல் - பகைவ ராயுதத் அதற்குப் போதாயன சூத்ரம் எனப் பெயர் . திற்குப் புறங்கொடாத வெற்றியினையு போதி - ஒரு அரசமரம் . இந்த அரசு பல் டைய வீரரைக் கூட்டித் தான் பூசற்களரி குலரி நதிக்கரையிலுள்ளது . புத்தன் இதன் யிலேபட்டது . ( பு . வெ நிழலில் தவமேற்கொண்டிருந்த காலத்து போர்க்காரியார் - செங்கண்ணர் குமார் . நான்கு வகைச் சத்தியஞான முண்டான இவர் குமார் காரியார் . இவர் நம்மாழ்வா மைபற்றி இதனை மகாபோதி யென்பர் ருக்குப் பாட்டன் புத்தர் . ( மணிமேகலை . ) போர்க்குரிய நாளிகக்கருவிகள் இவை போதினி - சிவசூர்யனுக்கு மேற்கில் உள்ள அஸ்திர சஸ்திரங்கள் என இருவகை அஸ் திரங்களைக் காண்க . சஸ்திரம் - கைவிடாப் போத்தராஜன் - கிராமரக்ஷணப் பொருட் படை . இன்னும் சிறுநாளிகம் பெருநாளி டுக் கிராமாதிகளில் ஆராதிக்கப் பட்ட கம் என இருவகை கருவிகள் உள . க்ஷத்ரதேவன் . இத்தேவனைத் தருமராஜா சிறு நாளிகம் - குறுக்காய் மேனோக்கிய கோவில்களில்வைத்து ஆராதிக்கின் றனர் . துளையினை அடியில் உடையதும் ஐந்து இத்தேவதையை வீரபத்திராம்ச மென்பர் . சாண் அளவு நீண்ட இருப்புக்குழாய்த் தண் போத்தியர் - பாஷ்கள ருஷியிடம் இருக்கு டினை யுடையதும் அடியினும் நுனியி வேதமோதிய மாணாக்கர் . னும் குறிவைத்து அடித்தற்குரிய திலபிந் போத்யர் -ஒரு ருஷி இவர் பிங்களை துக்களோடு கூடியதும் எந்திர தாடனத் அணில் சர்ப்பம் வண்டின் சுழற்சி லக்ஷ் தால் நெருப்பை வெளிப்படுத்துவதும் யத்தை அடிப்பவன் யுவதி இவர்களால் கற்பொடிகளைத் தாங்கி யிருக்கும் கன்ன ஞானமடைந்தவர் . ( பார - சாங் . ) மூலத்தை யுடையதும் நல்ல மரத்துண் போந்தை பொருந்தாவேந்தர் கிட்டினப் டாற் செய்யப்பட்ட உபாங்கத்தை அடிப் பூசலிடத்துப் புலானாறும் வேலினையுடைய பாகமாக வுடையதும் அடியில் ஓர் அங் சேரன் சூடும் பூவைப்புகழ்ந்தது . ( பு . வெ . குல அளவு அகன்ற த்வாரத்தை யுடைய பொதுவியன் . ) தும் தன்னுள்ளே நெருப்புப்பொடி ( வெடி போந்தைப் பசலையார் - இவர் கடைச் மருந்து ) பொதியப்பெற்றதும் சலாகை சங்க காலத்துப் புலவருள் ஒருவர் . நப் யோடு கூடியதும் ( மருந்து கெட்டிக்கும் பசலையாரின் வேறானவர் என்பது தெரி இருப்புக்கோல் ) ஆம் . இது ( துப்பாக்கி ) விக்க போந்தைப் பசலையார் எனப் பட்ட ( சுக் - நீதி . ) னர் . போந்தை இவரது ஊராக இருக்க பெருநாளிகம் - அடிப்பாகத்திலுள்ள லாம் . ( அக - கக . ) முளையின் சுழற்சியால் குறியை யொத்துத் போயர் - இவர்கள் வடநாட்டு வேட்டைக் தாக்கும் நிலையினை யுடையதும் மாத்தினா காரர் தற்காலம் பல்லக்கு முதலிய சுமந் லாக்கப்பட்ட அடிச்சட்டத்தை யுடைய தும் பலவேலைகள் செய்துந் திரிவோர் . தும் வண்டியால் சுமந்து செல்லப்பட்டது போரங்கன் - துரியோ தனனுக்குத் தம்பி . மானது . ( சுக் - நீ . ) போர்க்களத்துக் கொல்லத் தகாதவர் போர்மலைதல் - வெட்சியாரைக் கிட்டிச் போர்க்கஞ்சி பிறிதோரிடத்து ஒளித்திருப் சூழ்ந்து அஞ்சத்தாக்கி எடுப்பும் சாய்ப்பு போன் பேடி கைகூப்பி வணங்குவோன் மான பூசலை மேற்கொண்டது . ( பு . வெ . ) தலைமயிரவிழ்ந்து சரியப்பெற்றவன் உட் போலி அறுபத்தைந்து . அவை பக்ஷாபா கார்ந்திருப்பவன் நான் உனக்கு ஆளா சம் - எதுவாபாசம் உக உவமைப் கிறேன் என்பவன் தூங்குபவன் கவச போலி - நிக்ரகத்தானம் . உஉ முதலிய பூண்டு யுத்தசந்தத்த னாகாதவன் போற்றிமார் - கோளபிராமணர் நம்பூரிக ஆடை யில்லாதவன் ஆயுத மில்லாதவன் ளைச் சேர்ந்தவர்களல்லர் . போர்செய்யா தவன் போரிடுவதைப் பார்த் போன கிராப் - ( Phonograph ) இது தக துக் கொண்டிருப்பவன் பிறனொருவனு ரப் பற்களடங்கிய மெல்லிய தகடுகளின் டன் போரிடுபவன் நீர் பருகுபவன் உண மூலமாய் யந்திர வழியால் ஒருவன் கூறிய வுட்கொள்பவன் வேறு காரிய முயற்சி கீதத்தையும் பலவகை ஓசைகளையும் திரு