அபிதான சிந்தாமணி

பொன்னாகன் 1816 போகபூமி சித்தர் போகர் இவர் ஆசனம் உதவி உபசரித்தனள். காலாங்கி நாதருக்கு பொன்னனையாளை நோக்கி அம்மே ஏதோ மாணாக்கர். இவர் சித்தாாய்ச் சத்த சமுத் உன் தேகம் வாடி யிருக்கிறது நீ மனக் திரங்களையும் தாண்டிச் சஞ்சீவி மூலிகை கவலை கொண்டிருப்பதை உன் முகம் கள் கண்டு பிடிக்கையில் அது கையில் அறிவிக்கிறது கூறுக எனப் பொன்னனை அகப்படாதிருக்கத் தம்பனா மந்திரத்தால் யாள் உள்ளது கூறினள். சித்தர் ஆயின் அதை ஓரிடத்தில் நிலைக்கச் செய்து பிடி உன் கருத்தை முடிக்கிறேன் என்று அவ த்துவந்தவர். மேருக்கு அப்பாற் சென்று ளிடம் இருந்த லோக பாத்திரங்களைக் தாது வகை கொண்டுவந்தவர். சிங்கத் கொண்டுவாக் கட்டளையிட அவ்விதமே திற்கும், புலிக்கும், பூனைக்கும் ஞானோப கொண்டுவந்து சேர்த்தனள் சித்த மூர்த் தேசஞ் செய்தவர். இவர் ஆதிரசம் தி அப்பாத்திரங்களின் மேல் விபூதி தெறி கொண்டுவந்தவர் என்று சொல்வர். இவர் த்து இவைகளை உலையிலிட்டு உருக்கச் தக்ஷிணாமூர்த்தி சத்திக்கு அருளிச் செய்த செம்பொனாம். இவற்றால் உன் மனப்படி எழுலக்ஷ த்தை எழுகாண்டமாக்கித் தமது செய்க என்று மறைந்தனர். பொன்னனை மாணாக்கருக்கு உபதேசிக்கச் சித்தர்கள் யாள் பிரிவாற்றாது கவலைகொண்டு ஒரு இதைத் தக்ஷிணாமூர்த்தியிடம் கூறத் தக்ஷி வாறு தேறிச் சிவமூர்த்தியின் திருவுரு ணாமூர்த்தி இவரை வருவித்து நீர்செய்த வார்ப்பித்து அத் திருவுருவைக் கண்டு எலைச் சொல்லுமெனக் கேட்டுக் களி ஆராமையின் மிகுதியால் என் அழகப் த்து, சித்தருக்கு நீங்கள் இதைப்பற்றி பிரானோ என ஐந்து விரலாலும் விக்கிரக ஒன்றும் கவலை கொள்ளவேண்டாம். அவ மூர்த்தியின் இரண்டு கன்னங்களையும் சவர்கள் தங்கள் சமர்த்தைத் தெரிவிக்கின் அள்ளி முத்தமிட்டனள். அள்ளிய நகக் அதையேன் தடுத்தல் வேண்டுமெனக்கூறி குறி இக்காலத்தும் அத்தல மூர்த்தியின் இருடிகளைத் தங்கள் இருப்பிடம் அனுப்பி திருவுருவில் விளங்குகிறது. இந்த அம்மைக் னர். அதுமுதல் சித்தர் பலர் இவரிடம் குப் பொன்னனை எனவும் பெயர். வந்து குளிகை பெற்று போவர். இவர் பொன்னாகன் இவர் கடைச்சங்க மருவிய ஒருநாள் மலையடி வாரஞ் செல்ல அங்கு புலவருள் ஒருவர். இவர் இயற்பெயர் ஒரு புவி தூரத்த இடையனை விட்டுக் குகை நாகனா யிருக்கலாம். இவர் செல்வ மிக்க யில் ஒளித்துக் கருவிழுதியின் பலத்தால் வரா யிருந்தமை நோக்கி இப்பெயர் வந் காயகற்பம் பெற்று ஒரு சன்று போட்டு தது போலும். (குறு. ககச). வசித்திருந்த பசு தன் கன்றுடன் இவரை பொன்னுய்ச்சியார் பிள்ளையு றங்கா வில் வந்து திருவடியில் மோப்ப இரங்கி அதற் விதாசரின் தேவியார். பட்டர் சர்வஞ்ஞ குபதேசித்து நீங்கினர். இவர் செய்த பட்டனுடன் செய்த சாகச வினாவிற்குக் தீக்ஷை யென்னும் நூலைச் சட்டைமுனி கண்ணேறு படுமெனத் திருஷ்டி தோஷம் கிழுத்தெறிந்தனர். இவர் செய்த தூற்கள். போக்கியவள். போகர் 7000, நிகண்டு 17000 சூத்திரம், பொன்னி -1. இவள் கம்பநாடரைத் தம 700 யோகம் இவர் கந்த மூர்த்தியால் சித்தி க்கு அடிமையாக்குகிறேன் என்று அரச பெற்றவர். இவர் சதுரகிரி, சிவகிரி முத னிடம் சபதஞ்செய்த தாசி. இவள் கம்ப லிய இடங்களில் வசித்ததாகத் தெரிகிறது. ரிடம் தாசி பொன்னிக்குக் கம்பனடிமை கருவூர்த் தேவருக்குத் தஞ்சைச் சிவப்பிர யென எழுதிவாங்கி அவர் அரசன் முன் திட்டைக்காகக் காக்கையின் கழுத்தில் அதற்கு வேறு பொருள் கூற ஏமாறியவள். ஓலை அனுப்பினர். இவருக்கு மாணாக்கர் 2. பொன்னனையாட்கு ஒரு பெயர் கொங்கணர், கருவூர்த் தேவர், சுந்தராகம் தர், மச்சமுனி, நந்தீசர், இடைக்காடர், போ கமலமுனி, சட்டைமுனி, முதலியவராம். இவர்மீது இன்னும் சில பொய்க்கதைகூறு போககாமியப்பிரியநாட்கள் -- சுயக்கிரகம் வர். இவரை அகத்தியற்கு மாணாக்கர் என் விட்ட நாள் போகநாள் நின்றநாள், பிரிய பர். இவர் காலாங்கிநாதருக்கு மாணாக்கர் எாள், பற்றப்படும் நாள், பாவநாள், சாமிய என்பதைப் போகர் ஏழாயிரத்தால் அறிக. நாள் என்றும் சந்திராதித்தர், வசிட்டர் போகபூமீ -1. போகபூமியாவது, பதினாலு முதலியோர் கூறினர். (விதான மாலை ) வயதுடைய குமானும் பன்னிரண்டு வய
பொன்னாகன் 1816 போகபூமி சித்தர் போகர் இவர் ஆசனம் உதவி உபசரித்தனள் . காலாங்கி நாதருக்கு பொன்னனையாளை நோக்கி அம்மே ஏதோ மாணாக்கர் . இவர் சித்தாாய்ச் சத்த சமுத் உன் தேகம் வாடி யிருக்கிறது நீ மனக் திரங்களையும் தாண்டிச் சஞ்சீவி மூலிகை கவலை கொண்டிருப்பதை உன் முகம் கள் கண்டு பிடிக்கையில் அது கையில் அறிவிக்கிறது கூறுக எனப் பொன்னனை அகப்படாதிருக்கத் தம்பனா மந்திரத்தால் யாள் உள்ளது கூறினள் . சித்தர் ஆயின் அதை ஓரிடத்தில் நிலைக்கச் செய்து பிடி உன் கருத்தை முடிக்கிறேன் என்று அவ த்துவந்தவர் . மேருக்கு அப்பாற் சென்று ளிடம் இருந்த லோக பாத்திரங்களைக் தாது வகை கொண்டுவந்தவர் . சிங்கத் கொண்டுவாக் கட்டளையிட அவ்விதமே திற்கும் புலிக்கும் பூனைக்கும் ஞானோப கொண்டுவந்து சேர்த்தனள் சித்த மூர்த் தேசஞ் செய்தவர் . இவர் ஆதிரசம் தி அப்பாத்திரங்களின் மேல் விபூதி தெறி கொண்டுவந்தவர் என்று சொல்வர் . இவர் த்து இவைகளை உலையிலிட்டு உருக்கச் தக்ஷிணாமூர்த்தி சத்திக்கு அருளிச் செய்த செம்பொனாம் . இவற்றால் உன் மனப்படி எழுலக்ஷ த்தை எழுகாண்டமாக்கித் தமது செய்க என்று மறைந்தனர் . பொன்னனை மாணாக்கருக்கு உபதேசிக்கச் சித்தர்கள் யாள் பிரிவாற்றாது கவலைகொண்டு ஒரு இதைத் தக்ஷிணாமூர்த்தியிடம் கூறத் தக்ஷி வாறு தேறிச் சிவமூர்த்தியின் திருவுரு ணாமூர்த்தி இவரை வருவித்து நீர்செய்த வார்ப்பித்து அத் திருவுருவைக் கண்டு எலைச் சொல்லுமெனக் கேட்டுக் களி ஆராமையின் மிகுதியால் என் அழகப் த்து சித்தருக்கு நீங்கள் இதைப்பற்றி பிரானோ என ஐந்து விரலாலும் விக்கிரக ஒன்றும் கவலை கொள்ளவேண்டாம் . அவ மூர்த்தியின் இரண்டு கன்னங்களையும் சவர்கள் தங்கள் சமர்த்தைத் தெரிவிக்கின் அள்ளி முத்தமிட்டனள் . அள்ளிய நகக் அதையேன் தடுத்தல் வேண்டுமெனக்கூறி குறி இக்காலத்தும் அத்தல மூர்த்தியின் இருடிகளைத் தங்கள் இருப்பிடம் அனுப்பி திருவுருவில் விளங்குகிறது . இந்த அம்மைக் னர் . அதுமுதல் சித்தர் பலர் இவரிடம் குப் பொன்னனை எனவும் பெயர் . வந்து குளிகை பெற்று போவர் . இவர் பொன்னாகன் இவர் கடைச்சங்க மருவிய ஒருநாள் மலையடி வாரஞ் செல்ல அங்கு புலவருள் ஒருவர் . இவர் இயற்பெயர் ஒரு புவி தூரத்த இடையனை விட்டுக் குகை நாகனா யிருக்கலாம் . இவர் செல்வ மிக்க யில் ஒளித்துக் கருவிழுதியின் பலத்தால் வரா யிருந்தமை நோக்கி இப்பெயர் வந் காயகற்பம் பெற்று ஒரு சன்று போட்டு தது போலும் . ( குறு . ககச ) . வசித்திருந்த பசு தன் கன்றுடன் இவரை பொன்னுய்ச்சியார் பிள்ளையு றங்கா வில் வந்து திருவடியில் மோப்ப இரங்கி அதற் விதாசரின் தேவியார் . பட்டர் சர்வஞ்ஞ குபதேசித்து நீங்கினர் . இவர் செய்த பட்டனுடன் செய்த சாகச வினாவிற்குக் தீக்ஷை யென்னும் நூலைச் சட்டைமுனி கண்ணேறு படுமெனத் திருஷ்டி தோஷம் கிழுத்தெறிந்தனர் . இவர் செய்த தூற்கள் . போக்கியவள் . போகர் 7000 நிகண்டு 17000 சூத்திரம் பொன்னி -1 . இவள் கம்பநாடரைத் தம 700 யோகம் இவர் கந்த மூர்த்தியால் சித்தி க்கு அடிமையாக்குகிறேன் என்று அரச பெற்றவர் . இவர் சதுரகிரி சிவகிரி முத னிடம் சபதஞ்செய்த தாசி . இவள் கம்ப லிய இடங்களில் வசித்ததாகத் தெரிகிறது . ரிடம் தாசி பொன்னிக்குக் கம்பனடிமை கருவூர்த் தேவருக்குத் தஞ்சைச் சிவப்பிர யென எழுதிவாங்கி அவர் அரசன் முன் திட்டைக்காகக் காக்கையின் கழுத்தில் அதற்கு வேறு பொருள் கூற ஏமாறியவள் . ஓலை அனுப்பினர் . இவருக்கு மாணாக்கர் 2. பொன்னனையாட்கு ஒரு பெயர் கொங்கணர் கருவூர்த் தேவர் சுந்தராகம் தர் மச்சமுனி நந்தீசர் இடைக்காடர் போ கமலமுனி சட்டைமுனி முதலியவராம் . இவர்மீது இன்னும் சில பொய்க்கதைகூறு போககாமியப்பிரியநாட்கள் -- சுயக்கிரகம் வர் . இவரை அகத்தியற்கு மாணாக்கர் என் விட்ட நாள் போகநாள் நின்றநாள் பிரிய பர் . இவர் காலாங்கிநாதருக்கு மாணாக்கர் எாள் பற்றப்படும் நாள் பாவநாள் சாமிய என்பதைப் போகர் ஏழாயிரத்தால் அறிக . நாள் என்றும் சந்திராதித்தர் வசிட்டர் போகபூமீ -1 . போகபூமியாவது பதினாலு முதலியோர் கூறினர் . ( விதான மாலை ) வயதுடைய குமானும் பன்னிரண்டு வய