அபிதான சிந்தாமணி

பொன் - பெருமாள்கவி 1215 பொன்னனையாள் வாயுவும் அக்கினியும் கங்கையில் விட்ட பொன் முடியார் - கடைச்சங்கப் புலவருள் தால் பிறந்தது. இதனால் பொன்னுக்குக் ஒருவர், அரிசில் கிழார் காலத்தவர். இவர் காங்கேய மெனவும் ஒரு பெயருண்டு. சேரமான் தகெேரறிந்த பெருஞ் சோ இவை சாதகும்ப மென்னும் சாதரூபம், லிரும்பொறையின் நண்பர். அதியமா சதகும்பமென்கிற பர்வதத்தில் பிறத்தலா னெமொனஞ்சியைப் பாடியவர் (திருவள் னும், கிளிச்சிறை, சற்றுப் பசுமை நிற ளுவமாலை.) முடைமையாலும், ஆடகம், மிக்க ஒளி பொன்னம்பலத்தார் பிகையெடுக்கும் கொண்டிருத்தலாலும், சாம்பூநதம், மேரு கைக்கோள ஜாதியார், விற்கருகில் நாவற்பழ ரஸத்தினாலுண்டான பொன்னம்பலப் பிள்ளை 1, இவரை நதியிற் பிறத்தலானும் நால்வகை ஆயின. மாவைப் பொன்னம்பலப் பிள்ளை யென் 2 இது, மிக்கபள பளப்பும், மஞ்சள் நிற பர். இவர் யாழ்ப்பாணத்து மாவிட்ட முள்ள உலோகம், எல்லாலோகங்களினும் புரத்தவர். இன்றைக்கு முப்பது வருஷங் பாரமுள்ளது. தகடாகவும், நம்பியாகவும் களுக்கு முன்னிருந்தவர். மாவை யந்தாதி அடிக்கவும் நீட்டவும் கூடியது. இது மலை பாடியவர். களிலும், சுரங்கங்களிலும், அருவிகளிலும் 2. இலர் யாழ்ப்பாணத்து நல்லூரினர் பாளங்களாகவும் கற்களுடன் ஒட்டியும் சைவ வேளாளர். இவர் ஆறுமுக நாவ இருக்கும். இவற்றை இவை கலந்திருக் லர்க்கு மாணாக்கர். தமிழ் இலக்கிய இலக் கும் கட்டிகளுடன் பொடித்து ஓடுகிற கணங்களில் வல்லவர். பாரதம் ஆதிபருவ ஓரிற் கழுவினால் பளுவுள்ள இவை அடி த்திற்கும் மயூரகிரி புராணத்திற்கும் உரை வில் தங்கும் அவற்றை ரஸத்துடன் கலந்து யெழுதியவர். காய்ச்சினால் ரஸம் ஆவியாய்ப் போகப் பொன்மணியார்- இவர் கடைச்சங்கத்தவர் பொன் தங்கும். பின் சந்தகத்திராவகம் காலத்திருந்த தமிழறி புலமையர். பொன் விட்டுக் காய்ச்சினால் சுத்த பொன்னாம். மணியார் எனப் பெயரிருத்தலால் இவர் கலப்பான பொன் சீக்கிரம் உருகும். சுத்த பெண் கவியாக இருத்தல் கூடும். பொன் சீக்கிரம் உருகாது. சிறிது வெங் கூகக) சாரம் சேர்த்தாலுருகும். இது, நாணயங் பொன்னவன் அம்பா நகாததுக்கணபுரத் கள் செய்யவும், ஆபாரணங்கள் செய்யவும் தேவன் வேண்டுகோட்படி கனா நூலியற் உதவும். இதைச் செப்புத்தகடு முதலிய றினோன். வற்றின் மேல், தகடாக அடித்து தகட்டில் பொன்னளந்த பெருமாள் -ஒரு வணிகன் இரசத்தைப் பூசித்தேய்க்க பொன்சேக் காட்டில் விறகு விற்றுச் சீவித்துத் தெய் அதில் ஒட்டிக்கொள்ளும் பின்னெருப்பிற் வசதியால் ஒரு குகை கண்டு அளவிறந்த காய்ச்சச் சாயம் நீங்கும் இதில் சுத்தமானது நிதிபெற்று வறுமை யிழந்தவன், தங்கம். இது, ஐரோப்பாவில் ஸகாத்லா பொன்னனையாள் - மதுரைக்குக் கிழக்கே ண்ட், ஹங்கெரி, ருஷியா, ஆசியாவில், திருப்பூவனத்தில் உத்திர கணிகையார் இந்தியா, சுமத்ரா, போர்னியோயூரல்மலை, குலத்தில் பிறந்தவள். இந்த அம்மை ஆபிரிகாவில் டிரான்ஸ்வால், அமெரிக்கா தனக்கிருந்த பொருளால் சிவமூர்த்திக்கும் வில் காலிபோர்னியா, பிரேசில், மெக்வி சிவனடியவர்க்கும் செலவு செய்து வந்த கோ, முதலிய இடங்களில் அகப்படும். இவளுக்குச் சோமாஸ்கந்த திரு 3. சிவபிரான் வீர்யத்தை மேனோக்கிய வுருவம் செய்துவைக்க வேண்டுமென்னும் காலத்துச் சிறிது பூமியில்விழ அது அக்னி கவலையொன்று நாடோறும் வருத்தியிருந் யைச் சென்றது. ஒளியுடன் ஒளிகூடிப் தது. ஆயினும் அதைப் பூர்த்தி செய்வ பொன்னாயிற்று. அக்னியும் சந்திரனும் தற்கு ஆகவில்லை. ஒருநாள் சிவமூர்த்தி கூடியதே பொன். (பார. அநுசா.) இவளது மனக்கவலை போக்க எண்ணி பொன் பாப்பினனான மகதைப்பெருமாள் ஒரு சித்த மூர்த்திகள் போல் திருவுருக் கவி- இவன் நடுநாடு அல்லது மகதநாட்டு கொண்டு இவள் வீட்டுப்புறத்தை யணைக் சிற்றாசன். இவன் வாணவம்சத்தைச் தனர். இவளது பணிசெய்வோர் சித்த சேர்ந்தவன். மூர்த்திகளின் வரவைத் தமது தலைவிக்கு பொன்பற்றியூர்ப் புத்தமித்திரனார். வீரசோ அறிவித்தனர். பொன்னனையாள் எதிர் ழன் பெயரால் இலக்கணஞ் செய்தபுலவர். சென்று வணங்கி உள்ளழைத்துச் சென்று னள்,
பொன் - பெருமாள்கவி 1215 பொன்னனையாள் வாயுவும் அக்கினியும் கங்கையில் விட்ட பொன் முடியார் - கடைச்சங்கப் புலவருள் தால் பிறந்தது . இதனால் பொன்னுக்குக் ஒருவர் அரிசில் கிழார் காலத்தவர் . இவர் காங்கேய மெனவும் ஒரு பெயருண்டு . சேரமான் தகெேரறிந்த பெருஞ் சோ இவை சாதகும்ப மென்னும் சாதரூபம் லிரும்பொறையின் நண்பர் . அதியமா சதகும்பமென்கிற பர்வதத்தில் பிறத்தலா னெமொனஞ்சியைப் பாடியவர் ( திருவள் னும் கிளிச்சிறை சற்றுப் பசுமை நிற ளுவமாலை . ) முடைமையாலும் ஆடகம் மிக்க ஒளி பொன்னம்பலத்தார் பிகையெடுக்கும் கொண்டிருத்தலாலும் சாம்பூநதம் மேரு கைக்கோள ஜாதியார் விற்கருகில் நாவற்பழ ரஸத்தினாலுண்டான பொன்னம்பலப் பிள்ளை 1 இவரை நதியிற் பிறத்தலானும் நால்வகை ஆயின . மாவைப் பொன்னம்பலப் பிள்ளை யென் 2 இது மிக்கபள பளப்பும் மஞ்சள் நிற பர் . இவர் யாழ்ப்பாணத்து மாவிட்ட முள்ள உலோகம் எல்லாலோகங்களினும் புரத்தவர் . இன்றைக்கு முப்பது வருஷங் பாரமுள்ளது . தகடாகவும் நம்பியாகவும் களுக்கு முன்னிருந்தவர் . மாவை யந்தாதி அடிக்கவும் நீட்டவும் கூடியது . இது மலை பாடியவர் . களிலும் சுரங்கங்களிலும் அருவிகளிலும் 2. இலர் யாழ்ப்பாணத்து நல்லூரினர் பாளங்களாகவும் கற்களுடன் ஒட்டியும் சைவ வேளாளர் . இவர் ஆறுமுக நாவ இருக்கும் . இவற்றை இவை கலந்திருக் லர்க்கு மாணாக்கர் . தமிழ் இலக்கிய இலக் கும் கட்டிகளுடன் பொடித்து ஓடுகிற கணங்களில் வல்லவர் . பாரதம் ஆதிபருவ ஓரிற் கழுவினால் பளுவுள்ள இவை அடி த்திற்கும் மயூரகிரி புராணத்திற்கும் உரை வில் தங்கும் அவற்றை ரஸத்துடன் கலந்து யெழுதியவர் . காய்ச்சினால் ரஸம் ஆவியாய்ப் போகப் பொன்மணியார்- இவர் கடைச்சங்கத்தவர் பொன் தங்கும் . பின் சந்தகத்திராவகம் காலத்திருந்த தமிழறி புலமையர் . பொன் விட்டுக் காய்ச்சினால் சுத்த பொன்னாம் . மணியார் எனப் பெயரிருத்தலால் இவர் கலப்பான பொன் சீக்கிரம் உருகும் . சுத்த பெண் கவியாக இருத்தல் கூடும் . பொன் சீக்கிரம் உருகாது . சிறிது வெங் கூகக ) சாரம் சேர்த்தாலுருகும் . இது நாணயங் பொன்னவன் அம்பா நகாததுக்கணபுரத் கள் செய்யவும் ஆபாரணங்கள் செய்யவும் தேவன் வேண்டுகோட்படி கனா நூலியற் உதவும் . இதைச் செப்புத்தகடு முதலிய றினோன் . வற்றின் மேல் தகடாக அடித்து தகட்டில் பொன்னளந்த பெருமாள் -ஒரு வணிகன் இரசத்தைப் பூசித்தேய்க்க பொன்சேக் காட்டில் விறகு விற்றுச் சீவித்துத் தெய் அதில் ஒட்டிக்கொள்ளும் பின்னெருப்பிற் வசதியால் ஒரு குகை கண்டு அளவிறந்த காய்ச்சச் சாயம் நீங்கும் இதில் சுத்தமானது நிதிபெற்று வறுமை யிழந்தவன் தங்கம் . இது ஐரோப்பாவில் ஸகாத்லா பொன்னனையாள் - மதுரைக்குக் கிழக்கே ண்ட் ஹங்கெரி ருஷியா ஆசியாவில் திருப்பூவனத்தில் உத்திர கணிகையார் இந்தியா சுமத்ரா போர்னியோயூரல்மலை குலத்தில் பிறந்தவள் . இந்த அம்மை ஆபிரிகாவில் டிரான்ஸ்வால் அமெரிக்கா தனக்கிருந்த பொருளால் சிவமூர்த்திக்கும் வில் காலிபோர்னியா பிரேசில் மெக்வி சிவனடியவர்க்கும் செலவு செய்து வந்த கோ முதலிய இடங்களில் அகப்படும் . இவளுக்குச் சோமாஸ்கந்த திரு 3. சிவபிரான் வீர்யத்தை மேனோக்கிய வுருவம் செய்துவைக்க வேண்டுமென்னும் காலத்துச் சிறிது பூமியில்விழ அது அக்னி கவலையொன்று நாடோறும் வருத்தியிருந் யைச் சென்றது . ஒளியுடன் ஒளிகூடிப் தது . ஆயினும் அதைப் பூர்த்தி செய்வ பொன்னாயிற்று . அக்னியும் சந்திரனும் தற்கு ஆகவில்லை . ஒருநாள் சிவமூர்த்தி கூடியதே பொன் . ( பார . அநுசா . ) இவளது மனக்கவலை போக்க எண்ணி பொன் பாப்பினனான மகதைப்பெருமாள் ஒரு சித்த மூர்த்திகள் போல் திருவுருக் கவி- இவன் நடுநாடு அல்லது மகதநாட்டு கொண்டு இவள் வீட்டுப்புறத்தை யணைக் சிற்றாசன் . இவன் வாணவம்சத்தைச் தனர் . இவளது பணிசெய்வோர் சித்த சேர்ந்தவன் . மூர்த்திகளின் வரவைத் தமது தலைவிக்கு பொன்பற்றியூர்ப் புத்தமித்திரனார் . வீரசோ அறிவித்தனர் . பொன்னனையாள் எதிர் ழன் பெயரால் இலக்கணஞ் செய்தபுலவர் . சென்று வணங்கி உள்ளழைத்துச் சென்று னள்