அபிதான சிந்தாமணி

1214 பொன பொருள் மோழிக்காஞ்சி பொருள் மொழிக்காஞ்சி -- அவிர்ந்து விளங் பொற்கையான்மாறன் - இவன் ஒரு பாண் கும் சடாமகுடத்தினையுடைய முனிவர் டியன். இவனாசில் ஒரு வேதியன் கங்கா விரும்பித் தெளிந்த பொருளைச் சொல்லி ஸ்நானத்திற்குப் போக எண்ணி நாளைப் யது. (பு. வெ பொதுவியன்) புறப்பட இருக்கையில் மனைவி என்னை பொருள்வகை - இத்திணைக்கே இப்பொரு யாவர் காப்பார் என் றனள், வேதியன் ரூரித்தாவ தென்னாமல் எல்லாத் திணைக் அரசன் காப்பான் என்று கூறி மறுநாள் கும பொதுவாய் நிற்குநிலை. (அகம்.) யாத்திரை சென்றனன், இவ்வகை நட பொருள்வயிற் பிரிவு பொருளீட்டுதல் ந்த செய்திகளை நகர சோதனைக்கு வந்து காரணமாகப் பிரிதல், இது, தோழி தலை அந்த வீட்டின் புறத்தில் இருந்த அரசன் கேட்டு அன்று முதல் அந்த வீட்டுடன் மகட்குணர்த்தல், தலைவி இளவேனிற் பரு அந்த அக்கிராரத்தில் இருந்த வேதியர் வங்கண்டு புலம்பல், தோழி யாற்றுவித் அனை வருக்கும் உணவளித்து வந்தனன் தல் முதவிய; மற்றும், தலைமகன் தலைமக இவ்வகை நாடோறும் உணவும் காத்த ளது உருவு வெளிப்பாடு கண்டு சொல் லும் செய்துவருவோன் ஒருநாள் அந்த வல், பாசறைமுற்றி மீண்டூர் வயின் வந்த வீட்டின் புறத்தில் இருக்கையில் ஆண் தலைவன் பாகற்குச் சொல்லல், தலைமக குரல் கேட்கக் கதவைத் தட்டினன். கங்கா ளோடிருந்த தலைமகன் கார்ப்பருவங் கண்டு சொல்லல் முதலிய ; சற்பியவில் அடங்கும். ஸ்நானஞ் சென்று அன்றைக்குவந்த அந்த வீட்டு வேதியன் தீரமாய் யார் பொலிந்துநின்றபிரான் - திருக்குருகூரில் அங்கு என்று கேட்டனன். அரசன் அயலானாயின் கோயில் கொண்ட பெருமாள். தீரமாய் ஆசென மாட்டானென் றுணர்ந்து பொலிவுமங்கலம் வேலையுடைய மன் அந்த வீட்டைத் தட்டின துபோல் மற்ற னன் மனமுவப்ப புதல்வன் பிறத்தலாற் வேதியர் வீடுகளையும் தட்டிவிட்டு அரண் பலரும் கொண்டாடியது. (பு.வெ.பாடாண்) மனை சென்றனன். வேதியரெல்லாரும் பொல்லாப்பிள்ளையார் திருநாரையூரில் நடந்த சங்கதிகளைப்பற்றி அரசனுக்கு அறி எழுந்தருளி யிருந்து அபயகுல சேகர வித்தனர். அரசன் வேதியர்களை வரு சோழராஜன் நிவேதித்த பலங்களை யுண்டு வித்து அவ்வகை தீமை செய்தவனுக்கு நம்பியாண்டார் நம்பிக்குத் திருமுறை யிரு யாது தண்டனையென வேதியர் தட்டிய ந்த இட முதலிய அருளிச்செய்த விநாயக கையை வாங்கிவிட வேண்டுமென்று கூறி மூர்த்தி. னர். உடனே அரசன் தனது உடைவாளை பொழது - (சு) மாலை, யாமம், வைகறை, யெடுத்துத் தன் கையை வெட்டியெறிய விடியல், நண்பகல், எற்பாடு, இவை அத்த வேதியர் அஞ்சி யாகமொன்று இயற்றி அர மனகால முதல் பப்பத்து நாழிகை. சனுக்குப் பொற்கை வளரச் செய்தனர். பொழுதுகண்டிரங்கல் - உயிர் நிற்றலைப் ஆதலால் இவனுக்கு இப்பெயர் வந்தது. போற்றாளாய் நெட்டுயிர்ப்புக் கொண்டு பொற்சபை - கனகசபையாகிய சிதம்பாம். சுழலும் பொன்னாற் செய்த வளையினை பொற்றமரை - பாண்டி நாட்டு மதுரைமா யுடைய தலைவி மாலைப்பொழுதைக் கண்டு நகரில் எழுந்தருளியிருக்குந் திரு ஆலவா வருந்தியது. (பு. வெ. பெரும்.) யுடையார் திருச்சந்நிதி தீர்த்தம், பொறையாற்றுக் கிழான் - பொறையாறு தென் மதுரையில் சங்கப்புலவர்க்கு இருப் ஆண்டவள்ளல், வேளாளராக இருக்கலாம். பிடமாய்ச் சொக்கர் கட்டளைப்படி சங்கப் கல்லாடராற் பாடப் பட்டவன், (புற. நா). பலகை தாங்கியிருந்தது. இதில் நக்கீரர் பொறி 1. (கூ) மனம், வாக்கு, காயம். சிவகோபத்தால் விழுந்து கைலை பாதி 2. (ரு) மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி. காளத்திபாதியந்தாதி பாடிக் கரையேறி 3. இது, வீட்டில் தொந்தரை செய்யும் னர். இது நாரை முத்திபெறல் முதலிய எலி, பெருச்சாளி முதலியவைகளைப் பிடி பல விசேடங்களைப் பெற்றது. க்கும் பொறி. இது ஒரு சிறு பெட்டி பொருனை - தாம்பிரபர்ணி நதிக்குப் பெயர், போன்று பிராணி உள்ளிருக்கும் இரையை (சிலப்), -உட்புகுந்து கவரின், தடுத்துக்கொள்ளும் பொன் - 1. இது சாதரூபம், கிளிச்சிறை, தடைக் கதவு கொண்டது. இவ்வகையில் ஆடகம், சாம்பூதேம் என நான்கு வகைப் பலவகை உண்டு, படும். இது சிவமூர்த்தியின் வீர்யததை
1214 பொன பொருள் மோழிக்காஞ்சி பொருள் மொழிக்காஞ்சி -- அவிர்ந்து விளங் பொற்கையான்மாறன் - இவன் ஒரு பாண் கும் சடாமகுடத்தினையுடைய முனிவர் டியன் . இவனாசில் ஒரு வேதியன் கங்கா விரும்பித் தெளிந்த பொருளைச் சொல்லி ஸ்நானத்திற்குப் போக எண்ணி நாளைப் யது . ( பு . வெ பொதுவியன் ) புறப்பட இருக்கையில் மனைவி என்னை பொருள்வகை - இத்திணைக்கே இப்பொரு யாவர் காப்பார் என் றனள் வேதியன் ரூரித்தாவ தென்னாமல் எல்லாத் திணைக் அரசன் காப்பான் என்று கூறி மறுநாள் கும பொதுவாய் நிற்குநிலை . ( அகம் . ) யாத்திரை சென்றனன் இவ்வகை நட பொருள்வயிற் பிரிவு பொருளீட்டுதல் ந்த செய்திகளை நகர சோதனைக்கு வந்து காரணமாகப் பிரிதல் இது தோழி தலை அந்த வீட்டின் புறத்தில் இருந்த அரசன் கேட்டு அன்று முதல் அந்த வீட்டுடன் மகட்குணர்த்தல் தலைவி இளவேனிற் பரு அந்த அக்கிராரத்தில் இருந்த வேதியர் வங்கண்டு புலம்பல் தோழி யாற்றுவித் அனை வருக்கும் உணவளித்து வந்தனன் தல் முதவிய ; மற்றும் தலைமகன் தலைமக இவ்வகை நாடோறும் உணவும் காத்த ளது உருவு வெளிப்பாடு கண்டு சொல் லும் செய்துவருவோன் ஒருநாள் அந்த வல் பாசறைமுற்றி மீண்டூர் வயின் வந்த வீட்டின் புறத்தில் இருக்கையில் ஆண் தலைவன் பாகற்குச் சொல்லல் தலைமக குரல் கேட்கக் கதவைத் தட்டினன் . கங்கா ளோடிருந்த தலைமகன் கார்ப்பருவங் கண்டு சொல்லல் முதலிய ; சற்பியவில் அடங்கும் . ஸ்நானஞ் சென்று அன்றைக்குவந்த அந்த வீட்டு வேதியன் தீரமாய் யார் பொலிந்துநின்றபிரான் - திருக்குருகூரில் அங்கு என்று கேட்டனன் . அரசன் அயலானாயின் கோயில் கொண்ட பெருமாள் . தீரமாய் ஆசென மாட்டானென் றுணர்ந்து பொலிவுமங்கலம் வேலையுடைய மன் அந்த வீட்டைத் தட்டின துபோல் மற்ற னன் மனமுவப்ப புதல்வன் பிறத்தலாற் வேதியர் வீடுகளையும் தட்டிவிட்டு அரண் பலரும் கொண்டாடியது . ( பு.வெ.பாடாண் ) மனை சென்றனன் . வேதியரெல்லாரும் பொல்லாப்பிள்ளையார் திருநாரையூரில் நடந்த சங்கதிகளைப்பற்றி அரசனுக்கு அறி எழுந்தருளி யிருந்து அபயகுல சேகர வித்தனர் . அரசன் வேதியர்களை வரு சோழராஜன் நிவேதித்த பலங்களை யுண்டு வித்து அவ்வகை தீமை செய்தவனுக்கு நம்பியாண்டார் நம்பிக்குத் திருமுறை யிரு யாது தண்டனையென வேதியர் தட்டிய ந்த இட முதலிய அருளிச்செய்த விநாயக கையை வாங்கிவிட வேண்டுமென்று கூறி மூர்த்தி . னர் . உடனே அரசன் தனது உடைவாளை பொழது - ( சு ) மாலை யாமம் வைகறை யெடுத்துத் தன் கையை வெட்டியெறிய விடியல் நண்பகல் எற்பாடு இவை அத்த வேதியர் அஞ்சி யாகமொன்று இயற்றி அர மனகால முதல் பப்பத்து நாழிகை . சனுக்குப் பொற்கை வளரச் செய்தனர் . பொழுதுகண்டிரங்கல் - உயிர் நிற்றலைப் ஆதலால் இவனுக்கு இப்பெயர் வந்தது . போற்றாளாய் நெட்டுயிர்ப்புக் கொண்டு பொற்சபை - கனகசபையாகிய சிதம்பாம் . சுழலும் பொன்னாற் செய்த வளையினை பொற்றமரை - பாண்டி நாட்டு மதுரைமா யுடைய தலைவி மாலைப்பொழுதைக் கண்டு நகரில் எழுந்தருளியிருக்குந் திரு ஆலவா வருந்தியது . ( பு . வெ . பெரும் . ) யுடையார் திருச்சந்நிதி தீர்த்தம் பொறையாற்றுக் கிழான் - பொறையாறு தென் மதுரையில் சங்கப்புலவர்க்கு இருப் ஆண்டவள்ளல் வேளாளராக இருக்கலாம் . பிடமாய்ச் சொக்கர் கட்டளைப்படி சங்கப் கல்லாடராற் பாடப் பட்டவன் ( புற . நா ) . பலகை தாங்கியிருந்தது . இதில் நக்கீரர் பொறி 1. ( கூ ) மனம் வாக்கு காயம் . சிவகோபத்தால் விழுந்து கைலை பாதி 2. ( ரு ) மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி . காளத்திபாதியந்தாதி பாடிக் கரையேறி 3. இது வீட்டில் தொந்தரை செய்யும் னர் . இது நாரை முத்திபெறல் முதலிய எலி பெருச்சாளி முதலியவைகளைப் பிடி பல விசேடங்களைப் பெற்றது . க்கும் பொறி . இது ஒரு சிறு பெட்டி பொருனை - தாம்பிரபர்ணி நதிக்குப் பெயர் போன்று பிராணி உள்ளிருக்கும் இரையை ( சிலப் ) -உட்புகுந்து கவரின் தடுத்துக்கொள்ளும் பொன் - 1. இது சாதரூபம் கிளிச்சிறை தடைக் கதவு கொண்டது . இவ்வகையில் ஆடகம் சாம்பூதேம் என நான்கு வகைப் பலவகை உண்டு படும் . இது சிவமூர்த்தியின் வீர்யததை