அபிதான சிந்தாமணி

டைரவருஷி 1206 பொப்பண்ணகாங்கெயர் கோன் நாலார் யார் - கித்த சிவாவசரம், இவருக்கு வேத உருவ தோன்றாமையாம். இதனை வட மாகிய நாய் வாகனம். இத்திருநாமத்து சாமானியாலங்காரமென்பர். ப, ா, வ, சிருட்டியாதி முத்தொழில்களை பொதும்பில்கிழார் - இஃது ஊர் பற்றி யுணர்த்துவது. வந்த பெயர். பொதும்பில் பாண்டி நாட்டி பைாவருஷி - ஆங்கீரஸ ருஷி கோத்திரர். லுள்ள தோரூர்; மதுரைத் தாலுக்காவி இவர் கழுத்தில் பரிச்சித்துப் பாம்பைச் லுள்ளது; இப்பொழுது பொதும்பு என சுற்றினன். இவருக்கு மறுபெயர் சமீக வழங்குகிறது. இவர் இயற்பெயர் புலப் ருஷி படவில்லை. இவர் வேளாளர். இவர் கூறிய பைாவன் 1. கனக விசயருக்கு நண்பன். உள்ளுறை யாவரும் வியக்கத் தக்கது; (சில). இவர் குறிஞ்சியைச் சிறப்பித்துள்ளார். 2 ஆரிய அரசர்களில் ஒருவன், இவர் பாடியது நற் (இஎம்) பாட்டு, பைாவி சத்தி. பொதும்பில் கீழார் மகனார் வெண்கண்ணி பைாவிபீடம் - சத்திபீடத்தொன்று. இவர் மேற் கூறிய பொதும்பில் பைராகி - வடநாட்டு பிச்சை வாங்கியுண்டு கீழாரின் புதல்வர் வெண்கண்ணி யென் தலயாத்திரை செய்வோன். னும் இயற்பெயருடையவர், வெண்கண்ணி பைலர் - வியாசர் மாணாக்கர்; தருமர்செய்த யென்றதனானே இவர் பெண்பாலார் இராஜசூயத்தில் ஹோதாவாக இருந்தவர். போலுமெனவுமாம் (கீழார் மகனார்) (கீழார் மகன்) என்றிருத்தலானே பெண்பாலாகக் கூற வழியில்லை. இவர் தலையாலங்களத் பொ துச் செருவென்ற பாண்டியன் நெடுஞ் செழியனைச் சிறப்பித்துப் பாடியிருத்த பொகுட்டெழினி - அதியமான் மகன். லானே அவ்வாசன் காலத்தினவராவர். பொங்குசதி- சரி இரண்டாமுறை வருவது. வெண்கண்ணன் என்றொருவர் காணப்படு பொசை- வீரவிர தன் தேவி. கிறார். அவர் தாமோ இவர் என்றையப் பொடாவண்ணான் - பள்ளர் பறையர்களு படவுமாம். அவரும் பாண்டியரைப் புக க்குத் துணி வெளுக்கும் வண்ணான். பாடியவரே இவ்வெண் கண்ணி பொதியில் - பாண்டி நாட்டில் உள்ள மலை. யார். நெய்தலையும் பாலையையும் புனைந்து தேவர் முனிவர்க்குப் பொதுவாய் இருத்த பாடியுள்ளார். இவர் பாடியனவாக நிற் லின் இப்பெயர் பெற்றது. இதன் வளங் றிணையில் இரண்டு பாடல்களும் அகத்தில் காணவந்த காயசண்டிகை விருச்சிகன் ஒன்றுமாக மூன்று பாடல்கள் கிடைத் சாபத்தால் யானைத் தீ நோயடைந்தாள். திருக்கின்றன. அகத்தியர் இருக்கை. (மணிமேகலை ) பொதும் பிற்புவலாளனங் கண்ணியார்- பொதினி பழனிக்குப் பழைய பெயர், கடைச்சங்கமருவிய புலவர். (அகநானூறு.) இதனை ஆவியர் ஆண்ட காரணத்தால் பொத்தியார் - இவர் கோப்பெருஞ்சோழன் இதனை ஆவினன்குடி என வழங்குவர். உயிர்த் தோழர். இவரது நகரம் உறை வள்ளலாகிய பெரும் பேகன் இவ்வாவியர் யூர். இச்சோழன் வடக்கிருத்தற்குச் செல் குடியில் பிறந்தவன். லும்போது அவனுடன் செல்ல அவன் பொதுகயத்துக்கரந்தை - இவர் கடைச் நீர் புதல்வனைப் பெற்றபின் வருகவென சங்க மருவிய புலவர்களில் ஒருவர். இவர் உடன்பட்டு மீண்டு புதல்வனைப்பெற்று இயற் பெயர் கீரந்தை. இவரது ஊர் 'வடநாடு சென்று சோழன் நடுகல்கண்டு பொதுக்கயமென விருக்கலாம். குறு-கூ கூ எ. வருந்தி 'எனக்கு இடந்தா' என்று கேட்டு பொதுப்பாயிரம் -நூலினது வரலாறும், அவன் இடங்கொடுக்க அவனைப் பாடித்தா ஆசிரியனது வரலாறும், ஆசிரியன் மாணாக் மும் உயிர் நீத்தனர். இவர் பிசிராந்தை கர்க்குப் பாடஞ் சொல்லு தலின் வாலா யாரையும் பாடினர் என்பர் (புற நா) றும், மாணாக்கன் வாலாறும், மாணாக்கன் பொந்தைப்பசலையார் கடைச்சங்கத்துப் பாடங் கேட்டலின் வரலாறும் புலவர். (அகநானூறு.) ஐந்தினையும் கூறுவது. பொப்பண்ணகாங்கெயர் கோன் - அடி பொதுமையணி - அஃதாவது, ஒப்புமை யார்க்கு நல்லார் என்னும் கவியைச் சிலப் யாலிரண்டு பொருள்களுக்கு விசேஷம் பதிகாரத்திற்கு உரை செய்ய ஏவின பிரபு. ழ்ந்து
டைரவருஷி 1206 பொப்பண்ணகாங்கெயர் கோன் நாலார் யார் - கித்த சிவாவசரம் இவருக்கு வேத உருவ தோன்றாமையாம் . இதனை வட மாகிய நாய் வாகனம் . இத்திருநாமத்து சாமானியாலங்காரமென்பர் . சிருட்டியாதி முத்தொழில்களை பொதும்பில்கிழார் - இஃது ஊர் பற்றி யுணர்த்துவது . வந்த பெயர் . பொதும்பில் பாண்டி நாட்டி பைாவருஷி - ஆங்கீரஸ ருஷி கோத்திரர் . லுள்ள தோரூர் ; மதுரைத் தாலுக்காவி இவர் கழுத்தில் பரிச்சித்துப் பாம்பைச் லுள்ளது ; இப்பொழுது பொதும்பு என சுற்றினன் . இவருக்கு மறுபெயர் சமீக வழங்குகிறது . இவர் இயற்பெயர் புலப் ருஷி படவில்லை . இவர் வேளாளர் . இவர் கூறிய பைாவன் 1. கனக விசயருக்கு நண்பன் . உள்ளுறை யாவரும் வியக்கத் தக்கது ; ( சில ) . இவர் குறிஞ்சியைச் சிறப்பித்துள்ளார் . 2 ஆரிய அரசர்களில் ஒருவன் இவர் பாடியது நற் ( இஎம் ) பாட்டு பைாவி சத்தி . பொதும்பில் கீழார் மகனார் வெண்கண்ணி பைாவிபீடம் - சத்திபீடத்தொன்று . இவர் மேற் கூறிய பொதும்பில் பைராகி - வடநாட்டு பிச்சை வாங்கியுண்டு கீழாரின் புதல்வர் வெண்கண்ணி யென் தலயாத்திரை செய்வோன் . னும் இயற்பெயருடையவர் வெண்கண்ணி பைலர் - வியாசர் மாணாக்கர் ; தருமர்செய்த யென்றதனானே இவர் பெண்பாலார் இராஜசூயத்தில் ஹோதாவாக இருந்தவர் . போலுமெனவுமாம் ( கீழார் மகனார் ) ( கீழார் மகன் ) என்றிருத்தலானே பெண்பாலாகக் கூற வழியில்லை . இவர் தலையாலங்களத் பொ துச் செருவென்ற பாண்டியன் நெடுஞ் செழியனைச் சிறப்பித்துப் பாடியிருத்த பொகுட்டெழினி - அதியமான் மகன் . லானே அவ்வாசன் காலத்தினவராவர் . பொங்குசதி- சரி இரண்டாமுறை வருவது . வெண்கண்ணன் என்றொருவர் காணப்படு பொசை- வீரவிர தன் தேவி . கிறார் . அவர் தாமோ இவர் என்றையப் பொடாவண்ணான் - பள்ளர் பறையர்களு படவுமாம் . அவரும் பாண்டியரைப் புக க்குத் துணி வெளுக்கும் வண்ணான் . பாடியவரே இவ்வெண் கண்ணி பொதியில் - பாண்டி நாட்டில் உள்ள மலை . யார் . நெய்தலையும் பாலையையும் புனைந்து தேவர் முனிவர்க்குப் பொதுவாய் இருத்த பாடியுள்ளார் . இவர் பாடியனவாக நிற் லின் இப்பெயர் பெற்றது . இதன் வளங் றிணையில் இரண்டு பாடல்களும் அகத்தில் காணவந்த காயசண்டிகை விருச்சிகன் ஒன்றுமாக மூன்று பாடல்கள் கிடைத் சாபத்தால் யானைத் தீ நோயடைந்தாள் . திருக்கின்றன . அகத்தியர் இருக்கை . ( மணிமேகலை ) பொதும் பிற்புவலாளனங் கண்ணியார் பொதினி பழனிக்குப் பழைய பெயர் கடைச்சங்கமருவிய புலவர் . ( அகநானூறு . ) இதனை ஆவியர் ஆண்ட காரணத்தால் பொத்தியார் - இவர் கோப்பெருஞ்சோழன் இதனை ஆவினன்குடி என வழங்குவர் . உயிர்த் தோழர் . இவரது நகரம் உறை வள்ளலாகிய பெரும் பேகன் இவ்வாவியர் யூர் . இச்சோழன் வடக்கிருத்தற்குச் செல் குடியில் பிறந்தவன் . லும்போது அவனுடன் செல்ல அவன் பொதுகயத்துக்கரந்தை - இவர் கடைச் நீர் புதல்வனைப் பெற்றபின் வருகவென சங்க மருவிய புலவர்களில் ஒருவர் . இவர் உடன்பட்டு மீண்டு புதல்வனைப்பெற்று இயற் பெயர் கீரந்தை . இவரது ஊர் ' வடநாடு சென்று சோழன் நடுகல்கண்டு பொதுக்கயமென விருக்கலாம் . குறு - கூ கூ . வருந்தி ' எனக்கு இடந்தா ' என்று கேட்டு பொதுப்பாயிரம் -நூலினது வரலாறும் அவன் இடங்கொடுக்க அவனைப் பாடித்தா ஆசிரியனது வரலாறும் ஆசிரியன் மாணாக் மும் உயிர் நீத்தனர் . இவர் பிசிராந்தை கர்க்குப் பாடஞ் சொல்லு தலின் வாலா யாரையும் பாடினர் என்பர் ( புற நா ) றும் மாணாக்கன் வாலாறும் மாணாக்கன் பொந்தைப்பசலையார் கடைச்சங்கத்துப் பாடங் கேட்டலின் வரலாறும் புலவர் . ( அகநானூறு . ) ஐந்தினையும் கூறுவது . பொப்பண்ணகாங்கெயர் கோன் - அடி பொதுமையணி - அஃதாவது ஒப்புமை யார்க்கு நல்லார் என்னும் கவியைச் சிலப் யாலிரண்டு பொருள்களுக்கு விசேஷம் பதிகாரத்திற்கு உரை செய்ய ஏவின பிரபு . ழ்ந்து