அபிதான சிந்தாமணி

புஷ்பவந்தன் 1180 மலர்வன.. ளன. பூக்களில் சில வினோதம் உண்டு, 3. மகததேசாதிபதியாகிய பகுத்ரதன் சில புட்பங்கள் இலைகளையே தமக்கிடமா சேநாதிபதி. இவன் அரசனைக்கொன்று கக்கொண்டு புட்பிக்கின்றன. சில இரவில் தானே அரசனாயினான். இவன் குமரன் சில பகலில் மலர்வன, சில அக்னிமித்திரன். குறித்தகாலம் தவறாமல் மலர்வன. மிகப் புஷ்யர் - இருபத்தொன்றாவது புத்தர். பெரிய புட்பம் சுமத்ரா தீவிலுள்ள நீர்நிலை களில் அமர்போபால்ஸ் எனும் ஒரு நீர்ப்பூ (8) அடி உயரமும் உட்கமலம் (5) காலன் தண்ணீர்கொள்ளத்தக்க ஆழமும் (5) அடி- கோட்டுப்பூ, கொடிப்பூ, நீர்ப்பூ, நிலப் அகலமுள்ள தாய் ஒரு நீர்ப்பூ மலருகிற பூ என நால்வகைப்படும். கோட்டுப்பூ மா தென்பர். இதைப்போலவே தென் சமுத் த்திற் பூப்பன ; கொடிப்பூ கொடிகளில் திரத்தீவிலுள்ள நீர் நிலைகளிலும் ரப்லீஷா மலர்வன; நீர்ப்பூ தடாகாதிகளில் அலர் ஆர்னால்டி எனும் ஒருவித நீர்ப்பூ (3) அடி வன; நிலப்பூ பூமியிற் படர்ந்து விரிவன; அகன்றும் உட்புறம் (3) காலன் தண்ணீர் அவை முறையே பாதிரி, மல்லிகை, கொள்ளத்தக்க தாயும் (5) இதழ்கள் கொண் தாமரை, செவ்வந்தி முதலியவை. இம் ட தாயும் ஒருவகை மலருண்டு என்பர். மலர்களில் புட்பவிதியிற் கூறிய முறைப் புஷ்பவந்தன் - உபரிசரவஸு குலத்தாசன். படி காலம் அறிந்து இன்ன தேவர்க்கு புஷ்பவாகனன் -1. ஒரு அரசன், இவன் இன்னமலர் உரிமையென வறிந்து அம் காசியில் தவஞ்செய்து சிவப்பிரசாதத்தால் மலர்களில் சாத்துவிக முதலிய குணங்க நினைத்த இடஞ் செல்லத்தக்க தாமரை ளுள்ள மலர்களிவையென உணர்ந்து விடி யொன்று பெற்று அதனை வாகனமாகக் யற்காலத்து வண்டு புகு தாமுன் சுத்தனாய் கொண்டு பிரமதேவரைப் புஷ்கரத்தீவிற் அன்று மலர்ந்த மலரினையெடுத்து தேவ கண்டு அதற்கு அரசனாகவேண்டிப்பெற்று தாராதனஞ் செய்க. இம் மலர்களில் அரசாளுகையில் பதினாயிரம் புத்திரர்களைப் கொன்றை, ஆத்தி, கொக்கு மந்தாரை, பெற்றுப் பிரசேதஸ் முனிவரால் முற்பிறப் தாமரை இவை சிவமூர்த்திக்கு உகந்தன. பறிந்து மீண்டுங் காசியெய்தித் தவஞ் விநாயகருக்கு வெட்சி. அறுமுகற்குக் செய்து முத்திபெற்றவன், கடம்பு. குருந்து, தாமரை, அலரி இலை 2. ஒரு அரசன். பல தானங்கள் செய்த விஷ்ணுவிற்காம். பார்வதியார்க்கு நீல புண்யபலத்தால் சுவர்க்கபதமடைந்தவன், மலர். சூரியனுக்குத் தாமரை, திருமகட் (பதுமம்.) குச் செந்தாமரை, நெய்தல். சரஸ்வதிக்கு புஷ்பவான் - விருஷபன் குமரன். இவன் வெண்டாமரை. துஷ்ட தேவதைகட்குச் குமான் சத்தியவிரதன். செம்மலர்களுமாம். மலர்களுள் அரவிந் புஷ்பாருணன் - துருவன் குமரனாகிய வச் தம், மாம்பூ, அசோகமலர், முல்லை, நீலம் சரனுக்குச் சர்வர்த்தியிடம் பிறந்த குமரன். இவை மன்மதனுக்குரிய பாணங்களாம். இவன் தேவியர், பிரபை, தோஷை ; செவ்வந்தி சாரமாமுனிவரால் நாகலோ முதற்கூறிய பிரபைக்குப் பிராதம் முதலிய கத்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டது. குமரரும் தோஷைக்குப் பிரதோஷன் முத இவைகளுள் ஆத்தி சோழனுக்கும், வேம்பு லிய குமாரும் உதித்தனர். பாண்டியனுக்கும், பனம்பூ சேரனுக்கும் புஷ்போதகி இது யமலோகத்திலுள்ள மாலைகளாம். குவளை தருமராஜனுக்கும், புஷ்கரிணி, தண்ணீர் தானஞ்செய்தவர் நந்தியாவட்டம் துரியோ தனனுக்கும், களுக்கு யமபுரத்தில் தாகந் தணிப்பது. வெட்சி, கரந்தை, வஞ்சி, காஞ்சி, நொச்சி, (பார-அச்.) உழிஞை, தும்பை, வாகை இவை நிரை புஷ்போத்கடை - விசிரவஸுவின் தேவி - கவர்வோர் முதலியவர்க்கு மாலைக்குரிய சுமாலியின் பெண். இவளுக்கு மகாபாரி மலர்களாம். முல்லை, குறிஞ்சி, நெய்தல், சுவன், மகோதரன், பிறந்தனர். மருதம் இவை, அவை மலரும் நிலத்தின் புஷ்யமித்திரன் 1. பிரகத தூர்த்தனுடைய பெயருமாம். சேநாதிபதி. இவன் குமரன் சுங்கன். 2. இருவகைத்து போர்ப்பூ, தார்ப்பூ. 2. பரதகண்டம் ஆண்ட ஒரு அரசன். போர்பபூவாவது போரில் இன்ன வேந் இவன் குமரன் துர்மித்திரன். தன் வென்றான் என்பதற்கு ஓரறிகுறி
புஷ்பவந்தன் 1180 மலர்வன .. ளன . பூக்களில் சில வினோதம் உண்டு 3. மகததேசாதிபதியாகிய பகுத்ரதன் சில புட்பங்கள் இலைகளையே தமக்கிடமா சேநாதிபதி . இவன் அரசனைக்கொன்று கக்கொண்டு புட்பிக்கின்றன . சில இரவில் தானே அரசனாயினான் . இவன் குமரன் சில பகலில் மலர்வன சில அக்னிமித்திரன் . குறித்தகாலம் தவறாமல் மலர்வன . மிகப் புஷ்யர் - இருபத்தொன்றாவது புத்தர் . பெரிய புட்பம் சுமத்ரா தீவிலுள்ள நீர்நிலை களில் அமர்போபால்ஸ் எனும் ஒரு நீர்ப்பூ ( 8 ) அடி உயரமும் உட்கமலம் ( 5 ) காலன் தண்ணீர்கொள்ளத்தக்க ஆழமும் ( 5 ) அடி- கோட்டுப்பூ கொடிப்பூ நீர்ப்பூ நிலப் அகலமுள்ள தாய் ஒரு நீர்ப்பூ மலருகிற பூ என நால்வகைப்படும் . கோட்டுப்பூ மா தென்பர் . இதைப்போலவே தென் சமுத் த்திற் பூப்பன ; கொடிப்பூ கொடிகளில் திரத்தீவிலுள்ள நீர் நிலைகளிலும் ரப்லீஷா மலர்வன ; நீர்ப்பூ தடாகாதிகளில் அலர் ஆர்னால்டி எனும் ஒருவித நீர்ப்பூ ( 3 ) அடி வன ; நிலப்பூ பூமியிற் படர்ந்து விரிவன ; அகன்றும் உட்புறம் ( 3 ) காலன் தண்ணீர் அவை முறையே பாதிரி மல்லிகை கொள்ளத்தக்க தாயும் ( 5 ) இதழ்கள் கொண் தாமரை செவ்வந்தி முதலியவை . இம் தாயும் ஒருவகை மலருண்டு என்பர் . மலர்களில் புட்பவிதியிற் கூறிய முறைப் புஷ்பவந்தன் - உபரிசரவஸு குலத்தாசன் . படி காலம் அறிந்து இன்ன தேவர்க்கு புஷ்பவாகனன் -1 . ஒரு அரசன் இவன் இன்னமலர் உரிமையென வறிந்து அம் காசியில் தவஞ்செய்து சிவப்பிரசாதத்தால் மலர்களில் சாத்துவிக முதலிய குணங்க நினைத்த இடஞ் செல்லத்தக்க தாமரை ளுள்ள மலர்களிவையென உணர்ந்து விடி யொன்று பெற்று அதனை வாகனமாகக் யற்காலத்து வண்டு புகு தாமுன் சுத்தனாய் கொண்டு பிரமதேவரைப் புஷ்கரத்தீவிற் அன்று மலர்ந்த மலரினையெடுத்து தேவ கண்டு அதற்கு அரசனாகவேண்டிப்பெற்று தாராதனஞ் செய்க . இம் மலர்களில் அரசாளுகையில் பதினாயிரம் புத்திரர்களைப் கொன்றை ஆத்தி கொக்கு மந்தாரை பெற்றுப் பிரசேதஸ் முனிவரால் முற்பிறப் தாமரை இவை சிவமூர்த்திக்கு உகந்தன . பறிந்து மீண்டுங் காசியெய்தித் தவஞ் விநாயகருக்கு வெட்சி . அறுமுகற்குக் செய்து முத்திபெற்றவன் கடம்பு . குருந்து தாமரை அலரி இலை 2. ஒரு அரசன் . பல தானங்கள் செய்த விஷ்ணுவிற்காம் . பார்வதியார்க்கு நீல புண்யபலத்தால் சுவர்க்கபதமடைந்தவன் மலர் . சூரியனுக்குத் தாமரை திருமகட் ( பதுமம் . ) குச் செந்தாமரை நெய்தல் . சரஸ்வதிக்கு புஷ்பவான் - விருஷபன் குமரன் . இவன் வெண்டாமரை . துஷ்ட தேவதைகட்குச் குமான் சத்தியவிரதன் . செம்மலர்களுமாம் . மலர்களுள் அரவிந் புஷ்பாருணன் - துருவன் குமரனாகிய வச் தம் மாம்பூ அசோகமலர் முல்லை நீலம் சரனுக்குச் சர்வர்த்தியிடம் பிறந்த குமரன் . இவை மன்மதனுக்குரிய பாணங்களாம் . இவன் தேவியர் பிரபை தோஷை ; செவ்வந்தி சாரமாமுனிவரால் நாகலோ முதற்கூறிய பிரபைக்குப் பிராதம் முதலிய கத்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டது . குமரரும் தோஷைக்குப் பிரதோஷன் முத இவைகளுள் ஆத்தி சோழனுக்கும் வேம்பு லிய குமாரும் உதித்தனர் . பாண்டியனுக்கும் பனம்பூ சேரனுக்கும் புஷ்போதகி இது யமலோகத்திலுள்ள மாலைகளாம் . குவளை தருமராஜனுக்கும் புஷ்கரிணி தண்ணீர் தானஞ்செய்தவர் நந்தியாவட்டம் துரியோ தனனுக்கும் களுக்கு யமபுரத்தில் தாகந் தணிப்பது . வெட்சி கரந்தை வஞ்சி காஞ்சி நொச்சி ( பார - அச் . ) உழிஞை தும்பை வாகை இவை நிரை புஷ்போத்கடை - விசிரவஸுவின் தேவி - கவர்வோர் முதலியவர்க்கு மாலைக்குரிய சுமாலியின் பெண் . இவளுக்கு மகாபாரி மலர்களாம் . முல்லை குறிஞ்சி நெய்தல் சுவன் மகோதரன் பிறந்தனர் . மருதம் இவை அவை மலரும் நிலத்தின் புஷ்யமித்திரன் 1. பிரகத தூர்த்தனுடைய பெயருமாம் . சேநாதிபதி . இவன் குமரன் சுங்கன் . 2. இருவகைத்து போர்ப்பூ தார்ப்பூ . 2. பரதகண்டம் ஆண்ட ஒரு அரசன் . போர்பபூவாவது போரில் இன்ன வேந் இவன் குமரன் துர்மித்திரன் . தன் வென்றான் என்பதற்கு ஓரறிகுறி