அபிதான சிந்தாமணி

பிரத்யயம் 1122 பிரபந்தம் காணமாம். இது, கவிகற்பம், நிருவிகற் 4. ஓர் புத்த அரசன். பம், இந்திரியப் பிரத்தியக்ஷம், மான தப் பிரத்திவிந்தியன் பாரதவீரன் .சகரன் அம்சம். பிரத்தியக்ஷம், ஸ்வவே தனாப்பிரத்தியக்ஷம். பிரத்திவிஷேணை -- சுபார்சுவ தீர்த்தங்கரின் வஸ்து மாத்திரங் காண்டலும், பொதுவா தாய், சுப்பிரதிஷ்ட மகாராசாவின் தேவி. கக் காண்டலும், கண்ணாம் காண்டலும், பிரத்துவம் சாபாவம்- காரணங்களில் தோ மனத்தாற் காண்டலுமாம். ஐயக்காட்சி, ன்றிய காரியத்தின் அபாவம் இது கெடுத திரிவுக் காட்சி, லென்னும் அளவு. இது குடமுடைகையில் பிரத்யயம் தர்மாதிகளே மிகுந்து ஸ்தூல ஒட்டில் குடமில்லை யென்றார் போல்வது. ரூபமாய்ப் போக்ய திசையை அடைந்த போது பிரத்யயங்களாம். பிரத்யயமாவது பிரத்துவேஷி - தீர்க தமக ரிஷியின் பத் நம்பிக்கை, அறிவு. அவை ஐம்பது வகை தினி, குமார் கௌதமாதியர் (பா-ஆதி). யாம். சித்திகள் எட்டு, துஷ்டிகள் ஒன்பது, பிரத்துஷாதேவி சூர்யன் தேவியரில் அசத்திகள் இருபத்தெட்டு, புத்தி மாற்றங் ஒருத்தி. கள் ஐந்து. இவற்றின் இலக்கணம் மதங்க பிரபங்கான் - க்ஷத்திரியன். ஜயதிரிதன் த்திற் கூறப்படும். உடன் பிறந்தான். பிரத்தியுகான் - உபரி சரஸுவின் குமான் பிரபஞ்சனன் - 1, அரசன். இவன் பிரத்தியக்ரன் எனவுங் கூறுவர். வேட்டைக்குச்சென்று காட்டில் பாலருங் பிரத்தியும் நன்-1. ஸ்ரீகிருஷ்ண மூர்த்திக்கு திக் கொண்டிருந்த பசுவின் கன்றின் மேல் உருக்மணிதேவியிடம் உதித்த குமரன். பாணத்தை விட்டுத் தாய்ப் பசுவால் புலி இவன் பிறந்த பத்தாநாள், சாம்பாசுரன் யாகச் சாபமடைந்து பின் அப்பசுவை இவனைத் தூக்கிக் கடலில் இட, மீன் ஒன்று வேண்ட அது நந்தை யெனும் பசுவின் தரி இவனை விழுங்கிற்று, அம்மீனை ஒருவலை சனத்தால் சாபம் நீக்கமடைவாய் எனப் ஞன் பிடித்தனன். அதன் வயிற்றில் இருந்த பெற்றவன். (பாத்மபுராணம்) குமரனை மாயாவதி வளர்த்தனள். இவனே 2. மணலூர்புறத்தின் அரசன். (பா - வளர்ந்து சாம்பாசுரனைக்கொன்று மாயாவ ஆதிபர்). தியுடன் துவாரகைச் சென்று தன்னை வள பிரபந்தம் - (கசு) 1. அவற்றுள் சாதகம்- ர்த்த மாயாவதியை மணங் கொண்டனன். திதி, வார, நக்ஷத்திர, யோக, காண, ஓரை. இவன் முற்பிறப்பில் மன்மதன். மாயாவதி கிரகநிலைகளை நன்கறிந்து தலைவனுக்குக் இரதிதேவி, சாம்பவனைக்கொன்ற காரண கூறல். த்தால் மன்மதனுக்குச் சம்பராரி என ஒரு 2. பிள்ளைக்கவி - காப்பு, செங்கீரை, பெயர் வந்தது. இவன் மீன் வயிற்றில் உதித் தால், சப்பாணி, முத்தம், வாரானை, அம் ததால் மீனக்கொடியாயிற்று. இவன் கும் புலி, சிறுபறை, சிற்றில், சிறுதேர் இவ ரன் அநிருத்தன். ற்றை முறையே அகவல், விருத்தத்தால் 2. விஷ்ணு மூர்த்தியின் வியூகங்களில் பப்பத்தாகக் கூறுவது ஆண்பால் பிள்ளைக் கவி. இவ்வுறுப்புக்களுள் கடைமூன்றும் 3. விருஷ்ணிகளுக்குள்ளே மகாரதன். ஒழித்துக் கழங்கு, அம்மானை, ஊசல், என் 4. சாக்ஷஸமனுவிற்கு நட்வலையிடம் பவற்றைக் கூட்டிச்சொல்வது பெண்பாற் உதித்தகுமரன். பிள்ளைக்கவி. 5. நிசும்பனைக் காண்க. 3. பரணி - போர்க்கண் (1000) யானை பிரத்தியூஷன் -1. பிரசாபதிக்குப் பிரபா களைக்கொன்ற தலைவனை வீரனாகக் சலையிடம் உதித்த குமான். இவன் குமரன் கொண்டு, கடவுள் வாழ்த்தும், கடை திறப் தேவலன். பும், பாலை நிலமும், காளிகோயிலும், பேய் 2. ஒரு வஸு. களோடு காளியும், காளியோடு பேய்களும் பிரத்தியோதன் - 1. சுநகன் குமரன். தர் சொல்லத் தான் சொல்லக்கருதிய தலைவன் தையால் அரசனுக்கு விற்கப்பட்டவன். சீர்த்திவிளங்கலும், அவன் வழியாகப்புறப் இவன் வம்சத்துப் பிறந்த அரசர் ஐவர். பொருள் தோன்ற வெம்போர் வழங்க (கூசி ) வருஷம் பூமி யாண்டார்கள். விரும்பலும், என்றிவை எல்லாம் இருசீரடி 2. சூரியன். முச்சீரடி ஒழித்து ஒழிந்த மற்றயடியாக 3. சுக்ரீநகன் குமான். வீரடிப் பஃறாழிசையால் பாடுவது.
பிரத்யயம் 1122 பிரபந்தம் காணமாம் . இது கவிகற்பம் நிருவிகற் 4. ஓர் புத்த அரசன் . பம் இந்திரியப் பிரத்தியக்ஷம் மான தப் பிரத்திவிந்தியன் பாரதவீரன் .சகரன் அம்சம் . பிரத்தியக்ஷம் ஸ்வவே தனாப்பிரத்தியக்ஷம் . பிரத்திவிஷேணை -- சுபார்சுவ தீர்த்தங்கரின் வஸ்து மாத்திரங் காண்டலும் பொதுவா தாய் சுப்பிரதிஷ்ட மகாராசாவின் தேவி . கக் காண்டலும் கண்ணாம் காண்டலும் பிரத்துவம் சாபாவம்- காரணங்களில் தோ மனத்தாற் காண்டலுமாம் . ஐயக்காட்சி ன்றிய காரியத்தின் அபாவம் இது கெடுத திரிவுக் காட்சி லென்னும் அளவு . இது குடமுடைகையில் பிரத்யயம் தர்மாதிகளே மிகுந்து ஸ்தூல ஒட்டில் குடமில்லை யென்றார் போல்வது . ரூபமாய்ப் போக்ய திசையை அடைந்த போது பிரத்யயங்களாம் . பிரத்யயமாவது பிரத்துவேஷி - தீர்க தமக ரிஷியின் பத் நம்பிக்கை அறிவு . அவை ஐம்பது வகை தினி குமார் கௌதமாதியர் ( பா - ஆதி ) . யாம் . சித்திகள் எட்டு துஷ்டிகள் ஒன்பது பிரத்துஷாதேவி சூர்யன் தேவியரில் அசத்திகள் இருபத்தெட்டு புத்தி மாற்றங் ஒருத்தி . கள் ஐந்து . இவற்றின் இலக்கணம் மதங்க பிரபங்கான் - க்ஷத்திரியன் . ஜயதிரிதன் த்திற் கூறப்படும் . உடன் பிறந்தான் . பிரத்தியுகான் - உபரி சரஸுவின் குமான் பிரபஞ்சனன் - 1 அரசன் . இவன் பிரத்தியக்ரன் எனவுங் கூறுவர் . வேட்டைக்குச்சென்று காட்டில் பாலருங் பிரத்தியும் நன் -1 . ஸ்ரீகிருஷ்ண மூர்த்திக்கு திக் கொண்டிருந்த பசுவின் கன்றின் மேல் உருக்மணிதேவியிடம் உதித்த குமரன் . பாணத்தை விட்டுத் தாய்ப் பசுவால் புலி இவன் பிறந்த பத்தாநாள் சாம்பாசுரன் யாகச் சாபமடைந்து பின் அப்பசுவை இவனைத் தூக்கிக் கடலில் இட மீன் ஒன்று வேண்ட அது நந்தை யெனும் பசுவின் தரி இவனை விழுங்கிற்று அம்மீனை ஒருவலை சனத்தால் சாபம் நீக்கமடைவாய் எனப் ஞன் பிடித்தனன் . அதன் வயிற்றில் இருந்த பெற்றவன் . ( பாத்மபுராணம் ) குமரனை மாயாவதி வளர்த்தனள் . இவனே 2. மணலூர்புறத்தின் அரசன் . ( பா - வளர்ந்து சாம்பாசுரனைக்கொன்று மாயாவ ஆதிபர் ) . தியுடன் துவாரகைச் சென்று தன்னை வள பிரபந்தம் - ( கசு ) 1. அவற்றுள் சாதகம் ர்த்த மாயாவதியை மணங் கொண்டனன் . திதி வார நக்ஷத்திர யோக காண ஓரை . இவன் முற்பிறப்பில் மன்மதன் . மாயாவதி கிரகநிலைகளை நன்கறிந்து தலைவனுக்குக் இரதிதேவி சாம்பவனைக்கொன்ற காரண கூறல் . த்தால் மன்மதனுக்குச் சம்பராரி என ஒரு 2. பிள்ளைக்கவி - காப்பு செங்கீரை பெயர் வந்தது . இவன் மீன் வயிற்றில் உதித் தால் சப்பாணி முத்தம் வாரானை அம் ததால் மீனக்கொடியாயிற்று . இவன் கும் புலி சிறுபறை சிற்றில் சிறுதேர் இவ ரன் அநிருத்தன் . ற்றை முறையே அகவல் விருத்தத்தால் 2. விஷ்ணு மூர்த்தியின் வியூகங்களில் பப்பத்தாகக் கூறுவது ஆண்பால் பிள்ளைக் கவி . இவ்வுறுப்புக்களுள் கடைமூன்றும் 3. விருஷ்ணிகளுக்குள்ளே மகாரதன் . ஒழித்துக் கழங்கு அம்மானை ஊசல் என் 4. சாக்ஷஸமனுவிற்கு நட்வலையிடம் பவற்றைக் கூட்டிச்சொல்வது பெண்பாற் உதித்தகுமரன் . பிள்ளைக்கவி . 5. நிசும்பனைக் காண்க . 3. பரணி - போர்க்கண் ( 1000 ) யானை பிரத்தியூஷன் -1 . பிரசாபதிக்குப் பிரபா களைக்கொன்ற தலைவனை வீரனாகக் சலையிடம் உதித்த குமான் . இவன் குமரன் கொண்டு கடவுள் வாழ்த்தும் கடை திறப் தேவலன் . பும் பாலை நிலமும் காளிகோயிலும் பேய் 2. ஒரு வஸு . களோடு காளியும் காளியோடு பேய்களும் பிரத்தியோதன் - 1. சுநகன் குமரன் . தர் சொல்லத் தான் சொல்லக்கருதிய தலைவன் தையால் அரசனுக்கு விற்கப்பட்டவன் . சீர்த்திவிளங்கலும் அவன் வழியாகப்புறப் இவன் வம்சத்துப் பிறந்த அரசர் ஐவர் . பொருள் தோன்ற வெம்போர் வழங்க ( கூசி ) வருஷம் பூமி யாண்டார்கள் . விரும்பலும் என்றிவை எல்லாம் இருசீரடி 2. சூரியன் . முச்சீரடி ஒழித்து ஒழிந்த மற்றயடியாக 3. சுக்ரீநகன் குமான் . வீரடிப் பஃறாழிசையால் பாடுவது .