அபிதான சிந்தாமணி

பறையன் 1088 பனை தங்களை உயர்த்திக் கூறும் பறையர் ஒரு ஆர்ஹதனாக இருப்பதெண்ணி, தன் குமரி காலத்து உயர்ந்த நிலையிலிருந் தவளாகக் யாகிய பனிலேநங்கையைப் பார்சுவதத்த காணப்படுகின்றனர், எல்லாப் பறையர்க் னுக்கு மணஞ் செய்வித்தனர். பின்பொரு கும் மேலதிகாரியாக நவாபு காலத்தில் நாள் பார்சுவதத்தன் மணச்செய்தியை தேசாயி செட்டியை ஏற்பாடு செய்தனர். விசாரிக்க விசாகதத்தனிடம் தன் குருவா அத்தேசாயி வாரியன் அல்லது சலவாதி கிய பௌத்தர்வர பனி நீலாங்கை அவரை யை வைத்துக் கொண்டு அவர்களுக்கு வணங்கவில்லை. அவள் வணங்காமையால் நேர்ந்த வழக்குத் தீர்த்து அதிகாரஞ் மனம் வருந்திய குரு அவ்விடம் விட்டு நீங் செலுத்துவன், தேசாயி இவர்களிடம் கட் குகையில் மாமனாராகிய விசாகதத்தன் டணம் பெறுவன். குருவை நிர்ப்பந்தப்படுத்தி மருமகளை மாம் பறையன் - ஊர்காத்துப் பறைசாற்றும் சம்சமைத்துப் படைக்கக் கூறினன். அருக புலைமகன். | மத விரோதமாகிய செயலா தலால் மனங் பறையூர் - சேரநாட்டில் உள்ளதோர் ஊர், கொள்ளாது தோழி சொன்ன உபாயத்தால் (சிலப்பதிகாரம்.) குருவின் செருப்பி லொன்றைச் சமைத் பற்கான் - சிவகணத்தவரில் ஒருவன், தூட்டி அவர் கேட்டபொழுது ஒரு செருப் பற்துநன் - அருச்சுநன், பைக் கொடுப்பித்தனள். இச்செய்தியறிந்த பனம்பாரனார் - இவர் கடைச்சங்க மரு குரு வெட்கமடைய பனிநீலநங்கையின் விய புலவர்களுள் ஒருவர். இவர் தொல் தோழி சிறுவர்களைத் தூண்டிப் பௌத்த காப்பியத்திற்குப் பாயிரங்கூறிய பனமபர் குருக்கண்மார் தங்கள் செருப்புக்களைத் னாரின் வேறாகலாம். காலத்தை நோக்கின் தாங்கள் சமைத்துண்பர் எனப் பரிகசிப் இவர் ஊர் பனம்பாரமாயிருக்கலாம். இவர் பித்தனள். இதனால் விசாகதத் தரும் அவ குறுந்தொகை (உ)வது செய்யுள் பாடி எது பெண்ணும் கோபித்து பனிநீலநங்கை யவர். யைத் தனியே வைத்தனர். பின்னொரு பனி - 1. ஆகாயத்தில் கலந்துள்ள நீராவி நாள் பார்சுவதத் தன் மரக்கலமேறப் போய் குளிர்ந்த காற்றுப்பட நீராகப் பரிணமிப் னன். அன்றே பனிலேநங்கை பருவமடை பது. இது, மூடுபனி, உறைபனி, ஆலங் ந்து தோழிக்குச் செவ்வணியணிந்து விடு கட்டி முதலியவாகும், ப்ப அவன் நாலாம் நாள் வருவேன் என்று - 2, பூமியினின்று கிளம்பின நீராவி கூறினன். நாலாம் நாள் வெள்ளணி யணி மழைத் துளிகளாகப் பரிணமிக்குமுன் ந்து விடுப்ப அவனன்றிரவு வந்து கூடி இறுகுவது. இந்நீரணுக்கள் படிப்படியாகக் மோதிரமும் வேறும் அடையாளந் தந்து கீழிறங்கி வாயு மண்டலத்தை அணுகுகை நீங்கினன். இவள் கருவுற்ற (து) ஆம்மா தம் யில் கல்மழை ஆம். இதுவே ஆலங்கட்டி, நாத்துணார் பழிக்க நங்கை என் கற்பு காட் 3. இது, இரவில் வானம் தெள்ளி தாக டியல்லது உணவு கொள்ளேன் என (கஅ) இருக்கையில் பூமிகுளிர அதிலுள்ள வெப் நாட்கள் பட்டினிகிடந் தனன், இதனால் பம் ஆவியாய்ப் பரிணமித்துக் குளிர்ந்து சா தனதேவதை ஏரியையுடையச் செய்தது. பெய்வது. இதனைப் புல், மரம், கல் முத அரசன் பெருமுயற்சி செய்து கட்டியும் லிய பொருள்களில் அறியலாம். நிற்காமையால் பதிவிரதைகளைக் கொண்ட பனிக்கட்டி - அதிக குளிர்ச்சியினால் நீர் டைப்பிக்கவும் அடைபடாமையால் இன்' உறைந்து கற்போலாதல். இது ஆலங்கட்டி னும் பதிவிரதைகளுளசோ வென்ன பனி போல்வது. ஆலம் - சலம், நீலநங்கை கர்ப்பிணியாதலால் வரவில்லை பனிநீல நங்கை - ஜைராகிய ஜினதாஸர் யென அரசன் விசாகர்த்தரைக் கேட்டுப் 'பௌத்தராகிய சாகாதத்தர் மகள். சிலகல் பல்லக்கனுப்பி வருவிக்க நங்கை தன் கற் யாணியை மணந்து ஒரு பெண் பெற்றார். புக்கூறி ஒரு கூடை மண் மடையில் இப்பெண் பொழுது விடியுமுன் ஜினாலய போட ஏரி அடைபட்டது. பிறகு அரசன் பூசைக்கு மலர் பறித்துக்கொண்டு தருகை அவளது பிரியப்படி ஜினாலய பிரதிட்டை யில் அவன் கேசத்தில் முத்துக்கோத்தது. செய்வித்தனன். (சை. கதை) போலிருந்த பனித்துளிகளைக்கண்ட தவசி பனை -1, இது உஷ்ணதேசத்து மரம். இது யவளுக்குப் பனிநீல நங்கையெனப் பெய கொட்டையிலிருந்து முளையுருவிக் கிழங் ரிட்டனர். ஜின தாசர் தன் தங்கை குமான் | காகி முளைக்கும். இதற்கு நீர் பூசாரமே
பறையன் 1088 பனை தங்களை உயர்த்திக் கூறும் பறையர் ஒரு ஆர்ஹதனாக இருப்பதெண்ணி தன் குமரி காலத்து உயர்ந்த நிலையிலிருந் தவளாகக் யாகிய பனிலேநங்கையைப் பார்சுவதத்த காணப்படுகின்றனர் எல்லாப் பறையர்க் னுக்கு மணஞ் செய்வித்தனர் . பின்பொரு கும் மேலதிகாரியாக நவாபு காலத்தில் நாள் பார்சுவதத்தன் மணச்செய்தியை தேசாயி செட்டியை ஏற்பாடு செய்தனர் . விசாரிக்க விசாகதத்தனிடம் தன் குருவா அத்தேசாயி வாரியன் அல்லது சலவாதி கிய பௌத்தர்வர பனி நீலாங்கை அவரை யை வைத்துக் கொண்டு அவர்களுக்கு வணங்கவில்லை . அவள் வணங்காமையால் நேர்ந்த வழக்குத் தீர்த்து அதிகாரஞ் மனம் வருந்திய குரு அவ்விடம் விட்டு நீங் செலுத்துவன் தேசாயி இவர்களிடம் கட் குகையில் மாமனாராகிய விசாகதத்தன் டணம் பெறுவன் . குருவை நிர்ப்பந்தப்படுத்தி மருமகளை மாம் பறையன் - ஊர்காத்துப் பறைசாற்றும் சம்சமைத்துப் படைக்கக் கூறினன் . அருக புலைமகன் . | மத விரோதமாகிய செயலா தலால் மனங் பறையூர் - சேரநாட்டில் உள்ளதோர் ஊர் கொள்ளாது தோழி சொன்ன உபாயத்தால் ( சிலப்பதிகாரம் . ) குருவின் செருப்பி லொன்றைச் சமைத் பற்கான் - சிவகணத்தவரில் ஒருவன் தூட்டி அவர் கேட்டபொழுது ஒரு செருப் பற்துநன் - அருச்சுநன் பைக் கொடுப்பித்தனள் . இச்செய்தியறிந்த பனம்பாரனார் - இவர் கடைச்சங்க மரு குரு வெட்கமடைய பனிநீலநங்கையின் விய புலவர்களுள் ஒருவர் . இவர் தொல் தோழி சிறுவர்களைத் தூண்டிப் பௌத்த காப்பியத்திற்குப் பாயிரங்கூறிய பனமபர் குருக்கண்மார் தங்கள் செருப்புக்களைத் னாரின் வேறாகலாம் . காலத்தை நோக்கின் தாங்கள் சமைத்துண்பர் எனப் பரிகசிப் இவர் ஊர் பனம்பாரமாயிருக்கலாம் . இவர் பித்தனள் . இதனால் விசாகதத் தரும் அவ குறுந்தொகை ( ) வது செய்யுள் பாடி எது பெண்ணும் கோபித்து பனிநீலநங்கை யவர் . யைத் தனியே வைத்தனர் . பின்னொரு பனி - 1 . ஆகாயத்தில் கலந்துள்ள நீராவி நாள் பார்சுவதத் தன் மரக்கலமேறப் போய் குளிர்ந்த காற்றுப்பட நீராகப் பரிணமிப் னன் . அன்றே பனிலேநங்கை பருவமடை பது . இது மூடுபனி உறைபனி ஆலங் ந்து தோழிக்குச் செவ்வணியணிந்து விடு கட்டி முதலியவாகும் ப்ப அவன் நாலாம் நாள் வருவேன் என்று - 2 பூமியினின்று கிளம்பின நீராவி கூறினன் . நாலாம் நாள் வெள்ளணி யணி மழைத் துளிகளாகப் பரிணமிக்குமுன் ந்து விடுப்ப அவனன்றிரவு வந்து கூடி இறுகுவது . இந்நீரணுக்கள் படிப்படியாகக் மோதிரமும் வேறும் அடையாளந் தந்து கீழிறங்கி வாயு மண்டலத்தை அணுகுகை நீங்கினன் . இவள் கருவுற்ற ( து ) ஆம்மா தம் யில் கல்மழை ஆம் . இதுவே ஆலங்கட்டி நாத்துணார் பழிக்க நங்கை என் கற்பு காட் 3 . இது இரவில் வானம் தெள்ளி தாக டியல்லது உணவு கொள்ளேன் என ( கஅ ) இருக்கையில் பூமிகுளிர அதிலுள்ள வெப் நாட்கள் பட்டினிகிடந் தனன் இதனால் பம் ஆவியாய்ப் பரிணமித்துக் குளிர்ந்து சா தனதேவதை ஏரியையுடையச் செய்தது . பெய்வது . இதனைப் புல் மரம் கல் முத அரசன் பெருமுயற்சி செய்து கட்டியும் லிய பொருள்களில் அறியலாம் . நிற்காமையால் பதிவிரதைகளைக் கொண்ட பனிக்கட்டி - அதிக குளிர்ச்சியினால் நீர் டைப்பிக்கவும் அடைபடாமையால் இன் ' உறைந்து கற்போலாதல் . இது ஆலங்கட்டி னும் பதிவிரதைகளுளசோ வென்ன பனி போல்வது . ஆலம் - சலம் நீலநங்கை கர்ப்பிணியாதலால் வரவில்லை பனிநீல நங்கை - ஜைராகிய ஜினதாஸர் யென அரசன் விசாகர்த்தரைக் கேட்டுப் ' பௌத்தராகிய சாகாதத்தர் மகள் . சிலகல் பல்லக்கனுப்பி வருவிக்க நங்கை தன் கற் யாணியை மணந்து ஒரு பெண் பெற்றார் . புக்கூறி ஒரு கூடை மண் மடையில் இப்பெண் பொழுது விடியுமுன் ஜினாலய போட ஏரி அடைபட்டது . பிறகு அரசன் பூசைக்கு மலர் பறித்துக்கொண்டு தருகை அவளது பிரியப்படி ஜினாலய பிரதிட்டை யில் அவன் கேசத்தில் முத்துக்கோத்தது . செய்வித்தனன் . ( சை . கதை ) போலிருந்த பனித்துளிகளைக்கண்ட தவசி பனை - 1 இது உஷ்ணதேசத்து மரம் . இது யவளுக்குப் பனிநீல நங்கையெனப் பெய கொட்டையிலிருந்து முளையுருவிக் கிழங் ரிட்டனர் . ஜின தாசர் தன் தங்கை குமான் | காகி முளைக்கும் . இதற்கு நீர் பூசாரமே