அபிதான சிந்தாமணி

நீர்மேடைப்பான் 890. நீர்வாழ்வன அடி சுற்றளவுள்ள தாகவும் உள்ள விக்டோ நீர்வாழ்வன - இவை ஜலத்தில் வாழ்வன. ரியா தாமரை என்பதுண்டென்பர். அதில் தற்கால ஏ தன ஆராய்ச்சியார் நீரில் பல ஒரு குழந்தையை உட்காருவித்தால் தாங்கி வக்ஷக்கணக்கான பிராணிகள் இருக்கின் நிற்கும் என்பர். இதன் காய்களின் வித் றனவெனக் கூறுகின்றார். அவை பூச்சி துக்களை அந்நாட்டினர் உணவாகக் கொள் யினம், புழு இனம், விராட்டு இனம், சங்கு கின்றனர். இனம், அசரையினம், விலாங்கு இனம், நீர்முள்ளி - இது நீர்க்கரைகளிலும் நீரு கெண்டையினம், வாளையினம், இறாலி ள்ள வயல்களிலும் வளரும் பூண்டு, இது னம் எனப் பலவகைப்படும். இப்பிராணி நீரில் கரைத்த மஞ்சளைத் திரட்டித்தரும் கள் நீரில் அழுகிய பொருள்களைத் தமக் ஆச்சரிய சக்தியுள்ளது. நெட்டி இது சிறு குப் பிறப்பிடமாகக் கொண்டுள்ளன. முத இலைகளையுடைய செடி. இது நீரிலிருந்தும் லில் இவைகளின் தோற்றம் வழுவழுப் நீரைப்பற்றது. இலேசானது, இதனால் புள்ள பொருளாய்க் காணப்படுகிறது. பிரதிமைகள் முதலிய செய்வர். அவை அமீபா, பாக்டீரியா எனப்பிரி கோரைவகை - சம்பங்கோரை, நெட் வுடையன. அமீபா வழுவழுப்புத் தோற்ற டிக்கோரை, கத்திக்கோரை, வாட்கோ வுற்பத்தி, பாக்டீரியா சிறு அணுக்களிடம் ரை முதலிய. இவற்றின் இலைகள் புல் பிறப்பு. இவ்விருவகையும் காலதேச மாறு வகையில் பெரியவை. இவை வளர்ந்து பாட்டால் பலவகை யுருப்பெறுகின்றன. பூவிடுந் தருணத்திலிடையில் தண்டுண்டாம். ஜெல்லி மீன், இதை நாய்க்குடல் என்பர். அத்தண்டுகளால் பாய்கூடாரம் முதலிய இது உச்சியில் வழுவழுப்புடைய கு-ை செய்வர். ஆப்பிரிகாவின் கயில் நதிக்கரை போன்று அடியில் குடல்போல் தொங்கும் யில் பாபிரஸ் எனும் ஒருவகை. அந்நாட் உறுப்புக்களையுடையது. இது தன்னிடம் டார் ஒலைபோல் அதனைப் பிளந்து தங்கள் தொங்கும் குடலுருவ மூலமாய்ப் பூச் நூல்களை எழுதிப்படித்தனர் என்பர். களை உணவாகக்கொண்டு சிரத்திலுள்ள அல்லி, தாமரை போன்ற சாதியாயினும் குடை யுருவத்தை விரித்தும் குவித்தும் இதின் இலைகள் வாள் போன்ற விளிம் நீரில் நீந்திச்செல்லும். இதனைச் சொறி புடையன. இவற்றுள் வெள்ளல்லி, செவ் மீன் என்பர். இது மனிததேகத்திற் படில் வல்லி, நீல அல்லி, ஆகாச அல்லி, சிற் அரிப்புண்டாம். இரவில் இதனிடம் றல்லி முதலிய, செங்கழுநீர் மிகச்செவந்து வெளிறிய ஒளி உண்டு. இவ்வினத்தில் மணமுள்ள தாயிருக்கும். இதனை அரக்காம் கடம்பான் (Uetopus) என்பதும் ஒன்று. பல் என்பர். இவை கடல்களி னடிப்பாகத்தில் வசிப் நீர்மேனடப்பான் - திருமங்கையாழ்வாருக்கு பவை. இவை கம்பிபோன்ற கைகளால் மந்திரி. பிராணிகளைச் சுருட்டி உணவாக்கும். முள் நீர்யானை - இதனை டாபிர் என்பர். இது பலாச்சி (கடல், முட்பன்றி அல்லது கோள யானையைப்போல் உடலும், காலும் குறுகி மீன்) (The Diodour) இது கிளிபோல் யும் தடித்தும் இருக்கும். இதற்கு மூக்கு முகமும் மீன்போல் வாலும் செவுள் போல் யானையின் துதிக்கைபோலச் சற்று நீண்டி காதும் உடைய கடற் பிராணி. இது தன் ருக்குமாயினும் யானை யைப்போல் நீட்சி தேகத்தில் பலாக்காயின் முட்கள் போல் யுடையதன்று. இது மிக்க வன்மைகொ முட்களைப் பெற்றிருக்கிறது. இது, தன் ண்ட மிருகம், நீரில் வசிக்கப் பிரியமுள் னியற்கையி லுலாவுகையில் தன் தேகத்து ளது. இதற்குக் காய் சனி கிழங்குகளில் முட்களைச் சுருக்கிக்கொள்ளும், தன் பிரியமதிகம். இதற்குச் சிவிங்கியே விரோதிகளைக் கண்டபோது உடம்பின் விரோதி. இச்சிவிங்கி இதன் மேல் பாய் முட்களைச் சிலிர்த்துக்கொள்ளும். இதைக் கையிலிது விரைந்து ஓடி மரத்தில் பாய் கண்ட மற்றவை இதனை நெருங்கா. இது ந்து அதனைக் கீழே தள்ளிவிட்டு ஓடி தன்னிடம் விஷமுள்ள மலத்தைப்பெற்று விடும். இதன் தோல் தடித்திருப்பதால் இருத்தலால் இதைக் கடலோடிகள் பிடி முட்புதர்களுக்கு அஞ்சாது. இது சாது ப்பதில்ல , | வான மிருகம். கோபமூட்டப்படின் எதி நீர் எட்டுக்கால் பூச்சி - இது நீரின் ரியின் மீது பாய்ந்து கொல்லும். இது (5-6) அடிப்பாகத்திலும் மேற்பாகத்திலுமுள்ள அடி உயரமுள்ளது. பூச்சி. இன்னும் நீரில் பூமியில் வசிக்கும்
நீர்மேடைப்பான் 890 . நீர்வாழ்வன அடி சுற்றளவுள்ள தாகவும் உள்ள விக்டோ நீர்வாழ்வன - இவை ஜலத்தில் வாழ்வன . ரியா தாமரை என்பதுண்டென்பர் . அதில் தற்கால தன ஆராய்ச்சியார் நீரில் பல ஒரு குழந்தையை உட்காருவித்தால் தாங்கி வக்ஷக்கணக்கான பிராணிகள் இருக்கின் நிற்கும் என்பர் . இதன் காய்களின் வித் றனவெனக் கூறுகின்றார் . அவை பூச்சி துக்களை அந்நாட்டினர் உணவாகக் கொள் யினம் புழு இனம் விராட்டு இனம் சங்கு கின்றனர் . இனம் அசரையினம் விலாங்கு இனம் நீர்முள்ளி - இது நீர்க்கரைகளிலும் நீரு கெண்டையினம் வாளையினம் இறாலி ள்ள வயல்களிலும் வளரும் பூண்டு இது னம் எனப் பலவகைப்படும் . இப்பிராணி நீரில் கரைத்த மஞ்சளைத் திரட்டித்தரும் கள் நீரில் அழுகிய பொருள்களைத் தமக் ஆச்சரிய சக்தியுள்ளது . நெட்டி இது சிறு குப் பிறப்பிடமாகக் கொண்டுள்ளன . முத இலைகளையுடைய செடி . இது நீரிலிருந்தும் லில் இவைகளின் தோற்றம் வழுவழுப் நீரைப்பற்றது . இலேசானது இதனால் புள்ள பொருளாய்க் காணப்படுகிறது . பிரதிமைகள் முதலிய செய்வர் . அவை அமீபா பாக்டீரியா எனப்பிரி கோரைவகை - சம்பங்கோரை நெட் வுடையன . அமீபா வழுவழுப்புத் தோற்ற டிக்கோரை கத்திக்கோரை வாட்கோ வுற்பத்தி பாக்டீரியா சிறு அணுக்களிடம் ரை முதலிய . இவற்றின் இலைகள் புல் பிறப்பு . இவ்விருவகையும் காலதேச மாறு வகையில் பெரியவை . இவை வளர்ந்து பாட்டால் பலவகை யுருப்பெறுகின்றன . பூவிடுந் தருணத்திலிடையில் தண்டுண்டாம் . ஜெல்லி மீன் இதை நாய்க்குடல் என்பர் . அத்தண்டுகளால் பாய்கூடாரம் முதலிய இது உச்சியில் வழுவழுப்புடைய கு -ை செய்வர் . ஆப்பிரிகாவின் கயில் நதிக்கரை போன்று அடியில் குடல்போல் தொங்கும் யில் பாபிரஸ் எனும் ஒருவகை . அந்நாட் உறுப்புக்களையுடையது . இது தன்னிடம் டார் ஒலைபோல் அதனைப் பிளந்து தங்கள் தொங்கும் குடலுருவ மூலமாய்ப் பூச் நூல்களை எழுதிப்படித்தனர் என்பர் . களை உணவாகக்கொண்டு சிரத்திலுள்ள அல்லி தாமரை போன்ற சாதியாயினும் குடை யுருவத்தை விரித்தும் குவித்தும் இதின் இலைகள் வாள் போன்ற விளிம் நீரில் நீந்திச்செல்லும் . இதனைச் சொறி புடையன . இவற்றுள் வெள்ளல்லி செவ் மீன் என்பர் . இது மனிததேகத்திற் படில் வல்லி நீல அல்லி ஆகாச அல்லி சிற் அரிப்புண்டாம் . இரவில் இதனிடம் றல்லி முதலிய செங்கழுநீர் மிகச்செவந்து வெளிறிய ஒளி உண்டு . இவ்வினத்தில் மணமுள்ள தாயிருக்கும் . இதனை அரக்காம் கடம்பான் ( Uetopus ) என்பதும் ஒன்று . பல் என்பர் . இவை கடல்களி னடிப்பாகத்தில் வசிப் நீர்மேனடப்பான் - திருமங்கையாழ்வாருக்கு பவை . இவை கம்பிபோன்ற கைகளால் மந்திரி . பிராணிகளைச் சுருட்டி உணவாக்கும் . முள் நீர்யானை - இதனை டாபிர் என்பர் . இது பலாச்சி ( கடல் முட்பன்றி அல்லது கோள யானையைப்போல் உடலும் காலும் குறுகி மீன் ) ( The Diodour ) இது கிளிபோல் யும் தடித்தும் இருக்கும் . இதற்கு மூக்கு முகமும் மீன்போல் வாலும் செவுள் போல் யானையின் துதிக்கைபோலச் சற்று நீண்டி காதும் உடைய கடற் பிராணி . இது தன் ருக்குமாயினும் யானை யைப்போல் நீட்சி தேகத்தில் பலாக்காயின் முட்கள் போல் யுடையதன்று . இது மிக்க வன்மைகொ முட்களைப் பெற்றிருக்கிறது . இது தன் ண்ட மிருகம் நீரில் வசிக்கப் பிரியமுள் னியற்கையி லுலாவுகையில் தன் தேகத்து ளது . இதற்குக் காய் சனி கிழங்குகளில் முட்களைச் சுருக்கிக்கொள்ளும் தன் பிரியமதிகம் . இதற்குச் சிவிங்கியே விரோதிகளைக் கண்டபோது உடம்பின் விரோதி . இச்சிவிங்கி இதன் மேல் பாய் முட்களைச் சிலிர்த்துக்கொள்ளும் . இதைக் கையிலிது விரைந்து ஓடி மரத்தில் பாய் கண்ட மற்றவை இதனை நெருங்கா . இது ந்து அதனைக் கீழே தள்ளிவிட்டு ஓடி தன்னிடம் விஷமுள்ள மலத்தைப்பெற்று விடும் . இதன் தோல் தடித்திருப்பதால் இருத்தலால் இதைக் கடலோடிகள் பிடி முட்புதர்களுக்கு அஞ்சாது . இது சாது ப்பதில்ல | வான மிருகம் . கோபமூட்டப்படின் எதி நீர் எட்டுக்கால் பூச்சி - இது நீரின் ரியின் மீது பாய்ந்து கொல்லும் . இது ( 5 - 6 ) அடிப்பாகத்திலும் மேற்பாகத்திலுமுள்ள அடி உயரமுள்ளது . பூச்சி . இன்னும் நீரில் பூமியில் வசிக்கும்