எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

இரண்டாம் பத்து நிரைய மொரீஇய வேட்கைப் புரையோர் மேயின் ருறையும் பலர்புகழ் பண்பி னீ புறக் தருதலி னோயிகர் தொரீஇய யாணர்நன் னாடுங் கண்டுமதி மருண்டனென் கூரு மண்ணுடை ஞாலத்து மன்னுயிர்க் கெஞ்சா தீத்துக்கை தண்டாக் கைகடுந் துப்பிற் புரைவயிற் புரைவயிற் பெரிய நல்கி யேம மாகிய சீர்கெழு விழவி னெடியோ னன்ன நல்லிசை 0 யொடியா மைந்தபின் பண்புபல நயந்தே. துறை செந்துறைப்பாடாண்பாட்டு - வண்ண ம் - ஓழதவண்ண ம், தூக்கு - செந்தூக்கு, - பெயர் - (ச) நிரைய வெள்ளம். (2) சீற்றமொடு (எ) அழங்கலர் மருங்கள் உருவறக்கெடுத்தென் முடிக்க, . ச, நிரைய வெள்ளமேகப்றது பகைவாக்கு ATA.,லரைப்போலும் - படைவெள்ள மென்றவாறு ; நிரையமென்றது சிரையத் துவாழ்வாரை. , இச்சிறப்பானே இதற்கு 'நிரையவெள்ளம்' என்று பெயாயிற்று. - டு. மன்பருங்கறுப்பவென்றது. மன்மருங்கலுப்ப வேண்டியென்ற எ. கெடுத்தென்பதனைக் கெடுக்கவெனத்திரிக்க (அ) தொல்க வினழிந்த கண்ணகன் வைப்பினையும் (52) புல்லாள் வழங்கும் (கங) புல்லிலைவைப்பினையுமுடைய புலஞ்சிதை (கரு) நாடென் அ. தொல்கவினழிந்தவைப்பென்றது சூடுண்டு அழிந்த ஊர்களை கூ, புல்கலிலேவைப்பென்றது குடிபோய்ப் பாழ்த்தவூர் 21. க, 'சுரைகலிக்கவெனத் தரிக்க - க0 - கக.. நிறைமுதற்காந்தளெனக்கூட்டுக.. சுக - . மூதில்லையுடைய புல்லிலைவைப்பெனக்கூட்டுக் ககூ. புல்லிலைவைப்பென்றது. புல்லிய இலைகளை லே வேயப் பட்ட வரென்றவாது, இதனை, நூசாக்கலிங்கம் (பதிற்றுப்பத்து, கவ) -- , என்ததுபோலக்கொள்க. 14.2... புல்லாவென்றது. புல்லியதொழிலையுடைய ஆலைகள் வரை,
இரண்டாம் பத்து நிரைய மொரீஇய வேட்கைப் புரையோர் மேயின் ருறையும் பலர்புகழ் பண்பி னீ புறக் தருதலி னோயிகர் தொரீஇய யாணர்நன் னாடுங் கண்டுமதி மருண்டனென் கூரு மண்ணுடை ஞாலத்து மன்னுயிர்க் கெஞ்சா தீத்துக்கை தண்டாக் கைகடுந் துப்பிற் புரைவயிற் புரைவயிற் பெரிய நல்கி யேம மாகிய சீர்கெழு விழவி னெடியோ னன்ன நல்லிசை 0 யொடியா மைந்தபின் பண்புபல நயந்தே . துறை செந்துறைப்பாடாண்பாட்டு - வண்ண ம் - ஓழதவண்ண ம் தூக்கு - செந்தூக்கு - பெயர் - ( ) நிரைய வெள்ளம் . ( 2 ) சீற்றமொடு ( ) அழங்கலர் மருங்கள் உருவறக்கெடுத்தென் முடிக்க . நிரைய வெள்ளமேகப்றது பகைவாக்கு ATA . லரைப்போலும் - படைவெள்ள மென்றவாறு ; நிரையமென்றது சிரையத் துவாழ்வாரை . இச்சிறப்பானே இதற்கு ' நிரையவெள்ளம் ' என்று பெயாயிற்று . - டு . மன்பருங்கறுப்பவென்றது . மன்மருங்கலுப்ப வேண்டியென்ற . கெடுத்தென்பதனைக் கெடுக்கவெனத்திரிக்க ( ) தொல்க வினழிந்த கண்ணகன் வைப்பினையும் ( 52 ) புல்லாள் வழங்கும் ( கங ) புல்லிலைவைப்பினையுமுடைய புலஞ்சிதை ( கரு ) நாடென் . தொல்கவினழிந்தவைப்பென்றது சூடுண்டு அழிந்த ஊர்களை கூ புல்கலிலேவைப்பென்றது குடிபோய்ப் பாழ்த்தவூர் 21 . ' சுரைகலிக்கவெனத் தரிக்க - க0 - கக . . நிறைமுதற்காந்தளெனக்கூட்டுக . . சுக - . மூதில்லையுடைய புல்லிலைவைப்பெனக்கூட்டுக் ககூ . புல்லிலைவைப்பென்றது . புல்லிய இலைகளை லே வேயப் பட்ட வரென்றவாது இதனை நூசாக்கலிங்கம் ( பதிற்றுப்பத்து கவ ) - - என்ததுபோலக்கொள்க . 14 . 2 . . . புல்லாவென்றது . புல்லியதொழிலையுடைய ஆலைகள் வரை