எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

ககாக அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி ஒழ்கை வண்டி, வண்டியொழுங்கு, ஒரு சேரன் தடிந்தது, 4- ஆம்பகம் 44, 50, - - - - - கடம்பு , 17... . ஒள்வாளமலை - போர்க்களத்திற்கத் கடம்பு தடிந்தமை, 11, 12, 1.7, 2011 -தியை அசைத்துக் கொண்டு வீரர் கடல், 88. ட (88- ஆடுவது, 56. கடல் நீந்திய மரம் - மரக்கலம் போட ஒன்று மொழிதல் - வஞ்சினங்கூறல், கடல்பிறக்கோட்டிய செங்குட்டும் - 15, 30, 41, 49, 66. - - 5- ஆம் பதிகம், ஒன்று மொழிந்த., க்கிய கொள்கை, கடலவும் கல்லவும் யாற்றவும் பிற ஒன்று மொழிமறவர், 41. [15. ! வும் வளநிகழ்காடு, 15. ஒன்னா - பொருந்தாத, 85, கடலவுங் காட்டவு மரண், 30, ஒன்னாத் தெவ்வர், 53. -- கடலிற் கடம்பறுத் தியற்றிய வலம்: - ஓச்சம் - உயர்வு, 41. படு வியன்பன, 11, 17. ஓடாப்பீட..... - கடலிற் சண்டைசெய்தது, 11, 41, ஓடாப் பூட்கை , 34, கடலின் பெருமை, 45, இடாப் பூட்கை மறவர், 57. கடலை வேலாற் குறைத்தது, 46, ஓத்திரநெல், 7 - ஆம்பதிகம். பதிகம் - | 88, 90. - ஓ திரம்,... கடலோட்டிய குட்டுவன், 46, --ஓபாதி - ஒப்ப, 44. கடவுட்பத்தினி, 5 - ஆம் பதிகம். ஓம்பன்மாறு - பாதுகாத்தலால், 34, கடவுட் பழிச்சல், 41.. ஓம்பாவீகை, 42. [35, கடவட்பெயரிய கானம். விந்தாடவி, ஓய்தகை - ஓய்ந்த தன்மை , 60. கடவுண்மேன, 13. (88- ஓலக்கம் - அரசிருக்கை , 61, .'' கடவுள் - துர்க்கை , 79. : - ஓவத்தன்ன வினைபுனை கல்லில், 61, - கடவுள் வாகை - வெற்றிமடந்தை - ஓவம் - சித்திரம், 61,88, - [88. யாகிய கடவுள் வாழும் வாகை,66, ஓவு - சித்திரம், 68. கடவுளஞ்சி - ஒரு தலைவன், 31. "கங்கை , 5 - ஆம் பதிகம். கடவுளயிரையினிலை இ, 79, கட்கடைவீதி, 30, 68, 75, - கடற்படப்டை , 30. கட்கொடி நுடங்குமாவணம், 68, கடற்போர்; 41. *கட்ட ணம், 64, கடறு - காடு,..... கட்டளை - தரம், 81. . கடன் மறுத்தல், 45; கட்டி - டொன், 81, கடாஞ் சென்னி - மதம் ஒழுகப் கட்டிப்புழுக்கு - வெல்லத்தோடு கூட் பெற்ற, தலை, 25, , டின அவரைப்பால் முதலியவற் கடாவிடுத ற்றொழில், 62, . றின் பழுக்கு, 90. கடாக றீஇ - செலுத்தி, 44. கட்டில் சிங்கா தனம், 5 - ஆம்பதி, கடாவோபாதி - கடாலை ஒப்ப, 44, கட்டூர் - பாசறை, 68; 82, 90. (79. கடி=கடிப்பு - குறுந்தடி, 84, கடகு - கேடகம், 45, கடிப்பு இகூட, 40, 'கடம்பறுத்தியற்றியபனை, 17 கடிப்புடை, 84, கடம்பின் பெருவாயில் - நன்னனூர், ! கடிமாம் - காவன் மரம், 33, -4 - ஆம்பதிகம், கக்ேகை - கொன்றை , 43. [11, கடம்பின் பெருவாயினன்னனை நிலைக் கடுஞ்சினவி நல்வேள் களி ஜர்தால், செருவினாற் தலை யறுத்து, அவன் கடுந்தேறுறுகிளை - கடி தாகத் தெறு - பொன்படு வாகை முழு முதல தல் மிக்க குளவியினம், 71,
ககாக அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி ஒழ்கை வண்டி வண்டியொழுங்கு ஒரு சேரன் தடிந்தது 4 - ஆம்பகம் 44 50 - - - - - கடம்பு 17 . . . . ஒள்வாளமலை - போர்க்களத்திற்கத் கடம்பு தடிந்தமை 11 12 1 . 7 2011 - தியை அசைத்துக் கொண்டு வீரர் கடல் 88 . ( 88 ஆடுவது 56 . கடல் நீந்திய மரம் - மரக்கலம் போட ஒன்று மொழிதல் - வஞ்சினங்கூறல் கடல்பிறக்கோட்டிய செங்குட்டும் - 15 30 41 49 66 . - - 5 - ஆம் பதிகம் ஒன்று மொழிந்த . க்கிய கொள்கை கடலவும் கல்லவும் யாற்றவும் பிற ஒன்று மொழிமறவர் 41 . [ 15 . ! வும் வளநிகழ்காடு 15 . ஒன்னா - பொருந்தாத 85 கடலவுங் காட்டவு மரண் 30 ஒன்னாத் தெவ்வர் 53 . - - கடலிற் கடம்பறுத் தியற்றிய வலம் : - ஓச்சம் - உயர்வு 41 . படு வியன்பன 11 17 . ஓடாப்பீட . . . . . - கடலிற் சண்டைசெய்தது 11 41 ஓடாப் பூட்கை 34 கடலின் பெருமை 45 இடாப் பூட்கை மறவர் 57 . கடலை வேலாற் குறைத்தது 46 ஓத்திரநெல் 7 - ஆம்பதிகம் . பதிகம் - | 88 90 . - திரம் . . . கடலோட்டிய குட்டுவன் 46 - - ஓபாதி - ஒப்ப 44 . கடவுட்பத்தினி 5 - ஆம் பதிகம் . ஓம்பன்மாறு - பாதுகாத்தலால் 34 கடவுட் பழிச்சல் 41 . . ஓம்பாவீகை 42 . [ 35 கடவட்பெயரிய கானம் . விந்தாடவி ஓய்தகை - ஓய்ந்த தன்மை 60 . கடவுண்மேன 13 . ( 88 ஓலக்கம் - அரசிருக்கை 61 . ' ' கடவுள் - துர்க்கை 79 . : - ஓவத்தன்ன வினைபுனை கல்லில் 61 - கடவுள் வாகை - வெற்றிமடந்தை - ஓவம் - சித்திரம் 61 88 - [ 88 . யாகிய கடவுள் வாழும் வாகை 66 ஓவு - சித்திரம் 68 . கடவுளஞ்சி - ஒரு தலைவன் 31 . கங்கை 5 - ஆம் பதிகம் . கடவுளயிரையினிலை 79 கட்கடைவீதி 30 68 75 - கடற்படப்டை 30 . கட்கொடி நுடங்குமாவணம் 68 கடற்போர் ; 41 . * கட்ட ணம் 64 கடறு - காடு . . . . . கட்டளை - தரம் 81 . . கடன் மறுத்தல் 45 ; கட்டி - டொன் 81 கடாஞ் சென்னி - மதம் ஒழுகப் கட்டிப்புழுக்கு - வெல்லத்தோடு கூட் பெற்ற தலை 25 டின அவரைப்பால் முதலியவற் கடாவிடுத ற்றொழில் 62 . றின் பழுக்கு 90 . கடாக றீஇ - செலுத்தி 44 . கட்டில் சிங்கா தனம் 5 - ஆம்பதி கடாவோபாதி - கடாலை ஒப்ப 44 கட்டூர் - பாசறை 68 ; 82 90 . ( 79 . கடி = கடிப்பு - குறுந்தடி 84 கடகு - கேடகம் 45 கடிப்பு இகூட 40 ' கடம்பறுத்தியற்றியபனை 17 கடிப்புடை 84 கடம்பின் பெருவாயில் - நன்னனூர் ! கடிமாம் - காவன் மரம் 33 - 4 - ஆம்பதிகம் கக்ேகை - கொன்றை 43 . [ 11 கடம்பின் பெருவாயினன்னனை நிலைக் கடுஞ்சினவி நல்வேள் களி ஜர்தால் செருவினாற் தலை யறுத்து அவன் கடுந்தேறுறுகிளை - கடி தாகத் தெறு - பொன்படு வாகை முழு முதல தல் மிக்க குளவியினம் 71