எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

ககாச அரும்பத் முதலியவற்றின் அகராதி ஈமென் - கொடுமென, 64. உரும்பு - கொதிப்பு, தீ, 26, 50. ஈரமுடை, மையின் நீரோரனையை, 86, உருளி - வட்டமாகவுள்ள தேருருளை 90. 27 - ஈரறிவு - இம்மையறிவு, மறுமை உரைஇ - புடைபெயர்ந்துலாவி, 40 யறிவு; பெரிய அறிவுமாம், 74, | 71, 80. ..... ' ஈரிதழ் - குளிர்ந்த இமை, 52. உரைசால் வேள்வி, பா. 64. உகக்கும் - உயரப்பறக்கும், 77. உலக்கை , 34, 29. 1163- உஞற்று தல் - முயலல், 51. உலகஞ் செய்த - நன்றுண்டெனின், உடல் - காரணம், 69. உலகத்தை மூடிய கடனீரை வந்தது - செய்தற்கெழுந்த ஆதித்தரும் வட உடலான, ப. 115, 126, 140. உடற்குறை எழுந்தாடல், 35. SC;வத்தீயும், 62. உடற்றிசினோர் - சினப்பித்தவர், 72. உலக முடிவு, 72. . உடை = உடைமரம், 13. உவ்வரை - உவ்வெல்), 78. - உண்டாட்டு, 48. உவலை' - ஓட்டை , தழை , 28, 85, உண்டு உரைமாறியா , 15. உழவர், 90. உண்பித்தல், 24.. உழவர் மகளிர் வயற்புள் ளோப்பல், உண்மர் - உண்பவர், 24. உழவு, 13, 76. உண்மருந் தின்மரும் வரைகோளறி உழாது வித்தும், 13. உண்மை , 21, - (யாது. 24 உழிஞை , 56. . உணீஇயர் - உண்ட ற்கு, 36. உழிஞைக்கொடி - முடக்கற்றான்; உழிஞைத்தெரியல், 63, -- - (56. உத்தரகுருவாகிய போக பூமி, 68. | உழிஞைபாடல், 46. உத்தலை,... உழிஞையரவம் - உழிஞைமாலையைத் - உதியஞ் சேரல், 2 - ஆம்பதிகம். - தலையிற் சூடிப் பகைவருடைய உம்பற்காடு - பலவூர்களையுடையதொ அரணைக் கைப்பற்றிப் போர்செய்ய ரு சிறுநாடு, யானைகள் மிகுதியாக உள்மதில், 16. (நினைப்பது, 77. ' இருந்தது பற்றி. இஃது - இப்பெ : உளைதல் . விடுபடுதல், 41, யர் பெற்றது போலும், 2 - ஆம் உறீஇ - உறுவித்து, 44 ''பதி, 3 - ஆம்பதி, 5 - ஆம்பதி. | உறுவர் - அடைந்தோர், 43, '' -- உம்மையை மாறிக் கூட்டல், ப. 124, | உறுவரார வோம்பா துண்டு, 43. * உமிழ்பு - உமிழ்ந்து , 39, - - உறை - உறைதல், 68. உய்தல் - நீங்குதல், 41. - - | உறைவைத்தல், 66, 71. உய்யுமோ, 16, . - உன்னத்துப்பகைவன், 61. உயர்தினை மகளிர் - குலமகளிர், 73, | உன்னம் - ஒருவகைமறம்; மலைநாட் - உயலுங்கோதை - அசையும் மாலை, ! டார். இலவமரத்தையுன்ன மென் 52. பர், 23, 40, 61.. உரவர், உரவோர் - அறிவுடையவர், உன்னமரம் கரிந்து காட்டடல் துங்கி உரா அல் - உலாவுதல், 47. [71, 73. மித்தம், 40. உரிச்சொல் தொழிற்பெயர்த் தன்மை. ஊக்கலை - ஊக்கு தலையுடையாய், யை அடைதல், ப. 61. கக்க றக்கடை இ, 31.. [11 '' உருத்து வருமலிர்நிறை, பா. 26 சிவெண்டோடு . கூரிய வெள்ளிய - உருத்தெழ வெள்ளம், பா. 72 பனக்தோடு, 70. உருபு நிறம், ணின்பெருமை, 15,
ககாச அரும்பத் முதலியவற்றின் அகராதி ஈமென் - கொடுமென 64 . உரும்பு - கொதிப்பு தீ 26 50 . ஈரமுடை மையின் நீரோரனையை 86 உருளி - வட்டமாகவுள்ள தேருருளை 90 . 27 - ஈரறிவு - இம்மையறிவு மறுமை உரைஇ - புடைபெயர்ந்துலாவி 40 யறிவு ; பெரிய அறிவுமாம் 74 | 71 80 . . . . . . ' ஈரிதழ் - குளிர்ந்த இமை 52 . உரைசால் வேள்வி பா . 64 . உகக்கும் - உயரப்பறக்கும் 77 . உலக்கை 34 29 . 1163 உஞற்று தல் - முயலல் 51 . உலகஞ் செய்த - நன்றுண்டெனின் உடல் - காரணம் 69 . உலகத்தை மூடிய கடனீரை வந்தது - செய்தற்கெழுந்த ஆதித்தரும் வட உடலான . 115 126 140 . உடற்குறை எழுந்தாடல் 35 . SC ; வத்தீயும் 62 . உடற்றிசினோர் - சினப்பித்தவர் 72 . உலக முடிவு 72 . . உடை = உடைமரம் 13 . உவ்வரை - உவ்வெல் ) 78 . - உண்டாட்டு 48 . உவலை ' - ஓட்டை தழை 28 85 உண்டு உரைமாறியா 15 . உழவர் 90 . உண்பித்தல் 24 . . உழவர் மகளிர் வயற்புள் ளோப்பல் உண்மர் - உண்பவர் 24 . உழவு 13 76 . உண்மருந் தின்மரும் வரைகோளறி உழாது வித்தும் 13 . உண்மை 21 - ( யாது . 24 உழிஞை 56 . . உணீஇயர் - உண்ட ற்கு 36 . உழிஞைக்கொடி - முடக்கற்றான் ; உழிஞைத்தெரியல் 63 - - - ( 56 . உத்தரகுருவாகிய போக பூமி 68 . | உழிஞைபாடல் 46 . உத்தலை . . . உழிஞையரவம் - உழிஞைமாலையைத் - உதியஞ் சேரல் 2 - ஆம்பதிகம் . - தலையிற் சூடிப் பகைவருடைய உம்பற்காடு - பலவூர்களையுடையதொ அரணைக் கைப்பற்றிப் போர்செய்ய ரு சிறுநாடு யானைகள் மிகுதியாக உள்மதில் 16 . ( நினைப்பது 77 . ' இருந்தது பற்றி . இஃது - இப்பெ : உளைதல் . விடுபடுதல் 41 யர் பெற்றது போலும் 2 - ஆம் உறீஇ - உறுவித்து 44 ' ' பதி 3 - ஆம்பதி 5 - ஆம்பதி . | உறுவர் - அடைந்தோர் 43 ' ' - - உம்மையை மாறிக் கூட்டல் . 124 | உறுவரார வோம்பா துண்டு 43 . * உமிழ்பு - உமிழ்ந்து 39 - - உறை - உறைதல் 68 . உய்தல் - நீங்குதல் 41 . - - | உறைவைத்தல் 66 71 . உய்யுமோ 16 . - உன்னத்துப்பகைவன் 61 . உயர்தினை மகளிர் - குலமகளிர் 73 | உன்னம் - ஒருவகைமறம் ; மலைநாட் - உயலுங்கோதை - அசையும் மாலை ! டார் . இலவமரத்தையுன்ன மென் 52 . பர் 23 40 61 . . உரவர் உரவோர் - அறிவுடையவர் உன்னமரம் கரிந்து காட்டடல் துங்கி உரா அல் - உலாவுதல் 47 . [ 71 73 . மித்தம் 40 . உரிச்சொல் தொழிற்பெயர்த் தன்மை . ஊக்கலை - ஊக்கு தலையுடையாய் யை அடைதல் . 61 . கக்க றக்கடை 31 . . [ 11 ' ' உருத்து வருமலிர்நிறை பா . 26 சிவெண்டோடு . கூரிய வெள்ளிய - உருத்தெழ வெள்ளம் பா . 72 பனக்தோடு 70 . உருபு நிறம் ணின்பெருமை 15