எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

இதோன் றலே, 64. வினமாலை, 42. இரும்பொறை இதற்கு, 5 அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி. கசுகூ ஆறலை கள்வரில்லாத வழியின் சிறப்பு, | இன்ன இன்ன குணங்கள் இயல் - 31. - பென்று கூறி உயர்ந்தோர் அவனை ஆறியகற்பு - அறக்கற்பு, 16, 90. வாழ்த்துவது, 18, 20, 24, 43, ஆறு சென்மாக்கட்கோய் தகை தடுக் இரக்கு - இரப்பேன், 61, . [48. -ரங்-60. --- | இரப்போர்க்குக் கவித.லல்ல தை ஆன்பயம் வாழ்கர் - இடையர், 71. யிரை இய, மலர்பறியாக் கை, 52. ஆன்பொருநை - ஆன் பொருந்த இரலை - மான், 74. . மென்னுமாறு, 50. இரவலரது துன்பத்திற்கு அஞ்சுதல் ஆன்றோள் கணவ, 55. [55. ஆனியம் - நாள், 69. இரவலரைத் தேரில்வரச் செய்தல், இகும், 11. இரவில் அவர்களுக்குச் செல்லுதல், இசுஉ = இகுத்து - வீழ்த்தி , 40. 31, இசின், 15, 16, 82, 90. | இருகடனீரும் ஒருபகலில் ஒருசேரன் இசைநிறையும்மை , ப. 66. | ஆடியது, 3 - ஆம்பதி. [34. இசைமேத் தோன் றல்- புகழை மேவுந் இருநிலந்தோயும் விரி நூலறுவையர், இருபெயரொட்டு, ப. 46, 47, 49, இஞ்சியும் பூவும் விரவினமாலை, 42, ! ' 77, 93, 109, 120. ' இடத்துநிகழ் பொருளின் தொழி ை இரும்பொறை - ஒருசோன், 89. இடத்தின்மேலேற்றல், 11, 4, . . | இரை இய - இத்தற்கு, 53. இட்வழுவமைதி, ப, 86 - 8, 155.) இல்லோர் மெய்ம்ம றை - வறியவர் இடாவேணி -- அளவிடப்படாத களுக்குக் கவசம் போல்வான், 65. இடி, 51. (எல்லை, 24, 81. இவணர் - இவ்வுலகத்திலுள் ளார், இக்கழங்கு தடக, 32. 74,. (பல, 21; இடும்பில் - இரும்பாதவனம், 5- இவளொடு ஆயிரவெள்ளம் வாழிய இடைக்குறை, ப, 7, ' [ஆம்பதி, இழித்துக் கூறியது போலக் குறிப் இடைமதில், 16. பால் உயர்த்துக் கூறல், 43, இடையர் தொழில், 21. ( இழிவு சிறப்பும்மை , ப. 22, இதழ் - இமை, 52. இழை தைஇ, 39. இம்யம், 11, 43. இனஞ்சேரலிரும் பொறை, ஐந்தெயி இமயம் குமரியொடாயிடை, 11. லெறிந்தது, 85, 9 - ஆம்பதி, இமயவரப்பன் தம்பி, 3 - ஆம்பதி. | இளம்பழையன்மாறன், 9-ஆம்பதி, இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலர் தன், இனை - காவல், 28. இறா அலியர் - அழியா தொழிக, 40, இமயவரம்பன் நெடுஞ் சேரலாதன் இறும்பு - குழங்காடு, 78. கடம்பு தடிந்தது, 11, 12, 17, 1 இறை - கைச்சந்து, 30, 54, 65. - 20, 38. க - இறைகிழவோய். - இறைவனதற் இமிழ்ந்து - தழைத்து, 23, நன்மையை யுடையாய், 54, 90. இமிழிசை இயமாம் - ஒருவகை இதைஞ்சிய, 24, வாச்சியம், 50, கத்த திரங்கான் ஈத்தொறும் கிழான் இயமரங்களுக்கு இடையிடையே சுத்தொறுமாவள்ளியனே, 61. சங்குமுழங்குதல், '50, ஈத்தான்றானா விடனுடை வளன் 32. இயவர் - வருத்தியகாரர், 17, 78. காதல், 15, இயன்மொழி வாழ்த்து - தலைவனுக்கு தண்டாமாசிதறிருக்கை, 16.
இதோன் றலே 64 . வினமாலை 42 . இரும்பொறை இதற்கு 5 அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . கசுகூ ஆறலை கள்வரில்லாத வழியின் சிறப்பு | இன்ன இன்ன குணங்கள் இயல் - 31 . - பென்று கூறி உயர்ந்தோர் அவனை ஆறியகற்பு - அறக்கற்பு 16 90 . வாழ்த்துவது 18 20 24 43 ஆறு சென்மாக்கட்கோய் தகை தடுக் இரக்கு - இரப்பேன் 61 . [ 48 . - ரங் - 60 . - - - | இரப்போர்க்குக் கவித . லல்ல தை ஆன்பயம் வாழ்கர் - இடையர் 71 . யிரை இய மலர்பறியாக் கை 52 . ஆன்பொருநை - ஆன் பொருந்த இரலை - மான் 74 . . மென்னுமாறு 50 . இரவலரது துன்பத்திற்கு அஞ்சுதல் ஆன்றோள் கணவ 55 . [ 55 . ஆனியம் - நாள் 69 . இரவலரைத் தேரில்வரச் செய்தல் இகும் 11 . இரவில் அவர்களுக்குச் செல்லுதல் இசுஉ = இகுத்து - வீழ்த்தி 40 . 31 இசின் 15 16 82 90 . | இருகடனீரும் ஒருபகலில் ஒருசேரன் இசைநிறையும்மை . 66 . | ஆடியது 3 - ஆம்பதி . [ 34 . இசைமேத் தோன் றல் - புகழை மேவுந் இருநிலந்தோயும் விரி நூலறுவையர் இருபெயரொட்டு . 46 47 49 இஞ்சியும் பூவும் விரவினமாலை 42 ! ' 77 93 109 120 . ' இடத்துநிகழ் பொருளின் தொழி இரும்பொறை - ஒருசோன் 89 . இடத்தின்மேலேற்றல் 11 4 . . | இரை இய - இத்தற்கு 53 . இட்வழுவமைதி 86 - 8 155 . ) இல்லோர் மெய்ம்ம றை - வறியவர் இடாவேணி - - அளவிடப்படாத களுக்குக் கவசம் போல்வான் 65 . இடி 51 . ( எல்லை 24 81 . இவணர் - இவ்வுலகத்திலுள் ளார் இக்கழங்கு தடக 32 . 74 . ( பல 21 ; இடும்பில் - இரும்பாதவனம் 5 - இவளொடு ஆயிரவெள்ளம் வாழிய இடைக்குறை 7 ' [ ஆம்பதி இழித்துக் கூறியது போலக் குறிப் இடைமதில் 16 . பால் உயர்த்துக் கூறல் 43 இடையர் தொழில் 21 . ( இழிவு சிறப்பும்மை . 22 இதழ் - இமை 52 . இழை தைஇ 39 . இம்யம் 11 43 . இனஞ்சேரலிரும் பொறை ஐந்தெயி இமயம் குமரியொடாயிடை 11 . லெறிந்தது 85 9 - ஆம்பதி இமயவரப்பன் தம்பி 3 - ஆம்பதி . | இளம்பழையன்மாறன் 9 - ஆம்பதி இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலர் தன் இனை - காவல் 28 . இறா அலியர் - அழியா தொழிக 40 இமயவரம்பன் நெடுஞ் சேரலாதன் இறும்பு - குழங்காடு 78 . கடம்பு தடிந்தது 11 12 17 1 இறை - கைச்சந்து 30 54 65 . - 20 38 . - இறைகிழவோய் . - இறைவனதற் இமிழ்ந்து - தழைத்து 23 நன்மையை யுடையாய் 54 90 . இமிழிசை இயமாம் - ஒருவகை இதைஞ்சிய 24 வாச்சியம் 50 கத்த திரங்கான் ஈத்தொறும் கிழான் இயமரங்களுக்கு இடையிடையே சுத்தொறுமாவள்ளியனே 61 . சங்குமுழங்குதல் ' 50 ஈத்தான்றானா விடனுடை வளன் 32 . இயவர் - வருத்தியகாரர் 17 78 . காதல் 15 இயன்மொழி வாழ்த்து - தலைவனுக்கு தண்டாமாசிதறிருக்கை 16 .