எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

- கஉக. எட்டாம் பத்து. கூ.. 'ஒராஅ வென்றத்னை ஒருவவெவுத்திரித்து ஈண்டியென் முதனை * யும் ஈண்ட லெனத் திரிக்க க. உருத்தெழுவெள்ள மென்றது பல்லுயிரையும் ஒருங்கு தான், கொல்லுங்கருத்துடைய து போலக் கோபித்தெழுவெள்ள மென்றவாறு. - இச்சிறப்பானே. இதற்கு 'உருத்தெழவெள்ளம்' என்று பெயரா (50) வெள்ளம் (கக) பரந்தென்மதனைப் பாக்கவெனத் திரித்து அதனை (கச) நடக்கியவென்நின் ற செய்'பியவெல்லும் னே யெச்சத்தொடு " முடித்து அதனைச் சுடர் திகழ்வெனும் தொழிற்பொசொடுமுடித்து, வெள் எம் பாக்கையாலே அக்கொத்தை மாய்க்கவேண்டிச் சுடர்நிகழ் தலை - யுடைத்தான (கரு) தீயொவுரைக்க. க". பிரெய்நது பிசிருடைய வெள்ளத்தை, நுடக்குதல் மாய்த் தல், (கஉ) ஞாயிறுபட்ட.. அகன்றுவருகூட்டத்து (கரு) மடங்கற்றீயென மாறிக்கூட்டி, அவ்வெள்ளத்தை மாய்த்தந்கு ஆதித்த பன்னிருவரும் தோற் றின பெரியகூட்டத்தையுடைய வடவைத்தியெனவுரைக்க, ஆதித்தர்கூட் -த்தை இவன் படைத்தலைவர்க்கு உவமமாகக்கொள்க. ' (ச) அம் சாறு புரையு நின்றொழிலொழித்து (கரு) மடங்கற்றியி னையைdெar மாறிக்கட்டுக. அம் சாறுடரையுந்தொழிலொ உ அழகிய விழாப்போல் எல்லார்க்கும் இன்பத்தைச்செய்யும் தொழிலெ தவாறு , (ms.) நின்னொடு கறுத்தோர் (எ) தம் மடம் பெருமையால் (.) , கிடன்" (ச) முன்குடி முதல்வர்க்கு (5) அறிவு வலியுறுத்துஞ்(சு) சான்றோரையொத்த நிலr (எ) நழ்ச்சிப்பண்புடைமை அதிகின்றிலர்; நீதான் சூழ்ச்சியுடையையே யன்றிக் (or) குருசிலே, நின் படற்றிசினோர்க்குப் போர்செய்யுமிடத்து (கரு) மடங்கற்றியின் ஆனையை; அதனையும் அறிகின்றிலராதலால், அவர் தம் (க) இகல்பெருமையானே. அஞ்சாராய்ப் படைகோளைத் (உ.) துணி தலல்லது. (k.) நாட்டைச் (2) சிறிதும் உடன். - (2) காவலெதிர்கொள்ளாரெனக் - கூட்டி வினை முடிவுசெய்க, இதனாற் சொல்லியது, அவன் சூழ்ச்சியுடைமையும் வென் மிச்சிறப் பும் உடன் கூறியவாறாயிற்று, - - (பி - ம்.) 15... காடென், அ. துஞ்சலும்.. சு'. முதல்வரோம் பார். கஈ. பிருெடக்கிய, (a) (எங.) உரவோ ரெண்ணி மடவோ ரெண்ணினும் பிறர்க்குரி வாயி னல்லது நினக்குப்
- கஉக . எட்டாம் பத்து . கூ . . ' ஒராஅ வென்றத்னை ஒருவவெவுத்திரித்து ஈண்டியென் முதனை * யும் ஈண்ட லெனத் திரிக்க . உருத்தெழுவெள்ள மென்றது பல்லுயிரையும் ஒருங்கு தான் கொல்லுங்கருத்துடைய து போலக் கோபித்தெழுவெள்ள மென்றவாறு . - இச்சிறப்பானே . இதற்கு ' உருத்தெழவெள்ளம் ' என்று பெயரா ( 50 ) வெள்ளம் ( கக ) பரந்தென்மதனைப் பாக்கவெனத் திரித்து அதனை ( கச ) நடக்கியவென்நின் செய் ' பியவெல்லும் னே யெச்சத்தொடு முடித்து அதனைச் சுடர் திகழ்வெனும் தொழிற்பொசொடுமுடித்து வெள் எம் பாக்கையாலே அக்கொத்தை மாய்க்கவேண்டிச் சுடர்நிகழ் தலை - யுடைத்தான ( கரு ) தீயொவுரைக்க . . பிரெய்நது பிசிருடைய வெள்ளத்தை நுடக்குதல் மாய்த் தல் ( கஉ ) ஞாயிறுபட்ட . . அகன்றுவருகூட்டத்து ( கரு ) மடங்கற்றீயென மாறிக்கூட்டி அவ்வெள்ளத்தை மாய்த்தந்கு ஆதித்த பன்னிருவரும் தோற் றின பெரியகூட்டத்தையுடைய வடவைத்தியெனவுரைக்க ஆதித்தர்கூட் - த்தை இவன் படைத்தலைவர்க்கு உவமமாகக்கொள்க . ' ( ) அம் சாறு புரையு நின்றொழிலொழித்து ( கரு ) மடங்கற்றியி னையைdெar மாறிக்கட்டுக . அம் சாறுடரையுந்தொழிலொ அழகிய விழாப்போல் எல்லார்க்கும் இன்பத்தைச்செய்யும் தொழிலெ தவாறு ( ms . ) நின்னொடு கறுத்தோர் ( ) தம் மடம் பெருமையால் ( . ) கிடன் ( ) முன்குடி முதல்வர்க்கு ( 5 ) அறிவு வலியுறுத்துஞ் ( சு ) சான்றோரையொத்த நிலr ( ) நழ்ச்சிப்பண்புடைமை அதிகின்றிலர் ; நீதான் சூழ்ச்சியுடையையே யன்றிக் ( or ) குருசிலே நின் படற்றிசினோர்க்குப் போர்செய்யுமிடத்து ( கரு ) மடங்கற்றியின் ஆனையை ; அதனையும் அறிகின்றிலராதலால் அவர் தம் ( ) இகல்பெருமையானே . அஞ்சாராய்ப் படைகோளைத் ( . ) துணி தலல்லது . ( k . ) நாட்டைச் ( 2 ) சிறிதும் உடன் . - ( 2 ) காவலெதிர்கொள்ளாரெனக் - கூட்டி வினை முடிவுசெய்க இதனாற் சொல்லியது அவன் சூழ்ச்சியுடைமையும் வென் மிச்சிறப் பும் உடன் கூறியவாறாயிற்று - - ( பி - ம் . ) 15 . . . காடென் . துஞ்சலும் . . சு ' . முதல்வரோம் பார் . கஈ . பிருெடக்கிய ( a ) ( எங . ) உரவோ ரெண்ணி மடவோ ரெண்ணினும் பிறர்க்குரி வாயி னல்லது நினக்குப்