குமாரசுவாமியம்

29 வேதக்கயிறு ( உத் > * / - சோ \ \ / / சுமங்களாச்சு சித்திரை ஆவிட்டம் அத்சோ தி * பூ-தி பூரா-உத்-தி ப ஆயி மக பகே மூ பரேவ மாகேந்திரநட்சத்திரம் மும்மூன்றாய் அனுசனனத் தைந்துதரம் ஏறின் மொழிவதுமா கேந்திரம்யாழ் மூலமெமன் மூரசீர் அம்மான்கம் மும்மால்வேய் தேர்புலனி யவசித் தாடியுமா வகிபுள்வெயி லான்சுடரா டையுநேர் இம்மூன்று மண்டலறீர் மாகேந்திரம் வாயு வென்பதனன் மற்றதற்கா மிதமிலருக் கிடைசேர் பம்மாம்ச வூணருறும் தினமாதம் வருடம் பருபொழுதீ றுபயமைமூண் டுப்பவமா குவதே. 26
29 வேதக்கயிறு ( உத் > * / - சோ \ \ / / சுமங்களாச்சு சித்திரை ஆவிட்டம் அத்சோ தி * பூ - தி பூரா - உத் - தி ஆயி மக பகே மூ பரேவ மாகேந்திரநட்சத்திரம் மும்மூன்றாய் அனுசனனத் தைந்துதரம் ஏறின் மொழிவதுமா கேந்திரம்யாழ் மூலமெமன் மூரசீர் அம்மான்கம் மும்மால்வேய் தேர்புலனி யவசித் தாடியுமா வகிபுள்வெயி லான்சுடரா டையுநேர் இம்மூன்று மண்டலறீர் மாகேந்திரம் வாயு வென்பதனன் மற்றதற்கா மிதமிலருக் கிடைசேர் பம்மாம்ச வூணருறும் தினமாதம் வருடம் பருபொழுதீ றுபயமைமூண் டுப்பவமா குவதே . 26