குமாரசுவாமியம்

10 திருவோணம் பெண் குரங்கு நாரை அவிட்டம் நாரி வண்டு சதயம் பெட்டைக்குதிரை அண்டங்காக்கை பூரட்டாதி புருடன் உள்ளான் உத்திரட்டாதி பாற்பசு கோட்டான் ரேவதி பெட்டை யானை வல்லூறு அசுபதி குதிரை இராசாளி பரணி யானை காக்கை இவை மிருகமும் பட்சியுமாம் நட்சத்திரதரு, நட்சத்திரகணம் கனனேரத் திசம்புகருங் காலிசெங்கால் கண்கோ காப்புனையால் பலசலரி யார்வில்மருங் கரியூண் வன்கேச விட்டின்மரா வஞ்சிபலா வெருக்கு வனி நீபந் தேமாவேம் பிலுபமைபரை மலகம் எனலாமுப் பூரமுமுக் குளம்பாணி பார்யாழ் இலைமனுட கணமோண மீறுதைமா விதுவேய் பனைசோதி அத்தமிவை தேவகண மற்றப் பம்மவுன கணமாங்கும் பம்வருமா முனியே. 10 கார்த்திகை - அத்தி அனுஷம் - மகிழ் ரோகிணி - நாவல் கேட்டை - பிராய் மிருகசிரம் - கருங்காலி மூலம் - மரா திருவாதிரை - செங்காலி பூராடம் - வஞ்சி புனர்பூசம் - மூங்கில் உத்திராடம் - பலா அரசு திருவோணம் - எருக்கு ஆயில்யம் - புன்னை அவிட்டம் - வன்னி மகம் - ஆல் சதயம் - கடம்பு - பலாசு பூரட்டாதி - தேமா உத்தரம் - அலரி உத்திரட்டாதி - வேம்பு அத்தம் ரேவதி - இலுப்பை சித்திரை - வில்வம் அசுபதி - காஞ்சிரை சோதி - மருது பரணி - நெல்லி விசாகம் - விளா இவை நட்சத்திரதருக்களாம். பூசம் பூரம்
10 திருவோணம் பெண் குரங்கு நாரை அவிட்டம் நாரி வண்டு சதயம் பெட்டைக்குதிரை அண்டங்காக்கை பூரட்டாதி புருடன் உள்ளான் உத்திரட்டாதி பாற்பசு கோட்டான் ரேவதி பெட்டை யானை வல்லூறு அசுபதி குதிரை இராசாளி பரணி யானை காக்கை இவை மிருகமும் பட்சியுமாம் நட்சத்திரதரு நட்சத்திரகணம் கனனேரத் திசம்புகருங் காலிசெங்கால் கண்கோ காப்புனையால் பலசலரி யார்வில்மருங் கரியூண் வன்கேச விட்டின்மரா வஞ்சிபலா வெருக்கு வனி நீபந் தேமாவேம் பிலுபமைபரை மலகம் எனலாமுப் பூரமுமுக் குளம்பாணி பார்யாழ் இலைமனுட கணமோண மீறுதைமா விதுவேய் பனைசோதி அத்தமிவை தேவகண மற்றப் பம்மவுன கணமாங்கும் பம்வருமா முனியே . 10 கார்த்திகை - அத்தி அனுஷம் - மகிழ் ரோகிணி - நாவல் கேட்டை - பிராய் மிருகசிரம் - கருங்காலி மூலம் - மரா திருவாதிரை - செங்காலி பூராடம் - வஞ்சி புனர்பூசம் - மூங்கில் உத்திராடம் - பலா அரசு திருவோணம் - எருக்கு ஆயில்யம் - புன்னை அவிட்டம் - வன்னி மகம் - ஆல் சதயம் - கடம்பு - பலாசு பூரட்டாதி - தேமா உத்தரம் - அலரி உத்திரட்டாதி - வேம்பு அத்தம் ரேவதி - இலுப்பை சித்திரை - வில்வம் அசுபதி - காஞ்சிரை சோதி - மருது பரணி - நெல்லி விசாகம் - விளா இவை நட்சத்திரதருக்களாம் . பூசம் பூரம்