திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

பிழையும் திருத்தமும். பக்கம். வரி, க 2!) பிழை. சிற்ற சர் கிவுதரவி கொட்டி :31 21 திருத்தம். சிற்றரசர் சிந்திரவி கொட்டி முதமடை மண்டபத்து யார்லினொ மண்டத்தை யார் வினோ யுருட் வலனைவச் வலன் வலவனைச் மாலவன் குளம், பெருமன் குளம்- பாரிகள் கஸ்வனாகிய சிந்யைக் மாறு: கான்றவன் பெருமான் தோர் பரிகல் வருதிய செயக் மீாறு என்றவர் பனிக்கு புனல் னேத்திடச் 11 வண்மை தனாவில் பன் புனல் 20 உகஉ உx0 உக.? பன்மை தளர்வில ரங்கி பொருள்கள் மதுரை சேதிபர்கோமான் 0725 உங்க பொருள்கள் மதுரை 4P
பிழையும் திருத்தமும் . பக்கம் . வரி 2 ! ) பிழை . சிற்ற சர் கிவுதரவி கொட்டி : 31 21 திருத்தம் . சிற்றரசர் சிந்திரவி கொட்டி முதமடை மண்டபத்து யார்லினொ மண்டத்தை யார் வினோ யுருட் வலனைவச் வலன் வலவனைச் மாலவன் குளம் பெருமன் குளம் பாரிகள் கஸ்வனாகிய சிந்யைக் மாறு : கான்றவன் பெருமான் தோர் பரிகல் வருதிய செயக் மீாறு என்றவர் பனிக்கு புனல் னேத்திடச் 11 வண்மை தனாவில் பன் புனல் 20 உகஉ உx0 உக . ? பன்மை தளர்வில ரங்கி பொருள்கள் மதுரை சேதிபர்கோமான் 0725 உங்க பொருள்கள் மதுரை 4P