திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

சட்ட திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம். ராயர் என இவர்கள் சம்பந்தமாக | வெண்பொரிசித்தல், 251, ஒரு பழமொழியும் வழங்கும். வெந் . வெரிக் என்பதன் விகாரம், விள்ளல் - சொல்லல், 161. முதுகு, 36, 189, விளரி - ஒரு பண், 267. வெப்பு - சுரநோய், 185, 340, விளித்து - அழைத்து, 242. வெம்பி, 125. விளிந்து - நாணமுற்று, 69, 221, வெருகு - பூனை, 132. விளிய - அவமானப்பட, 253, 283. வெருட்டல், 89. விளிவிலாது, 194, [241. வெள்ளம், 221,(யறைவித்தல், 142, விளிவு - அவமானம், 156, 178, 189, வெள்ளம் மிகுந்த இடத்தில் பறை விளை அளவர் - விளைகின்ற அளத்தை வெள்ளர் - (திருநீற்றால்) வெண்கற புடையவர், 16, முடையவர், 249, | விளையாட்டு ஐந்து - படைப்பு முத வெள்ளிப் பொருப்பு, 326. லிய ஐந்து தொழில்கள், 14. வெள்ளிமன்றம், 5, 8, 17, 42, விற்றழும்பு, 207. வெள்ளியம்பலத்தெரு: இதுதெற்குச் விறகு விற்றகோலம், 269 - 70. சித்திரை வீதியிலுள்ள வெள்ளி விறலி,271,283, 329. யம்பலத்தின் பக்கத்தே யுள்ளது, வினை - போர், 213, 251, வெள்ளியம்பலம், 42, 332, 350, வினைக்கணில்லார், 118. வெள்ளியொளி மன்றம் - வெள்ளியம் வினைக்கலாம் - போர்க்களம், 240. | பலம், 17. வீட்டும் - கொல்லும், 331, வெற்றிமாமுாசம் - ஜயபேரி, 223. வீடறுத்தல், 64. | வெறி, 148. வீனை , 268. வெறுப்பு - பகைமை, 224, 282. வீதி - நேரேடல், 18, 131. வென்றி, 25, வீதி விடங்கர், 214. வென்றிப்புரம் வென்றோன், 296. வீரகத்தி, 23, 27, | வென்னிட்ட, 134, வீரசோழன், 233, 'வேகவதி, 46, 142, வீரமாறன், 202,219, 230. வேகவதியாறு . வையைாதி, 45, வீரமிக்க விருத்திரன், 23, 27. வேங்கை , 17, வீரன் - சுந்தரசாமந்தன், 205-8,222, | வேங்கை வரித்தண்டை - வேங்கை வீராகரன், 266. | யினது கோடுகளை யுடைய வால், வீரை - ஒருவகை மாம், 97. | வேட்ட - விரும்பிய, 24, (240, வீழுடை - வீழுமுடை, 153. வேட்டம், 331, வீற்றிருக்க , சவலையின்றி இருக்க, | வேட்டு, 70. [ரைச் சேவகர், 240. வீறு, 356, 283, 324. [35, | வேட்டுவப்பரியாள் - வேடராகிய குதி வீறுயராலயம், 336. | வேட்டுவர், 253. வெகுளி - மாணிக்கத்தின் குற்றம்,95. | வேட்டை , 290. வெங்குரு - சீகாழி, 187. | வேட்டையாட்டு, 291, (மம், 292. வெங்கைக் கோவை : சிறைமங்கலம் ! வேட்டையாடுதல் மன்னவர்க்குத் தரு சிவப் பிரகாசசுவாமிகள் இயற்றிய : வேடக் கோலம், 240. நூல், 84, வேடன் - கண்ணப்பர், 5, வெச்சம் - மாணிக்கத்தின் குற்றம். 95. : வேடனிடு சூசி. 5. வெடிக்கச் சிரித்து, 22). வேடுவர், 206. (யன், 268, வெண்காடன், 8, | வேண்டியது அடியார்க்கு ஈயும் மெய் வெண் சிந்தும், 318, வேணும் . வேண்டும், 233, 286. வெண்ணீ று, 840. வேணுமோ, 294. . வெண்பாசி - ஒருவகைமணி 261, வேத்திரம் - பிரம்பு, 58.
சட்ட திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் . ராயர் என இவர்கள் சம்பந்தமாக | வெண்பொரிசித்தல் 251 ஒரு பழமொழியும் வழங்கும் . வெந் . வெரிக் என்பதன் விகாரம் விள்ளல் - சொல்லல் 161 . முதுகு 36 189 விளரி - ஒரு பண் 267 . வெப்பு - சுரநோய் 185 340 விளித்து - அழைத்து 242 . வெம்பி 125 . விளிந்து - நாணமுற்று 69 221 வெருகு - பூனை 132 . விளிய - அவமானப்பட 253 283 . வெருட்டல் 89 . விளிவிலாது 194 [ 241 . வெள்ளம் 221 ( யறைவித்தல் 142 விளிவு - அவமானம் 156 178 189 வெள்ளம் மிகுந்த இடத்தில் பறை விளை அளவர் - விளைகின்ற அளத்தை வெள்ளர் - ( திருநீற்றால் ) வெண்கற புடையவர் 16 முடையவர் 249 | விளையாட்டு ஐந்து - படைப்பு முத வெள்ளிப் பொருப்பு 326 . லிய ஐந்து தொழில்கள் 14 . வெள்ளிமன்றம் 5 8 17 42 விற்றழும்பு 207 . வெள்ளியம்பலத்தெரு : இதுதெற்குச் விறகு விற்றகோலம் 269 - 70 . சித்திரை வீதியிலுள்ள வெள்ளி விறலி 271 283 329 . யம்பலத்தின் பக்கத்தே யுள்ளது வினை - போர் 213 251 வெள்ளியம்பலம் 42 332 350 வினைக்கணில்லார் 118 . வெள்ளியொளி மன்றம் - வெள்ளியம் வினைக்கலாம் - போர்க்களம் 240 . | பலம் 17 . வீட்டும் - கொல்லும் 331 வெற்றிமாமுாசம் - ஜயபேரி 223 . வீடறுத்தல் 64 . | வெறி 148 . வீனை 268 . வெறுப்பு - பகைமை 224 282 . வீதி - நேரேடல் 18 131 . வென்றி 25 வீதி விடங்கர் 214 . வென்றிப்புரம் வென்றோன் 296 . வீரகத்தி 23 27 | வென்னிட்ட 134 வீரசோழன் 233 ' வேகவதி 46 142 வீரமாறன் 202 219 230 . வேகவதியாறு . வையைாதி 45 வீரமிக்க விருத்திரன் 23 27 . வேங்கை 17 வீரன் - சுந்தரசாமந்தன் 205 - 8 222 | வேங்கை வரித்தண்டை - வேங்கை வீராகரன் 266 . | யினது கோடுகளை யுடைய வால் வீரை - ஒருவகை மாம் 97 . | வேட்ட - விரும்பிய 24 ( 240 வீழுடை - வீழுமுடை 153 . வேட்டம் 331 வீற்றிருக்க சவலையின்றி இருக்க | வேட்டு 70 . [ ரைச் சேவகர் 240 . வீறு 356 283 324 . [ 35 | வேட்டுவப்பரியாள் - வேடராகிய குதி வீறுயராலயம் 336 . | வேட்டுவர் 253 . வெகுளி - மாணிக்கத்தின் குற்றம் 95 . | வேட்டை 290 . வெங்குரு - சீகாழி 187 . | வேட்டையாட்டு 291 ( மம் 292 . வெங்கைக் கோவை : சிறைமங்கலம் ! வேட்டையாடுதல் மன்னவர்க்குத் தரு சிவப் பிரகாசசுவாமிகள் இயற்றிய : வேடக் கோலம் 240 . நூல் 84 வேடன் - கண்ணப்பர் 5 வெச்சம் - மாணிக்கத்தின் குற்றம் . 95 . : வேடனிடு சூசி . 5 . வெடிக்கச் சிரித்து 22 ) . வேடுவர் 206 . ( யன் 268 வெண்காடன் 8 | வேண்டியது அடியார்க்கு ஈயும் மெய் வெண் சிந்தும் 318 வேணும் . வேண்டும் 233 286 . வெண்ணீ று 840 . வேணுமோ 294 . . வெண்பாசி - ஒருவகைமணி 261 வேத்திரம் - பிரம்பு 58 .