திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி. சக்க பொழிலணைந்த பூங்கோகிலம், 126. போபோ, 231. பொழுது புக்கது, 204. போர்க்குரிய படைக்கலம், 205. பொற்கமலப் பொய்கை, 204, போரான் - ஒருவகைக் குதிரை, 133. பொற்கமலவாவி - பொற்றாமரை, 41. போற்றி - பாதுகாத்தருள்க, 117. பொற்கிழி, 210, 335, 341,348. போனகம், 101, 209. பொற்கோயில், 102,301, 307, பெளவும் - கடல், 82, 338. பொற்பதம், 324,| மக, 318, பொற்பதுமம், 265. மகரப்பருமீன், 322. பொற்பலகை, 232, மகரம், 17, 84. பொற்பு, 2. மகரவனா, 336. பொற்ற - பொலிவு பெற்ற, 74, 305. மகவான், 41, 255, பொற்றாமரை, 109. | மகன்மை கொண்டு மககைக்கொண்டு, பொற்றாமரைக்குளம், 28. மகாபாதகம் தீரும்வழி, 167. (213. பொற்றாமரைத்தடம், 70. மகிழ், 337. ) பொற்றாமரைப் பொய்கை, 28, 2014. மகிழ்ச்சியுடையோர் மங்கலப் பொரு பொறித்து - எழுதி, 337. ளைச் சிந்தல் மரபு, 251. பொறையர் கோமான் - மாலநாட்டார் | மங்கலங்கள் எட்டு, 38, அரசன் , 279. I மங்கல முறை செய்வோர் - நற்குண பொதையன் -சேரன், 220). முடைா ) ஏவலாளர், 12). பொன்மதில், 182, மங்கை நாயகன், 115. பொன்ற அழிய, 3. மங்கையர்க்கரசி யென்னும் தேவாரப் பொன்றா மணிமன்று, 119. மங்கையர்க்கரசு, 179. [பதிகம்,183. பொன்னகர் மகவான், 2015. மச்சம் - மிச்சப்பொன், 301, பொன்னம்பலம், 41. மஞ்சகேசி (மஞ்சம் - பூஜ்யம்), 70, பொன்னறை, 275. i மஞ்சத்தலம், 271, பொன்னனையாள், 23-1, 3:19), ' மஞ்சம் - கட்டில், 71. பொன்னிதன்னாடு, 267. மட்டித்து - கலந்து, 139. பொன்னி நாடு, 247. மட்டியிட்டேம், 189. பொன்னினா - சுவர்க்கம், 31. : மட்டு - தேன், 19, பொன்னெயிலாலயம், 170, 23:. மட்பாம்பு - ஆதிசேஷன், 205, பொன்னெயிலிலங்கு கோயிற் புனி | மடக்கணிகள், 5, 18, 28, 58 - 5, தன், 155.) (238. 54,77, 80 - 82, 87, 10}i), 102, பொன்னெயிற் கோயில், 155, 170, | 124-5,129, 142, 148, 157, 177, போக்கலா விருப்பின்-க்குதற்குரிய , 187, 197, 221, 270), 277, தாக இருந்தால், 63. 279, 286, 288, 294, 301. போகட்டு - கிடத்தி, 213. மடங்கல் - யமன், 6, 24, 132, 300. போகம் விளைவு, 256. (கம், 195. மடத்து அமளி, 191. போக மார்த்த என்னும் தேவாரப் பதி ; படப்பம், 287. போத - கக, 92, 329, மிடம் ,302, | போதகம் - பன்றிக்குட்டி, 291, மடவார், 33. போதம்- அறிவு போதித்தல், 73,217 மடவாள், 42, போதா-போய், 17, [299. மீடிதருகவிகை - மட்டங்கிய தடை, போதி - உபதேசஞ்செய், வா, 207, மடு - மானிடராக்காத நீர்நிலை, 45, போதினல்லாற் போதுகின்றதில்லை, மடைத்தலை - நீர்மடையில், 327. போது-வா, 160. [234. மடைப்பள்ளிச்சாம்பல்- திருஞான சம போதுமோ, 79. பந்தர்கூன் பாண்டியனுக்கு வெப்புத் [272,
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . சக்க பொழிலணைந்த பூங்கோகிலம் 126 . போபோ 231 . பொழுது புக்கது 204 . போர்க்குரிய படைக்கலம் 205 . பொற்கமலப் பொய்கை 204 போரான் - ஒருவகைக் குதிரை 133 . பொற்கமலவாவி - பொற்றாமரை 41 . போற்றி - பாதுகாத்தருள்க 117 . பொற்கிழி 210 335 341 348 . போனகம் 101 209 . பொற்கோயில் 102 301 307 பெளவும் - கடல் 82 338 . பொற்பதம் 324 | மக 318 பொற்பதுமம் 265 . மகரப்பருமீன் 322 . பொற்பலகை 232 மகரம் 17 84 . பொற்பு 2 . மகரவனா 336 . பொற்ற - பொலிவு பெற்ற 74 305 . மகவான் 41 255 பொற்றாமரை 109 . | மகன்மை கொண்டு மககைக்கொண்டு பொற்றாமரைக்குளம் 28 . மகாபாதகம் தீரும்வழி 167 . ( 213 . பொற்றாமரைத்தடம் 70 . மகிழ் 337 . ) பொற்றாமரைப் பொய்கை 28 2014 . மகிழ்ச்சியுடையோர் மங்கலப் பொரு பொறித்து - எழுதி 337 . ளைச் சிந்தல் மரபு 251 . பொறையர் கோமான் - மாலநாட்டார் | மங்கலங்கள் எட்டு 38 அரசன் 279 . I மங்கல முறை செய்வோர் - நற்குண பொதையன் - சேரன் 220 ) . முடைா ) ஏவலாளர் 12 ) . பொன்மதில் 182 மங்கை நாயகன் 115 . பொன்ற அழிய 3 . மங்கையர்க்கரசி யென்னும் தேவாரப் பொன்றா மணிமன்று 119 . மங்கையர்க்கரசு 179 . [ பதிகம் 183 . பொன்னகர் மகவான் 2015 . மச்சம் - மிச்சப்பொன் 301 பொன்னம்பலம் 41 . மஞ்சகேசி ( மஞ்சம் - பூஜ்யம் ) 70 பொன்னறை 275 . i மஞ்சத்தலம் 271 பொன்னனையாள் 23 - 1 3 : 19 ) ' மஞ்சம் - கட்டில் 71 . பொன்னிதன்னாடு 267 . மட்டித்து - கலந்து 139 . பொன்னி நாடு 247 . மட்டியிட்டேம் 189 . பொன்னினா - சுவர்க்கம் 31 . : மட்டு - தேன் 19 பொன்னெயிலாலயம் 170 23 : . மட்பாம்பு - ஆதிசேஷன் 205 பொன்னெயிலிலங்கு கோயிற் புனி | மடக்கணிகள் 5 18 28 58 - 5 தன் 155 . ) ( 238 . 54 77 80 - 82 87 10 } i ) 102 பொன்னெயிற் கோயில் 155 170 | 124 - 5 129 142 148 157 177 போக்கலா விருப்பின் - க்குதற்குரிய 187 197 221 270 ) 277 தாக இருந்தால் 63 . 279 286 288 294 301 . போகட்டு - கிடத்தி 213 . மடங்கல் - யமன் 6 24 132 300 . போகம் விளைவு 256 . ( கம் 195 . மடத்து அமளி 191 . போக மார்த்த என்னும் தேவாரப் பதி ; படப்பம் 287 . போத - கக 92 329 மிடம் 302 | போதகம் - பன்றிக்குட்டி 291 மடவார் 33 . போதம் - அறிவு போதித்தல் 73 217 மடவாள் 42 போதா - போய் 17 [ 299 . மீடிதருகவிகை - மட்டங்கிய தடை போதி - உபதேசஞ்செய் வா 207 மடு - மானிடராக்காத நீர்நிலை 45 போதினல்லாற் போதுகின்றதில்லை மடைத்தலை - நீர்மடையில் 327 . போது - வா 160 . [ 234 . மடைப்பள்ளிச்சாம்பல் - திருஞான சம போதுமோ 79 . பந்தர்கூன் பாண்டியனுக்கு வெப்புத் [ 272