திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி சகூ புருடர்ாகம், 97. [93, | பூசை-பூனை, 267. புரை - உள் வெளி, காகபாதம், 55, | பூடணம். ஆபரணம், 242, புல்வாய் - மான், 10, 14, 263, 265, ! பூணித்து, 247. 344, 349, 350, பூதகுடி : காவனூர்க்கு மேற்கே 4 - புல்வாய்மறி-மான் குட்டி, 328. நாழிகை வழித்தூரத்தில் உள்ளது; புலம்பற்பத்து திருவாசகத்துள்ள ஒரு ) குண்டோதானால் இஃது இப் புலவர், 261. (பதிகம், 115, | பெயர் பெற்ற தென்பர். புலவர் கோலம், 68. பூதங் கண்டகுளம் : இது திருப்பரங் புலவர் நாற்பத்தொன்பதின்மர், 320. குன்றத்திற்கு வடக்குள்ள தோரே புலவன்,68. ரி; 'தென்காற் கம்காய்' எனவழங் புவி, 328.) ரூம்; குண்டோதானகிய பூதத்தால் புவியின் முலையுண்ண ல், 14. பட்டப் பட்டது ; இதன்கரை புவனி, 345. பூதங்கண்டகரை யென் இக்காலத்து புவிசலை, 73. வழங்கும்; இதற்குச் சாபத்திற் புழகு -மலையெருக்கம்பூ, 175. கூடை தட்டிப் பரம்பெனச்சிறிய புழுக்கம், 214. மீலை யொன்றுண்டு; வெட்டிய புழுகு நெய்ச் சொக்கன், 53. மண்ணை யெடுத்துக்கரையிற் கொட் புழு பிரமனாக, பிரமன் புழுவாக ஆக்க ! டிய கூடையைக் குண்டோதரனா புழைக்கைக்கரி, 132, (வல்ஃபர், 243, கிய பூதம் இதில் தட்டினமையால் புள்ளி , 207, 341. இஃது இப்பெயர் பெற்றதென்பர், புளகம், 277. பூதசாலம் . பூதக் கூட்டம், 254. [46. புளகிதம், 20, 77. பூதம் - குண்டோதான், 8, 343. புளிமாறு-புளியின்மலாறு, 148, பூதி - விபூதி, 187, 253,261. புறக்கடல், 17. பூதிசாதனம் - விபூதியும் உருத்திராக்க புறத்திணை யொழுக்கம், 252, பூம்பாவை, 104, [மும், 255. புறநானூறு - எட்டுத்தொகை நூல் பூரித்து, 2600, கநாள் எட்டாவது, 2, 1773, 32, பூவண நன்னகர், 108, 80), 126, 279, 290, | பூவணப் பொன்னனையாள், 326. புறப்பொருள் வெண்பாமாலை: செந்த | பூவணம், 342. மிழிலக்கணம் ஐந்தனுள் பொரு பூவணவுலா திருப்பூவண நாதர் மீது ளின் பகுதியாகிய புறப்பொருளி : திருப்பூவ' 'ம் சக்தசாரிப்புவலர் லக்கணம் ; ஐயனாரிதனா ரென்பவ (இயற்றியது, 21. ரால் இயற்றப்பெற்றது, 252. பூவல்லி - திருப்பூவல்லி, 115. புறம்பயம், 330, 346. பூவாசகேசி, 70, புறம்பு, 153. பூவை- நாகணவாய்ப்புள், 18,110,335. புறம்புடைத்திரனாக வெளியே தைரி , பூவைப்பூ காயாம்பூ, 96. யமுடையவனாகப்புலப்படுத்தி,239. ! பூவையர், 18, 234. புறவமாநகர் - சீகாழி, 194. பூழி திருநீறு, புழுதி, 21, புன் பயிர் - நெற்பயிரல்லா தன, 290. I பழியன்,31, 148, 197. புன்றலை, 249, 272. பெட்டகம் பெட்டி, 1 {1{. பனல், 1861, | பெட்டைப்பசு, 164. பனிதபங்கமாம், 21. பெண்ணை .ளை, 109. பூ - பூமி, 238, பெத்தம், 157. பெரிய கோயில் - சோமசுந்தரக்கடவு பூங்கிழி, 70.) ளின் ஆலயம், 60, 121, 137, பூங்கொடி - அழகிய துவசம், 205, ! பெரிய கோயிற் சொக்கன், 220. பூகம், 38, 111,
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி சகூ புருடர்ாகம் 97 . [ 93 | பூசை - பூனை 267 . புரை - உள் வெளி காகபாதம் 55 | பூடணம் . ஆபரணம் 242 புல்வாய் - மான் 10 14 263 265 ! பூணித்து 247 . 344 349 350 பூதகுடி : காவனூர்க்கு மேற்கே 4 - புல்வாய்மறி - மான் குட்டி 328 . நாழிகை வழித்தூரத்தில் உள்ளது ; புலம்பற்பத்து திருவாசகத்துள்ள ஒரு ) குண்டோதானால் இஃது இப் புலவர் 261 . ( பதிகம் 115 | பெயர் பெற்ற தென்பர் . புலவர் கோலம் 68 . பூதங் கண்டகுளம் : இது திருப்பரங் புலவர் நாற்பத்தொன்பதின்மர் 320 . குன்றத்திற்கு வடக்குள்ள தோரே புலவன் 68 . ரி ; ' தென்காற் கம்காய் ' எனவழங் புவி 328 . ) ரூம் ; குண்டோதானகிய பூதத்தால் புவியின் முலையுண்ண ல் 14 . பட்டப் பட்டது ; இதன்கரை புவனி 345 . பூதங்கண்டகரை யென் இக்காலத்து புவிசலை 73 . வழங்கும் ; இதற்குச் சாபத்திற் புழகு - மலையெருக்கம்பூ 175 . கூடை தட்டிப் பரம்பெனச்சிறிய புழுக்கம் 214 . மீலை யொன்றுண்டு ; வெட்டிய புழுகு நெய்ச் சொக்கன் 53 . மண்ணை யெடுத்துக்கரையிற் கொட் புழு பிரமனாக பிரமன் புழுவாக ஆக்க ! டிய கூடையைக் குண்டோதரனா புழைக்கைக்கரி 132 ( வல்ஃபர் 243 கிய பூதம் இதில் தட்டினமையால் புள்ளி 207 341 . இஃது இப்பெயர் பெற்றதென்பர் புளகம் 277 . பூதசாலம் . பூதக் கூட்டம் 254 . [ 46 . புளகிதம் 20 77 . பூதம் - குண்டோதான் 8 343 . புளிமாறு - புளியின்மலாறு 148 பூதி - விபூதி 187 253 261 . புறக்கடல் 17 . பூதிசாதனம் - விபூதியும் உருத்திராக்க புறத்திணை யொழுக்கம் 252 பூம்பாவை 104 [ மும் 255 . புறநானூறு - எட்டுத்தொகை நூல் பூரித்து 2600 கநாள் எட்டாவது 2 1773 32 பூவண நன்னகர் 108 80 ) 126 279 290 | பூவணப் பொன்னனையாள் 326 . புறப்பொருள் வெண்பாமாலை : செந்த | பூவணம் 342 . மிழிலக்கணம் ஐந்தனுள் பொரு பூவணவுலா திருப்பூவண நாதர் மீது ளின் பகுதியாகிய புறப்பொருளி : திருப்பூவ ' ' ம் சக்தசாரிப்புவலர் லக்கணம் ; ஐயனாரிதனா ரென்பவ ( இயற்றியது 21 . ரால் இயற்றப்பெற்றது 252 . பூவல்லி - திருப்பூவல்லி 115 . புறம்பயம் 330 346 . பூவாசகேசி 70 புறம்பு 153 . பூவை - நாகணவாய்ப்புள் 18 110 335 . புறம்புடைத்திரனாக வெளியே தைரி பூவைப்பூ காயாம்பூ 96 . யமுடையவனாகப்புலப்படுத்தி 239 . ! பூவையர் 18 234 . புறவமாநகர் - சீகாழி 194 . பூழி திருநீறு புழுதி 21 புன் பயிர் - நெற்பயிரல்லா தன 290 . I பழியன் 31 148 197 . புன்றலை 249 272 . பெட்டகம் பெட்டி 1 { 1 { . பனல் 1861 | பெட்டைப்பசு 164 . பனிதபங்கமாம் 21 . பெண்ணை . ளை 109 . பூ - பூமி 238 பெத்தம் 157 . பெரிய கோயில் - சோமசுந்தரக்கடவு பூங்கிழி 70 . ) ளின் ஆலயம் 60 121 137 பூங்கொடி - அழகிய துவசம் 205 ! பெரிய கோயிற் சொக்கன் 220 . பூகம் 38 111