திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

502 திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம். களவேன் விநாட்டிலுள்ள ஏமூர்க - நான்முகனாதியா எறும்பீரம்பல் பிற ளில் ஒன்று , 233, நானில் வளம், 16. (ப்பு, 279. காய்க்கட்டம் - சாய்மலம், 248. நிகரொவ்வாத, 74, நாயகன், 177, நிசி, 343. நாயன் - தலைவன், 278. நித்திலம், 15, நாயனார் - தலைவர், 120, 126, நிம்பமாலை - வேப்பமாலை, 268. நாயனீர், 149, 169, 236. கிம்பமர றன், 225, நாயிறு-சூரியன், 247. நிமித்தம், 181, | நாரதாதிகள் கானம்பண்ணுதல், 39. நியதி - நியமம், 204. நாரியர், 326), 328, ( நியானம் - ஒருவகைப்பறை, 205. நாரியார், 261, 344, 349. திருத்தம் ஆடல், 24, 331. நாரை, 309-11, 330, 347, 350. நிரையான் பசுக்கூட்டம், 344. காரைக்குச்சிவலோகங்கொடுத்தது,11. நில்லும் எல்லும், 87, நால்வர் நான்மணிமாலை, 100, சிலத்திலும் தரித்திலன், 186. நால்வாய், தொக்குகின்ற வாய், 317. நிலம் ஐந்து, 15, நாலடியார்: பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நிறம் - உருவம், வர்ணம், 2. நூல்களுள் ஒன்று , 104, 10:3, 225. | நிறைந்த-மகழ்ந்த, 191. காலாறு திங்கள், 256. நிறைந்திருந்தார் மகிழ்ந்திருந்தார், 61. நாலிருங் குழியி வன்ன ம்,46.(தர்,199. I நிறைந்து, 42, 14, நாலுகவிப் பெருமாள் - திருஞான சம்பந் விறைமலி தடாதகை, 52. [276, நாவலந்தீவு - சம்புத்தீவு, 4, : நிறைவு - :கிழ்ச்சி , 29, 41, 72, 234, நாவலர் சங்கப்புலவர், 75, 280, நின்ற பொன் எஞ்சிய பொன், 238. கர்வலவர், 385. செய்து, 261. - நின்றார். நின்னடியார், 230. காவளைத்து - சீழ்க்கை யொலியைச் இன்றல் - நித்தல், 156. நாவற்செம்பொன் - சாம்பூதனமென் நினக்கே கல்லேம், 239. நாவுக்கரசு, 179, ஓந் தங்கம், 301', நினைத்தன கொடுக்கவல்லான், 275. நாள் நட்சத்திரம், 22, 180. நீக்கில் நோக்கடியார், 125. நாளம். தண்டு, தாமரைக்காம்பு,60,334. நீங்ககில்லா - காத, 299, நாளில் - காலக்கிரமத்தில், 47, 55, ' நீங்ககிலாமல் - 5ங்காமல், 663, நாளும்-தினந்தோறும், 278, நீடாசனம் - பெரிய ஆசனம், 61. நாற்கால் விலங்கு, 280, [யர், 8. | நீத்து - வெறுத்து, 58. நாற்பத்தெண் யிைரவர்: குழுஉப் பெ நீதி - நியாயம், 97, 132. நான்குகுழி, 45, | நீபக்கான் . கடம்பவனம், 3:31. நான் குமாடம், 55. பேக்கானம், 341. நான்கு மேகவேந்தர், 51, 230. நீபமாவனம் - கடம்பவனம், 41. தான் நான், 223. சீபவனம், 328. (267. நான்மரை, 1, 347. [200. : நீர்விழுக்காதி - அருவியின் வீழ்ச்சி, நான்மறையோதிய நாள் வாழுதி, சோவிவாவி, 45. நான்மாடக்கூடல்: நான்கு மாடங்கள் நிலத்தின் இயல் ஐந்து, 90. கூடும் இடமாகிய மதுரை; அவை - நீலத்தின் இலக்கணம், 96. திருவாலவாய், திருகள்ளாறு, திரு | லேமன்குற்றம், 96). முடங்கை , திருகடுவூர்; கன்னி , - நீலமாபாடறு என்னும்பதிகம், 183. கரியமால், காளி, ஆலவாய் என்று நீவி - கிழி, (17, 211, சொல்லுவறு முண்டு, 19,55, 321), | நீற்றுக்கோயில் - விபூதிப்பை, 187. நான்மாடம், 54, (348. சீற்று முண்டி , 58. நான்மாட மதுரை, 77. நீறு - விபூதி, 41.
502 திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் . களவேன் விநாட்டிலுள்ள ஏமூர்க - நான்முகனாதியா எறும்பீரம்பல் பிற ளில் ஒன்று 233 நானில் வளம் 16 . ( ப்பு 279 . காய்க்கட்டம் - சாய்மலம் 248 . நிகரொவ்வாத 74 நாயகன் 177 நிசி 343 . நாயன் - தலைவன் 278 . நித்திலம் 15 நாயனார் - தலைவர் 120 126 நிம்பமாலை - வேப்பமாலை 268 . நாயனீர் 149 169 236 . கிம்பமர றன் 225 நாயிறு - சூரியன் 247 . நிமித்தம் 181 | நாரதாதிகள் கானம்பண்ணுதல் 39 . நியதி - நியமம் 204 . நாரியர் 326 ) 328 ( நியானம் - ஒருவகைப்பறை 205 . நாரியார் 261 344 349 . திருத்தம் ஆடல் 24 331 . நாரை 309 - 11 330 347 350 . நிரையான் பசுக்கூட்டம் 344 . காரைக்குச்சிவலோகங்கொடுத்தது 11 . நில்லும் எல்லும் 87 நால்வர் நான்மணிமாலை 100 சிலத்திலும் தரித்திலன் 186 . நால்வாய் தொக்குகின்ற வாய் 317 . நிலம் ஐந்து 15 நாலடியார் : பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நிறம் - உருவம் வர்ணம் 2 . நூல்களுள் ஒன்று 104 10 : 3 225 . | நிறைந்த - மகழ்ந்த 191 . காலாறு திங்கள் 256 . நிறைந்திருந்தார் மகிழ்ந்திருந்தார் 61 . நாலிருங் குழியி வன்ன ம் 46 . ( தர் 199 . I நிறைந்து 42 14 நாலுகவிப் பெருமாள் - திருஞான சம்பந் விறைமலி தடாதகை 52 . [ 276 நாவலந்தீவு - சம்புத்தீவு 4 : நிறைவு - : கிழ்ச்சி 29 41 72 234 நாவலர் சங்கப்புலவர் 75 280 நின்ற பொன் எஞ்சிய பொன் 238 . கர்வலவர் 385 . செய்து 261 . - நின்றார் . நின்னடியார் 230 . காவளைத்து - சீழ்க்கை யொலியைச் இன்றல் - நித்தல் 156 . நாவற்செம்பொன் - சாம்பூதனமென் நினக்கே கல்லேம் 239 . நாவுக்கரசு 179 ஓந் தங்கம் 301 ' நினைத்தன கொடுக்கவல்லான் 275 . நாள் நட்சத்திரம் 22 180 . நீக்கில் நோக்கடியார் 125 . நாளம் . தண்டு தாமரைக்காம்பு 60 334 . நீங்ககில்லா - காத 299 நாளில் - காலக்கிரமத்தில் 47 55 ' நீங்ககிலாமல் - 5ங்காமல் 663 நாளும் - தினந்தோறும் 278 நீடாசனம் - பெரிய ஆசனம் 61 . நாற்கால் விலங்கு 280 [ யர் 8 . | நீத்து - வெறுத்து 58 . நாற்பத்தெண் யிைரவர் : குழுஉப் பெ நீதி - நியாயம் 97 132 . நான்குகுழி 45 | நீபக்கான் . கடம்பவனம் 3 : 31 . நான் குமாடம் 55 . பேக்கானம் 341 . நான்கு மேகவேந்தர் 51 230 . நீபமாவனம் - கடம்பவனம் 41 . தான் நான் 223 . சீபவனம் 328 . ( 267 . நான்மரை 1 347 . [ 200 . : நீர்விழுக்காதி - அருவியின் வீழ்ச்சி நான்மறையோதிய நாள் வாழுதி சோவிவாவி 45 . நான்மாடக்கூடல் : நான்கு மாடங்கள் நிலத்தின் இயல் ஐந்து 90 . கூடும் இடமாகிய மதுரை ; அவை - நீலத்தின் இலக்கணம் 96 . திருவாலவாய் திருகள்ளாறு திரு | லேமன்குற்றம் 96 ) . முடங்கை திருகடுவூர் ; கன்னி - நீலமாபாடறு என்னும்பதிகம் 183 . கரியமால் காளி ஆலவாய் என்று நீவி - கிழி ( 17 211 சொல்லுவறு முண்டு 19 55 321 ) | நீற்றுக்கோயில் - விபூதிப்பை 187 . நான்மாடம் 54 ( 348 . சீற்று முண்டி 58 . நான்மாட மதுரை 77 . நீறு - விபூதி 41 .