திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

ந.அச திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம். கன்னி மன்னவன் - பாண்டியன், 192. ! யில் இளையான்குடிக்குமேற்கில் கன்னிமாடம், 34, உள்ளது; இதில் ஏழ் ஊர்கள் கன்னிமாது, 305. (226. ' உண்டு , 233, 290, 345, கன்னிமால்காளியீசன் காக்குமாநகரி, | காடவர், 206. கன்னியர், 22. ' காடுவெட்டி-ஒருசோழன், 90, 3:37. கன்னியாகுமரி, 168. ! காண மறைந்தனன், 238. கன்னியோங்குமாடம், 34. காச் சிவலிங்கத்தைத் தவத்தாற் கனகக்கழி, 325. காணல், 25, கனக்கோகனகம், 28, காணார் விளங்க அறியார், 27. கனகசபை, 332, காணி உரியநிலம், 215. கனகதோராவல்லி, 97, (மரை, 310. காத்திரம் உடம்பு, 195. கனகப்போதாசோடை - பொற்றா காதலர், 22. கனகம், 108, 301. காதவன் - கணவன், 49. கனகமாளிகை, 215. காதன் மாதர், 92, கனத்திறை - (விறகின்) சுமையை காதும் துன்புறுத்தும், 183, யுடைய சிவ பெருமான், 273. | காந்தன் - தலைவன், 57. கனவட்டம் - பாண்டியன் குதிரை, காப்பு திருநீறு, 199. கனவிடை, 299. [133, 241. காம்போசக்குதிரை, 119. கனையிருள், 339. காமதேனு, 253. க1, 19, 33. காமரூபப்புயல்கள், 54. காக்கை , 297, 346. காமனுக்குக் கண்ணில்வை, 235. காகசுரம், 285. கரமனைக்காய்ந்த கண்ணன், 70). காகதாவிகநியாயம், 192, காமுற, 236. காகம், 329. காயகன் - இசைவல்லான், 110, 268, காகவாகனர், 96. கார்-மேகம், 326 காகவோசை, 287. கார்வளங் கொண்மண்டலம் - பாண்டி காகுளி - பேய்கத்தினாற் போலப்பாடு நாட்டிலுள்ள மண்டலங்களுள் ஒன் காங்கெயா, 83, (வது, 287, | று ; இது தன்பாற்கப்பிஞ்சி யென் காசி, 12. னும் சிறு நாட்டை யுடையது; காசினி, 205. பரம்பக்குடிக்கு வடக்கேயுள்ள தாத காசு-குற்றம், 331. வால், மழைக்குப்புனை கொடுத்தமங் காஞ்சனம் - பொன், 3001. கலநாடென்பது இதுவேயென்று காஞ்சனமாலை கோயில்: எழுகடற் சொல்லுகின்றனர், 316. நீர்த்தத்தின் தென்மேற்கிலுள்ள காரணமுதல்வன் சிவபெருமான், 38. மிகப் பழமையான கோயில்; இதில் காரணமுனிவர், 311. ஜலகண்டேசுவர ரென்ற சிவலிங் காரணவன் சிவபெருமான், 111. கப் பெருமானும் அவரைத் தரி | காரணவான் சிவபெருமான், 15. சித்த வண்ணமாக அமைந்த காஞ் காரணன், 201. சன மாலையின் வடிவமும் உண்டு. காராக்கிரகக்குகை- திருப்பாங்குன்றத் காஞ்சன விமானம், 27, திலுள்ள குகைகளில் ஒன்று; இது காஞ்சி - காஞ்சிப் பூமாலை, 220. நக்கீரரைப்பூதம் சிறைவைத்த இட காஞ்சிப் புராணம், 298. (270. | காரியத்தோர், 219. (மாம். காட்சியால் சூல் கொள்ளுதல், 128, காரியர் ,328. காட்டுநாடு - களவேள்வி நாடு; மழை ! காரியார் 344,349. க்குப் புணைகொடுத்த மங்கலநாடு | காரியார் நாரியார் - இருபுலவர். 211), என்று ஒருநாடு சிவகங்கைச் சீமை , கால்-காற்று, வாய்க்கால், 142, 240.
. அச திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் . கன்னி மன்னவன் - பாண்டியன் 192 . ! யில் இளையான்குடிக்குமேற்கில் கன்னிமாடம் 34 உள்ளது ; இதில் ஏழ் ஊர்கள் கன்னிமாது 305 . ( 226 . ' உண்டு 233 290 345 கன்னிமால்காளியீசன் காக்குமாநகரி | காடவர் 206 . கன்னியர் 22 . ' காடுவெட்டி - ஒருசோழன் 90 3 : 37 . கன்னியாகுமரி 168 . ! காண மறைந்தனன் 238 . கன்னியோங்குமாடம் 34 . காச் சிவலிங்கத்தைத் தவத்தாற் கனகக்கழி 325 . காணல் 25 கனக்கோகனகம் 28 காணார் விளங்க அறியார் 27 . கனகசபை 332 காணி உரியநிலம் 215 . கனகதோராவல்லி 97 ( மரை 310 . காத்திரம் உடம்பு 195 . கனகப்போதாசோடை - பொற்றா காதலர் 22 . கனகம் 108 301 . காதவன் - கணவன் 49 . கனகமாளிகை 215 . காதன் மாதர் 92 கனத்திறை - ( விறகின் ) சுமையை காதும் துன்புறுத்தும் 183 யுடைய சிவ பெருமான் 273 . | காந்தன் - தலைவன் 57 . கனவட்டம் - பாண்டியன் குதிரை காப்பு திருநீறு 199 . கனவிடை 299 . [ 133 241 . காம்போசக்குதிரை 119 . கனையிருள் 339 . காமதேனு 253 . க1 19 33 . காமரூபப்புயல்கள் 54 . காக்கை 297 346 . காமனுக்குக் கண்ணில்வை 235 . காகசுரம் 285 . கரமனைக்காய்ந்த கண்ணன் 70 ) . காகதாவிகநியாயம் 192 காமுற 236 . காகம் 329 . காயகன் - இசைவல்லான் 110 268 காகவாகனர் 96 . கார் - மேகம் 326 காகவோசை 287 . கார்வளங் கொண்மண்டலம் - பாண்டி காகுளி - பேய்கத்தினாற் போலப்பாடு நாட்டிலுள்ள மண்டலங்களுள் ஒன் காங்கெயா 83 ( வது 287 | று ; இது தன்பாற்கப்பிஞ்சி யென் காசி 12 . னும் சிறு நாட்டை யுடையது ; காசினி 205 . பரம்பக்குடிக்கு வடக்கேயுள்ள தாத காசு - குற்றம் 331 . வால் மழைக்குப்புனை கொடுத்தமங் காஞ்சனம் - பொன் 3001 . கலநாடென்பது இதுவேயென்று காஞ்சனமாலை கோயில் : எழுகடற் சொல்லுகின்றனர் 316 . நீர்த்தத்தின் தென்மேற்கிலுள்ள காரணமுதல்வன் சிவபெருமான் 38 . மிகப் பழமையான கோயில் ; இதில் காரணமுனிவர் 311 . ஜலகண்டேசுவர ரென்ற சிவலிங் காரணவன் சிவபெருமான் 111 . கப் பெருமானும் அவரைத் தரி | காரணவான் சிவபெருமான் 15 . சித்த வண்ணமாக அமைந்த காஞ் காரணன் 201 . சன மாலையின் வடிவமும் உண்டு . காராக்கிரகக்குகை - திருப்பாங்குன்றத் காஞ்சன விமானம் 27 திலுள்ள குகைகளில் ஒன்று ; இது காஞ்சி - காஞ்சிப் பூமாலை 220 . நக்கீரரைப்பூதம் சிறைவைத்த இட காஞ்சிப் புராணம் 298 . ( 270 . | காரியத்தோர் 219 . ( மாம் . காட்சியால் சூல் கொள்ளுதல் 128 காரியர் 328 . காட்டுநாடு - களவேள்வி நாடு ; மழை ! காரியார் 344 349 . க்குப் புணைகொடுத்த மங்கலநாடு | காரியார் நாரியார் - இருபுலவர் . 211 ) என்று ஒருநாடு சிவகங்கைச் சீமை கால் - காற்று வாய்க்கால் 142 240 .