திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

திருவாலவாயுடையார் திருவிளையா! - ற்புராணம், சொக்கநாதர். வேறு. அரியசடை முடிபோற்றி யருள்பொழிசெம் முகம்போற்றி விரையிதழி மலரணி நூல் விளங்கியமார் பகம் போற்றி மருவுமுயர் போழகு வளருதா நிலைபோற்றி திருவளர்செந் தமிழ்ச்சொக்கன் றிருவடிக்கா மரைபோற்றி, () அங்கயற்கணம்மை . வேறு, பொங்குருச் செவ்வங் கவ்வி பொருவிலா வாய்மை தூய்மை பிங்கெமக் கருள வல்ல வீணையிலா வெம்பி ராட்டி பங்கயத சடஞ்சூழ் கூடற பவழமால் வரையை நீங்கா வங்கயற் கண்ணி மங்கை யடிக்கம லங்கள் போற்றி, பாண்டி நாடு. ஆகியங் தென்றல் வெற்பினகத்தியன் விரும்புக் தென்பா னாலைக் தீவர் போற்றி காவலந் தீவர் தன்னுண் மூவர்கட் கரியா னிற்ப முத்தமிழ்ச் சங்கச் செய்வப் பாவலர் வீற்றிருக்கும் பாண்டிகன் நாடு போற்றி, (அ) மதுரை. வேறு, தேனிமிருந் தொடைவாகைச் செழியர் திருக் குவம் விளங்க ஈனமிலபல லுகங்கள்...று பிடி நிலத்தியா வருமுய்ய வானபெரு நான்மறைக்கு மரியயற்கும் தெரியாதார் மானிடராய் விளையாடும் மோமதுரை நகர்போற்றி. கடம்பவனம், வேறு. தலம்புகழ் தரும் பொரு வரும்பாமசம்புவ ருணம்பனெழி லம் பொனொலியார், சிலம்படி யலம்பொலி பாம்பிரசாதம்படர் சிதம்பர நிரம்பு மருளா, லவம் பெறநிலம்பெடி நமம்பிகையுமிம்பரு மரம்பைய ருமும்ப ருமெலா, நவம்பெருக்கும்படி விரும்பிசைநயம்பட நடம்புரி கடம்ப வனமே. க. இதழி மலர் - கொன்தை மலர், இதில், கேசாதிபாதாந்தம் முறையே கூறப்பெற்றுள்ளன. 6. பவழமால்வரை - பு:'வபெருமான, அ. ஆவிய தென்தல் - உர்டோத அழகிய, தன் த ; தென்றல் வெற்பு- பொதியின்மலை, நாவலா நீலம் - சம்பத்தில் முவாகட கரியான்' - சோமசுந தாக் கடவுன், சோமசுதாக கட்டி நிற்பச சங்கப்புலர்கள் இருந்தது, "கொங்குதேர் வாழ்க்கை '' எf hd; ஆழம் செய்புளக் குத்தம்:4.றியவர் யாவரென் தெபொழுது, திருநாட்ட ம், கூ ; கசு : 2 0; 46!! 61, சு. ''பல்லுகம்'' என்றது நான்கு கங்காயும்; திருநகாச். கஅ, கா, இரசதம்படர் சிதம்பரம் - வெர்ளியம்பலம், அலம் - நிறைவு. (பி. ம்.) 1' தீபந்தனின்' 'மதுரைமாகோ' 3'சம்பு-வெழி தங்குமொழி கம்பனொலி 4' அலம்பவொளி பம்பரசதம்' (க)
திருவாலவாயுடையார் திருவிளையா ! - ற்புராணம் சொக்கநாதர் . வேறு . அரியசடை முடிபோற்றி யருள்பொழிசெம் முகம்போற்றி விரையிதழி மலரணி நூல் விளங்கியமார் பகம் போற்றி மருவுமுயர் போழகு வளருதா நிலைபோற்றி திருவளர்செந் தமிழ்ச்சொக்கன் றிருவடிக்கா மரைபோற்றி ( ) அங்கயற்கணம்மை . வேறு பொங்குருச் செவ்வங் கவ்வி பொருவிலா வாய்மை தூய்மை பிங்கெமக் கருள வல்ல வீணையிலா வெம்பி ராட்டி பங்கயத சடஞ்சூழ் கூடற பவழமால் வரையை நீங்கா வங்கயற் கண்ணி மங்கை யடிக்கம லங்கள் போற்றி பாண்டி நாடு . ஆகியங் தென்றல் வெற்பினகத்தியன் விரும்புக் தென்பா னாலைக் தீவர் போற்றி காவலந் தீவர் தன்னுண் மூவர்கட் கரியா னிற்ப முத்தமிழ்ச் சங்கச் செய்வப் பாவலர் வீற்றிருக்கும் பாண்டிகன் நாடு போற்றி ( ) மதுரை . வேறு தேனிமிருந் தொடைவாகைச் செழியர் திருக் குவம் விளங்க ஈனமிலபல லுகங்கள் . . . று பிடி நிலத்தியா வருமுய்ய வானபெரு நான்மறைக்கு மரியயற்கும் தெரியாதார் மானிடராய் விளையாடும் மோமதுரை நகர்போற்றி . கடம்பவனம் வேறு . தலம்புகழ் தரும் பொரு வரும்பாமசம்புவ ருணம்பனெழி லம் பொனொலியார் சிலம்படி யலம்பொலி பாம்பிரசாதம்படர் சிதம்பர நிரம்பு மருளா லவம் பெறநிலம்பெடி நமம்பிகையுமிம்பரு மரம்பைய ருமும்ப ருமெலா நவம்பெருக்கும்படி விரும்பிசைநயம்பட நடம்புரி கடம்ப வனமே . . இதழி மலர் - கொன்தை மலர் இதில் கேசாதிபாதாந்தம் முறையே கூறப்பெற்றுள்ளன . 6 . பவழமால்வரை - பு : ' வபெருமான . ஆவிய தென்தல் - உர்டோத அழகிய தன் ; தென்றல் வெற்பு பொதியின்மலை நாவலா நீலம் - சம்பத்தில் முவாகட கரியான் ' - சோமசுந தாக் கடவுன் சோமசுதாக கட்டி நிற்பச சங்கப்புலர்கள் இருந்தது கொங்குதேர் வாழ்க்கை ' ' எf hd ; ஆழம் செய்புளக் குத்தம் : 4 . றியவர் யாவரென் தெபொழுது திருநாட்ட ம் கூ ; கசு : 2 0 ; 46 ! ! 61 சு . ' ' பல்லுகம் ' ' என்றது நான்கு கங்காயும் ; திருநகாச் . கஅ கா இரசதம்படர் சிதம்பரம் - வெர்ளியம்பலம் அலம் - நிறைவு . ( பி . ம் . ) 1 ' தீபந்தனின் ' ' மதுரைமாகோ ' 3 ' சம்பு - வெழி தங்குமொழி கம்பனொலி 4 ' அலம்பவொளி பம்பரசதம் ' ( )