திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

திருவிளையாடற்புராணச் செய்யுண் முதற்குறிப்பகராதி எண் - பக்க எண்.) 276 2841 164 37 179 அக்கவிதைகேட் 262 : அத்சனப்படு 164 ! அ.ரகன ரியய 130 அக்கிழித் 210 அத்தனார் விரையா 315 அரியசடை அங்கக்குலு 68 அத்திறங்கேட்ட 208 அரியசந்தன மணி 259 அங்கடர்ந்த 60 அத்திரங்கேட்டி 271 அரியநாயக 137 அங்கணில்வா 115 அத்திறங் கேளா 125 அரிய பருஞ் 203 அங்கணேவ 59! அத்திரஞ்சொல் 135 அரியபோவனி 225 அக்கது கண்டு 3000 அதர்படத் 8) அரியமாதவத்தீர் அக்கது காணா 320) அதிரமாமுழவது 182 அரியயர்கட் 91 அங்கது கேட்டு | அந்தணரமைச் 246 அரியவெதை துங்க துகொடு 227 அந்தணாளர் தப் 236 அரியவொண் அங்கருள்புரி | 32! அந்தகல்லுரை 312 அரிவையை அங்கவர்கொம் 126 | அந்தமப் 0 வன் 229, அருட்புனை அங்கபாதங்களத் 299 அந்தவுயர் திரு 141 | அடங்கியவடி 270 அங்கவனியைய 187 அந்தித்திரும் 144 அருண்ஞானசம் அஞ்சலஞ்சலெ 211 அகாணை 112 | அருந்தவம் 85 அஞ்சியநெஞ்ச 171! அக்கான் முதலா 245 | அருந்தவர் 112 அஞ்சேனஞ்சே 267 அப்படியிருப்ப 253! அ'நந்தவன திசயி 2965 அடர்ந்ததானை 300 அப்பெருந்துன்ப 247 / அரும்பெருஞ் 135 அடிக்குரிய | 14! அப்பொரும்பாவிக் 167 ! அஈம்பெருங்கரி 115 அடித்தபுளி 148 : அ. பொம்மை 257 | அரும்பெரும்புத் 297 அடிமையிலாசை 194 . இப்பொழுத்தி அம் : பரு 281 அடியவர்க்கெளி 1551 அப்பொழுதிகல் 37 | அருமையாவொரு 283 அடியவர்களாமை 170 அப்பொழுதின்ற அருவெய் 56 அடியணை கா.m 128 அப்டொழுதெவ 55 அசுரந்தெழில் 292 16 அம்பதுமத்தார் 316 அருள் பொழியும் 292 அடைந்தது சிறிய 24 . அய்யமில்லா 135 | அருளாருக் 82 அடைந்தவர் 26) அய்யனே செய்ய 209 அருளினவரை 55 அடைவினித்தக 191) அயர்வறு சிறப்பின் 297 அருளினாரிறை 103 அண்டம்விள்ள 124 அயன் தலையறுத் 281 அருளுடைச்சுந்த 223 அண்ட மடங்கலு 31:3 | அாசகேள் 100. ளுடைச்சொக் 89 அண்ணலேய 73 : அரசனஞ்சி 6) அருளுடையாசே 61 அணிபொலிதே 220 அரசனாலயத் 208 அரூந்தொ 3 அளி பொலியறை 163 அரசறுஞ்சிவன் 277 அலலாகெஞ்ச 226 அணி : 'பாழில் 96) அரசலுத்திக்க 204 அவ்வயின் வந்த 154 அணிமாமகிமா 218பாசிபாங்குமா 99 அவ்வயின் வருந்தி 208 அணியார் தமி 51 அரம்பையங்கு 154 | அவ்வயினில் 146 அணைந்திது 140 | அரவாபரணா 176 | அவ்வயினெங்கு 119 54 217
திருவிளையாடற்புராணச் செய்யுண் முதற்குறிப்பகராதி எண் - பக்க எண் . ) 276 2841 164 37 179 அக்கவிதைகேட் 262 : அத்சனப்படு 164 ! . ரகன ரியய 130 அக்கிழித் 210 அத்தனார் விரையா 315 அரியசடை அங்கக்குலு 68 அத்திறங்கேட்ட 208 அரியசந்தன மணி 259 அங்கடர்ந்த 60 அத்திரங்கேட்டி 271 அரியநாயக 137 அங்கணில்வா 115 அத்திறங் கேளா 125 அரிய பருஞ் 203 அங்கணேவ 59 ! அத்திரஞ்சொல் 135 அரியபோவனி 225 அக்கது கண்டு 3000 அதர்படத் 8 ) அரியமாதவத்தீர் அக்கது காணா 320 ) அதிரமாமுழவது 182 அரியயர்கட் 91 அங்கது கேட்டு | அந்தணரமைச் 246 அரியவெதை துங்க துகொடு 227 அந்தணாளர் தப் 236 அரியவொண் அங்கருள்புரி | 32 ! அந்தகல்லுரை 312 அரிவையை அங்கவர்கொம் 126 | அந்தமப் 0 வன் 229 அருட்புனை அங்கபாதங்களத் 299 அந்தவுயர் திரு 141 | அடங்கியவடி 270 அங்கவனியைய 187 அந்தித்திரும் 144 அருண்ஞானசம் அஞ்சலஞ்சலெ 211 அகாணை 112 | அருந்தவம் 85 அஞ்சியநெஞ்ச 171 ! அக்கான் முதலா 245 | அருந்தவர் 112 அஞ்சேனஞ்சே 267 அப்படியிருப்ப 253 ! ' நந்தவன திசயி 2965 அடர்ந்ததானை 300 அப்பெருந்துன்ப 247 / அரும்பெருஞ் 135 அடிக்குரிய | 14 ! அப்பொரும்பாவிக் 167 ! அஈம்பெருங்கரி 115 அடித்தபுளி 148 : . பொம்மை 257 | அரும்பெரும்புத் 297 அடிமையிலாசை 194 . இப்பொழுத்தி அம் : பரு 281 அடியவர்க்கெளி 1551 அப்பொழுதிகல் 37 | அருமையாவொரு 283 அடியவர்களாமை 170 அப்பொழுதின்ற அருவெய் 56 அடியணை கா . m 128 அப்டொழுதெவ 55 அசுரந்தெழில் 292 16 அம்பதுமத்தார் 316 அருள் பொழியும் 292 அடைந்தது சிறிய 24 . அய்யமில்லா 135 | அருளாருக் 82 அடைந்தவர் 26 ) அய்யனே செய்ய 209 அருளினவரை 55 அடைவினித்தக 191 ) அயர்வறு சிறப்பின் 297 அருளினாரிறை 103 அண்டம்விள்ள 124 அயன் தலையறுத் 281 அருளுடைச்சுந்த 223 அண்ட மடங்கலு 31 : 3 | அாசகேள் 100 . ளுடைச்சொக் 89 அண்ணலேய 73 : அரசனஞ்சி 6 ) அருளுடையாசே 61 அணிபொலிதே 220 அரசனாலயத் 208 அரூந்தொ 3 அளி பொலியறை 163 அரசறுஞ்சிவன் 277 அலலாகெஞ்ச 226 அணி : ' பாழில் 96 ) அரசலுத்திக்க 204 அவ்வயின் வந்த 154 அணிமாமகிமா 218பாசிபாங்குமா 99 அவ்வயின் வருந்தி 208 அணியார் தமி 51 அரம்பையங்கு 154 | அவ்வயினில் 146 அணைந்திது 140 | அரவாபரணா 176 | அவ்வயினெங்கு 119 54 217