திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம், பொற்பக வினாயகன் முனிவன் புத்திரன் ஈற் க வினயான் கழல்க ளேத்துவாம். சித்திவிநாயகர். வேறு. வானெழுகு முகின்மேனி வேதன் றேட மதுரைநா யகனடியார் வினைக கர்ப்பா, னெழகு புரம் படைத்த மக்கள் போல்வந் கலாவு திருவிளையாடற் பனுவல் சொல்லம், கூனொழுகு பிறைக் கோட்டுப் பனைக்கை 'கால்லாய்க் குடவு தரச் செழும்பவளக் குன்றம் போலக், தேனொழுகு மலர்க்கடம்ப வனத்துலாவு சித்திவிநா யகனி ருதாள் சென்னி சேர்ப்பாம். வாழ்த்து. வேறு, ஞால மோங்குக நான்மரை நீக்க சீல மன்னவன் செங்கோல் விளங்குக கால மாமழை மன்னுக 'காதலாற் சாவ வீச னடிப்பார் தழைகவே. கடவுள் வாழ்த்து பெரும்பற்றப்புலி யூ ர். நிறங்கட்கப் புறநாத ஈரினைந்துட்சிற் கனனாகிச் செறிந்தச்சித் தரசாயக் திருத்தக்கட் செவிகாண வறக்கட்குப் புகலாகு மாண்டப்பொம் பொதுநாளும் பிறங்கப்பொற் புடடுைம் பெரும்பற்றப் புலியூரே, (க) முனிவர் முழுமுதலே'' (தி'வோ, எ ணப்: ஈ..) சிவபெருமானை அருந்தவன், ஈற்றவனென்பர் 9 ரம்; 2: க ; கரு : ந; "தாழ்சடைப் பொலிந்த வருந்த வர் தோத்கே' (புறநா. கட,) என்பதன் அடிக்குறிப்பைப் பார்க்க. w.. முகிர்மேனி - திருமால், புராம். உடம்பு. பனுவல்- D7 5, செய்யுள். கடவுள் வாழ்த்து. க. நிறங்கட்கு அப்பு தராதம்: நிறம் - வர்ணம்; உருவம், உள்நினைந். சித்தனர் - ஞானப்பிழம்பாக உானார். சித்திரகாயம் - L'S'; "கரும்புலிக காயர்ந்து சித்ர காயமஈம் பெயர் விளக்க" (அழகர் கலம்பகம், க); இங்கே வியாக்கிரபாதர்; அ: உலகம் சுட்டு; அழமாம், கட்செவி - ! பாம்பு; பதஞ்சலி புனிவர், செறிந்து திருந்தக் காண. 'போற்றி' என்று ஒருசொல் வருவித்து முடிக்க, பின் வேண்டுமிடத்தும் இப்படியே கொள்க, (பி' - ம்.) 1'படைத்தான் மாக்கள்போல்' 2'பாடம்' 3' காதலாஞ் சாலும்' 4 மஹாககினத்துட் சிக்குணனாம்' ''புலனாரும்
திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் பொற்பக வினாயகன் முனிவன் புத்திரன் ஈற் வினயான் கழல்க ளேத்துவாம் . சித்திவிநாயகர் . வேறு . வானெழுகு முகின்மேனி வேதன் றேட மதுரைநா யகனடியார் வினைக கர்ப்பா னெழகு புரம் படைத்த மக்கள் போல்வந் கலாவு திருவிளையாடற் பனுவல் சொல்லம் கூனொழுகு பிறைக் கோட்டுப் பனைக்கை ' கால்லாய்க் குடவு தரச் செழும்பவளக் குன்றம் போலக் தேனொழுகு மலர்க்கடம்ப வனத்துலாவு சித்திவிநா யகனி ருதாள் சென்னி சேர்ப்பாம் . வாழ்த்து . வேறு ஞால மோங்குக நான்மரை நீக்க சீல மன்னவன் செங்கோல் விளங்குக கால மாமழை மன்னுக ' காதலாற் சாவ வீச னடிப்பார் தழைகவே . கடவுள் வாழ்த்து பெரும்பற்றப்புலி யூ ர் . நிறங்கட்கப் புறநாத ஈரினைந்துட்சிற் கனனாகிச் செறிந்தச்சித் தரசாயக் திருத்தக்கட் செவிகாண வறக்கட்குப் புகலாகு மாண்டப்பொம் பொதுநாளும் பிறங்கப்பொற் புடடுைம் பெரும்பற்றப் புலியூரே ( ) முனிவர் முழுமுதலே ' ' ( தி ' வோ ணப் : . . ) சிவபெருமானை அருந்தவன் ஈற்றவனென்பர் 9 ரம் ; 2 : ; கரு : ; தாழ்சடைப் பொலிந்த வருந்த வர் தோத்கே ' ( புறநா . கட ) என்பதன் அடிக்குறிப்பைப் பார்க்க . w . . முகிர்மேனி - திருமால் புராம் . உடம்பு . பனுவல் - D7 5 செய்யுள் . கடவுள் வாழ்த்து . . நிறங்கட்கு அப்பு தராதம் : நிறம் - வர்ணம் ; உருவம் உள்நினைந் . சித்தனர் - ஞானப்பிழம்பாக உானார் . சித்திரகாயம் - L ' S ' ; கரும்புலிக காயர்ந்து சித்ர காயமஈம் பெயர் விளக்க ( அழகர் கலம்பகம் ) ; இங்கே வியாக்கிரபாதர் ; : உலகம் சுட்டு ; அழமாம் கட்செவி - ! பாம்பு ; பதஞ்சலி புனிவர் செறிந்து திருந்தக் காண . ' போற்றி ' என்று ஒருசொல் வருவித்து முடிக்க பின் வேண்டுமிடத்தும் இப்படியே கொள்க ( பி ' - ம் . ) 1 ' படைத்தான் மாக்கள்போல் ' 2 ' பாடம் ' 3 ' காதலாஞ் சாலும் ' 4 மஹாககினத்துட் சிக்குணனாம் ' ' ' புலனாரும்