திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

சுஉ - சான்றழைத்த திருவிளையாடல், கூ.05 பில் புக்கும் என யறிவதைக் கானாய்த் வேறு, *'ன் றவன் சொல்லக் குன்றி பிளையவ ளெங்குக் தானாய்த் துன்றிய புகழ்க்கு நல்ல சொக்கனே யறிவ னென்.று சென்று பொற் நோபில் புக்குச் செங்கணீர் வார வார மன்றலங் குழல்கள் சோரப்பாண்டனண் மண்ணில் வீழ்ந்து. (க.க) மன்னுபுன் குணத்ான் பைந்தரைப் பயந்த பொல்லாப் புன்மைசேர் ம...ளாக திரான வார்த்தை யோ பொறுக்க கில்லே னென் னுனட (EAT. முன் - 3) பாவையு மழிந்த வின்றே யுன்னையல் லாலெனக்கிங் தருள ருற்றார் மற்றே, மறுவினீ பறிய யாகனார் பத்திணி மாதே யாரி னறிவு ளோ மெவருங்கா :T sirvaaf!' தன்றைச் சான்றின் நிறையில்வக் துபைர்கல் பண்டு பின்னரும் சண்டை வேந்தர் துறைபட நப்பின்ற சான்று பொங்குமோ சொக்கே பென்றாள், {1 ஆங்கது சொல்லா முன்ன !ரும்பழிக் கஞ்ச' சொக்கன் பாங்களாள் செயல்கண் தின்னங் சந்து முன் பரிய வஞ்செய் தீங்குசேர் மாதி காள்ளத் தெளி தல்கா சனம தா:6 வோங்கிய சான்று பன்று பொலியின் வரவழைத்தான், (ச) வறு. வந்து தோன்ற கர் நசண்டுவக் தெந்தை Unday yad டோவென் றிறைஞ்சின ரந்த பாத்த / திசயித் தேத்தினர் சிந்தை யாகுலந் தீர்ந்தன டேமொழி, வேறு, சற்றமார் பெரிய கோயி லீசான 40 சயின் மீது தோற்றிய தன்றி யாங்க 4வமென் றன்று சொல்லச் சாற்றரு முவகை கூர்ந்து மூத்வமள்ளையா டாளிற போற்றிவந் திறைஞ்சி '. 'முன் பொறுத்தருள் பிழையென் றஞ்சி. () உத்தமத் தலைவன் கண்டாண் ளெங்களித் தறிவி லாத புத்திரர் தமையு மந்தப் புன்மைமா தையுமி கழ்க்கே வத்தனை நாளு மேத்த யறிவுடைப் புதல்வற் பெற்ற பத்தினி மாத தேகம் வாழ்த்தனன் பரிவு கூர்ந்து, (ங எ ) கூக, 'புகழ்க்குமல்லபெக் E ':': F2:1 உ எ. பொற்கோயில்: பசும்பொன விலங்குவான் றோய், திருக திமா படம்'' எண்டர்பின், 1 '; .. க.க , ''பத்தினிமாது' எது கற்புன... யவளெயாலும் பொருளில் வக் தது; ''பத்தினிமா திதேடும்' என்பர்பின்னும், நஎ. 'சண்பை - கோழி. கூஎ. பரிவு - அன்பு, (பி- ம்.) 'தோற்றுதல் கண்டி யாங்க ளறிவ மென்று'
சுஉ - சான்றழைத்த திருவிளையாடல் கூ . 05 பில் புக்கும் என யறிவதைக் கானாய்த் வேறு * ' ன் றவன் சொல்லக் குன்றி பிளையவ ளெங்குக் தானாய்த் துன்றிய புகழ்க்கு நல்ல சொக்கனே யறிவ னென் . று சென்று பொற் நோபில் புக்குச் செங்கணீர் வார வார மன்றலங் குழல்கள் சோரப்பாண்டனண் மண்ணில் வீழ்ந்து . ( . ) மன்னுபுன் குணத்ான் பைந்தரைப் பயந்த பொல்லாப் புன்மைசேர் . . . ளாக திரான வார்த்தை யோ பொறுக்க கில்லே னென் னுனட ( EAT . முன் - 3 ) பாவையு மழிந்த வின்றே யுன்னையல் லாலெனக்கிங் தருள ருற்றார் மற்றே மறுவினீ பறிய யாகனார் பத்திணி மாதே யாரி னறிவு ளோ மெவருங்கா : T sirvaaf ! ' தன்றைச் சான்றின் நிறையில்வக் துபைர்கல் பண்டு பின்னரும் சண்டை வேந்தர் துறைபட நப்பின்ற சான்று பொங்குமோ சொக்கே பென்றாள் { 1 ஆங்கது சொல்லா முன்ன ! ரும்பழிக் கஞ்ச ' சொக்கன் பாங்களாள் செயல்கண் தின்னங் சந்து முன் பரிய வஞ்செய் தீங்குசேர் மாதி காள்ளத் தெளி தல்கா சனம தா : 6 வோங்கிய சான்று பன்று பொலியின் வரவழைத்தான் ( ) வறு . வந்து தோன்ற கர் நசண்டுவக் தெந்தை Unday yad டோவென் றிறைஞ்சின ரந்த பாத்த / திசயித் தேத்தினர் சிந்தை யாகுலந் தீர்ந்தன டேமொழி வேறு சற்றமார் பெரிய கோயி லீசான 40 சயின் மீது தோற்றிய தன்றி யாங்க 4வமென் றன்று சொல்லச் சாற்றரு முவகை கூர்ந்து மூத்வமள்ளையா டாளிற போற்றிவந் திறைஞ்சி ' . ' முன் பொறுத்தருள் பிழையென் றஞ்சி . ( ) உத்தமத் தலைவன் கண்டாண் ளெங்களித் தறிவி லாத புத்திரர் தமையு மந்தப் புன்மைமா தையுமி கழ்க்கே வத்தனை நாளு மேத்த யறிவுடைப் புதல்வற் பெற்ற பத்தினி மாத தேகம் வாழ்த்தனன் பரிவு கூர்ந்து ( ) கூக ' புகழ்க்குமல்லபெக் E ' : ' : F2 : 1 . பொற்கோயில் : பசும்பொன விலங்குவான் றோய் திருக திமா படம் ' ' எண்டர்பின் 1 ' ; . . . ' ' பத்தினிமாது ' எது கற்புன . . . யவளெயாலும் பொருளில் வக் தது ; ' ' பத்தினிமா திதேடும் ' என்பர்பின்னும் நஎ . ' சண்பை - கோழி . கூஎ . பரிவு - அன்பு ( பி - ம் . ) ' தோற்றுதல் கண்டி யாங்க ளறிவ மென்று '