திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

32 சிவபெருமானுக்கு அட்டாலைச் சேவ | ளனுப்பிய மாயப்பசு வதைக்கப்பெற் கரென்பது திருநாமம் ; பரா?ன சொ றது. சரிந்த இலத்தி இலத்திமலையென்று | (உ.எ) திருஞானசம்பந்த மூர்த்தி பெயர்பெற்றது. யானைமலையிற்பாண் | நாயனார், இன்ன இன்ன அமயத்தில் டியன் நரசிங்க மூர்த்தியைப் பிரதிஷ் | இன்ன இன்னபதிகம் பாடியருளின் டை செய்தனன். சென்பது இதனால் விளங்குகின்றது. (உ.எ) திருவாதவூர், காளையார்கோ | (ங அசைனர்களைவாது செய்துவெ யில் திருப்பெருந்துறை என்கிற இத் ' ன்றது பற்றித் திருஞான சம்பந்தமூர்த் தலவாலா றுகள் விரித்துக் கூரப்பெற் திநாயனார்க்கு வாதுசெய்தவா ரண றுள்ளன. இந்தத்திருவிளையாடல் முத மென்னும் திருநாமமுண்டாயிற்று ; லியவற்றால், திருவாசகத்துள்ளபகுதி | சைனர்களை ஏற்றிய கழுக்களின் வரி களுள் இன்னது இன்னது இன்ன | சை முடிந்தவிடம், கழவர் படை வீ இன்ன அமயத்து ஸ்ரீமாணிக்கவாசக டென்று வழங்கும்; சைனர்களோடு ஸ்வாமிகளால் அருளிச்செய்யப்பெற் பேரி பதோஷம் தீர்தற் பொருட்டுத் நதென்பது வெளியாகின்றது. கிருஞான சம்பந்தமூர்த்திநாயனார் திரு (e) நரிகளைக் குதிரைகளாக்கிய வேடகத்திற் பிரதிஷ்டை செய்து இடம் மிழலை நாட்டில் நரிக்குடியென்று பூசித்தசிவலிங்கப்பெருமாலுக்குச்சிறு வழங்கப்படும். திருவாதவூரிற் சிவபெ மையிற்றெள்ளிய ரென்பது திருநா ருமானுடைய பாதச்சிலம்பொலி கே மம். அத்தலத்தில், வையையாற்றின் ட்கப்பெற்ாது (குதிர இலக்கணங் | தென்கரையில், பாண்டியன் படை கள் இதில் மிகுதியாகக் கூறப்பெற் வீடுசெய்து ஆதிற் சிலகாலமிருந்து அன்ள ன .) வழிபாடு செய்தியந்தான். (5.0) சிவபெருமான் கூலியாளாகி (s+) சுந்தரசாமந்தரென்னும் சே வங்கபொழுது, வேல செய்யாதது பை, கொந்தகக்குலத்துப்பிலக்கவர். கண்டு பாண்டியனுடைய வேலைக்கார | (சக) மாமாைகல்ந்தவர் கூஜம் வார் ர்கள் அடித்தார்கள். சதைகளில் சிலவர்த்தகபரிபாஷைகள் (உ) இந்தரனக்கு முன்னம் ஆடிய வந்துள்ளன. ஈசான கோணத்தில், சிகபெருமான் (-7...) சிவபெருமான் பட்டமங்க பாண்டியனுக்காக மாரியாடி, திருவடி லத்தில் அட்டமாசித்தி உபதேசித்தரு யின் மேற் கொடிகட்டினர். அதனால், ளினர். | அதிரவீரியாடுவார், மாறியாடிக்கொ ! (+5.) உண்அதற்குரியரிற்சேர்த் டியிட்ட பெருமானென்னும் திருநாம தக்குத் தக்க வாசனைப் பொருள்கள் ங்கள் அவருக்கு உண்டாயின. . இவையென்பது தெரிகின்றது. (கூ) யமது தர்கள் சில பழங்கதை {rs) உக்கிரகுலத்துப் பிறந்தபாண் களைத் தம்முட்பேசிக்கொண்டார்கள். டியன், இந்திரன் பூட்டிய ஆரத்தைத் (ஈ.6) இக்காலத்துவழங்கா தனவா அருப்பரங்குன்றத்தில் (டித்தனன், கிய யுத்தவிசேவகங்களும் அவற்றில் திருப்பரங்குன்றம் முருகக்கடவுள்மு குரியபரிபாஷைகளும் இதில் கூறப் | தவியோ ராற் பூரிக்கப் பெற்றது. நக்க பெற்றுள்ளன. சர் பிரமராக்கதத்தால், அங்குள்ளகுகை (கூசு) தத்தனென்னும் பாண்டியன் - யில் அடைக்கப்பட்டுத் திருமுருகாற் அரசாளுகையில் சமணானுப்பு றுப்படையைப்பா.. வகைக்கே' நாகமுமிழ்ந்த விடவாற்றின் கொடுமை முருகக்கடவுள், அவரை விடுவித்து, சிவபெருமானுடைய சடைாலிருந்த | நம்மைக் கிழவ னென்றனையே' சந்திரகளிடத்துள்ள அமுதத் துளி ' என்ன, நக்கீரர், ''குன்ற மெறிந்தாய்'' யால் சமனமுற்று ( மதுரமாயிற்று, - என்னும் வெண்பாவால் துதிப்ப, அதி அதனால், இந்ததர்க்கு மதுரையென் லுள்ள, 'என்று விளையாய்' என்பதைக் பது பெயராயிற்று. பின்பு அவர்க கேட்டு, மகிழ்ந்து, திருமுருகாற்றுப்
32 சிவபெருமானுக்கு அட்டாலைச் சேவ | ளனுப்பிய மாயப்பசு வதைக்கப்பெற் கரென்பது திருநாமம் ; பரா ? சொ றது . சரிந்த இலத்தி இலத்திமலையென்று | ( . ) திருஞானசம்பந்த மூர்த்தி பெயர்பெற்றது . யானைமலையிற்பாண் | நாயனார் இன்ன இன்ன அமயத்தில் டியன் நரசிங்க மூர்த்தியைப் பிரதிஷ் | இன்ன இன்னபதிகம் பாடியருளின் டை செய்தனன் . சென்பது இதனால் விளங்குகின்றது . ( . ) திருவாதவூர் காளையார்கோ | ( அசைனர்களைவாது செய்துவெ யில் திருப்பெருந்துறை என்கிற இத் ' ன்றது பற்றித் திருஞான சம்பந்தமூர்த் தலவாலா றுகள் விரித்துக் கூரப்பெற் திநாயனார்க்கு வாதுசெய்தவா ரண றுள்ளன . இந்தத்திருவிளையாடல் முத மென்னும் திருநாமமுண்டாயிற்று ; லியவற்றால் திருவாசகத்துள்ளபகுதி | சைனர்களை ஏற்றிய கழுக்களின் வரி களுள் இன்னது இன்னது இன்ன | சை முடிந்தவிடம் கழவர் படை வீ இன்ன அமயத்து ஸ்ரீமாணிக்கவாசக டென்று வழங்கும் ; சைனர்களோடு ஸ்வாமிகளால் அருளிச்செய்யப்பெற் பேரி பதோஷம் தீர்தற் பொருட்டுத் நதென்பது வெளியாகின்றது . கிருஞான சம்பந்தமூர்த்திநாயனார் திரு ( e ) நரிகளைக் குதிரைகளாக்கிய வேடகத்திற் பிரதிஷ்டை செய்து இடம் மிழலை நாட்டில் நரிக்குடியென்று பூசித்தசிவலிங்கப்பெருமாலுக்குச்சிறு வழங்கப்படும் . திருவாதவூரிற் சிவபெ மையிற்றெள்ளிய ரென்பது திருநா ருமானுடைய பாதச்சிலம்பொலி கே மம் . அத்தலத்தில் வையையாற்றின் ட்கப்பெற்ாது ( குதிர இலக்கணங் | தென்கரையில் பாண்டியன் படை கள் இதில் மிகுதியாகக் கூறப்பெற் வீடுசெய்து ஆதிற் சிலகாலமிருந்து அன்ள . ) வழிபாடு செய்தியந்தான் . ( 5 . 0 ) சிவபெருமான் கூலியாளாகி ( s + ) சுந்தரசாமந்தரென்னும் சே வங்கபொழுது வேல செய்யாதது பை கொந்தகக்குலத்துப்பிலக்கவர் . கண்டு பாண்டியனுடைய வேலைக்கார | ( சக ) மாமாைகல்ந்தவர் கூஜம் வார் ர்கள் அடித்தார்கள் . சதைகளில் சிலவர்த்தகபரிபாஷைகள் ( ) இந்தரனக்கு முன்னம் ஆடிய வந்துள்ளன . ஈசான கோணத்தில் சிகபெருமான் ( - 7 . . . ) சிவபெருமான் பட்டமங்க பாண்டியனுக்காக மாரியாடி திருவடி லத்தில் அட்டமாசித்தி உபதேசித்தரு யின் மேற் கொடிகட்டினர் . அதனால் ளினர் . | அதிரவீரியாடுவார் மாறியாடிக்கொ ! ( + 5 . ) உண்அதற்குரியரிற்சேர்த் டியிட்ட பெருமானென்னும் திருநாம தக்குத் தக்க வாசனைப் பொருள்கள் ங்கள் அவருக்கு உண்டாயின . . இவையென்பது தெரிகின்றது . ( கூ ) யமது தர்கள் சில பழங்கதை { rs ) உக்கிரகுலத்துப் பிறந்தபாண் களைத் தம்முட்பேசிக்கொண்டார்கள் . டியன் இந்திரன் பூட்டிய ஆரத்தைத் ( . 6 ) இக்காலத்துவழங்கா தனவா அருப்பரங்குன்றத்தில் ( டித்தனன் கிய யுத்தவிசேவகங்களும் அவற்றில் திருப்பரங்குன்றம் முருகக்கடவுள்மு குரியபரிபாஷைகளும் இதில் கூறப் | தவியோ ராற் பூரிக்கப் பெற்றது . நக்க பெற்றுள்ளன . சர் பிரமராக்கதத்தால் அங்குள்ளகுகை ( கூசு ) தத்தனென்னும் பாண்டியன் - யில் அடைக்கப்பட்டுத் திருமுருகாற் அரசாளுகையில் சமணானுப்பு றுப்படையைப்பா . . வகைக்கே ' நாகமுமிழ்ந்த விடவாற்றின் கொடுமை முருகக்கடவுள் அவரை விடுவித்து சிவபெருமானுடைய சடைாலிருந்த | நம்மைக் கிழவ னென்றனையே ' சந்திரகளிடத்துள்ள அமுதத் துளி ' என்ன நக்கீரர் ' ' குன்ற மெறிந்தாய் ' ' யால் சமனமுற்று ( மதுரமாயிற்று - என்னும் வெண்பாவால் துதிப்ப அதி அதனால் இந்ததர்க்கு மதுரையென் லுள்ள ' என்று விளையாய் ' என்பதைக் பது பெயராயிற்று . பின்பு அவர்க கேட்டு மகிழ்ந்து திருமுருகாற்றுப்