திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

வேறுபாடுகள். பாஞ் சோதி முனி வரியற்றிய திருவிளையாடவிற் காணப்பெறாத அரிய விஷயங்கள் பல இத்திருவிளையாடலில் அவ்வவ்வி டத்துக் காணப்படுகின்றன; அவற்றுட் சிற்சிலவருமாறு : (காப்பு) கன்பகவிநாயகர் : இயர் எச்சசென்பவர்கள் ; பின்பு கூறியவர் சுந்தர பாண்டியத்திலும் திருவிளையா அகத்திய முனிவர். டற் பயகரமாலையிலும் துதிக்கப் பெற் (5.) மலயத்துவசன் ஆதிமரபில் றுள்ளார். இவர் கோயில் மதுரையில் வந்த வடிவமங்கையை மணம்புரிந் இப்பொழுது காணப்பட்டினது, தான் , (கடவுள்வாழ்த்து) இதில், பெரும் (ஈ) மலயத்துவசன் மலைக்கொடி பற்றப்புலியூர்த்துதி, பாண்டிநாட்டுத் | மன்னனென்றும் கூறப்படுவன், பங் துதி, இத்தலத்துத் திருநாமங்களுன் குனி உத்தரத்தில் தடா தகைப் பிராட் நான்கன் துதி, மதுரைத் திருச்சிற்றம் 'டி'யார்க்குத் திருமணம் நிகழ்ந்தது; பலம், வெள்ளி பம்பலம் ஆகிய இவற் முருகக்கடவுள் பக்கத்திலிருந்து திரு றின் துதிகள், உத்திரப் பெருவழுதி - மனத்தைச் செய்வித்தனர். திரு யார் துதி, நாற்பத்தெண்டை முனி | நந்திதேவரே குண்டோதரராகலத்த கர்கள் துதி இஸ் 2:5ir உள்ளன. னர், {நீதம்) இதன் இறுதியில் முத () இந்திர விமானத்திற்குத் ற்குறிப்புச் செய்யுளொன்று உள் தென்பாலுள்ள தாதிய வெள்ளியம் காது; அச்செய்யுள், பழையகாலத் பலத்திற் பதஞ்சலி முனிவருக்காகச் தில் இப்பதிகம் பாராயணம் செய்யப் ரிவ பெருமான் திருநடனம் செய்தரு பெற்று வந்ததென்பதைத் தெரிவிக்ளினர்; அது சொக்கத் தாண்டவ கின்றது. மென்று பெயர் பெறும் (மதுரையில், (திருநகரச்சிறப்பு) மதிராநகரம் திருக்கோயிலுக்குத் தென்பால் வெள் கன்னி, கரியமால், காளி, ஆலவாய்த் ளியம்பலமென்று பெயருள்ள ஒரு தருமமூர்த்தி என்பவர்களாற் பாது மண்டபமிருத்தலும், அதில் இக்காலத் காக்கப்படுவது. | துப் பங்குனித் திருவிழா நடைபெறு (க) விருத்திர புறத்தியைப் போ ! தலும், வெள்ளியம்பலம் தென்பா ஓர் க்குதற்குத் தேவலோகத்திற் பலவிமா ' ள்ள தென்றதற்கும் பங்குனி உத்தரத் னங்கள் இந்திரனாற் செய்விக்கப் பெற் தில் திருமணமுதலியன நடைபெற்ற றன, சிவலிங்கப் பெருமானுடைய தற்கும் சான்றாகவுள்ளன.) அழகிய வடிவத்தைக் கண்டு, இந்தி | (*) தடாதகைப் பிராட்டியார் பச் என், சொக்கென்னும் திருநாமத்தைச் சைத்தேவி (மரகதவல்லி) யென்று சாத்தினன்', இத்தமிழ் நூலுக்கு முத வழக்கப் பெறுவர். னூல், உத்தர மகா புராணமென்னும் ) (எ) சிவபெருமானது கட்டளைப் வட நூலிலுள்ள சாசமுச்சய மென் | படி குண்டோதானர் பல தளங்களை லும் பகுதி. இச்சரிதத்தை முதலிற் உண்டாக்கினார். அக்குளங்களுட் காவ கூறியவர்கள், வியாசர், வான்மீகி, | ணமுள்ளவாவியைத். தன்பாற்பெற்ற
வேறுபாடுகள் . பாஞ் சோதி முனி வரியற்றிய திருவிளையாடவிற் காணப்பெறாத அரிய விஷயங்கள் பல இத்திருவிளையாடலில் அவ்வவ்வி டத்துக் காணப்படுகின்றன ; அவற்றுட் சிற்சிலவருமாறு : ( காப்பு ) கன்பகவிநாயகர் : இயர் எச்சசென்பவர்கள் ; பின்பு கூறியவர் சுந்தர பாண்டியத்திலும் திருவிளையா அகத்திய முனிவர் . டற் பயகரமாலையிலும் துதிக்கப் பெற் ( 5 . ) மலயத்துவசன் ஆதிமரபில் றுள்ளார் . இவர் கோயில் மதுரையில் வந்த வடிவமங்கையை மணம்புரிந் இப்பொழுது காணப்பட்டினது தான் ( கடவுள்வாழ்த்து ) இதில் பெரும் ( ) மலயத்துவசன் மலைக்கொடி பற்றப்புலியூர்த்துதி பாண்டிநாட்டுத் | மன்னனென்றும் கூறப்படுவன் பங் துதி இத்தலத்துத் திருநாமங்களுன் குனி உத்தரத்தில் தடா தகைப் பிராட் நான்கன் துதி மதுரைத் திருச்சிற்றம் ' டி ' யார்க்குத் திருமணம் நிகழ்ந்தது ; பலம் வெள்ளி பம்பலம் ஆகிய இவற் முருகக்கடவுள் பக்கத்திலிருந்து திரு றின் துதிகள் உத்திரப் பெருவழுதி - மனத்தைச் செய்வித்தனர் . திரு யார் துதி நாற்பத்தெண்டை முனி | நந்திதேவரே குண்டோதரராகலத்த கர்கள் துதி இஸ் 2 : 5ir உள்ளன . னர் { நீதம் ) இதன் இறுதியில் முத ( ) இந்திர விமானத்திற்குத் ற்குறிப்புச் செய்யுளொன்று உள் தென்பாலுள்ள தாதிய வெள்ளியம் காது ; அச்செய்யுள் பழையகாலத் பலத்திற் பதஞ்சலி முனிவருக்காகச் தில் இப்பதிகம் பாராயணம் செய்யப் ரிவ பெருமான் திருநடனம் செய்தரு பெற்று வந்ததென்பதைத் தெரிவிக்ளினர் ; அது சொக்கத் தாண்டவ கின்றது . மென்று பெயர் பெறும் ( மதுரையில் ( திருநகரச்சிறப்பு ) மதிராநகரம் திருக்கோயிலுக்குத் தென்பால் வெள் கன்னி கரியமால் காளி ஆலவாய்த் ளியம்பலமென்று பெயருள்ள ஒரு தருமமூர்த்தி என்பவர்களாற் பாது மண்டபமிருத்தலும் அதில் இக்காலத் காக்கப்படுவது . | துப் பங்குனித் திருவிழா நடைபெறு ( ) விருத்திர புறத்தியைப் போ ! தலும் வெள்ளியம்பலம் தென்பா ஓர் க்குதற்குத் தேவலோகத்திற் பலவிமா ' ள்ள தென்றதற்கும் பங்குனி உத்தரத் னங்கள் இந்திரனாற் செய்விக்கப் பெற் தில் திருமணமுதலியன நடைபெற்ற றன சிவலிங்கப் பெருமானுடைய தற்கும் சான்றாகவுள்ளன . ) அழகிய வடிவத்தைக் கண்டு இந்தி | ( * ) தடாதகைப் பிராட்டியார் பச் என் சொக்கென்னும் திருநாமத்தைச் சைத்தேவி ( மரகதவல்லி ) யென்று சாத்தினன் ' இத்தமிழ் நூலுக்கு முத வழக்கப் பெறுவர் . னூல் உத்தர மகா புராணமென்னும் ) ( ) சிவபெருமானது கட்டளைப் வட நூலிலுள்ள சாசமுச்சய மென் | படி குண்டோதானர் பல தளங்களை லும் பகுதி . இச்சரிதத்தை முதலிற் உண்டாக்கினார் . அக்குளங்களுட் காவ கூறியவர்கள் வியாசர் வான்மீகி | ணமுள்ளவாவியைத் . தன்பாற்பெற்ற