திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

நால் போனால் விறகையும் சுமந்துகொண்டு மீளவருவார், பார்ப்பான் முறையீடு பசுப்பாய்ச்சலோடு சரி அல்லது முட்டிப்பார்ப்பான் முறை பீடு மொட்டைப் பசுவின் பாய்ச்சலோடு விட்டுப்போனது, மன்னவ னெப்படி மன்னுப்பிரப்படி, மின்னாமவிடிக்குமா. (தீர்த்தங்கள்) எழுகடல், கங்கை, கம்பளை, கல்லணை, கன்னியாகுமரி, காவண வாளி, காவிரி, கொண்டாழி, சரவணப்பொய்கை, பூதங்கண்டகுளம், பொற்றாமரைப் பொய்கை, மணிகர்ணிகைத் துறை, மாவலிகங்கை, மொய்பார் பொய்கை, வலவை, வையை. (நாகேள்) கப்பிஞ்சிகாடு, கருநாடகேயம், களவேள்வி நாடு, காட்டுநாடு, கார்வளங் கொண்மண்டலம், சோனாக, சோழனாக, துவரை நாடு, பாண்டிநாடு, மிழலை நாடு. நியாயம்:-- காகதாலியம். நூல்கள் (வடமொழி, தென்மொழி) இறையனார் பொருள், உத்தர மாபுராணம், உத்தராகம கோசங் கள், கணி த தால், சுபிலாந்தாதி, கைலையாதிகாளத்திபாதி அந்தாதி, திருமுருகாற்றுப்படை, ஈந்திர ரி பற்றிய நாலிலுள்ள ஐந்தாம்பனு வல், புரவி நூல், மடைநூல், மால். மடங்கள்:- தில்லைமாளிகைட்டடம், வாகீசசுவாமி மடம். மந்திரங்கள்.- அகமருடணம், சடாக்காரம், பஞ்சாக்காம், பிர ணவம், மிருத் நியுஞ்சயம். (மலைகள் இடபகிரி, இலத்திமலை, எண்கர்கள், கைலை, கொடுங்குன்றம், சமனொளிமலை, திருக்கழுக்குன்று, திருப்பரங்குன்றம், நாகமலை, பசு மலை, பன்றிமலை, பொதியில், முதிய வெற்பு, மேருமலை, யானைமலை. மரபு : பானமங்கலத்தார் மரபு. வித்தைகள் : அக்கினித்தம்பம், இந்திரஞாலம், நோக்கு வித்தை . [அரிய மொழிகள்) அகம், அங்கம், அங்கம் நூற்றெட்டு, அணரிட்டு, அதி, அவதா னம், இராவுத்தராயன், இருப்பு:முட்டு, உழப்பாது, உழப்.9, உழை, உளத்தடைத்து, ஊசும், ஒப்பார், கறம், கிஞ்சில், குதிரையிராவுத்
நால் போனால் விறகையும் சுமந்துகொண்டு மீளவருவார் பார்ப்பான் முறையீடு பசுப்பாய்ச்சலோடு சரி அல்லது முட்டிப்பார்ப்பான் முறை பீடு மொட்டைப் பசுவின் பாய்ச்சலோடு விட்டுப்போனது மன்னவ னெப்படி மன்னுப்பிரப்படி மின்னாமவிடிக்குமா . ( தீர்த்தங்கள் ) எழுகடல் கங்கை கம்பளை கல்லணை கன்னியாகுமரி காவண வாளி காவிரி கொண்டாழி சரவணப்பொய்கை பூதங்கண்டகுளம் பொற்றாமரைப் பொய்கை மணிகர்ணிகைத் துறை மாவலிகங்கை மொய்பார் பொய்கை வலவை வையை . ( நாகேள் ) கப்பிஞ்சிகாடு கருநாடகேயம் களவேள்வி நாடு காட்டுநாடு கார்வளங் கொண்மண்டலம் சோனாக சோழனாக துவரை நாடு பாண்டிநாடு மிழலை நாடு . நியாயம் : - - காகதாலியம் . நூல்கள் ( வடமொழி தென்மொழி ) இறையனார் பொருள் உத்தர மாபுராணம் உத்தராகம கோசங் கள் கணி தால் சுபிலாந்தாதி கைலையாதிகாளத்திபாதி அந்தாதி திருமுருகாற்றுப்படை ஈந்திர ரி பற்றிய நாலிலுள்ள ஐந்தாம்பனு வல் புரவி நூல் மடைநூல் மால் . மடங்கள் : - தில்லைமாளிகைட்டடம் வாகீசசுவாமி மடம் . மந்திரங்கள் . - அகமருடணம் சடாக்காரம் பஞ்சாக்காம் பிர ணவம் மிருத் நியுஞ்சயம் . ( மலைகள் இடபகிரி இலத்திமலை எண்கர்கள் கைலை கொடுங்குன்றம் சமனொளிமலை திருக்கழுக்குன்று திருப்பரங்குன்றம் நாகமலை பசு மலை பன்றிமலை பொதியில் முதிய வெற்பு மேருமலை யானைமலை . மரபு : பானமங்கலத்தார் மரபு . வித்தைகள் : அக்கினித்தம்பம் இந்திரஞாலம் நோக்கு வித்தை . [ அரிய மொழிகள் ) அகம் அங்கம் அங்கம் நூற்றெட்டு அணரிட்டு அதி அவதா னம் இராவுத்தராயன் இருப்பு : முட்டு உழப்பாது உழப் . 9 உழை உளத்தடைத்து ஊசும் ஒப்பார் கறம் கிஞ்சில் குதிரையிராவுத்